Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva21. února 2024Odhadovaná doba čtení: 12 min

Nástroj pro oživení a odolnost nyní dospěl do poloviny období svého provádění a financováním ambiciózních reforem a investic přináší v celé EU velmi dobré výsledky.

The banner 'NextGenerationEU' on the front of the Berlaymont building

Komise dnes předložila střednědobé hodnocení Nástroje pro oživení a odolnost (RRF), který je ústředním prvkem plánu NextGenerationEU (NGEU) s celkovým rozpočtem 800 miliard EUR.

Nástroj pro oživení a odolnost, s bezprecedentním rozsahem a ambicemi, vznikl v únoru 2021, aby členským státům pomohl zotavit se z pandemie COVID-19 a zároveň přispěl ke zvýšení naší odolnosti a zlepšení stavu našeho hospodářství a naší společnosti v oblastech ekologie, digitalizace a konkurenceschopnosti. Stručně řečeno proto, aby nás připravil na budoucnost. RRF měl velký význam i při řešení urgentních problémů, jako byl například řetězový dopad ruského útoku na Ukrajinu.  

Členské státy vypracovaly své národní plány pro oživení a odolnost a rozhodly v nich o reformách a investicích,

  • které jsou v souladu s politickými prioritami EU v oblastech ekologie, digitalizace a sociální politiky a zároveň
  • individuálně řeší vnitrostátní problémy, které byly identifikovány v doporučeních pro jednotlivé země vydávaných v rámci evropského semestru.

Střednědobé hodnocení shrnuje polovinu doby fungování RRF. Ukazuje, jak RRF v této době plnil své cíle.

Skutečný praktický dopad

Členské státy skutečně provádějí reformy a investice, které zahrnuly do svých plánů. Komise vyhodnotila, že do konce roku 2023 bylo uspokojivým způsobem splněno více než 1 150 milníků a cílů. Uskutečnění těchto kroků při provádění reforem a investic vedlo ke konkrétním změnám a hmatatelným výsledkům.

Například právě s pomoci RRF bylo dosaženo úspor energie o hodnotě více než 28 milion megawatthodin (MWh). Více než 5,6 milionu dalších domácností získalo přístup k internetu prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou a opatření provedená na ochranu před katastrofami souvisejícími s klimatem, tedy například před záplavami a přírodními požáry, mají pozitivní dopad na téměř 9 milionů osob.

K dnešnímu dni bylo členským státům z prostředků RRF vyplaceno již skoro 225 miliard EUR. Z toho 67 miliard EUR bylo vyplaceno formou předběžného financování, aby urychlilo rozběh reforem a investic a zmírnilo nejprve krátkodobé dopady koronavirové krize a poté dopady energetické krize na členské státy.

Na dosažení těchto výsledků Komise a členské státy úzce spolupracovaly s Evropským parlamentem a Radou.

Účinná podpora hospodářského oživení EU

Komise odhaduje, že přibližně polovina z očekávaného nárůstu veřejných investic v letech 2019 až 2025 bude výsledkem investic financovaných z rozpočtu EU, především z RRF. Na rozdíl od předchozích krizí se v EU během koronavirové a poté energetické krize veřejné investice zvýšily, a to ze 3,0 % v roce 2019 na odhadované 3,3 % v roce 2023. Očekává se, že v roce 2024 budou veřejné investice představovat 3,4 % HDP.

V roce 2021 byla většina plánů vypracována rychle, což vytvořilo podmínky pro vysoké předběžné financování a rychlé konkrétní výsledky. Hospodářská činnost se vrátila na úroveň před pandemií a nezaměstnanost klesla na rekordní úrovně kolem 6 %. Z ekonomických modelů Komise plyne, že NGEU má potenciál zvýšit reálný HDP EU až o 1,4% v roce 2026, pokud porovnáváme se situací, v níž by NGEU neexistoval. Do těchto výsledků navíc nejsou zahrnuty významné očekávané dopady reforem zahrnutých do plánů oživení na podporu růstu, které se projeví v dlouhodobějším horizontu. Očekává se, že zaměstnanost v EU se v brzké době zvýší až o 0,8 %.

Pružný nástroj

Členské státy využívají RRF strategicky, ke zvládání dlouhodobých výzev i k řešení výzev, které se objevují nově.

Na konci roku 2023 Rada schválila aktualizované verze všech 27 plánů, které mají maximalizovat jejich dopad v měnícím se kontextu. Plány byly aktualizovány proto, aby mohly reagovat na zvýšení cen energie po ruském útoku na Ukrajinu, vysokou inflaci a narušení dodavatelských řetězců. V případě Řecka, Slovinska a Chorvatska byly plány aktualizovány také proto, aby zohlednily přírodní pohromy, které byly nejen zdrojem lidského utrpení, ale také překážkou provedení některých reforem a investic.

Tyto aktualizace vedly k výraznému zvýšení podpory, kterou EU poskytuje jednotlivým ekonomikám, a to na téměř 150 miliard EUR. Do této částky je započítáno dodatečné financování 23 kapitol REPowerEU a 125,5 miliardy EUR ve formě dodatečné úvěrové podpory. Celkově by tedy měl RRF našim ekonomikám poskytnout finanční podporu ve výši 650 miliard EUR.

Hnací síla strukturálních reforem

Členské státy využily RRF k dosažení výrazného pokroku při řešení doporučení, která byla pro jednotlivé země vydána v rámci evropského semestru. RRF je založen na výkonnosti, platby z prostředků EU jsou v něm podmíněny splněním dohodnutých cílů a milníků, a právě tato forma se osvědčila jako hnací síla pro provedení dlouho očekávaných reforem v širokém spektru politických oblastí, zejména s ohledem na ekologickou a digitální transformaci a na zlepšování sociální i institucionální odolnosti. Navíc se očekává, že souběžně s postupným prováděním kapitol REPowerEU dojde k urychlení postupů pro plánování a udělování povolení, zejména v případě projektů souvisejících s obnovitelnou energií a energetickou účinností.

Podíl doporučení vydaných pro jednotlivé členské státy na období 2019–2020, u nichž členské státy dosáhly alespoň určitého pokroku, se v období 2021 až 2023 zvýšil z 52 % na 69 %. V porovnání s předchozími lety je to výrazné zlepšení.

Velká podpora ekologické transformace  

RRF je klíčovým nástrojem pro urychlení ekologické transformace EU. V plánech všech členských států byl cíl 37 % stanovený v oblasti klimatu překonán a některé členské státy vyhradily ekologické agendě více než 50 % svého celkového plánu. RRF kromě toho podporuje zaměstnanost a sociální politiku, čímž přispívá ke spravedlnosti ekologické transformace.

Prostřednictvím kapitol REPowerEU v plánech oživení bude na ekologickou transformaci vyčleněno dalších 60 miliard EUR. Pomůže to ušetřit energii, urychlit produkci čisté energie a zvýšit rozmanitost energetických dodávek v EU a zároveň s tím rozšířit výrobní kapacitu průmyslu s čistými nulovými emisemi.

Očekává se zrychlení provádění

Aktualizace plánů měla dopad na rychlost provádění stávajících plánů. Praktické provádění i přesto pokračovalo během celého roku 2023 a počet žádostí o platby předložených do konce roku 2023 se zdvojnásobil, z 27 na 54.

Očekává se, že tento pozitivní trend bude pokračovat, členské státy jsou na dobré cestě a RRF bude trvat až do roku 2026. Komise v současné době posuzuje 18 žádostí o platbu. Očekává, že v roce 2024 bude předloženo dalších 20 žádostí a že na tomto základě vyplatí do konce tohoto roku více než 100 miliard EUR v dodatečných platbách.

Do konce své doby provádění bude RRF prostřednictvím národních plánů hnací silou mnohých investic a reforem, které evropským občanům, podnikům a EU jako celku přinesou řadu pozitivních změn. Ke střednědobému hodnocení jsou vypracovány tzv. snímky z jednotlivých zemí, v nichž jsou uvedeny příklady projektů a reforem z jednotlivých plánů oživení, které získaly největší proslulost nebo měly největší dopad.

Získané poznatky

Střednědobé hodnocení ukázalo, že členským státům i jiným zúčastněným stranám velice vyhovuje založení RRF na výkonnosti. To, že se finanční prostředky vyplácejí podle dosaženého pokroku a výsledků, a ne na základě vynaložených výdajů, zajišťuje jak pro členské státy, tak pro Komisi předvídatelnost a zvyšuje pocit odpovědnosti. Rychlé provádění a proplácení potvrzují, že RRF podpořil členské státy v době krize a že jedinečná kombinace investic a reforem našim ekonomikám pomáhá lépe se vybavit pro budoucnost.

Střednědobé hodnocení rovněž upozornilo na některé oblasti, které je potřeba zlepšit. Pro zajištění trvalé přidané hodnoty a hladkého provádění je nutné, aby podoba a provádění RRP byly dostatečně pružné. Klíčovým prvkem pro rychlé provádění RRF je dostatečná administrativní kapacita v členských státech spolu s úzkým zapojením regionálních a místních orgánů i sociálních partnerů.

Členové sboru komisařů v této souvislosti uvedli:

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová„Plán oživení NextGenerationEU s rozpočtem 800 miliard EUR jsme vytvořili jako rozhodnou odpověď na ekonomické a sociální dopady pandemie. Tři roky pro svém vzniku tento plán nadále podporuje naše ekonomické oživení a přináší v celé EU pozitivní změny. Financování projektů v oblastech energetické účinnosti, obnovitelné energie a digitalizace nebylo nikdy předtím tak vysoké. Náš plán podpořil mládež při získávání znalostí a dovedností, které potřebují, a pomohl nám rozvíjet náš průmysl nulových čistých emisí. Díky jedinečné kombinaci reforem a investic NextGenerationEU řeší vnitrostátní problémy a urychluje naše společné kroky pro ekologickou, inkluzivní, digitální, odolnou a konkurenceschopnou EU. Dnešní střednědobé hodnocení přináší přehled těchto úspěchů a ukazuje cestu do roku 2026.“

Souvislosti

V nařízení o nástroji pro oživení a odolnost je stanoveno, že Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů střednědobé hodnocení provádění tohoto nástroje. V roce 2028 pak předloží hodnocení ex post, v němž poskytne „globální posouzení nástroje a jeho dlouhodobého dopadu“ poté, co budou opatření zahrnutá v plánech oživení plně provedena.

Střednědobé hodnocení, které Komise vypracovala, se řídí pokyny pro zlepšování právní úpravy: vyhodnocuje pokrok při dosahování cílů nařízení o RRF učiněný do 31. prosince 2023 z hlediska účinnosti, účelnosti, relevantnosti, koherence a přidané hodnoty EU. Je ještě příliš brzy vyhodnotit plný rozsah dopadu RRF, a hodnocení proto na základě veřejné konzultace a nezávislé externí studie zjišťuje, jakého pokroku bylo dosaženo a jaká ponaučení lze získat.

Odkazy

Střednědobé hodnocení

Obecný přehled informací

Přehled informací o REPowerEU

Nástroj pro oživení a odolnost

Mapa projektů Nástroje pro oživení a odolnost

Hodnocení Nástroje pro oživení a odolnost

Nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost

EU jako věřitel

Citace

 

Plán oživení NextGenerationEU s rozpočtem 800 miliard EUR jsme vytvořili jako rozhodnou odpověď na ekonomické a sociální dopady pandemie. Tři roky pro svém vzniku tento plán nadále podporuje naše ekonomické oživení a přináší v celé EU pozitivní změny. Financování projektů v oblastech energetické účinnosti, obnovitelné energie a digitalizace nebylo nikdy předtím tak vysoké. Náš plán podpořil mládež při získávání znalostí a dovedností, které potřebují, a pomohl nám rozvíjet náš průmysl nulových čistých emisí. Díky jedinečné kombinaci reforem a investic NextGenerationEU řeší vnitrostátní problémy a urychluje naše společné kroky pro ekologickou, inkluzivní, digitální, odolnou a konkurenceschopnou EU. Dnešní střednědobé hodnocení přináší přehled těchto úspěchů a ukazuje cestu do roku 2026.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission

 

RRF již od okamžiku svého zřízení přetváří ekonomiky a společnosti v celé Evropě, zvyšuje jejich udržitelnost, posiluje jejich celkovou odolnost a vede je k ekologické a digitální transformaci. Hodnocení v polovině období ukazuje, že inovující přístup založený na výkonnosti přináší skutečné praktické výsledky a disponuje dostatečnou pružností pro to, aby mohl být přizpůsoben novým výzvám, jako jsou inflace nebo problémy v oblasti energetické bezpečnosti. RRF vstupuje do druhé poloviny svého fungování a získali jsme již určité zkušenosti, proto pečlivě nasloucháme občanům, podnikům a členským státům, abychom provádění nástroje ještě vylepšili.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí

 

V polovině doby provádění RRF můžeme poukázat na řadu klíčových úspěchů. V nejhorších chvílích pandemie pomohlo oznámení o zřízení tohoto nástroje uklidnit trhy a zamezit velkému roztříštění ekonomik EU. Jakmile začaly finanční toky plynout, RRF podpořil ekonomické oživení, doplnil veřejné investice a přispěl k rychlejšímu snižování nezaměstnanosti. V průběhu dvou let, které následovaly po rozsáhlé invazi Ruska na Ukrajině, pomohl našim ekonomikám proplouvat nebývale rozbouřenými vodami. V nadcházejících letech, kdy budou investice pokračovat a postupně se začnou plně projevovat přínosy reforem, bude dopad RRF na růst EU ještě výraznější. Komise bude i nadále vynakládat velké úsilí na to, aby členské státy podpořila v úspěšném využití této jedinečné příležitosti.

Paolo Gentiloni, komisař pro hospodářství

Podrobnosti

Datum zveřejnění
21. února 2024