Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
20 let od přistoupení Česka do EU - logo
1. 5. 2024

20 let České republiky v Evropské unii

Proč je dobré být v EU?

Prostor svobody, demokracie a práva 

Dnešní Evropská unie představuje v celosvětovém měřítku unikátní prostor míru, svobody, demokracie a práva. Současně jde o druhý největší obchodní trh na světě téměř s půlmiliardou spotřebitelů. 

Příslušnost k Unii přináší všem jejím občanům řadu práv. Ta nejdůležitější, jako například právo na svobodu a bezpečnost, svobodu náboženského vyznání či svobodu projevu, zaručuje Listina základních práv. Protože jde o zásadní text, tvoří nedílnou součást smluv, jimiž se fungování mnohonárodní Unie řídí. V naší části světa jsme zvyklí považovat základní lidská práva za samozřejmost, přitom jde však o zásadní hodnotu, která je v mnoha zemích stále obtížně dosažitelná. 

Práva spotřebitele 

V každodenním životě velmi podobně vnímáme i ochranu spotřebitele. Jakožto spotřebitelé máme v EU silné postavení: pokud vrátíme nechtěné výrobky, dostaneme své peníze zpět, jestliže při cestování dojde ke zpoždění nebo zrušení dopravního spoje vinou dopravce, budou nám vráceny peníze. 

Platí také, že normy, které musí zboží v obchodech na jednotném trhu Evropské unie splňovat, patří k nejpřísnějším na světě, a to jak z hlediska kvality, tak z hlediska bezpečnosti. Díky tomu máme jistotu, že jakýkoli výrobek, který kupujeme, je bezpečný a zdravotně nezávadný.  

Evropský průkaz zdravotního pojištění 

Jeden z nejpraktičtějších průkazů, který je dobré mít při cestování po Evropě stále u sebe, je všeobecně známá „modrá kartička“.

Práva na pracovišti, sociální ochrana, volný pohyb 

Každý pracující v Evropské unii požívá určitých minimálních práv, která se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rovných příležitostí, ochrany před všemi formami diskriminace a pracovněprávních předpisů.  

V oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí přináší celoevropská koordinace řadu konkrétních výhod. Pracovat lze kdekoli v Evropské unii, není třeba kvůli tomu žádat o pracovní povolení. A práce kdekoli v Unii zakládá nárok na stejné sociální a daňové výhody v dané zemi, bez ohledu na státní příslušnost zaměstnance. Sociální dávky („mateřskou“, důchod) lze zasílat do jiné členské země, při práci kdekoli v Evropské unii zaměstnanec přispívá na své sociální zabezpečení. 

17 milionů
obyvatel
V současné době žije nebo pracuje v jiné zemi EU 17 milionů evropských občanů.
116 000
občanů ČR
Na 116 000 občanů ČR sídlilo v roce 2022 v jiné zemi EU, což je přibližně 1 % obyvatel.
3,1 milionu
Rumunů
Za hranicemi žilo nejvíce občanů Rumunska (3,1 mil.), Polska (1,5 mil.), Itálie (1,5 mil.) a Portugalska (1,0 mil.).

Ochrana osobních údajů 

Evropská unie zaujala pevný postoj k ochraně práv osob a osobních informací, který je vyjádřen v jejích právních předpisech o ochraně údajů a soukromí. Cílem je zajistit, abychom všichni měli nad svými osobními údaji větší kontrolu.  

Díky tomuto přístupu a silné vyjednávací pozici EU vůči světovým digitálním gigantům se také stalo součástí evropského právního rámce mj. „právo být zapomenut”. 

Svoboda, bezpečí a mír nejsou samozřejmost

Evropský projekt se zrodil z trosek, které po sobě zanechaly dva nejničivější válečné konflikty všech dob. Celkem 70 let míru, stability a prosperity dokládá, že výchozí předpoklady evropské integrace byly správné. 

Společná obrana a bezpečnost 

Obrana je v plné moci jednotlivých členských států; celkem 23 z 27 zemí EU je současně v Severoatlantické alianci (NATO). Vedle toho však rozvíjejí vzájemnou spolupráci pod hlavičkou Evropské unie. Principy této komplexní spolupráce vymezuje společná zahraniční a bezpečnostní politika a společná bezpečnostní a obranná politika. 

