Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
19. dubna 2024

Úspěšné české projekty

V průběhu let podpořila regionální politika Evropské unie stovky tisíc projektů. Níže najdete příklady několika z nich, které byly realizovány na území České republiky.

Co pro vás dělá Evropa ve vašem regionu, přehledně ukazuje mapa k databázi Kohesio (v češtině). Umožňuje snadný a transparentní přístup k aktuálním informacím o projektech a příjemcích prostředků z politiky soudržnosti EU během programového období 2014–2020. 

Databáze aktuálně obsahuje údaje o více než 1,5 milionu projektů a 500 000 příjemcích evropské podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)Fondu soudržnosti (CF)Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a Fondu pro spravedlivou transformaci. Starší projekty lze vyhledat na stránce věnované regionální politice.

Vybrané úspěšné české projekty

Věda a výzkum

ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE
Mezinárodní výzkumná laboratoř světového významu, která využívá nejnovější generaci laserových technologií k vytváření nejintenzivnějších světelných pulsů dostupných v laboratorních podmínkách. Příspěvek EU přesáhl 3 miliardy korun.
Budova CEITEC a BIOCEV
Multidisciplinární výzkumné centrum, kde se potkávají vědy o živé přírodě, o pokročilých materiálech, nanotechnologiích a kybernetice. Vybudování střediska, přístrojové vybavení a jeho zpřístupnění široké vědecké komunitě podpořila Evropská unie více než 5 miliardami korun.
BIOCEV research center
BIOCEV je špičková komplexní platforma pro rozvoj moderních biotechnologií a biomedicíny. Díky vzniku tohoto centra se podařilo propojit tradiční silné obory z oblasti technických a přírodních věd, jako jsou virologie nebo chemie. Evropská unie přispěla na výstavbu centra téměř 3 miliardy korun.

Doprava

Mapa dálnic v ČR s vyznačenými úseky, na jejichž rekonstrukci přispěla EU až 85 % nákladů.
Evropské fondy pokryly více než 80 % nákladů na výstavbu nových dálničních úseků, kompletní rekonstrukci hlavní dálniční tepny D1, ale i na obnovu silnic I. třídy či budování obchvatů. Bezmála 80 miliard korun na tyto projekty vyčerpalo Ředitelství silnic a dálnic jen za poslední programové období.
Vlakové nástupiště ve stanici Česká Lípa
Komplexní modernizace železničních tratí, nejnovější zabezpečovací systémy, nové tratě i rekonstrukce a modernizace provozních budov – na takové projekty čerpá evropskou podporu Správa železnic. Většinou to je 80 % způsobilých výdajů. Na 4. koridor z Prahy na jih Čech celkem 19 miliard korun!
Moderní nízkopodlažní souprava vlaku Pálava.
S přispěním evropských fondů jezdí cestující v moderních vlacích, tramvajích či trolejbusech v Olomouci, Pardubicích, Plzni... Praha prodloužila metro A. Jihomoravský kraj nakoupil 36 železničních jednotek pro příměstskou dopravu. Celkem 5,5 mld. Kč z evropských fondů pokrylo 85 % způsobilých výdajů...

Životní prostředí

Řeka uprostřed lesa
Evropská unie klade důraz na zdravé životní prostředí. Investuje do odstraňování starší ekologické zátěže, obnovy ekosystémů a zvýšení odolnosti krajiny vůči měnícímu se klimatu. Obrovská podpora šla také na modernizaci vodovodů a výstavbu čistíren odpadních vod.
Modrá obloha s malými bílými mráčky
Aby se nám lépe dýchalo, miliardy korun z evropských fondů pomáhají českým domácnostem přejít na moderní vytápění, které neznečišťuje ovzduší („kotlíkové dotace“). EU finančně přispěla i na instalaci filtrů do nejvíce znečišťujících průmyslových provozů, jakými jsou uhelné elektrárny či slévárny.
Solar panels
Zateplení domu, výměna oken nebo instalace fotovoltaiky výrazně snižují spotřebu energie. Aby si tato opatření mohl dovolit každý, do programu Nová zelená úsporám proudí štědrá evropská podpora. Z příjmů za emisní povolenky a dalších fondů získaly české domácnosti již na 40 miliard korun!

Zdravotnictví

Novorozenecké lůžko v nemocnici
Finančně náročné rekonstrukce nemocnic, výstavba nových budov a modernizace přístrojového vybavení umožňují zvyšovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro všechny. Podpora zdravotnictví z evropských fondů je setrvale vysoká a počítá se v desítkách miliard korun.
Budova Národního ústavu duševního zdraví
Miliardy korun z evropských fondů pomohly zvýšit dostupnost psychiatrické péče. Vznikla nová zdravotní zařízení, silná podpora směřuje i do rozvoje služeb. Psychiatrické centrum Národní ústav duševního zdraví se zrodilo díky evropské investici o celkovém objemu 734 milionů korun.
Český onkologický institut u FN Motol
Evropská unie investuje do obnovy a posílení odolnosti po pandemii covidu-19 skrze tzv. plány obnovy. Na posílení onkologické péče je vyhrazeno 8,5 mld. Kč. Díky tomu má vzniknout mimo jiné Český onkologický institut u FN Motol a rozšířit se Masarykův onkologický ústav v Brně.

Záchranáři

Hasiči Hrdějovice - hasičárna a hasičské auto
Výstavba hasičských stanic, jejich modernizace a zvýšení energetické účinnosti, nákup drahého vybavení včetně nejnovějších hasicích vozidel, posílení koordinace hasičů ze sousedních zemí v příhraničních oblastech… Hasičům se dostává z evropských fondů štědré podpory pro jejich náročnou práci.
Vrtulník Policie České republiky
Ukázkou příspěvku z evropských fondů, který v České republice pomáhá zachraňovat životy, je mimo jiné čtyřsetmilionová dotace na nákup vrtulníku pro Policii České republiky.
Žlutá sanitka záchranné služby
Dlouhodobé podpoře ze strany Evropské unie se těší i zdravotnická záchranná služba. Na nákup sanitních vozidel, pořízení technického vybavení (transportní defibrilátory, monitory, plicní ventilátory) a modernizaci dispečinků putují miliardy korun.

Databáze Kohesio