Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva25. května 2022Odhadovaná doba čtení: 9 min

Ukrajina: Komise navrhuje pravidla pro zmrazování a konfiskaci majetku oligarchů, kteří porušují omezující opatření, a pachatelů trestné činnosti

jachta

Evropská komise dnes navrhuje doplnit porušování omezujících opatření Unie na seznam trestných činů EU. Komise rovněž navrhuje nová posílená pravidla pro vymáhání a konfiskaci majetku, která rovněž přispějí k provádění omezujících opatření EU. Ruská agrese vůči Ukrajině stále probíhá a je nanejvýš důležité, aby byla omezující opatření EU plně provedena a abychom nedovolili, aby se porušování těchto opatření komukoli vyplácelo. Dnešní návrhy mají zajistit, aby majetek jednotlivců a subjektů porušujících omezující opatření mohl být v budoucnu účinně zkonfiskován. Návrhy vznikly v rámci pracovní skupiny „Freeze and Seize“, kterou Komise zřídila v březnu.

Porušení unijních omezujících opatření bude trestným činem EU

Evropská komise navrhuje doplnit porušování omezujících opatření na seznam trestných činů EU. Díky tomu bude možné stanovit společnou základní normu ohledně trestných činů a trestů v celé Unii. Tato společná pravidla by usnadnila, aby se porušování omezujících opatření ve všech členských státech vyšetřovalo, stíhalo a trestalo stejně.

Porušení omezujících opatření splňuje kritéria stanovená v čl. 83 odst. 1 SFEU, neboť se ve většině členských států jedná o trestný čin. Jedná se rovněž o mimořádně závažnou trestnou činnost, neboť může ohrožovat mezinárodní mír a bezpečnost a má jasný přeshraniční kontext, který vyžaduje jednotnou reakci na úrovni EU i na celosvětové úrovni.

Spolu s návrhem předloží Komise rovněž sdělení s přílohou, v němž uvede, jak by mohla vypadat budoucí směrnice o trestních sankcích. Mezi potenciální trestné činy by mohlo patřit: páchání činů či zapojení se do činností, jejichž cílem je přímo či nepřímo obcházet omezující opatření, včetně zatajení majetku, nezmrazení finančních prostředků patřících určené osobě/subjektu nebo držených či ovládaných touto osobou/subjektem nebo účast na obchodu, jako je dovoz nebo vývoz zboží, na něž se vztahují zákazy obchodování.

Jakmile se členské státy Unie dohodnou na iniciativě Komise rozšířit seznam trestných činů EU, předloží Komise legislativní návrh vycházející z doprovodného sdělení a přílohy.

Zpřísnění unijních pravidel pro vymáhání a konfiskaci majetku tak, aby zahrnovala omezující opatření EU

Komise dále předkládá návrh směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku. Hlavním cílem je zajistit, aby se trestná činnost nevyplácela. Toho lze dosáhnout tím, že zločince připravíme o jejich neoprávněně nabyté zisky a omezíme jejich možnosti, jak spáchat další trestné činy. Navrhovaná pravidla se budou vztahovat také na porušení omezujících opatření a zajistí účinné vysledování, zmrazení, správu a konfiskaci výnosů pocházejících z porušování omezujících opatření.

Návrh modernizuje pravidla EU pro vymáhání majetku mimo jiné tím, že:

  • rozšíří mandát úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti s cílem rychle vysledovat a identifikovat majetek osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření EU. Tyto pravomoci se budou vztahovat i na majetek pocházející z trestné činnosti, včetně urychleného zmrazení majetku, pokud existuje riziko, že by majetek mohl zmizet.
  • rozšíří možnosti konfiskace majetku na větší množství trestných činů, včetně porušování omezujících opatření EU, jakmile bude přijat návrh Komise na rozšíření seznamu trestných činů EU.
  • zřídí úřady pro správu majetku ve všech členských státech EU s cílem zajistit, aby zmrazený majetek neztratil hodnotu, a umožní tak prodej zmrazeného majetku, který by se mohl snadno znehodnocovat nebo jehož údržba je nákladná.

