Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva12. června 2024Odhadovaná doba čtení: 9 min

Komise předkládá společný prováděcí plán k Paktu o migraci a azylu

tisková konference k tématu migrace

Po dosažení historické dohody o Paktu o migraci a azylu začala práce na tom, aby se rozsáhlý a složitý soubor legislativních aktů stal v příštích dvou letech funkční realitou. Bude to společné úsilí a Komise bude podporovat členské státy na každém kroku na této cestě. Společný prováděcí plán k Paktu o migraci a azylu, který dnes Komise přijala, stanoví klíčové milníky pro všechny členské státy při zavádění právních a operačních schopností potřebných k úspěšnému uplatňování nových právních předpisů do poloviny roku 2026. Kromě toho budou agentury EU v průběhu celého tohoto procesu poskytovat členským státům operativní i cílenou podporu.

Společný prováděcí plán je vzorem pro vnitrostátní prováděcí plány, které mají členské státy přijmout do konce tohoto roku. Plán seskupuje právní, technickou a operativní činnost do deseti základních prvků s cílem zaměřit a usnadnit praktické provádění.

Všechny základní prvky jsou zásadně vzájemně závislé a je třeba je provádět souběžně.

Deset základních prvků:

  1. Společný migrační a azylový informační systém (Eurodac): bude podporovat členské státy zejména při určování odpovědnosti a při sledování druhotného pohybu. Nový Eurodac je rozsáhlý informační systém, který bude uchovávat a zpracovávat údaje o žadatelích o azyl. Nezbytným předpokladem pro provádění všech ostatních prvků paktu je včasný vývoj a zprovoznění reformovaného systému Eurodac.
  2. Nový systém pro řízení migrace na vnějších hranicích EU: řízení nelegálních vstupů státních příslušníků třetích zemí a zavedení rychlých, účinných a zjednodušených azylových a návratových řízení, jakož i silných záruk. Nařízení o prověřování, nařízení o azylovém řízení a nařízení o řízení o navrácení na hranicích stanoví harmonizovaný přístup. Všichni nelegální migranti budou registrováni a podrobeni prověření týkajícímu se totožnosti, bezpečnostního rizika a zdravotního stavu. Ve druhé fázi se povinné řízení na hranicích použije na ty, kdo pravděpodobně nepotřebují mezinárodní ochranu nebo představují bezpečnostní riziko.
  3. Zajištění odpovídající životní úrovně u žadatelů ve vztahu k jejich potřebám. Například u žadatelů o mezinárodní ochranu jde o dřívější přístup na trh práce (šest namísto devíti měsíců), fyzickou a duševní zdravotní péči a větší ochranu rodin, dětí a zranitelných žadatelů. Směrnice o podmínkách přijímání navíc obsahuje nové nástroje, které zlepšují účinnost přijímacího systému a pomáhají předcházet druhotnému pohybu. Členské státy budou mít například možnost přidělit žadatele do ubytovacích zařízení a zeměpisných oblastí a podmínit poskytování materiálních podmínek přijetí skutečným pobytem v ubytovacím zařízení, do něhož byli žadatelé přiděleni, nebo pobytem v určité oblasti. Kromě toho budou členské státy muset zajistit základní potřeby pouze tehdy, pokud se žadatelé nenacházejí v členském státě, v němž se mají nacházet.
  4. Spravedlivá, účinná a konvergentní azylová řízení: nařízení o azylovém řízení a kvalifikační nařízení zjednodušují proces posuzování jednotlivých žádostí o azyl v celé Evropě i rozhodování o nich a posilují záruky pro žadatele a osoby požívající mezinárodní ochrany i jejich práva.
  5. Účinná a spravedlivá řízení o navrácení: pravidla EU v oblasti migrace mohou být obhajitelná pouze tehdy, pokud jsou osoby, které nemají právo pobývat v EU, účinně navraceny.  Koordinátor pro navracení bude hrát klíčovou roli, přičemž bude vycházet z již zahájené práce na zlepšení společného plánování letů a identifikačních misí, mimo jiné s cílem optimalizovat využívání podpory agentury Frontex, vyměňovat si postupy a zkušenosti týkající se společného vydávání zamítavých rozhodnutí o azylu a rozhodnutí o navrácení a spolupráce při navracení navracených osob, které představují bezpečnostní hrozbu.
  6. Spravedlivý a účinný systém: zajistit, aby nová pravidla pro odpovědnost fungovala: zavedením účinného a stabilního sdílení odpovědnosti v celé Unii a omezením pobídek k druhotnému pohybu. Postupy budou například zefektivněny oznámeními o přijetí zpět. Kromě toho budou zavedena nová pravidla, která mají zabránit zneužívání systému (např. povinnost žadatelů podat žádost v členském státě prvního vstupu).
  7. Zajištění toho, aby solidarita fungovala: EU má poprvé stálý, právně závazný, ale flexibilní mechanismus solidarity, který má zajistit, aby žádný členský stát nebyl odkázán sám na sebe, když se ocitne pod tlakem.
  8. Připravenost, plánování pro nepředvídané události a reakce na krizi: pomoc při vytváření větší odolnosti vůči vývoji migračních situací a při snižování rizik krizových situací.
  9. Nové záruky pro žadatele o azyl a zranitelné osoby: větší monitorování základních práv zajištěním účinných postupů při současné ochraně lidské důstojnosti a skutečného a účinného práva na azyl, a to i pro nejzranitelnější osoby, jako jsou děti.
  10. Přesídlování, začleňování a integrace: zintenzívnění úsilí v těchto oblastech. Úsilí členských států o integraci a začleňování migrantů je i nadále nepostradatelné pro úspěšnou migrační a azylovou politiku.

Pakt o migraci a azylu odráží komplexní přístup, který je zaměřen na celou migrační trasu, k řízení migrace. Komise proto spolu s členskými státy uplatňuje přístup ve dvou rovinách, který legislativní práci na úrovni EU doplňuje operativními činnostmi. To zahrnuje zejména práci na vnějším rozměru migrace prostřednictvím úsilí o komplexní partnerství s partnerskými zeměmi. Ačkoli opatření v této oblasti nejsou vázána na právní závazky, bude nezbytné, aby EU pokračovala a dále zintenzivnila spolupráci s partnerskými zeměmi, zejména ve třech klíčových oblastech: boj proti převaděčství migrantů, účinné navracení, zpětné přebírání a opětovné začlenění, jakož i legální způsoby migrace.

 

Další kroky

Společný prováděcí plán bude předložen členským státům na zasedání Rady pro vnitřní věci a poté bude použit jako základ pro vnitrostátní prováděcí plány, které mají členské státy připravit do prosince 2024. V tomto dalším kroku, který je založen na společném prováděcím plánu, mají členské státy vypracovat své příslušné vnitrostátní prováděcí plány do 12. prosince 2024. Členské státy se mohou spolehnout na operativní, technickou a finanční podporu Komise a agentur EU v průběhu celého procesu. Členské státy mohou rovněž obdržet podporu z Nástroje pro technickou podporu, který vyhlásí zvláštní výzvu na podporu členských států při vypracovávání jejich vnitrostátních prováděcích plánů. Komise zřídila specializované podpůrné týmy, které v období od nynějška do podzimu navštíví hlavní města všech členských států, aby jim s přípravou těchto vnitrostátních prováděcích plánů pomohly.

Komise bude pozorně sledovat pokrok dosažený při provádění paktu a bude pravidelně podávat zprávy Evropskému parlamentu a Radě.

 

Souvislosti

Komise předložila Pakt o migraci a azylu v září 2020 s cílem nalézt dlouhodobá a udržitelná řešení pro řízení migrace. Pakt vytvoří právní rámec, který vyváží solidaritu a odpovědnost mezi členskými státy v komplexním přístupu k účinnému a spravedlivému řízení migrace. V návaznosti na politickou dohodu z 20. prosince 2023 jej 10. dubna 2024 přijal Evropský parlament a pak jej 14. května přijala Rada. Právní nástroje paktu, včetně těch, které byly navrženy již v roce 2016, vstoupily v platnost 11. června 2024 a začnou se uplatňovat po dvou letech, od 12. června 2026, s výjimkou nařízení o rámci Unie pro přesídlování a humanitární přijímání, které je použitelné již dnes.

 

Další informace

Společný prováděcí plán

Důvodová zpráva k Paktu o migraci a azylu

Pakt o migraci a azylu – legislativní dokumenty v kostce

Úřední věstník – legislativní texty – Pakt o migraci a azylu

 

Citace

 

Dnes předkládáme plán na příští dva roky práce, který má napomoci tomu, aby se Pakt o migraci a azylu stal realitou v praxi. Je to další důkaz odhodlání Komise vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby členské státy měly všechny odborné znalosti i operativní a finanční podporu potřebné k uvedení právních závazků do praxe. Ne všechny členské státy začínají ze stejného bodu, ale cílovou čáru překročíme všichni společně.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života

 

Dnes přecházíme od slov k činům se společným cílem: zavést to, na čem jsme se dohodli. Se společným prováděcím plánem přistupujeme k operativnímu a pragmatickému provádění s cílem dosáhnout konkrétních výsledků – v členských státech, regionech a obcích i pro samotné migranty. Členské státy se mohou plně spolehnout na Komisi a agentury EU a na naši finanční a operativní podporu.

Ylva Johanssonová, komisařka pro vnitřní věci

Podrobnosti

Datum zveřejnění
12. června 2024