Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva21. června 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Zřízení evropské platformy pro boj proti bezdomovectví

logo_komise_a_predsednictvi_eu_portugalska.jpg
© EC
© EC
Evropské orgány, vlády členských států EU a občanská společnost se poprvé zavázaly ke spolupráci v oblasti boje proti bezdomovectví v EU. Na konferenci na vysoké úrovni, jež se dnes koná v Lisabonu, oznámily zřízení evropské platformy pro boj proti bezdomovectví. Cílem je iniciovat dialog, podpořit vzájemné učení, zlepšit sběr údajů a monitorování a posílit spolupráci mezi všemi aktéry, kteří usilují o vymýcení bezdomovectví.

Boj proti bezdomovectví – priorita sociální Evropy

Konferenci na vysoké úrovni v Lisabonu spolupořádají portugalské předsednictví Rady EU, Evropská komise a Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA). Ministři členských států a zástupci orgánů EU, organizací občanské společnosti, sociálních partnerů a měst na této konferenci podepsali „lisabonské prohlášení o evropské platformě pro boj proti bezdomovectví“, na jehož základě je platforma zřízena. Všichni se zavázali ke spolupráci pod záštitou této platformy a k provádění opatření v rámci svých příslušných pravomocí.

Zřízení platformy je začátkem procesu vedoucího k obecné shodě, přijetí společného závazku a zajištění konkrétního pokroku v členských státech, pokud jde o boj proti bezdomovectví. Představuje příležitost navázat kontakt a spolupracovat s místními subjekty, včetně měst a poskytovatelů služeb. Všichni aktéři tak budou moci účinněji sdílet své znalosti a postupy a určit efektivní a inovativní přístupy k úspěšnému řešení problému bezdomovectví.

V prohlášení, jež bylo dnes podepsáno, se dohodli na těchto cílech:

  • nikdo nesmí spát na ulici kvůli nedostatku dostupného, bezpečného a vhodného nouzového ubytování;
  • nikdo nesmí žít v nouzovém nebo přechodném ubytování déle, než je nezbytné pro úspěšný přechod k trvalému bydlení;
  • nikdo nesmí být propuštěn z žádné instituce (např. vězení, nemocnice, pečovatelského zařízení) bez nabídky vhodného bydlení;
  • mělo by se pokud možno zabránit nucenému vystěhování, a nikdo nesmí být vystěhován, aniž by mu byla v případě potřeby poskytnuta pomoc za účelem nalezení vhodného řešení v oblasti bydlení;
  • nikdo nesmí být diskriminován z důvodu svého bezdomovectví.

Na podporu inkluzivních politických opatření zaměřených na boj proti bezdomovectví jsou k dispozici finanční prostředky EU. Členské státy budou investovat významnou část svých přídělů z Evropského sociálního fondu plus (ESF+) do sociálního začleňování a snižování chudoby. Příležitosti k podpoře investic do sociální infrastruktury, včetně sociálního bydlení, poskytuje i fond InvestEU.

Nová platforma rovněž představuje konkrétní výsledek akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv. Bude oporou při plnění obnoveného závazku orgánů EU, členských států, občanské společnosti a sociálních partnerů přijatého na květnovém sociálním summitu v Portu, jehož cílem je podpořit silnou sociální Evropu a spravedlivé a inkluzivní oživení po pandemii.

Evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit prohlásil: „Bezdomovectví je nejextrémnější formou sociálního vyloučení a v celé EU je na vzestupu. Nastal čas, abychom jednali. Evropská platforma pro boj proti bezdomovectví pomůže partnerům sdílet zkušenosti a politická opatření, jež byla účinná v jejich regionech a městech, abychom mohli bezdomovectví v Evropě radikálně omezit. Bydlení a pomoc pro osoby bez domova tvoří zásadu č. 19 Evropského pilíře sociálních práv a představují morální imperativ, pokud skutečně usilujeme o vybudování spravedlivé a inkluzivní společnosti.“

Portugalská ministryně práce, solidarity a sociálního zabezpečení Ana Mendes Godinho uvedla: „Bezdomovectvím se musíme vážně zabývat a osobám v beznadějné situaci vrátit lidská práva. Jsme velmi hrdí na to, že lisabonské prohlášení o evropské platformě pro boj proti bezdomovectví bylo podepsáno členskými státy EU během našeho předsednictví. Pevně věříme, že silnější sociální Evropa je taková, v níž všichni mají sociální práva, mohou být vyslyšeni a žijí důstojný život.“

