Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
internetová doména .EU
Podnikání v Evropské unii

S potenciálním vnitřním trhem s 450 miliony spotřebitelů je Evropská unie jedním z největších trhů na světě.

Díky jednotnému trhu jsou české podniky bez ohledu na svou velikost součástí tohoto dynamického obchodního prostoru, který podněcuje hospodářský růst, vytváří pracovní místa a zjednodušuje podnikání.

Vedení malého nebo středního podniku v EU

Malé a střední podniky zaměstnávají dva ze tří pracovníků a vytvářejí 85 % všech nových pracovních míst v EU. Jsou nedílnou součástí evropského hospodářství a Evropská komise poskytuje informace, podporu a zdroje financování, které jim pomáhají v rozvoji a růstu. Zejména malé a střední podniky (MSP) mohou:

  • využívat volného pohybu zboží a služeb v EU bez celních nebo regulatorních překážek,
  • spolehnout se na podporu a solidaritu ze strany EU, pokud čelí výzvám, jako je pandemie COVID-19 a brexit,
  • těžit ze silné kolektivní vyjednávací pozice EU, která usnadňuje přístup ke globálním trhům prostřednictvím obchodních dohod s třetími zeměmi a regiony.

Financování z rozpočtu EU a finanční podpora pro podniky 

EU každoročně podpoří více než 200 000 podniků a podnikatelů prostřednictvím podnikatelských úvěrů, mikrofinancování, záruk a rizikového kapitálu. O poskytnutí finančních prostředků EU rozhodují místní finanční instituce, jako jsou banky, investoři rizikového kapitálu nebo soukromí neformální investoři (angel investors).

Evropská komise schválila v dubnu 2020 český program na podporu podniků zasažených pandemií koronaviru v objemu 200 milionů eur. A s ohledem na hospodářské a sociální škody způsobené pandemií spustila EU Plán na podporu oživení Evropy, aby pomohla postavit evropské ekonomiky, podniky a občany zpět na nohy. Tento plán poskytne českým podnikům, zejména zemědělskému sektoru, další podporu a možnosti financování.

Plán na podporu oživení Evropy 

Informace o financování z rozpočtu EU a postupech pro podniky 

Dostupné financování pro podniky v Česku 

Projekty financované z EU v Česku 

 

Informační a podpůrné sítě pro podniky 

Enterprise Europe Network (EEN) Česká republika

Tato síť pomáhá podnikům se vstupem na zahraniční trhy, např. prostřednictvím nových partnerství, obchodních příležitostí, licenčních dohod a vyhledávání partnerů pro financování výzkumu a vývoje z rozpočtu EU. Služby jsou určeny malým a středním podnikům, ale jsou k dispozici i dalším druhům podniků, univerzitám a výzkumným centrům.

Fungování sítě Enterprise Europe Network v České republice zajišťuje konsorcium složené ze šesti partnerů, koordinované Technologickým centrem AV ČR. 

Your Europe business

Celistvá nabídka informací o zakládání a rozvoji podniku nebo start-upu v EU, daňová pravidla a postupy, lidské zdroje, požadavky na výrobky, peněžní prostředky, financování a vztahy se zákazníky

Vaše Evropa - poradenství

Celoevropská síť nezávislých odborníků na právní předpisy EU i právní systémy jednotlivých členských států EU, kteří:

  • vám do týdne poskytnou bezplatnou a individualizovanou radu ve vašem jazyce,
  • vám pomohou ujasnit, které evropské předpisy se na vás v daném případě vztahují,
  • vysvětlí, jak uplatňovat práva, jež vám podle předpisů EU náleží.

SOLVIT

Žijete-li v jiné zemi EU nebo tam pracujete či podnikáte, můžete ze strany místního úřadu narazit na diskriminační požadavky či nespravedlivé zacházení. Taková situace vám může život nebo podnikání v zahraničí hodně zkomplikovat. Pokud jste se tedy jako občan EU nebo podnikatelský subjekt se sídlem v EU setkali s tím, že veřejnoprávní orgán nepostupoval podle práva EU… obraťte se na SOLVIT. 

Erasmus pro mladé podnikatele

Program pomáhá začínajícím evropským podnikatelům nabýt znalostí potřebných k založení nebo úspěšnému provozování malého podniku v Evropě, a to prostřednictvím školení na pracovišti nebo mentorování. 

Access2Markets

Portál určený potenciálním a současným evropským vývozcům a dovozcům, kteří zde najdou podrobné informace o clech, daních, pravidlech a požadavcích týkajících se výrobků, a to pro všechny státy EU a více než 120 dalších trhů na celém světě.

Evropská platforma spolupráce mezi klastry

Online nástroj pro vyhledávání obchodních partnerů podle země, oblasti, odvětví nebo průmyslového ekosystému. 

Zaměstnanost a sociální věci v EU

Informace, zprávy a události z oblasti strategií a politik zaměstnanosti EU, a to včetně práva na pracovišti, dovedností a kvalifikací, sociální ochrany a začlenění. 

European Intellectual Property Helpdesk

Služba nabízející evropským malým a středním podnikům a příjemcům evropského financování na výzkum bezplatnou podporu v první linii v oblasti práv duševního vlastnictví v kontextu nadnárodních podnikatelských nebo výzkumných a inovačních programů EU. (

 

Související odkazy

Jak politiky EU pomáhají v Česku 

Více o podnikání v EU, ekonomice a euru 

Více o financování a tendrech 

Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky