Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva8. března 2022Odhadovaná doba čtení: 9 min

Mezinárodní den žen 2022: Komise navrhuje celounijní pravidla pro potírání násilí na ženách a domácího násilí

Evropská komise dnes navrhuje celounijní pravidla pro potírání násilí na ženách a domácího násilí. Navrhovaná směrnice bude kriminalizovat znásilnění na základě absence souhlasu, mrzačení ženských pohlavních orgánů a kybernetické násilí, které zahrnuje: sdílení intimních snímků bez souhlasu, kybernetické pronásledování, kybernetické obtěžování a kybernetické podněcování k násilí nebo nenávisti. Nová pravidla rovněž posilují přístup obětí ke spravedlnosti a vybízejí členské státy, aby zavedly mechanismus jednotného kontaktního místa, což by znamenalo, že by se všechny podpůrné a ochranné služby nacházely na jednom místě. Oběti by měly mít možnost požadovat náhradu škody v průběhu trestního řízení. Návrh rovněž volá po odpovídající a specializované ochraně a podpoře, tj. například po bezplatných linkách pomoci a krizových centrech pro oběti znásilnění. Stanoví též cílenou podporu pro skupiny se zvláštními potřebami nebo pro ohrožené skupiny, k nimž patří i ženy prchající před ozbrojeným konfliktem.

Klíčové prvky navrhovaných nových pravidel:

  1. Kriminalizace znásilnění, mrzačení ženských pohlavních orgánů a kybernetického násilí 

Komise navrhuje, aby byly v celé EU kriminalizovány tyto trestné činy: i) znásilnění na základě absence souhlasu; ii) mrzačení ženských pohlavních orgánů; iii) kybernetické pronásledování; iv) sdílení intimních snímků bez souhlasu; v) kybernetické obtěžování a vi) kybernetické podněcování k nenávisti nebo násilí.

Návrh je doplněním aktu o digitálních službách a posiluje jeho funkčnost tím, že definuje nezákonný online obsah související s kybernetickým násilím. Rovněž umožní rychlé soudní řízení, aby mohl být příslušný online obsah urychleně odstraněn. 

  1. Bezpečné oznamování případů a postupy posuzování rizik

Návrh se zabývá stále přetrvávajícím nedostatečným oznamováním násilí na ženách. Zavádí nové možnosti, jak případy násilí hlásit, které zohledňují genderové aspekty a jsou bezpečnější, jednodušší, dostupnější (též online) a vstřícné k dětem. Odborníkům, jako jsou zdravotničtí pracovníci nebo psychiatři, by již režimy povinné mlčenlivosti nebránily oznamovat jakékoli důvodné podezření na bezprostřední riziko vážné fyzické újmy. Při prvním kontaktu s obětí by orgány rovněž měly povinnost provádět individuální posouzení rizik, při němž by posuzovaly, jaké riziko představuje pachatel. Na tomto základě by orgány musely poskytnout okamžitou ochranu prostřednictvím preventivního opatření nebo ochranného opatření vykazujícího pachatele ze společného bytu.

  1. Respektování soukromí obětí v soudních řízeních a právo na odškodnění

Komise navrhuje, aby důkazy nebo otázky týkající se soukromého života obětí, zejména jejich sexuální minulosti, bylo možné využít pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. Oběti by měly právo požadovat po pachatelích plnou náhradu škody, včetně nákladů na zdravotní péči a podpůrné služby, ušlého příjmu a fyzické a psychické újmy. Také by měly mít možnost dosáhnout náhrady škody v průběhu trestního řízení.

  1. Podpora obětí prostřednictvím linek pomoci a krizových center pro oběti znásilnění

S cílem řešit velmi specifické potřeby obětí sexuálního násilí navrhuje Komise, aby členské státy zajistily zvláštní služby, včetně krizových center pro oběti znásilnění. Obětem, které jsou vystaveny zvýšenému riziku násilí a k nimž se řadí mimo jiné ženy prchající před ozbrojeným konfliktem, by se od členských států mělo dostat cílené podpory. Obětem násilí na ženách a domácího násilí by měla být celý rok nepřetržitě k dispozici bezplatná vnitrostátní linka pomoci. Je-li obětí dítě, měly by orgány v nejlepším zájmu dítěte zajistit podporu přiměřenou jeho věku. Na odpovídající podporu budou mít nárok i oběti kybernetického násilí, které budou například moci využívat poradenství ohledně toho, jak vyhledat právní pomoc a jak odstranit online obsah. V případech sexuálního obtěžování na pracovišti by měly být obětem a zaměstnavatelům dostupné externí poradenské služby.

  1. Lepší koordinace a spolupráce

Členské státy by si měly vyměňovat osvědčené postupy a vzájemně se v trestních věcech konzultovat, mimo jiné prostřednictvím Eurojustu a Evropské justiční sítě. Za účelem sledování pokroku a monitorování situace ve všech členských státech Komise rovněž navrhuje, aby členské státy povinně shromažďovaly údaje o násilí na ženách a domácím násilí, které by sloužily jako podklad pro celounijní průzkum pořádaný každých pět let.

Zpráva o genderové rovnosti z roku 2022

Komise dnes rovněž zveřejňuje výroční zprávu Evropské komise o genderové rovnosti v EU z roku 2022. V roce 2021 byly učiněny důležité kroky v oblasti legislativních návrhů, zejména pokud jde o transparentnost odměňování a přiměřené minimální mzdy v EU, jakož i o nový akt o digitálních službách, který pomůže chránit uživatele online. V prosinci 2021 Komise rovněž navrhla zařadit na seznam trestných činů EU nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti.

Zpráva rovněž uvádí, že pandemie měla na ženy nepřiměřený dopad. Po desetiletí setrvalého růstu poklesla v roce 2020 účast žen na trhu práce oproti roku 2019 o 0,5 %. Násilí na ženách a domácí násilí rovněž zůstávají v EU stále rozšířené a ke zhoršení situace přispěla i pandemie, a to i v případě násilí na internetu.

Zpráva rovněž poukazuje na skutečnost, že nedostatečné řešení násilí na ženách a domácího násilí si vyžádá odhadem 289 miliard EUR ročně.

Co řekly členky sboru komisařů

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Chci, aby Evropa stála na straně žen a poskytovala jim ochranu a podporu. Chci, abychom žili ve společnosti, která násilí páchanému na ženách předchází, takové násilí odsuzuje a v případě, že k němu dojde, tak jej stíhá. Nadešel čas pro spravedlnost a rovnost. Proto dnes předkládáme ta správná pravidla, která uspíší změnu.“

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Příliš mnoho žen a dívek trpí v důsledku znásilnění, obtěžování nebo zneužívání. To se v moderní Evropě nesmí dít. Situace se naneštěstí nelepší dostatečně rychle a násilí na internetu prudce narůstá. Dnes poprvé navrhujeme celounijní právní předpis za účelem potírání násilí na ženách, který obětem nabídne skutečnou právní ochranu. Pachatelé musí nést důsledky svého jednání.“

Komisařka pro rovnost Helena Dalliová dodala: „Násilí na ženách má přímý dopad na rovnost žen a ovlivňuje naši schopnost prosperovat a působit ve společnosti jako vůdčí síla. Cíl a závazky Komise jsou jasné. Dnes předkládáme komplexní legislativní návrh zaměřený na potírání násilí na ženách a domácího násilí a současně dostáváme mezinárodním normám. Tento návrh bude pro ženy a dívky v celé Evropě znamenat hmatatelné zlepšení.“

Souvislosti

Potřeba předcházet násilí na ženách a bojovat proti němu, chránit oběti a trestat pachatele byla vyhlášena v politických směrech předsedkyně von der Leyenové jako klíčová priorita Komise a je součástí strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025.

K násilí na ženách a domácímu násilí dochází v celé EU a odhaduje se, že postihují každou třetí ženu. Každá druhá žena zažila sexuální obtěžování. Každá dvacátá žena uvádí, že byla znásilněna. Roste i násilí na internetu a zaměřuje se zejména na ženy činné ve veřejném životě, jako jsou novinářky a političky. Genderově podmíněné kybernetické násilí zažila každá druhá mladá žena. S násilím se ženy setkávají i na pracovišti: přibližně u třetiny žen v EU, které čelily sexuálnímu obtěžování, k němu došlo v práci.

Evropský parlament, jakož i nevládní organizace v celé EU a organizace zabývající se právy obětí opakovaně požadovaly právní úpravu násilí na ženách a domácího násilí, jakož i kybernetického násilí na ženách obecněji.

V rámci probíhající činnosti Komise zaměřené na boj proti genderově podmíněnému násilí a na podporu rovnosti a na základě nového programu financování nazvaného Občané, rovnost, práva a hodnoty, jehož rozpočet dosahuje 1,55 miliardy EUR, je v roce 2022 nyní k dispozici 30,5 milionu EUR na projekty v oblasti prevence a potírání násilí na ženách a dětech a 6,8 milionu EUR na projekty, které podporují to, aby ženy mohly plně požívat svých práv, a dále překonání genderových stereotypů, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, posílení postavení žen a genderový mainstreaming.

Další informace

Návrh směrnice o potírání násilí na ženách a domácího násilí

Informativní přehled o prosazování genderové rovnosti  

Otázky a odpovědi týkající se návrhu směrnice o potírání násilí na ženách a domácího násilí, který předložila Komise

Zpráva o genderové rovnosti v EU z roku 2022

Internetové stránky o ukončení genderově podmíněného násilí

Internetové stránky o strategii pro rovnost žen a mužů

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. března 2022