Solidarita s Ukrajinou 

V kontextu probíhající ruské agrese na Ukrajině stojí za to vyzdvihnout všestrannou podporu ze strany Evropské unie: od humanitární pomoci přes finanční pomoc na chod ukrajinského státu po příspěvek na vojenské vybavení či vojenský výcvik. EU poprvé v historii aktivovala směrnici o dočasné ochraně okamžitě po vypuknutí invaze. To poskytlo vysídleným osobám prchajícím před válkou na Ukrajině určitá práva v Evropské unii, včetně povolení k pobytu, prostředků na přístup k vhodnému ubytování, lékařské péče a vzdělávání dětí. Důležitou úlohu v oslabení agresora hrají i hospodářské sankce. 

Boj proti dezinformacím 

Dnešní doba ukazuje, jak důležité je efektivně čelit dezinformacím a hybridním hrozbám. Proto roku 2015 vznikl projekt EUvsDisinfo, který mapuje, analyzuje a vyvrací dezinformace a současně upozorňuje na nejrůznější podobu, jaké mohou nabývat. Tento unijní projekt vede zvláštní tým East StratCom. 

 

Spolu jsme silnější... i bohatší

Bezmála tři desítky zemí o celkovém počtu téměř půl miliardy obyvatel, to je uskupení, které má v celosvětovém měřítku mnohem větší váhu, než by měla většina z členských států pouze sama o sobě. Navíc díky vnitřním demokraticky nastaveným pravidlům má každá země příležitost prosadit svůj zájem na celoevropskou úroveň – a získat díky tomu i výrazně silnější slovo na mezinárodním poli. 

Druhý největší trh na světě 

Evropská unie představuje svým podílem na celosvětovém obchodu druhý největší trh na světě. Žebříčku vévodí Čína a na třetím místě jsou Spojené státy americké. 

Graf - podíl EU - 27  na světovém obchodu, 2022

Zdroj: Evropská komise – Fakta a čísla o hospodářství Evropské unie

O síle jednotného trhu a jeho významu vypovídá, že většina členských států na něj směřuje 50–75 % svého vývozu, tedy více než do ostatních zemí světa. V roce 2022 byly největšími vývozci vlastní produkce na jednotný trh Česká republika (82 %), Lucembursko (81 %), Slovensko (80 %), Maďarsko (78 %) a Polsko (75 %).  

Graf - export 2022

Zdroj: Eurostat – Hlavní partneři EU pro vývoz zboží

Vzájemný obchod usnadňuje i jednotná měna, kterou používá více než 340 milionů občanů EU. Euro odstranilo riziko kolísání měn a náklady na směnu, přičemž posílilo jednotný trh ve prospěch nás všech. 

Z ryze obchodního hlediska je tedy v zájmu všech členských zemí, aby se jednotný trh dále rozrůstal o nové členy. Dosavadní rozšiřování Evropské unie totiž znamenalo pro všechny zúčastněné nezpochybnitelný hospodářský přínos. 

Celosvětově významný hráč i vzor 

Právě díky síle a velikosti jednotného trhu mají evropské normy pro kvalitu a bezpečnost zboží celosvětový dosah. Podobně je tomu i s předpisy na ochranu spotřebitelů, zejména v digitální oblasti: navzdory výjimečnému postavení na světovém trhu musí mezinárodní internetoví giganti respektovat pravidla, kterými se řídí evropský trh. 

Ať už jde o konkurenceschopnost, ochranu osobních údajů nebo nově se rozvíjející odvětví digitální ekonomiky, které nás staví před nečekané úkoly. Právě v oblasti digitálních technologií celý svět sleduje, jak se k nim Evropská unie postaví a jaký postoj zaujme. 

Jako celek je Unie velmi atraktivním obchodním partnerem, s nímž uzavřela mezinárodní dohodu o volném obchodu celá řada zemí ze všech koutů světa. 

Protože se všechny unijní země shodly na zodpovědném přístupu k ochraně klimatu a ochraně přírody jako takové, EU jde příkladem při volbě konkrétních politických řešení, jež nám mají pomoci dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Současná Evropská komise proto přišla s uceleným politickým programem, který postupně zavádí do praxe. 

Emisní povolenky či seznam hospodářsky udržitelných odvětví (tzv. taxonomie) představují celosvětově originální přístup, kterým se inspirují další země. Evropská unie působí v tomto směru jako vzor pro ostatní, kteří berou své klimatické závazky vážně. 

Jednotný trh je zdrojem bohatství a příležitostí

Od společného dohledu nad těžbou uhlí a výrobou oceli se společenství evropských zemí postupně přerodilo na hospodářské společenství. Pro vzájemný obchod má klíčový význam jednotný trh, kde platí zásada volného pohybu kapitálu a zboží, které zde není zatíženo vzájemnými celními poplatky a administrativními překážkami. Z volného obchodování mají prospěch všichni. 

 

Jednotný trh - mapa a grafy

Zdroj: Jednotný trh EU slaví 30 let (infografika) 

Volný pohyb osob 

K maximálnímu využití potenciálu, jaký skýtá jednotný trh, je nezbytný volný pohyb osob, který umožňuje bezproblémové dojíždění za prací i přes státní hranici.  

Významným mezníkem evropské integrace byl z tohoto hlediska vznik tzv. schengenského prostoru. Česká republika je jeho součástí od 21. prosince 2007. 

Jeho základem je nejpoužívanější a nejrozsáhlejší systém pro sdílení informací v oblasti bezpečnosti a správy hranic v Evropě: 

3,5 milionu
lidí
Denně překračuje vnitřní hranice EU 3,5 milionu lidí.
1,7 milionu
lidí
Celkem 1,7 milionu občanů EU žije v jiné zemi, než ve které pracuje.
25 z 29
členů tvoří státy EU
Schengenský prostor tvoří 29 států, resp. 25 zemí EU a Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

Erasmus 

K volnému pohybu po celé Evropě a využití všech možností, které nabízí společný životní prostor, výrazně napomáhá znalost cizích jazyků. Jazykové znalosti totiž mohou zvýšit zaměstnatelnost občanů, usnadnit jim přístup ke službám, zajistit jim plné využití práv a přispívat k solidaritě prostřednictvím sociální soudržnosti a posíleného dialogu mezi kulturami. 

Nejúspěšnější projekt studentské mobility začínal v roce 1987. Spolupráci na programu Erasmus zahájilo 11 zemí, dnes jich je do programu zapojeno 33. Zahraniční pobyty studentů jsou součástí širší politické podpory Evropské unie zaměřené na mnohojazyčnost jakožto klíčovou kompetenci. Celá Unie slaví jazykovou rozmanitost tematickými akcemi kolem 26. září, na kdy připadá Evropský den jazyků. 

V současnosti existuje široká paleta možností, jak vycestovat do zahraniční na zkušenou. Adekvátní nabídka existuje i pro žáky základních, středních či odborných škol. Českým kontaktním bodem pro programy zahraniční spolupráce je 

12 milionů
lidí
Od vzniku Erasmu se do programu zapojilo 12 milionů lidí. Do roku 2027 to může být dalších 10 milionů.
350 500
lidí
Díky nejrůznějším vzdělávacím programům vycestovalo z Česka do jiné země EU více než 350 500 lidí (1998– 2021).
33
zemí
Od roku 1987 se do Erasmu zapojilo již 33 zemí. V určitých sektorech se dá vyjet i mimo EU, do tzv. partnerských zemí.

Mladí lidé mohou získat důležité zkušenosti také při dobrovolnické činnosti a podílet se na veřejně prospěšných projektech v zahraničí či vlastní zemi.  

EU pomáhá doma i ve světě

Zásada solidarity je jedním z principů, kterými se řídí chod Evropské unie od samého počátku. Preambule Římské smlouvy (1957) deklaruje snahu posílit jednotu hospodářství svých zemí a zajistit jejich harmonický rozvoj zmenšováním rozdílů mezi jednotlivými regiony a odstraněním zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů.  

Politika soudržnosti 

Na uvedené zásadě je založena evropská politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti, která doplňuje podporu určenou na vzdělávání, zaměstnanost, energetiku, životní prostředí či na výzkum a inovace.  

Rozšíření v roce 2004 je symbolem jejího úspěchu. Dvacet let poté vidíme, že politika soudržnosti EU vedla k pozoruhodné konvergenci.

Celkový přehled o stavu hospodářství v regionech napříč Unií poskytují souhrnné zprávy. 

80 %
Příjmy obyvatel vzrostly...
Příjem obyvatel střední a východní Evropy vzrostl z 52 % průměru EU v roce 2004 na dnešních téměř 80 %.
4 %
...nezaměstnanost poklesla.
Míra nezaměstnanosti poklesla ve střední a východní Evropě jako celku z 13 % v roce 2004 na dnešní 4 %.

Finance z evropského rozpočtu cílí na vytváření pracovních míst, posílení konkurenceschopnosti podniků, vyšší hospodářský růst, udržitelný rozvoj a zlepšení kvality života občanů.  

Evropské strukturální a investiční fondy 

Hlavním nástrojem pro naplňování cílů v oblasti soudržnosti, včetně investic do lidského kapitálu, jsou Evropské strukturální a investiční fondy (známé i jako „kohezní fondy“). 

V současném období to jsou konkrétně dva strukturální fondy, tedy Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond, dále Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond. 

