Skip to main content
Zastoupení v České republice logo
Zastoupení v České republice

Plán na podporu oživení Evropy v České republice

Plán na podporu oživení v Evropě v České republice

Plán na podporu oživení Evropy (NextGenerationEU) byl vytvořen, aby pomohl členským státům nastartovat růst po koronavirové krizi a prostřednictvím dodatečných investic podpořit hospodářské oživení v Evropě. Jedná se o dočasné navýšení víceletého evropského rozpočtu na celkem 2,018 bilionu eur (v běžných cenách), které pomohou vybudovat zelenější, digitálnější a odolnější Evropu. Jedná se o velkou příležitost pro Českou republiku modernizovat ekonomiku a zainvestovat do oblastí, které pomohou zvýšit růstový potenciál.

Podle podzimní hospodářské prognózy Komise Česko koronavirovou pandemií výrazně utrpělo. Po výrazném propadu ekonomiky o 5,8 % v roce 2020 dochází k pouze pomalému oživení a hrubý domácí produkt se má dostat na úroveň před propuknutím pandemie až v druhé polovině roku 2022. Veřejné rozpočty jsou vzhledem k pomalému růstu a dodatečným výdajům pod velkým tlakem. Finanční injekce z Plánu na podporu oživení v Evropě tak může pomoci doplnit chybějící prostředky a podpořit oživení skrze investice.

Hospodářská prognoza na podzim 2021 pro Českou republiku

Co je v Plánu na podporu oživení pro Českou republiku

  • Česká republika má z Nástroje pro oživení a odolnost získat formou grantů 7 miliard eur (Národní plán obnovy). Další přibližně 1 miliarda eur bude v roce 2021 k dispozici v rámci REACT-EU a 1,5 miliardy eur z Fondu pro spravedlivou transformaci.
  • Česká republika získá také 21,8 miliard eur z víceletého rozpočtu EU formou přídělů v rámci politiky soudržnosti a přes 6 miliard eur v přímých platbách z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF). Další 2,1 miliardy eur budou k dispozici prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
  • Evropská komise rovněž poskytla České republice finanční podporu ve výši 2 miliard eur v rámci nástroje SURE. Tato podpora byla poskytnuta formou výhodných půjček a pomůže České republice uhradit náklady související s dočasným systémem podpory mezd Antivirus.  

Národní plán obnovy

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, s premiérem A. Babišem

Český plán obnovy, ač nese v názvu přízvisko “národní“, je financován téměř výhradně z nového evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jedná se o granty ve výši 7 miliard eur (180 miliard Kč).

Česká vláda schválila Národní plán obnovy v květnu 2021 po několikaměsíční přípravě a konzultacích s národními aktéry i Evropskou komisí. V červnu 2021 byl plán oficiálně předložen Evropské komisi, která plán v červenci 2021 schválila. Český plán obnovy byl odsouhlasen Radou počátkem září 2021 a již koncem září obdržela Česká republika předfinancování ve výši 13 % alokace (cca 23 miliard Kč). O další platbu bude moci Česko požádat až po splnění dohodnutých milníků a cílů.

Z Národního plánu obnovy je 42 % alokace určeno na opatření v oblasti klimatu, např. investice do energie z obnovitelných zdrojů, modernizace rozvodných sítí dálkového vytápění, výměny uhelných kotlů a zlepšení energetické účinnosti obytných a veřejných budov, opatření na ochranu přírody a vodohospodářství, i investice do udržitelné mobility.

Dalších 22 % alokace je určeno na opatření, která podporují digitální transformaci: např. investice do digitální infrastruktury, digitalizace veřejné správy, včetně oblastí zdravotnictví, spravedlnosti a správy stavebních povolení; digitalizace podniků a digitální projekty v kulturních a kreativních odvětvích; opatření ke zlepšení digitálních dovedností jak ve školách, tak na trhu práce.

