Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva27. května 2024Odhadovaná doba čtení: 6 min

Komise schválila český režim státní podpory ve výši 3,2 miliardy eur na podporu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny

EU Member States flags alongside the European flag

Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu český režim ve výši 3,2 miliardy eur (75 miliard korun) na podporu výroby elektřiny z nových a modernizovaných vysoce účinných zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Opatření přispěje k provádění českého vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, Zelené dohody pro Evropu a cílů EU v oblasti energetické účinnosti.

Český režim

Česko oznámilo Komisi svůj záměr podporovat výrobu elektřiny ve vysoce účinných zařízeních na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Režim poběží do 31. prosince 2025. Odhadovaný rozpočet režimu činí 3,2 miliardy eur (75 miliard korun).

Příjemci jsou provozovatelé nových nebo modernizovaných zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v Česku, která splňují definici vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny stanovenou ve směrnici o energetické účinnosti. Způsobilé jsou všechny technologie a projekty, které umožňují výrobu elektřiny z vysoce účinných zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, s výjimkou technologií a projektů využívajících pevná fosilní paliva, motorovou naftu a ropu. Projekty s využitím zemního plynu budou muset buď uzavřít podporovaná zařízení, nebo umožnit přechod na plyny z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkové plyny do roku 2050, aby se zabránilo závislosti na zemním plynu.

V rámci režimu bude mít podpora podobu výkupní prémie (bonusu) za každou MWh vyrobené elektřiny po dobu 15 let. Výše bonusu je stanovena na základě nabídkových řízení, s výjimkou malých zařízení (do 1 MWe), kde je částka administrativně stanovena českým energetickým regulačním úřadem na ročním základě a omezena na mezeru ve financování.

Očekává se, že tento režim přinese úspory CO2 ve výši přibližně 9,3 milionu tun ročně.

Posouzení ze strany Komise

Komise režim posoudila podle pravidel EU pro státní podporu, zejména podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“), který členským státům umožňuje za určitých podmínek podporovat rozvoj určitých hospodářských činností, jakož i podle Pokynů pro státní podporu v oblasti klimatu, životního prostředí a energetiky 2022. Podle pokynů mohou členské státy za určitých podmínek podporovat energetickou účinnost v případech výroby elektřiny v rámci vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny. Podporu lze poskytnout malým projektům bez soutěžního nabídkového řízení.

Komise zjistila, že:

  • režim usnadňuje rozvoj určitých hospodářských činností, zejména výroby elektřiny ve vysoce účinných zařízeních na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny,
  • režim má „motivační účinek“, neboť příjemci by bez veřejné podpory nerealizovali investice do výroby elektřiny ve vysoce účinných zařízeních pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny ve stejném rozsahu,
  • režim je nezbytný a vhodný pro zvýšení energetické účinnosti a urychlení ekologické transformace. Kromě toho je podpora přiměřená, neboť je omezena na nezbytné minimum. Podpora bude poskytována prostřednictvím otevřených a transparentních soutěžních nabídkových řízení. V případě malých zařízení je výše podpory založena na vyčíslení mezery ve financování u referenčních projektů, které bude každoročně sledováno vnitrostátními orgány a upraveno tak, aby se zajistilo, že nedojde k překročení této mezery,
  • pozitivní účinky podpory převažují nad případnými negativními účinky na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Režim podpoří dekarbonizaci v Česku, zejména zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím výroby elektřiny ve vysoce účinných zařízeních pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, aniž by nepřiměřeně narušil hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Na tomto základě a podle pravidel EU pro opatření státní podpory Komise český režim schválila.

Souvislosti

Pokyny pro státní podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí 2022 vydané Komisí poskytují vodítko k tomu, jak bude Komise posuzovat slučitelnost opatření v oblasti ochrany životního prostředí včetně ochrany klimatu a opatření podpory v oblasti energetiky, která podléhají oznamovací povinnosti podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU.

Pokyny vytvářejí pružný a účelný podpůrný rámec, který má členským státům pomoci poskytovat nezbytnou podporu k dosažení cílů Zelené dohody cíleným a nákladově efektivním způsobem. Tato pravidla řeší soulad s důležitými cíli a úkoly EU stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu a s dalšími nedávnými regulačními změnami v oblasti energetiky a životního prostředí a zohledňují zvýšený význam ochrany klimatu.

Pokyny umožňují členským státům za určitých podmínek podporovat výrobu elektřiny v zařízeních na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Cílem těchto pravidel je pomoci členským státům dosáhnout ambiciózních cílů EU v oblasti energetiky a klimatu s nejnižšími náklady pro daňové poplatníky a bez zbytečného narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Revidovaná směrnice o energetické účinnosti z roku 2023 výrazně zvýšila ambice EU v oblasti energetické účinnosti. Stanovila závazný cíl v oblasti energetické účinnosti pro celou EU spočívající ve snížení konečné spotřeby energie v EU do roku 2030 o 11,7 % ve srovnání s předpokládanou spotřebou energie v roce 2030. Sdělením Zelená dohoda pro Evropu z roku 2019 Komise posílila své ambice v oblasti klimatu a stanovila cíl nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2050. Evropský právní rámec pro klima, který je v platnosti od července 2021 a který zakotvuje cíl klimatické neutrality do roku 2050 a zavádí průběžný cíl snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %, je základem pro legislativní návrhy „Fit for 55“, které Komise předložila dne 14. července 2021. V návaznosti na tyto návrhy Komise rovněž revidovala směrnici o obnovitelných zdrojích energie s ambicióznějšími závaznými ročními cíli na zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů na úrovni EU.

Další informace

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno v rejstříku státních podpor, který Komise publikuje na stránkách pro hospodářskou soutěž, pod číslem SA.108368. Informace o nových rozhodnutích ve věci státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie naleznete také ve specializovaném elektronickém týdeníku Competition Weekly e-News.

 

Citace

 

Tento český režim ve výši 3,2 miliardy eur podpoří energetickou účinnost a pomůže Česku splnit jeho cíle v oblasti snižování emisí CO2. Poskytnutí podpory prostřednictvím soutěžních nabídkových řízení omezí podporu na minimum a zachová nízké ceny elektřiny pro spotřebitele, a přitom zajistí, aby byla omezena případná narušení hospodářské soutěže.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně odpovědná za politiku hospodářské soutěže

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. května 2024