Členové sboru komisařů se k tomu vyjádřili takto:

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Sankce EU musí být dodržovány a ti, kdo se pokoušejí je obejít, musí být potrestáni. Porušení uniijních sankcí je závažným trestným činem a musí mít závažné důsledky. K tomu potřebujeme pravidla platná v celé EU. Jako Unie stojíme za svými hodnotami a musíme se postarat o to, aby ti, kdo Putinův válečný stroj udržují v chodu, za to zaplatili.“

Komisař pro spravedlnost a spotřebitele Didier Reynders prohlásil: „Musíme zajistit, aby osoby nebo společnosti, které obcházejí omezující opatření EU, byly pohnány k odpovědnosti. Takové jednání je trestným činem, který by měl být přísně postihován v celé EU. V současné době mohou rozdílné definice trestných činů a sankcí, pokud jde o porušení omezujících opatření, stále vést k beztrestnosti. Musíme zabránit mezerám v předpisech a poskytnout justičním orgánům správné nástroje pro stíhání případů porušování omezujících opatření Unie.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Bossové zločineckých skupin používají k tomu, aby si vynutili mlčení a loajalitu, výhrůžky a zastrašování. Obvykle se však jejich chamtivost projeví přepychovým životním stylem a ten vždy zanechává stopy. Evropská komise nyní navrhuje nové nástroje pro boj proti organizované trestné činnosti, a to sledováním těchto stop. Tento návrh umožňuje úředníkům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti provést dva důležité úkony: mohou vysledovat, kde se majetek nachází, a vydat naléhavý příkaz k jeho zajištění. Vysledování umožňuje nalézt majetek a urychlené zajištění poskytuje soudům čas jednat. Tento návrh se bude vztahovat na nové druhy trestné činnosti včetně nedovoleného obchodování se střelnými zbraněmi a vydírání, do výše 50 miliard EUR. Náš návrh se zaměří rovněž na majetek bez prokázaného původu. Osoby stojící v čele zločineckých skupin již nebudou chráněny před trestním stíháním. Skutečnost, že porušení sankcí bude trestným činem, rovněž znamená, že postup proti zločincům bude mnohem rychlejší.“

Souvislosti

Omezující opatření jsou zásadním nástrojem ochrany mezinárodní bezpečnosti a prosazování lidských práv. Tato opatření zahrnují zmrazení majetku, zákazy cestování, omezení dovozu a vývozu a omezení týkající se bankovních a jiných služeb. V současné době existuje v EU více než 40 režimů omezujících opatření a pravidla kriminalizující porušování těchto opatření se v jednotlivých členských státech liší.

Unie zavedla řadu omezujících opatření vůči ruským a běloruským jednotlivcům a společnostem, jakož i odvětvová opatření, z nichž některá pocházejí již z roku 2014. Provádění omezujících opatření EU v návaznosti na ruský útok na Ukrajinu ukazuje, že je složité identifikovat majetek ve vlastnictví oligarchů, kteří jej v různých jurisdikcích skrývají prostřednictvím složitých právních a finančních struktur. Nejednotné prosazování omezujících opatření oslabuje schopnost Unie vystupovat jednotně.

Za účelem posílení koordinace prosazování těchto omezujících opatření na úrovni Unie zřídila Komise pracovní skupinu „Freeze and Seize“. Kromě zajištění koordinace mezi členskými státy se pracovní skupina snaží prozkoumat vzájemný vztah mezi omezujícími opatřeními a trestněprávními opatřeními. Členské státy dosud vykázaly zmrazená aktiva v hodnotě 9,89 miliardy EUR a zablokovaly transakce v hodnotě 196 miliard EUR. Dne 11. dubna zahájil Europol společně s členskými státy, Eurojustem a agenturou Frontex operaci Oscar na podporu finančního a trestního vyšetřování zaměřeného na majetek z trestné činnosti vlastněný fyzickými a právnickými osobami, na něž se vztahují sankce EU.

Omezující opatření jsou účinná pouze tehdy, jsou-li prosazována systematicky a plně a pokud se jejich porušení trestá. Členské státy jsou již nyní povinny zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení omezujících opatření. Některé členské státy však používají mnohem širší definice, jiné mají zavedena podrobnější ustanovení. V některých členských státech je porušení omezujících opatření přestupkem či trestným činem, v některých jednoznačně trestným činem a v některých případech vede porušení omezujících opatření v současné době pouze ke správním sankcím. Tato nesourodost umožňuje osobám, na něž se omezující opatření vztahují, obcházet je.

Komise dnes rovněž zveřejnila zprávu o pokroku při provádění strategie bezpečnostní unie EU, v níž jsou zdůrazněny bezpečnostní hrozby vyplývající z nevyprovokované a neodůvodněné války Ruska proti Ukrajině. Zpráva zdůrazňuje potřebu koordinovaného přístupu EU k řadě otázek a zdůrazňuje, že boj proti organizované trestné činnosti je jednou z hlavních priorit EU při zajišťování bezpečnostní unie pro všechny.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

V souvislosti se směrnicí o trestních sankcích za porušení práva Unie o omezujících opatřeních

Návrh rozhodnutí Rady o rozšíření seznamu trestných činů EU tak, aby zahrnoval porušení omezujících opatření Unie

Sdělení a příloha

Vymáhání a konfiskace majetku

Návrh směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku

Strategie EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021–2025

Podrobnosti

Datum zveřejnění
25. května 2022