Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva15. března 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Dohoda o vystoupení: Komise zaslala Spojenému království výzvu z důvodu porušení povinností podle Protokolu o Irsku a Severním Irsku

p047964-596310.jpg
© EC AV Service
© EC AV Service
Evropská komise dnes zaslala Spojenému království výzvu kvůli porušení hmotněprávních ustanovení Protokolu o Irsku a Severním Irsku a rovněž povinnosti jednat v dobré víře, která vyplývá z dohody o vystoupení. Tím se zahajuje formální řízení o nesplnění povinnosti proti Spojenému království. Je to podruhé během šesti měsíců, kdy vláda Spojeného království směřuje k porušení mezinárodního práva.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič, spolupředseda smíšeného výboru za EU, prohlásil: „Protokol o Irsku a Severním Irsku představuje jediný způsob, jak ochránit Velkopáteční (Belfastskou) dohodu a zachovat mír a stabilitu, a přitom zabránit vzniku tvrdé hranice na ostrově Irsko a zachovat integritu jednotného trhu EU. EU a Spojené království se na protokolu dohodly společně. Jsme rovněž povinni jej společně provádět. Jednostranná rozhodnutí a porušování mezinárodního práva ze strany Spojeného království popírají jeho samotný účel a podkopávají důvěru mezi námi. Máme-li dosáhnout svých cílů, musí Spojené království protokol řádně provést. Proto dnes zahajujeme právní kroky. Doufám, že díky spolupráci v pragmatickém a konstruktivním duchu, který v naší dosavadní práci na provádění dohody o vystoupení vládl, budeme schopni tyto problémy vyřešit v rámci smíšeného výboru, aniž bychom museli přistoupit k využití dalších právních prostředků.“

Komise na vzniklou situaci reaguje těmito dvěma kroky:

  • Za prvé Komise zaslala Spojenému království výzvu z důvodu porušení hmotněprávních ustanovení unijního práva týkajících se pohybu zboží a přesunu zvířat v zájmovém chovu, která jsou použitelná na základě Protokolu o Irsku a Severním Irsku. Tím začíná formální řízení o nesplnění povinnosti, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 4 protokolu ve spojení s článkem 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podle čl. 12 odst. 4 Protokolu o Irsku a Severním Irsku mají orgány EU, a zejména Evropská komise a Soudní dvůr Evropské unie, pravomoci v oblasti dohledu a vymáhání právních požadavků podle Smluv o EU ve vztahu ke konkrétním ustanovením protokolu, včetně článku 5. Ve výzvě se Spojené království žádá, aby přijalo rychlá nápravná opatření s cílem obnovit soulad s podmínkami protokolu. Spojené království má jeden měsíc na to, aby na výzvu reagovalo.
  • Za druhé místopředseda Komise Maroš Šefčovič zaslal spolupředsedovi smíšeného výboru za Spojené království Davidu Frostovi politický dopis, v němž vyzývá vládu Spojeného království, aby situaci napravila a prohlášení a pokyny zveřejněné 3. a 4. března 2021 neuváděla do praxe. Tato jednostranná opatření představují porušení povinnosti jednat v dobré víře podle článku 5 dohody o vystoupení. Dopis rovněž vyzývá Spojené království, aby zahájilo dvoustranné konzultace ve smíšeném výboru v dobré víře s cílem dohodnout se do konce tohoto měsíce na oboustranně přijatelném řešení.

Protokol o Irsku a Severním Irsku byl jakožto nedílná součást dohody o vystoupení ratifikován EU i Spojeným královstvím, od 1. února 2020 je v platnosti a má plné právní účinky podle mezinárodního práva. Cílem protokolu je zachovat mír a stabilitu, chránit Velkopáteční (Belfastskou) dohodu, zabránit vzniku tvrdé hranice na ostrově Irsko a zachovat integritu jednotného trhu EU. Aby bylo těchto cílů dosaženo, musí být protokol proveden v plném rozsahu. Skutečnost, že tak vláda Spojeného království nečiní, ohrožuje dosažení uvedených cílů.

Další kroky

Spojené království má předložit své vyjádření k výzvě do jednoho měsíce. Po přezkoumání tohoto vyjádření nebo v případě, že žádné předloženo nebude, může Komise případně rozhodnout o vydání odůvodněného stanoviska. Podle čl. 12 odst. 4 protokolu má Soudní dvůr Evropské unie plné pravomoci stanovené Smlouvami, včetně možnosti uložit úhradu paušální částky nebo penále.

Kromě toho, pokud Spojené království nezahájí konzultace ve smíšeném výboru v dobré víře s cílem dohodnout se do konce tohoto měsíce na oboustranně přijatelném řešení, může EU zaslat písemné oznámení o zahájení konzultací podle článku 169 dohody o vystoupení. To představuje první krok v procesu řešení sporů stanoveném v části šesté hlavě III dohody o vystoupení. Pokud se nepodaří nalézt řešení, mohla by EU spor předložit k závaznému rozhodčímu řízení. To může v konečném důsledku také vést k uložení finančních sankcí rozhodčím tribunálem. V případě nezaplacení sankcí nebo přetrvávajícího neplnění povinností by EU mohla v souladu s čl. INST.24 odst. 4 pozastavit své povinnosti podle dohody o vystoupení (s výjimkou části dohody týkající se práv občanů) nebo dohody o obchodu a spolupráci, např. uložením cel na dovoz zboží ze Spojeného království.

Souvislosti

Dne 3. března 2021 vláda Spojeného království oznámila svůj záměr jednostranně odložit plné uplatňování Protokolu o Irsku a Severním Irsku, pokud jde o pohyb zboží a přesun zvířat v zájmovém chovu z Velké Británie do Severního Irska. Došlo k tomu poté, co se Spojené království na zasedání smíšeného výboru dne 24. února 2021 veřejně zavázalo k řádnému provádění protokolu a rovněž k provedení všech rozhodnutí přijatých smíšeným výborem v prosinci 2020 .

Spojené království se k této jednostranné akci uchýlilo bez jakékoli diskuse či konzultace se stranou EU v rámci subjektů zřízených dohodou o vystoupení. To představuje jasný odklon od konstruktivního přístupu, který až do tohoto okamžiku převládal, a podkopává jak činnost smíšeného výboru, tak vzájemnou důvěru a ducha spolupráce, které se podařilo obnovit v posledních měsících roku 2020 po nejistotě vyvolané návrhem zákona Spojeného království o vnitřním trhu.

EU ve smíšeném výboru nepřestává jednat v dobré víře a snaží se hledat pragmatická řešení, která by pomohla minimalizovat narušení způsobené brexitem a usnadnit každodenní život komunit v Severním Irsku. Soustavně usiluje o to, aby všechny zúčastněné subjekty jasně směřovaly k dosažení plného souladu s protokolem.

V důsledku tohoto nedávného rozhodnutí se Spojené království opět vydává na cestu úmyslného porušování svých mezinárodních právních závazků a povinnosti jednat v dobré víře, která by se při provádění mezinárodních dohod podle článku 26 Vídeňské úmluvy o smluvním právu měla uplatňovat.

Další informace

Dopis místopředsedy Maroše Šefčoviče Davidu Frostovi (15. března 2021)

Prohlášení místopředsedy Maroše Šefčoviče v návaznosti na oznámení vlády Spojeného království týkající se Protokolu o Irsku / Severním Irsku (3. března 2021)

Společné prohlášení místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče a britského kancléře Lancasterského vévodství Michaela Govea (24. února 2021)

Internetové stránky Komise o brexitu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. března 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku