Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva13. června 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Udržitelné financování: Komise podniká další kroky k navýšení investic do udržitelné budoucnosti

udržitelné financování
© Copyright European Commission

Komise předložila nový balíček opatření, která rozvíjejí základy evropské rámce udržitelného financování a dále je upevňují. 

Díky přechodu na klimaticky neutrální a udržitelné hospodářství do roku 2050 získají podniky i občané v celé EU nové příležitosti. Mnohé společnosti a investoři se na udržitelnou cestu již vydaly, jak dokládá rostoucí objem udržitelných investic. Při své transformaci se však potýkají s problémy, zejména pokud jde o plnění nových požadavků na zveřejňování informací a podávání zpráv.

Cílem dnešního balíčku je proto zajistit, aby rámec EU v oblasti udržitelného financování podniky a finanční sektor i nadále podporoval a zároveň stimuloval přísun soukromého financování do projektů a technologií zaměřených na uvedenou transformaci. Konkrétně pak dnes Komise v rámci balíčku doplňuje taxonomii EU pro udržitelné investice o další činnosti a navrhuje nová pravidla pro ratingové agentury pro životní prostředí, sociální záležitosti a správu. Tím se zvýší transparentnost trhu s udržitelnými investicemi. Balíček opatření má zajistit, aby rámec udržitelného financování fungoval ve prospěch podniků, které chtějí investovat do vlastního přechodu k udržitelnosti. Kromě toho má usnadnit používání tohoto rámce, a tím i nadále účinně přispívat k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu.

Co konkrétně návrh obsahuje:

Akty v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU

Taxonomie EU tvoří základ rámce EU pro udržitelné financování a je důležitým nástrojem zajišťujícím transparentnost trhu. Pomáhá směrovat investice do hospodářských činností, kterých je pro ekologickou transformaci nejvíce zapotřebí.

Komise dnes v zásadě schválila nový soubor kritérií taxonomie EU pro hospodářské činnosti, které významně přispívají k jednomu nebo několika environmentálním cílům nesouvisejícím s klimatem. Jde konkrétně o:

  • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
  • přechod na oběhové hospodářství,
  • prevenci a omezování znečištění,
  • ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Kromě toho Komise schválila cílené změny aktu v přenesené pravomoci o taxonomii EU pro oblast klimatu, jimiž se do působnosti aktu zařazují nové hospodářské činnosti přispívající ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, a to zejména z odvětví výroby a dopravy. Díky zvýšení počtu hospodářských činností zahrnujících všech šest environmentálních cílů, a tudíž i začlenění dalších hospodářských odvětví a podniků, se zefektivní použitelnost taxonomie EU a zvýší její potenciál, pokud jde o stimulaci udržitelných investic v EU.  

Uvedená kritéria jsou do značné míry zohledněna v doporučeních platformy pro udržitelné financování, která byla zveřejněna v březnu a listopadu 2022. Komise rovněž přijala změny aktu v přenesené pravomoci o zveřejňování informací o taxonomii EU s cílem vyjasnit povinnosti zveřejňování informací u uvedených dodatečných činností.

Návrh nařízení o poskytovatelích ratingu pro oblast životního prostředí, sociálních záležitostí a správy (ESG)

Ratingy v oblasti životního prostředí, sociálních záležitostí a správy (neboli ratingy ESG, z angl. Environmental, Social and Governance) mají pro trh EU s udržitelným financováním velký význam, neboť zajišťují investorům i finančním institucím důležité informace například ohledně investičních strategií a řízení rizik souvisejících s faktory ESG.

Na trhu s ratingy ESG panuje v současné době nedostatečná transparentnost. Komise proto předkládá návrh nařízení s cílem tuto transparentnost zvýšit, a zároveň zlepšit spolehlivost těchto ratingů. Díky novým organizačním zásadám a jasným pravidlům pro předcházení střetům zájmů se zvýší integrita operací prováděných poskytovateli ratingů ESG.

Nová pravidla investorům umožní přijímat informovanější rozhodnutí ohledně udržitelných investic. Podle navrhovaných pravidel budou poskytovatelé ratingů ESG, kteří nabízejí služby investorům a společnostem v EU, navíc muset získat povolení od Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a zároveň budou podléhat jeho dohledu. Tím se zajistí kvalita a spolehlivost jejich služeb i vydaných posouzení, jakož i ochrana investorů a integrita trhu.

Usnadnění použitelnosti pravidel

Kromě toho dnes Komise předkládá přehled nedávno navržených opatření a nástrojů, které mají přispět k řešení hlavních problémů při provádění a otázek vznesených zúčastněnými stranami. Z prvotního vývoje v oblasti podávání zpráv vyplývá, že podniky ze všech klíčových hospodářských odvětví taxonomii EU v rámci svého úsilí o transformaci stále více využívají. Například první údaje, které letos podniky zveřejnily ve svých zprávách o udržitelnosti, dokládají povzbudivý trend u velkých nefinančních společností, přičemž mnohé z nich vykazují rostoucí hodnoty v oblasti dosažení souladu s taxonomií, zejména pokud jde o kapitálové výdaje.

Jako první krok Komise nedávno vypracovala řadu cílených opatření a iniciativ, jimiž se má usnadnit použitelnost pravidel a která mají zúčastněným stranám pomoci při jejich zavádění. Komise rovněž zveřejňuje uživatelskou příručku k taxonomii EU pro neodborné uživatele. Podpora podniků a finančního sektoru při provádění taxonomie EU a rámce udržitelného financování tak bude pro Komisi i v budoucnu jednou z klíčových priorit.

Financování transformace

Dnešní balíček opatření rovněž dokládá, jak lze právní rámec EU účinně využívat k usnadnění financování transformace.  Cílem dnešních doporučení týkajících se financování transformace je poskytnout podnikům i finančnímu sektoru pokyny i praktické příklady. Doporučení mají ukázat, jak mohou podniky různé nástroje rámce EU udržitelného financování využívat (na dobrovolné bázi) k tomu, aby nasměrovaly naléhavě potřebné investice do transformace a zajistily řízení rizik, jež vyplývají ze změny klimatu a zhoršování se stavu životního prostředí. Usnadní se tak financování transformace, a to nejen podnikům, které v oblasti udržitelnosti již dosahují dobrých výsledků, ale také těm, které teprve začínají a stanovily si věrohodné plány a cíle, jak své výsledky v oblasti udržitelnosti zlepšit. V doporučení je rovněž uvedena skutečnost, že malé a střední podniky dnes čelí určitým problémům, které je třeba řešit.

Souvislosti a další postup

Akty v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU jsou v zásadě schváleny, a jakmile budou k dispozici překlady do všech úředních jazyků EU, budou přijaty a předány Evropskému parlamentu a Radě k jejich přezkumu (ve čtyřměsíční lhůtě, kterou lze jednou prodloužit o další dva měsíce). V platnost by měly vstoupit v lednu 2024.

Pokud jde o návrh nařízení o poskytovatelích ratingů ESG, Komise nyní zahajuje jednání s Evropským parlamentem a Radou.

Dnešní balíček byl vydán v návaznosti na páteční zahájení čtyřtýdenního období zpětné vazby k prvnímu souboru standardů pro podniky ohledně podávání zpráv o udržitelnosti (9. června 2023). Těmito povinnými standardy pro podávání zpráv se má zajistit, že vykazované údaje o udržitelnosti budou transparentní a srovnatelné. Obdrženou zpětnou vazbu Komise posoudí ještě předtím, než budou standardy finalizovány jako akty v přenesené pravomoci a než je předloží Evropskému parlamentu a Radě ke kontrole. Po přijetí budou standardy používat společnosti, na něž se vztahuje směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (v angl. Corporate Sustainability Reporting Directive neboli CSRD). Tím se přejde do další fáze transformace na udržitelné hospodářství EU.

Další informace

Otázky a odpovědi

Infopřehled

Právní podklady

Citace

V průběhu uplynulých let Unie udržitelné financování výrazně podporovala. Dnes jsme se posunuli o další krok dál směrem k dokončení takového regulačního prostředí, které přispěje ke stimulaci tolik potřebných investic do udržitelného růstu. Je třeba stanovit taková pravidla a přijmout takové nástroje, které budou soudržné, uživatelsky vstřícné a budou účinně fungovat v praxi. Zároveň chceme zajistit, aby mohly všechny společnosti získat finanční prostředky, které mohou investovat do vlastní přechodu k udržitelnosti. To má zároveň význam pro zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti evropských podniků a hospodářství i pro boj proti změně klimatu.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí - 13/06/2023

 

Základy rámce udržitelného financování jsme již položili. Nyní nastal čas na nich začít stavět. Dnes podnikáme kroky k dalšímu rozvoji taxonomie EU. Zavedením pravidel pro fungování agentur pro ratingy ESG zajistíme na tomto trhu větší transparentnost a integrita. Naší klíčovou prioritou bude usnadnit použitelnost rámce udržitelného financování a zvýšit jeho soudržnost. Rovněž musíme plně využít potenciálu financování transformace, abychom zajistili, že všechny společnosti, bez ohledu na jejich výchozí postavení, budou mít při svém přechodu k udržitelnosti k dispozici odpovídající nástroje i podporu.

Mairead McGuinnessová, komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů - 13/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. června 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku