Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. března 2022

Unie kapitálových trhů: Jednodušší pravidla pro zajištění efektivnějšího a bezpečnějšího vypořádávání obchodů na finančních trzích EU

Capital Markets, Financial Centre and Stock Exchange in Frankfurt-on-Main, Germany

Evropská komise dnes předložila návrh úpravy nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů s cílem zvýšit účinnost trhů EU pro vypořádání obchodů s cennými papíry a zároveň zajistit zachování finanční stability. Dnešní návrh tvoří významnou součást akčního plánu pro unii kapitálových trhů z roku 2020.

Centrální depozitáři cenných papírů mají na starost provoz infrastruktury, která umožňuje vypořádávání obchodů s cennými papíry (např. akciemi nebo dluhopisy) na finančních trzích. Vypořádáváním se rozumí dodání cenných papírů kupujícímu výměnou za dodání hotovosti prodávajícímu. Tato transakce může trvat až dva pracovní dny. V tomto mezidobí tak může vzniknout úvěrové i právní riziko. Pro finanční systém EU je proto nezbytné zajistit, aby tyto transakce probíhaly bezpečně a účinně.

Centrální depozitáři cenných papírů hrají na kapitálových i finančních trzích EU stěžejní úlohu. Jimi vypořádané transakce dosáhly v roce 2019 hodnoty přibližně 1120 bilionu EUR. Na jejich zásadní úlohu se nedávno upozornilo také v souvislosti se sankcemi EU vůči Rusku. Dne 25. února 2022 Unie rozhodla o zákazu držení účtů ruských klientů unijními centrálními depozitáři cenných papírů, což prokazuje jejich ústřední postavení ve finančním systému EU.

Všeobecným cílem dnešního návrhu je vypořádávání obchodů s cennými papíry v EU zefektivnit a posílit jeho bezpečnost. Tím by se měla zvýšit atraktivita kapitálových trhů EU a v konečném důsledku přispět k financování naší ekonomiky. Vzhledem k velkému objemu peněz, které přes centrální depozitáře cenných papírů procházejí, je naprosto zásadní zajistit jejich dobré fungování v rámci našeho finančního systému. Na základě dnešního návrhu budou zavedena přiměřenější a účinnější pravidla, díky nimž se sníží náklady centrálních depozitářů cenných papírů na dodržování předpisů a omezí se jejich regulační zátěž. Budou tak schopni nabízet širší škálu přeshraničních služeb a zlepší se i jejich přeshraniční dohled.

Podrobnější informace

Dnešní návrh obsahuje následující zásadní změny nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů:

  • Zefektivnění režimu pasportizace: Nová pravidla zjednoduší proces pasportizace pro centrální depozitáře cenných papírů, díky němuž budou moci působit v celé EU na základě jediného povolení. Tím se odstraní nákladné zdvojené postupy, usnadní se přeshraniční poskytování služeb a zlepší hospodářská soutěž.
  • Prohloubení spolupráce mezi dozorovými úřady: Návrhem se má optimalizovat spolupráce mezi orgány dohledu, protože má být zaveden požadavek na zřízení kolegií depozitářů cenných papírů s cílem posílit sbližování postupů v oblasti dohledu.
  • Optimalizace bankovních doplňkových služeb: Návrh upravuje podmínky, za nichž mají centrální depozitáři cenných papírů možnost získat přístup k bankovním službám. Díky tomu budou moci poskytovat služby vypořádání ve vícero měnách a zároveň podnikům nabízet příležitost získat financování od větší skupiny investorů, včetně těch přeshraničních.
  • Zlepšení disciplíny při vypořádání: Návrhem se upravují některé prvky režimu disciplíny při vypořádávání: mění se postup, v jehož rámci by se mohly uplatňovat povinné náhradní koupě, a upravují se některé technické aspekty režimu disciplíny při vypořádání, aby byl účinnější a přiměřenější.
  • Zefektivnění dohledu nad centrálními depozitáři cenných papírů ze třetích zemí: Návrh orgánům dohledu zajišťuje lepší informace o činnosti centrálních depozitářů cenných papírů ze třetích zemí působících v EU.

Navrhované změny budou nyní předloženy Evropskému parlamentu a Radě k posouzení a případnému přijetí.

Členové Komise se k návrhu vyjádřili takto:

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Evropa potřebuje silný finanční systém, aby došlo ke skutečnému oživení naší ekonomiky a aby se dlouhodobý růst mohl opírat o silné, integrované a dobře fungující kapitálové trhy. Zjednodušením uvedených pravidel EU se zefektivní vypořádávání transakcí s cennými papíry, jako jsou akcie nebo dluhopisy, čímž se zajistí optimální fungování infrastruktury finančních trhů mezi zeměmi EU. Dnešní návrh nás přibližuje cíli zefektivnit evropské kapitálové trhy, a zvýšit tak jejich atraktivitu pro investory, což pozitivně pocítí naše podniky, zvláště pak ty malé a střední.“

 Komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů Mairead McGuinnessová uvedla: „Evropské kapitálové trhy mají pro naši ekonomiku zásadní význam, a to i z hlediska digitální a ekologické transformace. Stále však existují určité překážky, které brání plnému využití jejich potenciálu. Chceme proto zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost evropských centrálních depozitářů cenných papírů a zároveň zachovat finanční stabilitu. A právě to je úkolem dnešního návrhu - snížením byrokracie pro centrální depozitáře, kteří chtějí rozšířit svou činnost přes hranice, vytvoříme skutečně jednotný trh pro vypořádávání obchodů s cennými papíry v EU a podpoříme hospodářskou soutěž na trhu. Tím přispějeme k plnění našeho konečného cíle: vytvoření unie kapitálových trhů.“

Souvislosti

Nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů bylo přijato v roce 2014 v návaznosti na finanční krizi. Jeho cílem bylo zvýšit bezpečnost a účinnost vypořádání obchodu s cennými papíry a zároveň vytvořit soubor společných požadavků pro centrální depozitáře cenných papírů v celé Unii. Dnes předložený návrh reformy tohoto nařízení se opírá o výsledky cílené konzultace Komise věnované povinnému přezkumu uvedeného nařízení a dále o připomínky získané od zúčastněných stran, včetně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Součástí úsilí Komise je rovněž zajistit, aby právní předpisy EU přinášely výhody jak občanům, tak podnikům, a to efektivně a při minimálních nákladech (iniciativa REFIT).

Akční plán unie kapitálových trhů 2020 a pracovní program Komise na rok 2021 uvádějí záměr Komise předložit legislativní návrh na změnu nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů s cílem zlepšit jeho účinnost a účelnost a přispět k rozvoji efektivnějších vypořádacích trhů v EU.

Ustanovení o tržních infrastrukturách byla rovněž součástí legislativního balíčku pro oblast digitálních financí, který Komise vydala v září 2020, a to v souladu s cílem připravit Evropu na digitální věk a vytvořit takovou ekonomiku, která bude připravená na budoucnost a bude sloužit lidem.

Další informace

Otázky a odpovědi

Právní texty

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. března 2022