Evropská komise schválila plán Česka na obnovu a oživení - Tisková zpráva z 19/7/2021

Informační přehled o plánu Česka pro oživení a odolnost

Otázky a odpovědi: Evropská komise schválila plán Česka pro oživení a odolnost

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu Česka pro oživení a odolnost

Příloha návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu Česka pro oživení a odolnost

Pracovní dokument útvarů Komise připojený k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady

Evropská komise vyplatila České republice předběžné financování ve výši 915 milionů eur - Tisková zpráva z 28/9/2021

Česká vláda zřídila zvláštní webové stránky, kde naleznete další informace:

Národní plán obnovy (planobnovycr.cz)

Co je v Plánu na podporu oživení v Evropě?

V prosinci roku 2020 se vedoucí představitelé všech členských států Evropské unie, Evropský parlament a Evropská komise shodli na podobě Plánu na podporu oživení, jehož cílem je napravit hospodářské a sociální škody způsobené pandemií COVID-19.

Dlouhodobý rozpočet EU spolu s nástrojem NextGenerationEU (NGEU) na podporu ekonomického oživení bude historicky nejrozsáhlejším stimulačním balíčkem, který kdy byl v Unii financován. S obnovou Evropy po covidové pandemii pomůže celkem 2,018 bilionu eur (v běžných cenách). Evropa z ní vyjde ekologičtější, digitálnější a odolnější.

Více než 50 % této částky bude podporovat modernizační procesy, například prostřednictvím financování výzkumu a inovací z programu Horizont Evropa, spravedlivé klimatické a digitální transformace z Fondu pro spravedlivou transformaci a programu Digitální Evropa, oživení a odolnosti z Nástroje pro oživení a odolnost, kapacit rescEU a nového programu v oblasti zdraví EU4Health.

Balíček dále věnuje pozornost modernizaci tradičních politik, jako je soudržnost a společná zemědělská politika, s cílem maximalizovat jejich přínos k prioritám Unie, boji proti změně klimatu (na tuto oblast jde 30 % finančních prostředků EU) a ochraně biologické rozmanitosti a rovnosti žen a mužů.

Tradiční víceletý finanční rámec (neboli evropský rozpočet) pro období 2021-27 zahrnuje 1210,9 miliard eur. NextGenerationEU představuje dočasné navýšení víceletého rozpočtu Unie o dalších 806,9 miliard eur (v běžných cenách). Z toho bude 723,8 miliard eur poskytnuto z Nástroje pro oživení a odolnost v podobě půjček a grantů na podporu reforem a investic prováděných členskými státy EU. Dalších 50,6 miliard připadá na nový program REACT-EU, které představuje posílení kohezní politiky pro boj s koronavirem v letech 2021-22. Zbývající část NextGenerationEU je použita na posílení jiných evropských programů nebo fondů, které jsou součástí víceletého finančního rámce,  jako je Horizont 2020, InvestEU, rozvoj venkova nebo Fond pro spravedlivou transformaci.

Evropská komise zřídila také Nástroj pro technickou podporu, který nabídne členským státům EU individuální odborné poradenství při přípravě a provádění reforem. Přečtěte si více o tomto nástroji a o některých projektech, které podporuje.

Upraven byl také Evropský semestr, rámec pro koordinaci a sledování hospodářské politiky, jelikož je úzce spojený s Nástrojem pro oživení a odolnost. Zajistí, že reformy budou v každém členském státu nedílnou součástí oživení

Více o Plánu na podporu oživení v Evropě 

Next Generation EU

Evropský semestr 2021 – výjimečný cyklus 

Zelená dohoda pro Evropu 

Financování z rozpočtu EU, tendry, výběrová řízení 

Speciál s Euractivem: Národní plán obnovy: „Příležitost pro Česko“

Server EURACTIV.cz se Zastoupením Evropské komise v ČR přináší sérii článků k Národnímu plánu obnovy, které představí jeho hlavní body a iniciativy.