Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva6. února 2024Odhadovaná doba čtení: 6 min

Aktualizace trestněprávních pravidel přináší nový impuls boji proti pohlavnímu zneužívání dětí

smutné malé dítě sedící v chodbě

Komise dnes přijímá návrh na aktualizaci trestněprávních předpisů týkajících se pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí. Pohlavní zneužívání dětí je ohavná trestná činnost, která se v posledních letech výrazně rozvinula. Tato revidovaná pravidla rozšiřují definici trestných činů a zavádějí vyšší tresty a konkrétnější požadavky na prevenci i na pomoc obětem. Doplňují návrh nařízení, který Komise předložila v roce 2022 a který ukládá internetovým společnostem povinnost předcházet výskytu materiálů obsahujících pohlavní zneužívání dětí v rámci svých platforem a tyto materiály odhalovat, oznamovat a odstraňovat ze svých služeb.

Hrozba zneužívání je reálná a v celé EU se zvýšila. Například se na internetu stále objevují návody pro pedofily, což ukazuje na rostoucí hrozbu pro nejzranitelnější skupiny. Zvýšená přítomnost dětí na internetu i technologický vývoj vytvářejí nové možnosti zneužívání  Pouze v roce 2022 bylo v EU nahlášeno 1,5 milionu případů pohlavního zneužívání dětí.

Stávající pravidla EU v této oblasti byla dohodnuta v roce 2011. Je třeba je přizpůsobit tak, aby zohlednila nejnovější vývoj a posílila prevenci a ochranu obětí. Hlavní aspekty návrhu jsou tyto:

  • Rozšíření definice trestných činů souvisejících s pohlavním zneužíváním dětí ve všech členských státech: Mezi tyto nové trestné činy patří živé streamování pohlavního zneužívání dětí a držení a výměna návodů pro pedofily. Nová pravidla rovněž aktualizují definice trestných činů tak, aby byly zahrnuty i materiály obsahujících pohlavní zneužívání dětí, které byly vytvořeny pomocí „deep fake“ nebo umělé inteligence.
  • Posílení trestního stíhání, prevence a podpory: Návrh stanoví delší lhůtu, během níž mohou oběti oznámit pohlavní zneužívání, které utrpěly, a podat žalobu proti pachateli. Nová pravidla rovněž poskytnou obětem právo na finanční odškodnění s cílem řešit dlouhodobou újmu způsobenou pohlavním zneužíváním. Kromě toho se po členských státech požaduje, aby zavedly koordinační mechanismus, který umožní co nejlépe využít dostupné programy prevence a pomoci obětem.
  • Posílení prevence: Členské státy se rovněž vyzývají, aby zvýšily investice do zlepšování informovanosti, zejména pokud jde o rizika on-line, v zájmu zajištění bezpečnějšího a kvalitnějšího internetového prostředí pro děti a mladé lidi. Navíc jsou stanoveny nové požadavky, které zaručí, že při náboru pracovníků pro aktivity zahrnující úzký kontakt s dětmi a pro práci v organizacích pro boj proti pohlavnímu zneužívání dětí se bude po uchazečích vyžadovat výpis z trestního rejstříku.
  • Rovněž bude v zájmu řešení zásadního problému v úsilí o zastavení pohlavního zneužívání dětí zavedena povinnost nahlásit trestný čin, a to alespoň pro odborníky, kteří pracují v úzkém kontaktu s dětmi.

Další kroky

Nyní je na Evropském parlamentu a Radě, aby tento návrh odsouhlasily. Nová směrnice, která po svém přijetí změní směrnici stávající, vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie

Souvislosti

Každé páté dítě trpí nějakou formou sexuálního násilí off-line či on-line. Internet velmi negativně přispěl k šíření pohlavního zneužívání dětí, jelikož umožňuje pachatelům navazovat kontakty on-line a okamžitě sdílet videa a fotografie závažného sexuálního násilí páchaného na dětech, které jsou často velmi raného věku. Tímto návrhem Komise pokračuje v provádění Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí na období 2020–2025. Boj proti násilí páchanému na dětech a zajištění ochrany dětí je jedním z cílů Strategie EU pro práva dítěte z roku 2021. Cílem přepracovaného znění směrnice 2011/93/EU je zajistit, aby všechny členské státy dodržovaly zásady přístupu ke spravedlnosti vstřícného k dětem, který je uveden v modelu Barnahus[1].

Komise předloží v březnu 2024 své doporučení týkající se integrovaných systémů ochrany dětí, které posílí opatření na ochranu dětí před všemi formami násilí, včetně zneužívání na internetu.  

Další informace

Návrh přepracovaného znění směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii  

Stránky Evropské komise věnované problematice pohlavního zneužívání dětí (europa.eu)

Strategie EU pro práva dítěte

Návrh nařízení z roku 2022, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu

Návrh prozatímního nařízení – prodloužení platnosti

[1] Barnahus (dům dětí) je evropský model reakce na pohlavní zneužívání dětí, který koordinuje souběžná vyšetřování trestných činů a dodržování zájmů dítěte, začleňuje všechny příslušné služby do jednoho celku, a pomáhá tak zabránit opakované viktimizaci dítěte.

Citace

 

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí je ohavná trestná činnost, jejíž traumatické následky si oběti nesou celý život. Jsme pevně odhodláni učinit z ochrany dětí a jejich práv před všemi formami násilí klíčovou prioritu naší práce. Touto aktualizovanou směrnicí posilujeme ochranu, prevenci, informovanost a podporu v této oblasti v zájmu vytvoření bezpečného a příznivého prostředí pro ty nejzranitelnější. Zajistit bezpečnost dětí je naše povinnost, které dostojíme. Protože každé dítě je důležité.

Místopředsedkyně Komise Dubravka Šuicová

 

Naše práce na budování bezpečnostní unie EU zahrnuje tvrdý postup proti zavrženíhodné trestné činnosti pohlavního zneužívání dětí. Odstraňujeme mezery, které umožňují pachatelům páchat své zločiny na internetu i mimo něj. Nový soubor trestněprávních předpisů nám usnadní stíhání pachatelů a vyšetřování zločinů a zajistí lepší pomoc obětem. Klademe také opět důraz na prevenci, abychom zajistili, že budeme nejen reagovat na případy vykořisťování, ale v první řadě proaktivně odstraňovat podmínky příznivé pro jeho vznik.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života

 

Rychle se vyvíjející technologie vytvářejí nové možnosti pohlavního zneužívání dětí na internetu a představují výzvy pro donucovací orgány při vyšetřování této mimořádně závažné a široce rozšířené trestné činnosti. Silné trestněprávní předpisy mají zásadní význam a my dnes činíme klíčový krok k zajištění toho, abychom měli k dispozici účinné právní nástroje, jež nám pomohou chránit děti před zneužíváním a postavit pachatele před soud. Plníme závazky, které jsme přijali ve Strategii EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí předložené v červenci 2020.

Ylva Johanssonová, komisařka pro vnitřní věci

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. února 2024