Yves Leterme, velvyslanec dobré vůle pro boj proti bezdomovectví a předseda řídícího výboru nové platformy, doplnil: „V boji proti bezdomovectví můžeme uspět pouze prostřednictvím spolupráce nás všech – místních subjektů, regionálních a národních vlád i evropských orgánů. Klíčový význam má i zapojení organizací občanské společnosti, sociální ekonomiky a lidí, kteří mají s bezdomovectvím osobní zkušenost. Musíme vypracovat integrované přístupy, které budou zahrnovat prevenci, přístup k bydlení a poskytování nezbytných podpůrných služeb. Bezdomovectví je třeba vymýtit, neboť každá žena, muž i dítě mají právo na bydlení.“

Cena „Ending Homelessness Award 2021“

Na konferenci na vysoké úrovni obdržely tři projekty členských států EU, podporované z Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), cenu za odstraňování bezdomovectví – Ending Homelessness Award 2021. Cílem třetího ročníku udílení této ceny bylo zvýšit povědomí o příležitostech, jež nabízí nový víceletý finanční rámec k účinnému řešení problematiky bezdomovectví. První cenu obdržel projekt „Housing First“ (Bydlení především) v Moravskoslezském regionu v České republice, jenž zahrnuje celou řadu služeb a činností. Druhá cena připadla portugalskému projektu „É Uma Mesa“, který podporuje sociální integraci osob bez domova tím, že jim poskytuje odbornou přípravu, doporučení a zaměstnání, a třetí cenu získala Itálie za projekt „Housing First“ v Terstu.

Souvislosti

Evropský pilíř sociálních práv stanoví dvacet hlavních zásad a práv, jež jsou zásadní pro spravedlivé a fungující trhy práce a systémy sociálního zabezpečení ve 21. století. Zásada č. 19 (bydlení a pomoc pro osoby bez domova) zahrnuje např. přístup k sociálnímu bydlení, náležitou pomoc a ochranu před nuceným vystěhováním a poskytování odpovídajícího přístřeší a služeb osobám bez domova za účelem jejich sociálního začlenění.

prohlášení z Porta se lídři EU zavázali „snižovat nerovnosti, bránit spravedlivé mzdy a bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě, přičemž jsme si vytyčili cíl bojovat proti dětské chudobě a řešit rizika vyloučení především u zranitelných sociálních skupin, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, starší osoby, osoby se zdravotním postižením a osoby bez domova“.

V rámci Portského sociálního závazku vyzvali partneři všechny relevantní aktéry, aby „vytvořili veřejné politiky, které budou na příslušné úrovni posilovat sociální soudržnost, bránit všem formám diskriminace, včetně pracovní oblasti, a podporovat rovné příležitosti pro všechny, zejména pokud jde o děti ohrožené chudobou, starší osoby, osoby se zdravotním postižením, osoby z řad migrantů, znevýhodněné a menšinové skupiny a osoby bez domova“.

Evropský sociální fond plus (ESF+) je hlavním finančním nástrojem EU pro investice do lidí a jeho rozpočet na období 2021–2027 činí 99,3 miliardy eur (v běžných cenách). Všechny členské státy investují alespoň 25 % svých zdrojů z ESF+ do sociálního začleňování a alespoň 3 % vynaloží na řešení materiální chudoby. Země, kde počet dětí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením přesahuje průměr EU, by měly k řešení tohoto problému využít alespoň 5 % svých zdrojů z ESF+.

Členské státy mohou rovněž mobilizovat finanční prostředky na projekty cenově dostupného a sociálního bydlení v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, fondu InvestEU (prostřednictvím jeho složky „Sociální investice a dovednosti“) i v rámci svých národních plánů pro oživení a odolnost.

Více informací

Lisabonské prohlášení o evropské platformě pro boj proti bezdomovectví

Cena „Ending Homelessness Award 2021“

Nejnovější informace o akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv

Podrobnosti

Datum zveřejnění
21. června 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku