Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva14. října 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 10 min

Zelená dohoda: Komise přijala novou strategii pro chemické látky, jejímž cílem je životní prostředí bez toxických látek

chromatograph-emhgbqmconm-unsplash.jpg
Chemicals
Chemicals
Článek obsahuje rychlé shrnutí · Evropská komise dnes přijala strategii EU pro udržitelnost chemických látek .

Rychlé shrnutí

 • Komise přijala strategii pro chemické látky
 • Chce konec nejškodlivějších látek v hračkách, kosmetice či obalech na potraviny
 • Obsahuje opatření proti tzv. „koktejlovému efektu“ – kombinovanému účinku chemikálií, kterým je člověk denně vystaven
 • Navrhuje investiční opatření na pomoc chemickému průmyslu v transformaci
 • Upozorňuje i na možnost využít tzv. „facility na podporu oživení“
 • Cílem je životní prostředí bez toxických látek a udržitelné nakládání s chemickými látkami
 • V roce 2018 byla Evropa druhým největším výrobcem chemických látek (16,9 % prodeje)
 • Chemický průmysl je čtvrtým největším odvětvím v EU, zaměstnává cca 1,2 mil. lidí
 • Očekává se, že se celosvětová výroba chemických látek do roku 2030 zdvojnásobí

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes přijala strategii EU pro udržitelnost chemických látek . Tato strategie je prvním krokem k dosažení cíle nulového znečištění pro životní prostředí bez toxických látek stanoveného v Zelené dohodě pro Evropu. Strategie podpoří inovace v oblasti bezpečných a udržitelných chemických látek a zvýší ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. Její součástí je mimo jiné zákaz používání nejškodlivějších chemických látek ve spotřebních výrobcích, jako jsou hračky, výrobky pro péči o děti, kosmetika, detergenty, materiály určené pro styk s potravinami nebo textil, není-li jejich použití prokazatelně nutné; strategie má také zajistit bezpečnější a udržitelnější používání všech chemických látek.

Strategie plně uznává zásadní význam chemických látek pro blaho lidí a pro zelenou a digitální transformaci evropského hospodářství a společnosti. Zároveň ale připouští, že je nutné naléhavě řešit zdravotní a environmentální problémy, které způsobují nejškodlivější chemické látky. V tomto duchu strategie stanoví konkrétní opatření, jak zajistit, aby chemické látky byly bezpečné a udržitelné již od návrhu a přinášely všechny své výhody, aniž by poškozovaly naši planetu a současné i budoucí generace. Součástí toho je i zajištění, aby chemické látky, které nejvíce poškozují lidské zdraví a životní prostředí, nebyly používány, není-li to nezbytné, zejména ve spotřebitelských výrobcích a s ohledem na nejzranitelnější skupiny, ale také zajištění, aby všechny chemické látky byly používány bezpečnějším a udržitelnějším způsobem. Je plánováno několik inovačních a investičních opatření, jež mají chemickému průmyslu při této transformaci pomoci. Ve strategii jsou rovněž členské státy upozorňovány na možnost využití facility na podporu oživení a odolnosti k investicím do zelené a digitální transformace průmyslových odvětví EU, včetně chemického průmyslu. 

Zvýšení ochrany zdraví a životního prostředí

Cílem strategie je výrazně zvýšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými chemickými látkami, se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny obyvatelstva. Mezi stěžejní iniciativy patří zejména:

 • postupné ukončení používání nejškodlivějších látek při výrobě spotřebních výrobků, jako jsou hračky, výrobky pro péči o děti, kosmetika, detergenty, materiály určené pro styk s potravinami nebo textilie, není-li jejich použití prokazatelně nezbytné. Mezi tyto látky patří mimo jiné endokrinní disruptory, látky, které narušují imunitní a dýchací systém, a perzistentní látky, jako jsou per- a polyfluorované alkylové látky (PFAS),
 • minimalizace přítomnosti látek vzbuzujících obavy ve všech výrobcích a jejich nahrazení v maximální možné míře. Prioritou budou kategorie výrobků s dopady na zranitelné skupiny a s největším potenciálem pro oběhové hospodářství,
 • zaměření na kombinovaný účinek chemických látek („koktejlový efekt“) prostřednictvím lepšího zohlednění rizika, jež představuje pro lidské zdraví a životní prostředí každodenní expozice široké škále nejrůznějších chemických látek z různých zdrojů,
 • zajištění, aby výrobci a spotřebitelé měli přístup k informacím o obsahu chemických látek a bezpečném používání, prostřednictvím zavedení požadavků na uvádění informací v rámci iniciativy udržitelné výrobkové politiky.

Podpora inovací a konkurenceschopnosti EU

Zvýšení bezpečnosti a udržitelnosti chemických látek je trvalou nutností a zároveň obrovskou ekonomickou příležitostí. Cílem strategie je chopit se této příležitosti a vytvořit podmínky pro zelenou transformaci chemického průmyslu a jeho hodnotových řetězců. Nové chemické látky a materiály musí být v co nejvyšší možné míře bezpečné a udržitelné již od návrhu, tj. od výroby do konce životnosti. Díky tomu bude možné zabránit nejškodlivějším účinkům chemických látek a zajistit co nejmenší dopad na klima, využívání zdrojů, ekosystémy a biodiverzitu. Strategie obsahuje vizi průmyslu EU, který je schopen celosvětové konkurence v oblasti výroby a používání bezpečných a udržitelných chemických látek. Opatření ohlášená v nové strategii budou podporovat průmyslové inovace, aby se takové chemické látky staly normou na trhu EU a kritériem v globálním měřítku. Toho bude dosaženo zejména prostřednictvím:

 • vypracování kritérií bezpečnosti a udržitelnosti již od návrhu a zajištění finanční podpory pro uvádění bezpečných a udržitelných chemických látek na trh a pro jejich používání,
 • zajištění vývoje a používání látek, materiálů a výrobků bezpečných a udržitelných již od návrhu prostřednictvím finančních a investičních nástrojů EU a partnerství veřejného a soukromého sektoru,
 • výrazného zlepšení prosazování pravidel EU, jak na hranicích, tak na jednotném trhu,
 • zavedení programu EU pro výzkum a inovace v oblasti chemických látek s cílem doplnit chybějící znalosti o dopadech chemických látek, podpořit inovace a ukončit testování na zvířatech,
 • zjednodušení a konsolidace právního rámce EU – mimo jiné např. zavedením zásady „jedna látka, jedno posouzení“, posílením zákazu uvádění na trh bez údajů a zavedením cílených změn nařízení REACH a odvětvových právních předpisů.

Komise bude prosazovat standardy bezpečnosti a udržitelnosti rovněž v globálním měřítku, zejména tím, že půjde příkladem a bude podporovat ucelený přístup tak, aby nebezpečné látky, které jsou zakázány v EU, nebyly ani vyráběny na vývoz.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans k tomu uvedl: „Strategie pro chemické látky je prvním krokem ke splnění evropského cíle nulového znečištění. Chemické látky jsou nedílnou součástí našeho každodenního života a umožňují nám vyvíjet inovativní řešení pro ekologizaci našeho hospodářství. Musíme však zajistit, aby výroba a používání chemických látek nepoškozovaly lidské zdraví a životní prostředí. Je obzvláště důležité přestat používat nejškodlivější chemické látky ve spotřebních výrobcích, jako jsou hračky a výrobky pro péči o děti, textil nebo materiály, které přicházejí do styku s potravinami.“

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius řekl: „Za náš blahobyt a vysokou životní úroveň vděčíme i existenci mnoha užitečných chemických látek, které lidstvo za posledních 100 let vynalezlo. Nemůžeme však zavírat oči nad škodlivými účinky nebezpečných chemických látek pro naše zdraví a životní prostředí. Dosáhli jsme již značného úspěchu při regulaci chemických látek v EU a touto strategií chceme na tento úspěch navázat a učinit další krok s cílem zabránit tomu, aby se nejnebezpečnější látky dostávaly do životního prostředí a do našeho těla s následky zejména pro ty nejzranitelnější z nás.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides dodala: „Naše zdraví by mělo být vždy na prvním místě. Přesně to zajišťují stěžejní iniciativy Komise, jako je strategie v oblasti chemických látek. Chemické látky jsou pro naši společnost nepostradatelné, a proto musí být bezpečné a vyráběné udržitelným způsobem. Musíme však být chráněni před škodlivými chemickými látkami kolem nás. Tato strategie ukazuje naši vysokou míru angažovanosti a odhodlání chránit zdraví občanů v celé EU.“

Souvislosti 

V roce 2018 byla Evropa druhým největším výrobcem chemických látek (s 16,9 % prodeje). Chemický průmysl je čtvrtým největším odvětvím v EU a přímo zaměstnává přibližně 1,2 milionu lidí. 59 % vyrobených chemických látek je dodáváno přímo do jiných odvětví, včetně zdravotnictví, stavebnictví, automobilového průmyslu, elektroniky a textilního průmyslu. Očekává se, že celosvětová výroba chemických látek se do roku 2030 zdvojnásobí a již rozšířené používání chemických látek se pravděpodobně zvýší, a to i ve spotřebitelských výrobcích.

EU má propracované právní předpisy týkající se chemických látek, které vedly k vytvoření nejpokročilejší základny znalostí o chemických látkách na světě a zřízení vědeckých institucí, které provádějí posouzení rizik a nebezpečnosti chemických látek. EU se rovněž podařilo snížit rizika některých nebezpečných chemických látek, např. karcinogenů, pro lidi a životní prostředí.

Politika EU v oblasti chemických látek však musí být dále posílena, aby zohledňovala nejnovější vědecké poznatky a obavy občanů. Mnoho chemických látek může poškozovat životní prostředí a lidské zdraví, včetně budoucích generací. Mohou narušovat ekosystémy a oslabovat odolnost lidského organismu a jeho schopnost reagovat na očkování. Studie biologického monitorování lidí v EU ukazují na rostoucí počet různých nebezpečných chemických látek v lidské krvi a tělesné tkáni, včetně některých pesticidů, biocidů, léčiv, těžkých kovů, změkčovadel a zpomalovačů hoření. Kombinovaná prenatální expozice několika chemickým látkám vede k narušení růstu plodu a nižší porodnosti.

Další informace 

Sdělení o strategii pro udržitelnost chemických látek: Cesta k životnímu prostředí bez toxických látek

Otázky a odpovědi týkající se strategie pro udržitelnost chemických látek

Informativní přehled ke strategii pro udržitelnost chemických látek

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. října 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku