Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva6. září 2023Odhadovaná doba čtení: 6 min

Unie rovnosti: Komise navrhuje evropský průkaz osob se zdravotním postižením a parkovací kartu platnou ve všech členských státech

evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením

Evropská komise dnes předložila legislativní návrh, který osobám se zdravotním postižením usnadní využívání práva na volný pohyb tím, že jim umožní rovný přístup ke zvláštním podmínkám, preferenčnímu zacházení a právům na parkování při návštěvě jiného členského státu. Návrh Komise zavádí standardizovaný evropský průkaz osob se zdravotním postižením a posiluje stávající evropskou parkovací kartu pro osoby se zdravotním postižením. Oba doklady budou uznávány v celé EU.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením

Pokud není status osob se zdravotním postižením uznán v zahraničí, nemohou mít tyto osoby při návštěvě jiných členských států přístup ke zvláštním podmínkám a preferenčnímu zacházení, jako je bezplatný nebo přednostní přístup, slevy nebo osobní asistence. Za účelem řešení tohoto problému Komise navrhuje vytvoření standardizovaného evropského průkazu osob se zdravotním postižením.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením bude sloužit jako uznávaný doklad o zdravotním postižení v celé EU a poskytne rovný přístup ke zvláštním podmínkám a preferenčnímu zacházení ve veřejných i soukromých službách, včetně dopravy, kulturních akcí, muzeí, rekreačních a sportovních center nebo zábavních parků. Průkaz bude vydáván příslušnými vnitrostátními orgány a doplní stávající vnitrostátní průkazy nebo certifikáty.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením

 

Vylepšení evropské parkovací karty

Pro mnoho osob se zdravotním postižením zůstává osobní automobilová doprava nejlepší nebo jedinou možností, jak cestovat a nezávisle se pohybovat, neboť zajišťuje jejich autonomii. Navrhovaná vylepšení stávající evropské parkovací karty umožní osobám se zdravotním postižením využívat stejná práva na parkování, jaká jsou poskytována v jiných členských státech. Bude mít závazný společný formát, který nahradí vnitrostátní parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením a bude uznáván v celé EU.

Zajištění přístupnosti průkazů

Aby se napomohlo snadnému využívání a snížila se administrativní zátěž, bude navrhovaná směrnice vyžadovat, aby členské státy:

  • poskytovaly průkazy ve fyzické i digitální verzi;
  • zveřejnily podmínky a pravidla pro vydávání nebo odebírání karet v přístupných formátech;
  • zajistily, aby poskytovatelé služeb nabízeli informace o zvláštních podmínkách a preferenčním zacházení pro osoby se zdravotním postižením v přístupných formátech.

Aby bylo zaručeno dodržování předpisů, musí členské státy zajistit, aby osoby se zdravotním postižením, jejich zastupující organizace a příslušné veřejné subjekty mohly v případě potřeby přijímat opatření podle vnitrostátního práva. Po přijetí směrnice ve vnitrostátním právu budou mít členské státy povinnost ukládat v případě porušení pokuty a nápravná opatření.

Další kroky

Návrh Komise nyní projednají Evropský parlament a Rada. Návrh předpokládá, že jakmile bude směrnice přijata, budou mít členské státy 18 měsíců na to, aby její ustanovení začlenily do vnitrostátního práva.

Souvislosti

Navrhovaná směrnice, kterou se zavádí evropský průkaz osob se zdravotním postižením a evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením, byla oznámena ve Strategii EU pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030. Návrh přispívá k provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, jejímiž smluvními stranami jsou EU a všechny její členské státy. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením obsahuje povinnost států, které jsou stranami úmluvy, uznávat práva osob se zdravotním postižením na svobodu pohybu na rovnoprávném základě s ostatními. Státy, které jsou stranami úmluvy, se rovněž vyzývají, aby přijaly účinná opatření k zajištění osobní mobility osob se zdravotním postižením s maximální možnou mírou nezávislosti, včetně usnadnění osobní mobility osob se zdravotním postižením způsobem a v čase podle jejich volby a za přijatelnou cenu. Návrh je rovněž v souladu se zásadami rovných příležitostí a začleňování osob se zdravotním postižením obsaženými v evropském pilíři sociálních práv.

Tato iniciativa navazuje na výsledky probíhajícího pilotního projektu evropského průkazu osob se zdravotním postižením EU, který se v období od roku 2016 do roku 2018 realizoval v Belgii, Estonsku, Finsku, Itálii, na Kypru, na Maltě, v Rumunsku a ve Slovinsku. Kromě toho zahrnuje poznatky z nedávné veřejné konzultace, která shromáždila více než 3 300 odpovědí, z toho 78 % od osob se zdravotním postižením.

Další informace

Návrh směrnice, kterou se zavádí evropský průkaz osob se zdravotním postižením a evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením.

Návrh směrnice, kterou se zavádí evropský průkaz osob se zdravotním postižením a evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením.

Otázky a odpovědi

Citace

Práva osob se zdravotním postižením nesmí být omezena státními hranicemi. Chceme osobám se zdravotním postižením usnadnit cestování, přičemž evropský průkaz osob se zdravotním postižením a vylepšená evropská parkovací karta by měly přispět k odstranění některých překážek. Věřím, že tím posílíme nezávislost těchto osob a pomůžeme jim při využívání jejich práv po celé EU.

Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost - 06/09/2023

 

Dnes umožňujeme volný pohyb občanům EU se zdravotním postižením tím, že zajišťujeme vzájemné uznávání jejich statusu zdravotního postižení v Evropě. Usnadní se tím začlenění a plné zapojení těchto osob do našich společností, neboť tak budou moci snadno využívat podporu, která jim je určena, ve všech členských státech.

Helena Dalliová, komisařka pro rovnost - 06/09/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. září 2023