Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva7. června 2023Odhadovaná doba čtení: 7 min

Evropská zdravotní unie: nový komplexní přístup k duševnímu zdraví

Happiness

V souladu se závazkem předsedkyně von der Leyenové v projevu o stavu Unie v roce 2022 dnes Komise doplňuje evropskou zdravotní unii o nový pilíř: nový komplexní přístup k duševnímu zdraví.

Toto sdělení je prvním a důležitým krokem k tomu, aby bylo duševní zdraví postaveno na roveň zdraví fyzickému a aby byl zajištěn nový, meziodvětvový přístup k otázkám duševního zdraví. Dvaceti stěžejními iniciativami a 1,23 miliardy eur z různých finančních nástrojů EU Komise podpoří členské státy v úsilí stavět lidi a jejich duševní zdraví na první místo.

Dnešní sdělení přichází ve vhodný čas: již před pandemií COVID-19 trpěl problémy v oblasti duševního zdraví v EU každý šestý člověk a tato situace se dále zhoršuje v důsledku bezprecedentních krizí, k nimž v posledních letech dochází. Náklady v případě nečinnosti jsou značné a dosahují každoročně 600 miliard eur.

Duševní zdraví je důležité: klíčové prvky boje proti duševním onemocněním

Vzhledem k významným technologickým, environmentálním a společenským změnám, které ovlivňují schopnost lidí si poradit, se opatření EU v oblasti duševního zdraví zaměří na tři hlavní zásady:

i) přiměřenou a účinnou prevenci,

ii) přístup k vysoce kvalitní a cenově dostupné péči a léčbě v oblasti duševního zdraví a

iii) opětovné začlenění do společnosti po zotavení.

Tento komplexní přístup se zabývá duševním zdravím ve všech politikách s cílem uznat mnohostranné rizikové faktory pro duševní zdraví. Podle tohoto přístupu se konkrétní opatření budou týkat široké oblasti politik a budou zahrnovat úsilí o:

  • podporu dobrého duševního zdraví díky prevenci a včasnému odhalování, mj. s využitím evropské iniciativy pro prevenci deprese a sebevražd, Evropského kodexu duševního zdraví a posíleného výzkumu zdraví mozku.
  • investování do odborné přípravy a budování kapacit, které posílí duševní zdraví napříč politikami a zlepší přístup k léčbě a péči. Opatření budou zahrnovat vzdělávací a výměnné programy pro odborníky a technické podpory reforem v oblasti duševního zdraví na vnitrostátní úrovni.
  • zajištění dobrého duševního zdraví při práci zvyšováním povědomí a zlepšováním prevence. Toho bude dosaženo například prostřednictvím celoevropských osvětových kampaní Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a možné budoucí iniciativy EU týkající se psychosociálních rizik při práci.
  • ochranu dětí a mladých lidí během jejich nejrizikovějších let, kdy se formují, v souvislosti s rostoucími tlaky a výzvami. Opatření zahrnují síť pro duševní zdraví dětí a mládeže, soubor preventivních nástrojů pro děti, který se zabývá klíčovými zdravotními faktory duševního a fyzického zdraví, a lepší ochranu na internetu a na sociálních médiích.
  • zaměření se na zranitelné skupiny poskytováním cílené podpory těm, kteří ji nejvíce potřebují, jako jsou starší lidé, lidé v obtížné hospodářské nebo sociální situaci a migranti/uprchlíci. Zvláštní pozornost je věnována obyvatelům zasaženým konfliktem, zejména osobám (a zvláště dětem) vysídleným z Ukrajiny a dětem na Ukrajině vystaveným traumatu války.
  • příkladný přístup na mezinárodní úrovni zvyšováním informovanosti a poskytováním kvalitní podpory v oblasti duševního zdraví při mimořádných humanitárních událostech.

Souvislosti

Již před pandemií COVID-19 mělo problémy v oblasti duševního zdraví v EU přibližně 84 milionů lidí a tato čísla se od té doby stále zhoršují. Pandemie vyvinula na duševní zdraví další tlak, zejména mezi mladými lidmi a osobami, které již dříve duševním onemocněním trpěly. Předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v září 2022 vyzvala k nové iniciativě v oblasti duševního zdraví.

Iniciativa se rovněž zabývá výzvami Evropského parlamentu a návrhem předloženým občany v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Náklady na nečinnost v oblasti duševního zdraví jsou značné a předpokládá se, že dále porostou v souvislosti s globálními výzvami souvisejícími se sociálními, politickými a environmentálními změnami, stoupající digitalizací, ekonomickými tlaky a radikálními změnami na trhu práce. Celkové náklady na problémy v oblasti duševního zdraví, které zahrnují náklady na systémy zdravotní péče a programy sociálního zabezpečení, ale také nižší zaměstnanost a produktivitu pracovníků, se odhadují na více než 4 % HDP v zemích EU, což odpovídá více než 600 miliardám eur ročně[1].

Další informace

Sdělení

Duševní zdraví (europa.eu)

Video o duševním zdraví

[1] Health at a Glance – Europe 2018 (Stručný pohled na zdraví – Evropa 2018): https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-02/2018_healthatglance_rep_en_0.pdf

Citace

Dnes předkládáme komplexní antropocentrický přístup k duševnímu zdraví. Naše sdělení je důležitým krokem ke zdravější Evropě, kde jsou jádrem našeho úsilí psychosociální potřeby nejzranitelnějších občanů našich společností. Solidarita s nejzranitelnějšími osobami a jejich ochrana jsou základními evropskými hodnotami, klíčovými prvky našeho evropského způsobu života.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života - 07/06/2023

 

Duševní zdraví je pro naši životní pohodu stejně důležité jako fyzické zdraví. Občané to znovu připomněli během Konference o budoucnosti Evropy. Dnes činíme významný krok na podporu duševního zdraví v Evropě, a to s ohledem na nejzranitelnější osoby, včetně osob a dětí prchajících z Ukrajiny. Dětí, které musí překonat strašné zážitky. Náš evropský přístup, první svého druhu, staví duševní zdraví na roveň zdraví fyzickému a nastiňuje vše, co děláme pro zajištění toho, aby se podpory dostalo všem, kdo ji potřebují, a aby byla pro všechny cenově dostupná.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 07/06/2023

 

Přibližně polovina evropských zaměstnanců považuje stres na svém pracovišti za obvyklý a stres je také příčinou asi poloviny všech zameškaných pracovních dní. Je načase postavit se této otázce čelem ve prospěch našich pracovníků i našeho hospodářství. Pokud jako společnost nemáte zdravou pracovní sílu, nemůžete naplnit svůj potenciál produktivity. Řešení tohoto rostoucího trendu je tedy nezbytné jak ze sociálního, tak z hospodářského hlediska. Naše duševní zdraví při práci je stejně důležité jako naše zdraví fyzické.

Nicolas Schmit, komisař pro pracovní místa a sociální práva - 07/06/2023

 

Nelze hovořit o zdraví bez duševního zdraví a evropská zdravotní unie nemůže existovat bez rovného a včasného přístupu k prevenci, léčbě a péči v oblasti našeho duševního zdraví. Dnešní den je novým začátkem komplexního a mnohostranného přístupu k duševnímu zdraví na úrovni EU, který je zaměřen na prevenci. Potřebujeme odstranit stigmatizaci a diskriminaci, aby se těm, kdo ji potřebují, mohlo dostat podpory. Je v pořádku nebýt v pořádku a je naší povinností zajistit, aby měl k pomoci přístup každý, kdo ji hledá.

Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin - 07/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7. června 2023