Skip to main content
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice

Plán na podporu oživení Evropy v České republice

Plán na podporu oživení v Evropě v České republice

Hospodářská prognóza

Podle podzimní hospodářské prognózy Komise po silném prvním pololetí nyní ekonomika EU vstoupila do mnohem náročnější fáze. Otřesy vyvolané ruskou útočnou válkou proti Ukrajině narušují celosvětovou poptávku a posilují globální inflační tlaky. EU vzhledem ke své zeměpisné blízkosti k místu konfliktu a silné závislosti na dovozu plynu z Ruska patří mezi nejohroženější vyspělé ekonomiky. Energetická krize oslabuje kupní sílu domácností a zatěžuje výrobu. Ekonomická nálada se výrazně zhoršila. Ačkoli růst v roce 2022 bude lepší, než se původně předpokládalo, v důsledku uvedených skutečností je výhled na rok 2023 ve srovnání s průběžnou letní prognózou Evropské komise z hlediska růstu výrazně slabší a naopak inflace se očekává vyšší. K dřívějším hodnotám kolem 3 % by se inflace měla dostat v roce 2024.

Podzimní hospodářská prognóza pro ČR:

- V ČR se pro letošek předpokládá roční růst HDP ve výši 2,5 %. Soukromá spotřeba se ke konci roku zřejmě sníží. Českou průmyslovou ekonomiku, závislou na dovozu, bude nadále silně ovlivňovat narušení dodavatelského řetězce a vysoké ceny energií.

- V souladu se slábnoucí zahraniční poptávkou, zpřísňováním finančních podmínek a vysokými cenami energií bude reálný HDP v roce 2023 stagnovat a v roce 2024 poroste o 1,8 %. Deficit se bude snižovat, a to navzdory opatření ke zmírnění dopadu vysokých cen energií.

Hospodářská prognóza z podzimu 2022 - data pro Česko

Co je v Plánu na podporu oživení pro Českou republiku

  • Česká republika má z Nástroje pro oživení a odolnost získat formou grantů 7 miliard eur (Národní plán obnovy). Další přibližně 1 miliarda eur bude v roce 2021 k dispozici v rámci REACT-EU a 1,5 miliardy eur z Fondu pro spravedlivou transformaci.
  • Česká republika získá také 21,8 miliard eur z víceletého rozpočtu EU formou přídělů v rámci politiky soudržnosti a přes 6 miliard eur v přímých platbách z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF). Další 2,1 miliardy eur budou k dispozici prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
  • Evropská komise rovněž poskytla České republice finanční podporu ve výši 2 miliard eur v rámci nástroje SURE. Tato podpora byla poskytnuta formou výhodných půjček a pomůže České republice uhradit náklady související s dočasným systémem podpory mezd Antivirus.  

Národní plán obnovy

Z Národního plánu obnovy je 42 % alokace určeno na opatření v oblasti klimatu, např. investice do energie z obnovitelných zdrojů, modernizace rozvodných sítí dálkového vytápění, výměny uhelných kotlů a zlepšení energetické účinnosti obytných a veřejných budov, opatření na ochranu přírody a vodohospodářství, i investice do udržitelné mobility.

Dalších 22 % alokace je určeno na opatření, která podporují digitální transformaci: např. investice do digitální infrastruktury, digitalizace veřejné správy, včetně oblastí zdravotnictví, spravedlnosti a správy stavebních povolení; digitalizace podniků a digitální projekty v kulturních a kreativních odvětvích; opatření ke zlepšení digitálních dovedností jak ve školách, tak na trhu práce.

Evropská komise schválila plán Česka na obnovu a oživení - Tisková zpráva z 19/7/2021

Informační přehled o plánu Česka pro oživení a odolnost

Otázky a odpovědi: Evropská komise schválila plán Česka pro oživení a odolnost

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu Česka pro oživení a odolnost

Příloha návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu Česka pro oživení a odolnost

Pracovní dokument útvarů Komise připojený k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady

Evropská komise vyplatila České republice předběžné financování ve výši 915 milionů eur - Tisková zpráva z 28/9/2021

Česká vláda zřídila zvláštní webové stránky, kde naleznete další informace:

Národní plán obnovy (planobnovycr.cz)

Co je v Plánu na podporu oživení v Evropě?

V prosinci roku 2020 se vedoucí představitelé všech členských států Evropské unie, Evropský parlament a Evropská komise shodli na podobě Plánu na podporu oživení, jehož cílem je napravit hospodářské a sociální škody způsobené pandemií COVID-19.

Dlouhodobý rozpočet EU spolu s nástrojem NextGenerationEU (NGEU) na podporu ekonomického oživení bude historicky nejrozsáhlejším stimulačním balíčkem, který kdy byl v Unii financován. S obnovou Evropy po covidové pandemii pomůže celkem 2,018 bilionu eur (v běžných cenách). Evropa z ní vyjde ekologičtější, digitálnější a odolnější.

Více než 50 % této částky bude podporovat modernizační procesy, například prostřednictvím financování výzkumu a inovací z programu Horizont Evropa, spravedlivé klimatické a digitální transformace z Fondu pro spravedlivou transformaci a programu Digitální Evropa, oživení a odolnosti z Nástroje pro oživení a odolnost, kapacit rescEU a nového programu v oblasti zdraví EU4Health.

Balíček dále věnuje pozornost modernizaci tradičních politik, jako je soudržnost a společná zemědělská politika, s cílem maximalizovat jejich přínos k prioritám Unie, boji proti změně klimatu (na tuto oblast jde 30 % finančních prostředků EU) a ochraně biologické rozmanitosti a rovnosti žen a mužů.

Tradiční víceletý finanční rámec (neboli evropský rozpočet) pro období 2021-27 zahrnuje 1210,9 miliard eur. NextGenerationEU představuje dočasné navýšení víceletého rozpočtu Unie o dalších 806,9 miliard eur (v běžných cenách). Z toho bude 723,8 miliard eur poskytnuto z Nástroje pro oživení a odolnost v podobě půjček a grantů na podporu reforem a investic prováděných členskými státy EU. Dalších 50,6 miliard připadá na nový program REACT-EU, které představuje posílení kohezní politiky pro boj s koronavirem v letech 2021-22. Zbývající část NextGenerationEU je použita na posílení jiných evropských programů nebo fondů, které jsou součástí víceletého finančního rámce,  jako je Horizont 2020, InvestEU, rozvoj venkova nebo Fond pro spravedlivou transformaci.

Evropská komise zřídila také Nástroj pro technickou podporu, který nabídne členským státům EU individuální odborné poradenství při přípravě a provádění reforem. Přečtěte si více o tomto nástroji a o některých projektech, které podporuje.

Upraven byl také Evropský semestr, rámec pro koordinaci a sledování hospodářské politiky, jelikož je úzce spojený s Nástrojem pro oživení a odolnost. Zajistí, že reformy budou v každém členském státu nedílnou součástí oživení

Více o Plánu na podporu oživení v Evropě 

Next Generation EU

Evropský semestr 2021 – výjimečný cyklus 

Zelená dohoda pro Evropu 

Financování z rozpočtu EU, tendry, výběrová řízení 

Speciál s Euractivem: Národní plán obnovy: „Příležitost pro Česko“

Server EURACTIV.cz se Zastoupením Evropské komise v ČR přináší sérii článků k Národnímu plánu obnovy, které představí jeho hlavní body a iniciativy.