Databáze Kohesio:

Česká republika byla od počátku svého členství až dosud čistým příjemcem. To znamená, že z evropského rozpočtu dlouhodobě čerpala více, než do něj odváděla. Za 20 let členství jde souhrnně o více než 1 bilion Kč

V posledních letech odpovídaly čisté toky z rozpočtu EU do Česka zhruba 1,5 % HDP České republiky ročně neboli 8 000 Kč na obyvatele ročně. Evropské fondy v posledních letech financovaly přibližně 40 % veřejných investic. 

Civilní ochrana 

Pokud dojde k mimořádné události, která přesahuje reakční schopnosti konkrétní země, je tu způsob, jak snadno požádat o účinnou a konkrétní pomoc partnery z celé Evropské unie. Takovou událostí můžou být rozsáhlé povodně, lesní požár nebo třeba zemětřesení. 

Celý mechanismus pomoci se aktivuje spojením s Evropským střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC). Středisko koordinuje a financuje pomoc poskytnutou členskými státy EU a deseti dalšími zúčastněnými státy (Albánie, Bosna a Hercegovina, Island, Černá Hora, Moldavsko, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko, Turecko a Ukrajina) prostřednictvím spontánních nabídek.  

Evropská unie současně vytvořila rezervu evropských kapacit, která je plně financovaná z unijních prostředků: rescEU. Zahrnuje flotilu hasičských letadel a helikoptér, lékařský evakuační letoun a zásobu zdravotnických prostředků a polních nemocnic, které mohou reagovat na mimořádné zdravotní situace. 

Česká republika mechanismus aktivovala například během pandemie covidu-19, kdy z rezervy rescEU obdržela 30 plicních ventilátorů, nebo během rozsáhlých požárů v NP Česko-saské Švýcarsko. 

Mechanismus civilní ochrany působí po celém světě, ERCC poprvé koordinovalo pomoc EU Filipínám na podzim roku 2013, kdy zemi zasáhl tajfun Haiyan. 

Rozvojová a humanitární pomoc 

EU jako celek je největším světovým poskytovatelem mezinárodní pomoci. Na boj proti chudobě a na podporu celosvětového rozvoje dává ročně více než 50 miliard eur. Řídí se mezinárodními dohodami týkajícími se účinnosti pomoci a nese odpovědnost vůči občanům EU, kteří tyto projevy solidarity umožňují. 

Největší dárci – vyplacená oficiální rozvojová pomoc v roce 2022

Největší dárci v roce 2022

Zdroj: Přehled pomoci ve světě

Evropská komise poskytla humanitární pomoc od roku 1992 ve více než 110 zemích, každoročně ji dostanou miliony lidí po celém světě. 

V posledních čtyřech letech objem prostředků na její financování neustále narůstá. Rozpočet Evropské unie na humanitární pomoc v roce 2022 dosáhl 2,62 miliardy eur, což je o 440 milionů eur více než o rok dříve. 

120 millionů
příjemců humanitární pomoci
Počet lidí, kteří každoročně obdrží finanční prostředky na humanitární pomoc od EU.
2,4 miliardy
eur
V roce 2021 přesáhl humanitární rozpočet Evropské komise 2,4 miliardy eur.

Členství ČR v číslech

Evropská komise:

20 let společně

Úřad vlády ČR:

20 LET ČLENSTVÍ V EU: Dopady na českou ekonomiku a společnost 

ČSÚ:

ČR 20 let v EU 

Svaz průmyslu a dopravy ČR:

20 let v EU vidí firmy jako velké plus pro byznys 

Dům zahraniční spolupráce:

Statistiky a výzkumné zprávy 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:

Kde fondy EU pomáhají

EU jako stálá neznámá – naše mylné představy

Evropskou unii obklopuje mnoho fám a polopravd. Některé z nich téměř zlidověly, nové dále vznikají. Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde! Připomeňte si s námi novinářské kachny, které doletěly nejdál: 

Ruka kliká na tlačítko s názevem Fakta

Souhrn nepravd a výmyslů za dvacet let českého členství mapoval i pořad České televize Newsroom: 

Pokud vás zajímá, co nám „nařídil Brusel“ a jeho „nikým nevolení úředníci“, co je to „zelené šílenství“ a jak je to se zákazem spalovacích motorů („EURO 7“) či podporou zemědělců a potravinovou soběstačností, sledujte webové stránky Zastoupení Evropské komise a jeho profily na sociálních sítích. 

Každé pondělí si také můžete přečíst, co hýbe Evropou: souhrn čtyř tiskových zpráv uplynulého týdne. Stačí se přihlásit k odběru našeho populárního informačního zpravodaje: