Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva25. března 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Zelená dohoda pro Evropu: Komise předkládá opatření na podporu ekologické produkce

boost_organic_plantation.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise předložila akční plán pro rozvoj ekologické produkce . Hlavním cílem tohoto plánu je podpořit produkci a spotřebu ekologických zemědělských produktů, dosáhnout do roku 2030 toho, že ekologicky bude obhospodařováno 25 % zemědělské půdy, a výrazně zvýšit podíl ekologické akvakultury.

Ekologická produkce je přínosná z řady důvodů: ekologická pole mají přibližně o 30 % větší biologickou rozmanitost, zvířata v ekologickém chovu mají lepší životní podmínky a užívají méně antibiotik, ekologičtí zemědělci mají vyšší příjmy a jsou odolnější a spotřebitelé díky logu EU označujícímu ekologickou produkci přesně vědí, co si kupují. Akční plán je v souladu se Zelenou dohodou pro Evropustrategií „od zemědělce ke spotřebiteli“  a strategií v oblasti biologické rozmanitosti.

Akční plán je navržen tak, aby k dosažení 25% cíle poskytl rychle rostoucímu odvětví ekologické produkce vhodné nástroje. Aby se zajistil vyvážený růst tohoto odvětví, předkládá plán 23 opatření rozdělených podle tří hledisek – posílení spotřebyzvýšení produkce a další zlepšení udržitelnosti odvětví.

Komise vybízí členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní ekologické akční plány s cílem zvýšit jejich vnitrostátní podíl na ekologickém zemědělství. Mezi členskými státy existují významné rozdíly, pokud jde o podíl zemědělské půdy, na níž se v současnosti hospodaří ekologicky. Pohybuje se v rozmezí od 0,5 % do více než 25 %. Vnitrostátní ekologické akční plány doplní vnitrostátní strategické plány SZP  a budou v nich stanovena opatření, která půjdou nad rámec zemědělství i toho, co nabízí SZP.

Podpora spotřeby

Přechod zemědělců na ekologické zemědělství, a tím i jejich vyšší zisky a odolnost, zásadním způsobem povzbudí rostoucí spotřeba ekologických produktů. Za tímto účelem akční plán předkládá několik konkrétních opatření zaměřených na zvýšení poptávkyudržení důvěry spotřebitelů a přiblížení ekologických potravin občanům. Patří mezi ně: informování o ekologické produkci, podpora spotřeby ekologických produktů obecně, podpora většího využívání ekologických produktů ve veřejných jídelnách prostřednictvím veřejných zakázek a zvýšení distribuce ekologických produktů v rámci projektu EU pro školy. Opatření se rovněž zaměřují například na předcházení podvodůmzvýšení důvěry spotřebitelů a zlepšování sledovatelnosti ekologických produktů. Významnou úlohu může sehrát i soukromý sektor, například tím, že bude odměňovat zaměstnance poukázkami na ekologické produkty, které budou moci využít k nákupu biopotravin.

Zvýšení produkce

V současné době se v EU ekologicky hospodaří přibližně na 8,5 % zemědělské plochy a trendy naznačují, že při současném tempu růstu to bude do roku 2030 15–18 %. Soubor nástrojů obsažený v tomto akčním plánu má podnítit další úsilí, aby se dosáhlo hodnoty 25 %. Akční plán se z velké části zaměřuje na „efekt přitažlivosti“ na straně poptávky, nicméně klíčovým nástrojem podporujícím přechod na ekologické zemědělství zůstává společná zemědělská politika. V současné době se na podporu ekologického zemědělství vynakládá přibližně 1,8 % prostředků SZP (7,5 miliardy eur). Budoucí SZP na období 2023–2027 bude zahrnovat ekorežimy, na které bude v závislosti na výsledcích jednání o SZP přidělen rozpočet ve výši 38–58 miliard eur. Ekorežimy bude možné využít na podporu ekologického zemědělství.

Kromě SZP patří ke klíčovým nástrojům pořádání informačních akcí a vytváření sítí pro sdílení osvědčených postupů, certifikace pro skupiny zemědělců, nikoli pro jednotlivé zemědělce, výzkum a inovace, využívání technologie blockchain a dalších technologií ke zlepšení sledovatelnosti, zvýšení transparentnosti trhu, posílení místních a drobných zpracovatelských podniků, podpora organizace potravinového řetězce a zlepšení výživy zvířat.

Aby zvýšila informovanost o ekologické produkci, bude Komise každý rok pořádat „Den ekologické produkce“ EU a udělovat ceny za ekologický přístup jako uznání excelence ve všech fázích ekologického potravinového řetězce. Komise bude rovněž podporovat rozvoj sítí ekologického cestovního ruchu prostřednictvím „bioregionů“. „Bioregiony“ jsou oblasti, kde budou zemědělci, občané, provozovatelé cestovního ruchu, sdružení a veřejné orgány spolupracovat na udržitelném řízení místních zdrojů na základě ekologických zásad a postupů.

Akční plán rovněž uvádí, že ekologická produkce akvakultury zůstává relativně novým odvětvím, nicméně má značný potenciál růstu. Připravované nové pokyny EU pro udržitelný rozvoj akvakultury EU povzbudí členské státy a zúčastněné strany k podpoře růstu ekologické produkce v tomto odvětví.

