Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. června 2022Odhadovaná doba čtení: 7 min

Posílený kodex zásad boje proti dezinformacím

Slide s nápisem Boj proti dezinformacím

Stručné shrnutí:

 • Komise vydala aktualizovaný kodex zásad pro boj proti dezinformacím

 • Obsahuje konkrétní závazky v boji proti dezinformacím pro platformy i celé odvětví, mj.:

  • omezení příjmů z reklam pro šiřitele dezinformací,

  • rozsáhlejší ověřování faktů,

  • zajištění transparentnosti politické reklamy,

  • zpřístupnění svých dat pro výzkum.

 • Mezi současnými více než 30 signatáři jsou např. Meta, Google, TikTok, Twitter či Seznam, další se mohou připojit

 • Mají šest měsíců na splnění závazků a zavedení opatření, k nimž se zavázali

 • Počátkem roku 2023 předloží Komisi své první zprávy o provádění

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes přivítala zveřejnění posíleného kodexu zásad boje proti dezinformacím. Celkem 34 signatářů, jako jsou platformy, technologické společnosti a organizace občanské společnosti, se při revizi kodexu řídilo pokyny Komise z roku 2021 s přihlédnutím k poznatkům získaným během pandemie COVID-19 a ruské válečné agrese na Ukrajině. Zpřísněný kodex vychází z prvního kodexu zásad z roku 2018, který byl celosvětově považován za průkopnický rámec. Nový kodex obsahuje rozsáhlé a konkrétní závazky v boji proti dezinformacím pro platformy i celé odvětví a představuje další důležitý krok k vytvoření transparentnějšího, bezpečnějšího a důvěryhodnějšího online prostředí.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová se vyjádřila takto: „Nový kodex zaměřený na potírání dezinformací přichází v době, kdy Rusko zneužívá dezinformací jako zbraně při vojenské agresi proti Ukrajině, ale také v době, kdy pozorujeme útoky na demokracii obecně.  Obsahuje velmi podstatné závazky, které pomohou snížit dopad dezinformací na internetu, a daleko spolehlivější nástroje, jež umožní měřit plnění těchto závazků ve všech zemích a všech úředních jazycích Evropské unie. Uživatelé budou mít rovněž k dispozici lepší nástroje, aby mohli dezinformace hlásit a porozumět zobrazovanému obsahu. Nový kodex rovněž omezí finanční pobídky za šíření dezinformací a dá výzkumným pracovníkům snazší přístup k datům platforem.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu dodal: „Dezinformace jsou formou invaze do digitálního prostoru, která má zřetelný dopad na náš každodenní život. Online platformy musí jednat mnohem důrazněji, zejména v otázce financování. Šíření dezinformací nesmí nikomu přinést ani euro. Ke zvýšení důvěryhodnosti bude nový kodex působit v součinnosti s aktem o digitálních službách, zejména pokud jde o přísné sankce s odrazujícím účinkem. Velmi velké platformy, které kodex opakovaně porušují a nedodržují opatření k řádnému zmírnění rizik, riskují pokuty až do výše 6 % svého celosvětového obratu.“

Spolu s nedávno schváleným aktem o digitálních službách a připravovaným právním aktem o transparentnosti a cílení politické reklamy je posílený kodex zásad zásadní složkou souboru nástrojů, jimiž Komise disponuje v boji proti šíření dezinformací v EU.

Mezi 34 signatářů patří velké online platformy, zejména Meta, Google, Twitter, TikTok a Microsoft, ale i řada dalších subjektů: menší nebo specializované platformy, online reklamní průmysl, společnosti zabývající se reklamními technologiemi, ověřovatelé faktů, zástupci občanské společnosti či subjekty nabízející specifické odborné znalosti a řešení pro boj proti dezinformacím.

Účelem zpřísnění kodexu je odstranit nedostatky předchozího kodexu prostřednictvím silnějších a podrobněji vymezených závazků a opatření na základě poznatků z praxe získaných v minulých letech.

Nový kodex obsahuje konkrétně tyto závazky:

 • širší účast: kodex není určen pouze velkým platformám, ale vztahuje se také na řadu různých subjektů, které se podílejí na zmírňování šíření dezinformací, přičemž další signatáři se mohou připojit,
 • omezení finančních pobídek k šíření dezinformací zajištěním toho, aby šiřitelé dezinformací neměli příjmy z reklamy,
 • doplnění nových forem manipulativního chování, jako jsou falešné účty, boty nebo škodlivé realistické fotomontáže, tzv. deep fakes,
 • zlepšení postavení uživatelů, kteří získávají lepší nástroje k rozpoznání, pochopení a označování dezinformací,
 • rozsáhlejší ověřování faktů ve všech zemích i jazycích EU a spravedlivé odměňování ověřovatelů faktů za jejich práci,
 • zajištění transparentnosti politické reklamy, aby uživatelé dokázali politickou reklamu snadno rozpoznat podle lepšího označení a informací o sponzorech, výdajích na reklamu a o době, po kterou reklama běží,
 • více podpory pro výzkumné pracovníky, kteří získají lepší přístup k datům platforem,
 • hodnocení dopadu kodexu prostřednictvím silného monitorovacího rámce a pravidelného podávání zpráv platformami o plnění závazků,
 • zřízení centra pro transparentnost a pracovní skupiny k získání jednoduchého a transparentního přehledu o provádění kodexu, aby obstál i v budoucnu a nadále plnil svůj účel.

V neposlední řadě má být tento kodex považován za kodex chování podle aktu o digitálních službách s cílem zmírnit rizika plynoucí z dezinformací pro velmi velké online platformy.

Souvislosti

Podpisem kodexu zásad boje proti dezinformacím z roku 2018 se subjekty z daného odvětví společně a dobrovolně zavázaly bojovat proti dezinformacím. Kodex, jenž je základem strategie EU proti dezinformacímse osvědčil jako účinný nástroj k omezení šíření dezinformací na internetu (i během volebních období), který dokáže rychle reagovat na krize, jako je koronavirová pandemie a válka na Ukrajině.

V návaznosti na vyhodnocení prvního období používání kodexu, které provedla, Komise zveřejnila v květnu 2021 podrobné pokyny, jak by měl být kodex posílen, v nichž upozornila na nedostatky kodexu z roku 2018 a navrhla řešení ke zvýšení jeho účinnosti.

Signatáři kodexu z roku 2018 i nejrůznější noví signatáři, kteří se účastnili přepracování závazků a opatření, spolupracovali na zpřísnění kodexu tak, aby jeho znění vhodně reagovalo na nové důležité výzvy, které dezinformace představují pro naši společnost.

Na přípravě revize se podílela nezávislá konzultační společnost Valdani, Vicari a Associates (VVA) a profesor ústavního práva na Bocconiho univerzitě Oreste Pollicino jakožto nestranný zprostředkovatel, které najali signatáři kodexu.

Další kroky

Signatáři budou mít šest měsíců na to, aby splnili závazky a opatření, k nimž se zavázali. Počátkem roku 2023 předloží Komisi své první zprávy o provádění.

S ohledem na rady odborníků a podporu ze strany skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA) a Evropského střediska pro sledování digitálních médií (EDMO) bude Komise pravidelně posuzovat pokrok dosažený při provádění kodexu na základě podrobných kvalitativních a kvantitativních zpráv, které signatáři podají.

Zřízená pracovní skupina bude sledovat, vyhodnocovat a přizpůsobovat závazky s ohledem na technologický, společenský, tržní a legislativní vývoj. Pracovní skupina dnes uspořádala první zahajovací schůzi. Bude se scházet podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců.

Další informace

Centrální portál týkající se kodexu zásad boje proti dezinformacím

Otázky a odpovědi týkající se posíleného kodexu zásad

Posílený kodex zásad z roku 2022

Kodex zásad z roku 2018

Hodnocení kodexu zásad

Pokyny Komise k revizi kodexu zásad

Tisková zpráva k aktu o digitálních službách

Internetové stránky věnované kodexu zásad

Seznam signatářů a závazků (průběžně aktualizovaný)

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. června 2022