Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva11. června 2024Odhadovaná doba čtení: 8 min

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2024 ukazuje, že vnímání nezávislosti soudnictví se zlepšilo

The statuette of Themis, goddess of divine justice

Evropská komise dnes zveřejnila dvanácté vydání srovnávacího přehledu EU o soudnictví, který každoročně poskytuje srovnávací údaje o účinnosti, kvalitě a nezávislosti systémů soudnictví v členských státech. Ve srovnání s minulým rokem se vnímání nezávislosti soudnictví u veřejnosti zlepšilo, a to i v zemích, které se potýkaly se systémovými výzvami.

Letošní srovnávací přehled obsahuje několik nových grafů věnovaných přístupu k soudnictví, například pokud jde o přístup osob se zdravotním postižením k povoláním v soudnictví, přístup ke spravedlnosti pro spotřebitele při podávání zástupných žalob na ochranu jejich kolektivních zájmů, platy odborných pracovníků soudů a státních zastupitelství a notáře a jejich pravomoci v dědických řízeních. Vydání z roku 2024 rovněž poprvé obsahuje specifické nové grafy věnované nezávislosti soudnictví, týkající se například jmenování předsedů soudů, vnitrostátních rámců pro majetková přiznání nebo odvolávání nejvyšších státních zástupců.

Klíčová zjištění srovnávacího přehledu EU o soudnictví 2024:

  • Vnímání nezávislosti soudnictví se zlepšilo, a to i v zemích, které se potýkají se systémovými výzvami: Průzkum Eurobarometr provedený mezi širokou veřejností ukazuje, že od roku 2016 se v devatenácti členských státech vnímání nezávislosti soudnictví u veřejnosti zlepšilo nebo zůstalo stabilní. Jiný průzkum Eurobarometr ukazuje, že vnímání nezávislosti u podniků se v porovnání s rokem 2016 zlepšilo nebo zůstalo stabilní v devatenácti členských státech. Vnímání nezávislosti soudnictví se u široké veřejnosti i podniků zlepšilo také v zemích, které se potýkají se systémovými výzvami týkajícími se nezávislosti soudnictví.
  • Informace o jmenování státních zástupců a odvolávání nejvyššího státního zástupce: Ve čtrnácti členských státech jmenují státní zástupce buď nezávislé rady pro státní zastupitelství, nebo samotná státní zastupitelství. Pravomoc jmenovat státní zástupce svěřená výkonné moci (ministr spravedlnosti, vláda nebo hlava státu) podléhá soudnímu přezkumu téměř ve všech dvanácti členských státech, v nichž jsou státní zástupci takto jmenováni. Rovněž je téměř ve všech těchto dvanácti členských státech povinné uvést důvody pro odmítnutí kandidáta na funkci státního zástupce. Pravomoc odvolat nejvyššího státního zástupce má ve dvaceti členských státech výkonná moc nebo parlament (v pěti z nich na návrh Rady pro justici), zatímco šest členských států svěřuje tuto pravomoc Radě pro justici. V šestnácti členských státech existuje možnost přezkumu tohoto rozhodnutí.
  • I nadále existuje potenciál k větší digitalizaci systémů soudnictví: Jen šest členských států má procesní pravidla, která v občanských, obchodních, správních a trestních věcech připouštějí důkazy předložené v digitální podobě. Ve 26 členských státech je to možné v některých případech nebo v některých oblastech práva. Ze zjištění letošního vydání navíc vyplývá, že stále existuje prostor pro zlepšení, pokud jde o možnost zahájit řízení nebo uplatnit nárok on-line. Devět členských států tuto možnost umožňuje pouze v některých situacích, nebo ji neumožňuje vůbec.
  • Většina členských států má zvláštní opatření na podporu účasti osob se zdravotním postižením jako odborníků v systému soudnictví: Ve dvaceti členských státech existují alespoň nějaká zvláštní opatření na podporu účasti osob se zdravotním postižením.
  • Zvláštní opatření pro řízení vstřícná k dětem, v nichž dítě vystupuje jako oběť, nebo podezřelá či obviněná osoba, jsou zavedena v různé míře: Ve 26 členských státech jsou informace o právech oběti nebo podezřelého a o řízeních poskytovány způsobem vstřícným k dětem a v osmnácti členských státech jsou trestní řízení týkající se dětí projednávána jako naléhavá záležitost.

Další kroky

Informace obsažené ve srovnávacím přehledu EU o soudnictví přispívají k monitorování, které se provádí v rámci evropského semestru a ročního cyklu na podporu právního státu – zjištění budou podkladem pro zprávu Komise o právním státu 2024. Srovnávací přehled EU o soudnictví 2024 byl dále rozpracován s cílem řešit potřebu dalších srovnávacích informací (jako je nový údaj o platech odborných pracovníků soudů a státních zastupitelství a o postupu pro odvolání nejvyšších státních zástupců), která byla zjištěna během přípravy zprávy o právním státu 2023. Údaje ze srovnávacího přehledu se rovněž používají k monitorování národních plánů pro oživení a odolnost.

Souvislosti

Srovnávací přehled EU o soudnictví, který se sestavuje od roku 2013, využívá Komise k monitorování reforem soudnictví v členských státech a je součástí souboru nástrojů EU na podporu právního státu. Soustřeďuje se na tři hlavní prvky efektivního systému soudnictví, kterými jsou:

  • Účinnost: ukazatele jako délka řízení, podíl vyřízených věcí a počet projednávaných věcí.
  • Kvalita: ukazatele přístupnosti (jako je právní pomoc a soudní poplatky), odborná příprava, rozpočet a platy soudců a státních zástupců, lidské zdroje a digitalizace.
  • Nezávislost: ukazatele vnímané nezávislosti soudnictví u široké veřejnosti a podniků a záruky týkající se soudců a fungování státních zastupitelství.

Stejně jako v předchozích vydáních i letošní přehled čerpá údaje ze dvou průzkumů Eurobarometr o tom, jak veřejnost a podniky vnímají nezávislost soudnictví v každém členském státě. 

Zjištění srovnávacího přehledu EU o soudnictví 2024 byla zohledněna v posouzení jednotlivých zemí provedeném v rámci evropského semestru 2024, jakož i v hodnocení provádění plánů členských států pro oživení a odolnost a ve výroční zprávě o právním státu. V roce 2024 roční strategie pro udržitelný růst (která stanoví strategické pokyny pro zmírnění negativních dopadů energetických otřesů, podporu udržitelného růstu a zvýšení odolnosti EU) znovu zdůrazňuje vazbu mezi účinnými systémy soudnictví a hospodářstvím ve prospěch lidí v členských státech. Dobře fungující a plně nezávislé systémy soudnictví mají pozitivní dopad na investiční rozhodnutí a na ochotu všech aktérů zahájit investiční projekty.

V rámci programu Spravedlnost na období 2021–2027 poskytuje EU více než 305 milionů EUR na další rozvoj evropského prostoru práva. Pomůže rovněž zlepšit efektivitu vnitrostátních systémů soudnictví a posílit právní stát, demokracii a ochranu základních práv, mimo jiné prostřednictvím zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti pro občany a podniky. Program financuje činnosti, které zahrnují odbornou přípravu soudců a dalších právníků, vzájemné učení, justiční spolupráci a zvyšování povědomí.

Další informace

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2024

Informativní přehled o srovnávacím přehledu EU o soudnictví

Kvantitativní údaje ve srovnávacím přehledu EU o soudnictví 2024

Otázky a odpovědi

Bleskový průzkum Eurobarometr FL540: vnímaná nezávislost vnitrostátních systémů soudnictví v EU u široké veřejnosti

Bleskový průzkum Eurobarometr FL451: vnímaná nezávislost vnitrostátních systémů soudnictví v EU u podniků

Studie CEPEJ

Zpráva o právním státu 2024

Informativní přehled o souboru nástrojů EU na podporu právního státu

Internetové stránky věnované srovnávacímu přehledu EU o soudnictví

 

Citace

 

Nejnovější srovnávací přehled EU o soudnictví ukazuje, že naše úsilí o posílení nezávislosti soudnictví v celé Unii přináší výsledky. Zdůrazňuje oblasti, ve kterých je třeba dosáhnout zlepšení, a oceňuje dosažený pokrok, aby bylo možné nadále posilovat důvěru v naše právní instituce a zajišťovat nezávislost justičního systému a dostupnost spravedlnosti pro všechny. Během posledních dvanácti let se srovnávací přehled etabloval jako spolehlivý nástroj, který shrnuje dosažený pokrok a vymezuje oblasti, kde je možné dosáhnout zlepšení, ve všech členských státech. Přispívá tak k našemu úsilí o další ochranu právního státu a podporu práv občanů i podniků.

Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. června 2024