Lepší udržitelnost

Cílem akčního plánu je rovněž dále zlepšovat výkonnost ekologického zemědělství z hlediska udržitelnosti. Za tímto účelem se opatření zaměří na zlepšení životních podmínek zvířatzajištění dostupnosti ekologického osivasnížení uhlíkové stopy tohoto odvětví a minimalizaci používání plastů, vody a energie.

Komise má rovněž v úmyslu zvýšit podíl výzkumu a inovací a vyčlenit alespoň 30 % rozpočtu na výzkumné a inovační činnosti v oblasti zemědělství, lesnictví a venkovských oblastí, a to na témata, jež jsou pro odvětví ekologického zemědělství specifická nebo důležitá.

Komise bude situaci pozorně sledovat a každoročně přešetří pokrok spolu se zástupci Evropského parlamentu, členských států a zúčastněných stran, a to prostřednictvím pololetních zpráv o pokroku a přezkumu v polovině období.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans k tomu uvedl: „Zemědělství je jednou z hlavních příčin úbytku biologické rozmanitosti a to představuje pro zemědělství velkou hrozbu. Naléhavě potřebujeme obnovit rovnováhu v našem vztahu k přírodě. To není něco, co by mohli udělat sami zemědělci, ale zahrnuje celý to potravinový řetězec. Cílem tohoto akčního plánu je zvýšit poptávku po ekologickém zemědělství, pomoci spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí a podpořit evropské zemědělce při přechodu na ekologickou produkci. Čím více půdy budeme obhospodařovat ekologicky, tím lépe na ní i v okolních oblastech ochráníme biologickou rozmanitost.“

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski dodal: „Odvětví ekologického zemědělství je ceněno pro své udržitelné postupy a využívání zdrojů, a proto hraje ústřední úlohu při dosahování cílů Zelené dohody. Abychom dosáhli cíle 25 % ekologického zemědělství, musíme zajistit, aby poptávka stimulovala růst tohoto odvětví, a současně zohlednit významné rozdíly mezi jednotlivými ekologickými odvětvími v jednotlivých členských státech. Akční plán pro ekologické zemědělství obsahuje nápady, jak dosáhnout vyváženého růstu odvětví, a poskytuje k nim i nástroje. Rozvoj bude podporován společnou zemědělskou politikou, výzkumem a inovacemi, jakož i úzkou spoluprací s klíčovými aktéry na úrovni EU a na vnitrostátní i místní úrovni.

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius řekl: „Ekologické zemědělství přináší mnoho výhod pro životní prostředí, přispívá ke zdravé půdě, snižuje znečištění ovzduší a vody a zlepšuje biologickou rozmanitost. Současně přináší příslušným aktérům ekonomické výhody, protože poptávka v odvětví ekologického zemědělství roste v posledním desetiletí rychleji než produkce. Nový akční plán pro ekologické zemědělství bude klíčovým nástrojem pro postupné dosažení cílů 25 % zemědělské plochy, na níž se bude hospodařit ekologicky, i pro významný nárůst ekologické akvakultury, jak je uvedeno ve strategii v oblasti biologické rozmanitosti a ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“. Kromě toho by měla Komise brzy přijmout nové strategické směry pro udržitelný rozvoj akvakultury EU, které ještě více podpoří ekologickou akvakulturu.

Souvislosti

Akční plán zohledňuje výsledky veřejné konzultace, která se konala od září do listopadu 2020 a díky níž získala Komise celkem 840 odpovědí od zúčastněných stran a občanů.

Jedná se o iniciativu oznámenou ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli “ a ve strategii v oblasti biologické rozmanitosti, které byly zveřejněny v květnu 2020. Tyto dvě strategie byly představeny v rámci Zelené dohody pro Evropu s cílem umožnit přechod k udržitelným potravinovým systémům a řešit hlavní příčiny úbytku biologické rozmanitosti.

Do doporučení pro členské státy k jejich strategickým plánům SZP, která byla zveřejněna v prosinci 2020, Komise zahrnula cíl 25 % ekologických ploch v EU do roku 2030. Členské státy se vyzývají, aby pro tento cíl stanovily ve svých plánech SZP vnitrostátní hodnoty. Na základě svých místních podmínek a potřeb pak členské státy vysvětlí, jak hodlají tohoto cíle pomocí nástrojů SZP dosáhnout.

Komise předložila své návrhy na reformu SZP v roce 2018, kdy zavedla pružnější přístup založený na výkonnosti a výsledcích, který zohledňuje místní podmínky a potřeby a zároveň zvyšuje ambice na úrovni EU, pokud jde o udržitelnost. Nová SZP je založena na devíti cílech, které tvoří základ strategických plánů SZP  zemí EU.

Další informace

Akční plán pro rozvoj ekologické produkce

Otázky a odpovědi: opatření na podporu ekologické produkce

Informativní přehled o odvětví ekologické produkce

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“

Strategie v oblasti biologické rozmanitosti

Ekologické zemědělství – stručný přehled

Společná zemědělská politika

Podrobnosti

Datum zveřejnění
25. března 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku