Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva11. července 2022Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Antimonopolní politika: Komise přijala závazky společností T-Mobile CZ, CETIN a O2 CZ ohledně sdílení sítí v České republice

Telekomunikační sítě

Evropská komise přijala závazky nabídnuté společnostmi T-Mobile CZ, CETIN, O2 CZ a jejich mateřskými společnostmi Deutsche Telekom a PPF Group. Tyto závazky jsou podle antimonopolních pravidel EU právně závazné. Uvedené společnosti musí zajistit, aby jejich dohody o sdílení sítí neomezovaly hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury, která přispívá k celkové hospodářské soutěži a inovacím na velkoobchodním a maloobchodním telekomunikačním trhu v Česku.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Dohody o sdílení sítí mohou zvýšit efektivitu, např. v podobě rychlejšího zavádění služeb, úspor nákladů a pokrytí ve venkovských oblastech. Taková spolupráce ale může zároveň snížit motivaci mobilních operátorů k tomu, aby nezávisle na sobě pracovali na zlepšování sítí a služeb. Dohody o sdílení sítí mezi společnostmi T-Mobile CZ, CETIN a O2 CZ nepřinesly uživatelům mobilních sítí v Česku správnou rovnováhu. Komise proto dnes prohlásila závazky nabídnuté těmito společnostmi za závazné. Znamená to, že budou zachovány výhody sdílení sítí a zároveň se odstraní technické a finanční překážky bránící jednostrannému zavádění sítí a omezení výměny informací, což bude mít pro uživatele mobilních sítí v Česku jasný přínos.“

Společnosti O2 CZ a T-Mobile CZ jsou na českém maloobchodním i velkoobchodním trhu s mobilními telekomunikačními službami hlavními operátory. Společnost O2 CZ převedla svou mobilní infrastrukturu na společnost CETIN, která funguje jako správce a provozovatel síťové infrastruktury a patří do stejné skupiny.

Výhrady Komise

Ve svém předběžném posouzení Komise shledala, že dohody o sdílení sítí mezi společnostmi CETIN a T-Mobile CZ i dohoda o službách mobilní sítě uzavřená mezi společnostmi O2 CZ a CETIN mohla porušit čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (SFEU), který zakazuje protisoutěžní dohody.

Podle dohod o sdílení sítí spravuje T-Mobile mobilní telekomunikační síť na západě České republiky a CETIN na východě země. Každá ze společností poskytuje svému protějšku služby ve své vlastní oblasti. Určité technické kapacity sítě závisejí na infrastruktuře, kterou zavede operátor spravující danou část sítě. Dohody o sdílení sítí se vztahují na celé území Česka s výjimkou Prahy a Brna.  

Konkrétní výhrady:

  • Komise se obávala, že společnost T-Mobile CZ nedokáže na rozdíl od západního Česka, kde zavedla technologii 4G/LTE v pásmu 2 100 Mhz, stejně postupovat ve východní části země a že v důsledku tohoto omezení infrastruktury budou poškozeni zákazníci, například pokud jde o rychlost stahování a odesílání dat.
  • Komise byla rovněž znepokojena tím, že vyúčtování nákladů mezi stranami za jednostranné zavádění sítí a modernizaci v příslušných regionech zahrnovalo dodatečné poplatky, což snížilo motivaci operátorů investovat v té části země, kde za síť nenesou odpovědnost.
  • Kromě toho Komise konstatovala, že rozsah informací vyměňovaných mezi stranami při sdílení sítí, včetně přelévání informací mezi společnostmi T-Mobile a O2 prostřednictvím společnosti CETIN, překračuje rámec toho, co je nezbytně nutné, a zahrnuje též informace, které omezují motivaci společností k hospodářské soutěži.

Závazky

V reakci na výhrady Komise nabídly společnosti T-Mobile CZ, CETIN a O2 CZ, jakož i jejich mateřské společnosti Deutsche Telekom a PPF Group určité závazky.

V období od 1. října do 1. listopadu 2021 provedla Komise u těchto závazků tržní test a konzultovala všechny zainteresované třetí strany, aby ověřila, zda dané závazky rozptýlí její obavy z narušení hospodářské soutěže. S ohledem na výsledek tohoto tržního testu strany původně navržené závazky změnily a nabídly závazky další, které se týkaly zeměpisné působnosti pokrytí stávajících dohod o sdílení sítí.

Komise měla za to, že konečné závazky odstraní zjištěné překážky, které na českých telekomunikačních trzích vznikly pro hospodářskou soutěž následkem dohod o sdílení sítí, a rozhodla, že tyto závazky budou pro strany právně závazné. Konkrétně se strany zavázaly:

  • modernizovat zařízení pro mobilní sítě s cílem umožnit větší flexibilitu a nezávislost obou stran sdílejících určité rádiové kmitočty – strany budou moci zavést technologie LTE v pásmu 2 100 MHz v celém Česku a rozhodovat o tom, jak, kdy a kde zavedou technologie 4G nebo 5G v konkrétních pásmech spektra, jichž se závazky týkají,
  • přezkoumat a změnit finanční podmínky pro jednostranné zavádění sítí s cílem odstranit finanční faktory, které od něj odrazují,
  • zlepšit smluvní ustanovení s cílem omezit výměnu informací na minimum nezbytné pro provoz sdílené sítě,
  • v souvislosti s dohodou o službách mobilní sítě provést opatření k zajištění toho, aby společnost CETIN účinně zabránila přelévání informací mezi společnostmi T-Mobile CZ a O2 CZ, a
  • po dobu 7 až 10 let nerozšiřovat zeměpisnou působnost stávajícího sdílení sítí na Prahu a Brno, aby každý hráč pokračoval v zavádění sítí 2G, 3G a 4G v těchto dvou velkoměstech zcela nezávisle, ve prospěch spotřebitelů.

Konečné závazky týkající se dohod o sdílení sítí zůstanou v platnosti do 28. října 2033. Závazky týkající se dohody o službách mobilní sítě platí do konce platnosti dohody o službách mobilní sítě nebo dohod o sdílení sítí, podle toho, která/které z nich vyprší dříve. Za plnění a dodržování závazků bude odpovídat správce pod dohledem Komise. 

Souvislosti

O2 Czech Republic je jedním z hlavních telekomunikačních operátorů v České republice, který provozuje více než šest milionů pevných a mobilních linek. V konečném důsledku jej vlastní skupina PPF. Mobilní operátor T-Mobile Czech Republic je dceřiná společnost skupiny Deutsche Telekom, která působí v Česku od roku 1996. Společnost CETIN je poskytovatel pevné a mobilní telekomunikační infrastruktury, který je v konečném důsledku rovněž vlastněn skupinou PPF.

Dne 25. října 2016 zahájila Komise šetření z důvodu obav, že dohody o sdílení sítí uzavřené mezi společnostmi CETIN a T-Mobile CZ a dohoda o službách mobilní sítě uzavřené mezi společnostmi O2 CZ a CETIN mohou být v rozporu s článkem 101 Smlouvy o fungování EU. Dne 7. srpna 2019 vydala prohlášení o námitkách. Následně 27. srpna 2021 vydala předběžné posouzení, v němž uvedla své další obavy z narušení hospodářské soutěže.

Sdílení sítí je rozšířenou praxí a Komise uznává potenciální přínosy těchto dohod vyplývající ze snížení nákladů nebo zlepšení kvality. Dohody o sdílení sítí ovšem mohou mít za určitých okolností negativní dopad na hospodářskou soutěž.

Článek 101 SFEU a článek 53 Dohody o Evropském hospodářském prostoru zakazují dohody a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a vyloučit nebo omezit hospodářskou soutěž.

Článek 9 antimonopolního nařízení (ES) č. 1/2003 umožňuje Komisi uzavřít antimonopolní řízení přijetím závazků nabídnutých společností. Toto rozhodnutí neobsahuje závěr, zda byla porušena antimonopolní pravidla EU, ale právně zavazuje danou společnost k dodržování závazků. Přehled rozhodnutí o závazcích podle článku 9 je k dispozici zde.

Pokud by šetřené společnosti své závazky porušily, mohla by jim Komise uložit pokutu až do výše 10 % celkového ročního obratu, aniž by musela konstatovat porušení pravidel hospodářské soutěže EU.

Úplné znění dnešního rozhodnutí Komise podle článku 9, závazky a další informace o šetření budou k dispozici na internetové stránce Komise věnované hospodářské soutěži, a to ve veřejném rejstříku pod číslem případu 40305.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. července 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku