Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. listopadu 2022Odhadovaná doba čtení: 7 min

Akt o digitálních službách: Přelomové předpisy EU týkající se online platforem vstupují v platnost

Illustrations on disinformation

Aktem o digitálních službách dnes vstupuje v platnost přelomový nový soubor pravidel EU pro bezpečnější online prostředí. Tato pravidla se vztahují na všechny digitální služby, které propojují spotřebitele se zbožím, službami nebo obsahem. Akt o digitálních službách přináší online platformám nové povinnosti ohledně omezování možných škod a rizik online, zavádí silnou ochranu práv uživatelů na internetu a staví digitální platformy do jedinečného nového rámce transparentnosti a odpovědnosti. Nové předpisy jsou navrženy tak, aby představovaly jednotný soubor pravidel, který poskytne lepší ochranu uživatelům a právní jistotu podnikům na celém jednotném trhu. Akt o digitálních službách je prvním souborem regulačních nástrojů pro zprostředkovatele obsahu online na světě, a představuje tak nový standard v mezinárodním měřítku.

Nové povinnosti v oblasti digitálních služeb

Akt o digitálních službách zavádí nový komplexní soubor pravidel pro zprostředkovatele obsahu online, pokud jde o způsob, jakým musí navrhovat své služby a postupy. Pravidla zahrnují nové povinnosti – omezit šíření nezákonného obsahu a nelegálních produktů online, zvýšit ochranu nezletilých osob a poskytovat uživatelům větší výběr a lepší informace. Povinnosti jednotlivých poskytovatelů služeb odpovídají jejich úloze, velikosti a dopadu v online prostředí. Přehled je k dispozici zde.

Všichni budou muset dodržovat pravidla týkající se transparentnosti, odpovědnosti a dohledu. Tomu bude mimo jiné napomáhat nový mechanismus označování nezákonného obsahu. Pro velmi velké online platformy nebo vyhledávače s více než 45 miliony uživatelů však bude platit zvláštní režim. Mezi jejich nové povinnosti patří také rozsáhlé každoroční posouzení rizik, která mohou ohrozit jejich služby na internetu – například pokud jde o nezákonné zboží či obsah nebo šíření dezinformací. V rámci aktu o digitálních službách budou muset být zavedena vhodná opatření ke zmírnění rizik, která budou podléhat nezávislému auditu.

Pro menší platformy a začínající podniky budou platit zvláštní výjimky z určitých pravidel. Velmi důležitým přínosem bude pro ně lepší právní srozumitelnost a jistota, co se týče fungování na celém jednotném trhu EU. 

Nové záruky ohledně základních práv online

Díky novým pravidlům budou chráněna základní práva uživatelů v EU také v online prostředí. Lepší ochrana svobody projevu omezí svévolná rozhodnutí platforem o moderování obsahu a nabídne uživatelům nové způsoby, jak se účinně bránit, pokud bude jejich obsah moderován. Uživatelé online platforem mají totiž nyní k dispozici různé prostředky, s jejichž pomocí mohou rozhodnutí o moderování obsahu napadnout, a to i v případě, že toto rozhodnutí vychází z podmínek užívání platformy. Uživatelé si mohou stěžovat přímo platformě, zvolit si orgán pro mimosoudní řešení sporů nebo se domáhat nápravy před soudem.

Nová pravidla rovněž vyžadují, aby podmínky užívání platformy byly prezentovány jasně a stručně a aby byla respektována základní práva uživatelů.

Velmi velké online platformy a vyhledávače budou navíc muset provádět komplexní posouzení rizik ohledně základních práv, a to včetně svobody projevu, ochrany osobních údajů, svobody a plurality online médií a také práv dítěte.

Nové pravomoci Evropské komise ohledně dohledu 

Akt o digitálních službách vytváří bezprecedentní úroveň veřejného dohledu nad online platformami v celé Unii, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Evropská komise má nyní pravomoc přímo dohlížet na velmi velké online platformy a vyhledávače, což jsou společnosti, jejichž služeb využívá více než 10 % obyvatelstva EU, tj. přibližně 45 milionů lidí. Kromě toho bude muset každý členský stát určit koordinátora digitálních služeb, který bude dohlížet na ostatní subjekty spadající do oblasti působnosti aktu o digitálních službách a také na velmi velké online platformy a vyhledávače v nesystémových otázkách. Národní koordinátoři a Evropská komise budou spolupracovat prostřednictvím Evropského sboru pro digitální služby. Tento celounijní mechanismus spolupráce bude fungovat mezi vnitrostátními regulačními orgány a Komisí.

Úlohu Evropské komise v oblasti dohledu posílí Evropské středisko pro algoritmickou transparentnost (ECAT), které bude disponovat interními i externími multidisciplinárními znalostmi. Středisko bude posuzovat, zda je fungování algoritmických systémů v souladu s pravidly týkajícími se řízení rizik, která akt o digitálních službách stanoví pro velmi velké online platformy a vyhledávače a jejichž cílem je zajistit bezpečné, předvídatelné a důvěryhodné online prostředí.

Další postup

Poté, co dnes akt o digitálních službách vstoupil v platnost, mají online platformy tři měsíce (do 17. února 2023) na to, aby oznámily počet aktivních koncových uživatelů na svých internetových stránkách. Evropská komise rovněž vyzývá všechny online platformy, aby jí tato čísla oznámily. Na základě počtu uživatelů pak Komise posoudí, zda lze příslušného zprostředkovatele obsahu považovat za velmi velkou online platformu nebo vyhledávač. Po tomto rozhodnutí bude mít dotčený subjekt čtyři měsíce na to, aby splnil povinnosti vyplývající z aktu o digitálních službách, včetně provedení prvního každoročního posouzení rizik a jeho poskytnutí Evropské komisi. Členské země EU musí zmocnit národní koordinátory digitálních služeb do 17. února 2024, což je datum, odkdy bude akt o digitálních službách plně použitelný pro všechny subjekty v jeho oblasti působnosti.

Souvislosti

Dne 15. prosince 2020 Evropská komise předložila návrh aktu o digitálních službách spolu s návrhem aktu o digitálních trzích, které představují komplexní rámec pro zajištění bezpečnějšího a spravedlivějšího digitálního prostoru pro všechny. Akt o digitálních trzích vstoupil v platnost 1. listopadu 2022.

Digitální služby zahrnují širokou kategorii online služeb, od jednoduchých internetových stránek až po služby internetové infrastruktury a online platformy. Pravidla stanovená v aktu o digitálních službách se týkají především internetových zprostředkovatelů a platforem. Jedná se zejména o online tržiště, sociální sítě, platformy pro sdílení obsahu, obchody s aplikacemi a online platformy pro cestování a ubytování.

Další informace

Znění v Úředním věstníku EU

Akt o digitálních službách – časté otázky

Akt o digitálních službách – infopřehled

Legislativní balíček o digitálních službách  

Citát

Díky aktu o digitálních službách máme nyní k dispozici jasné právní předpisy. Online platformy dnes představují jádro některých klíčových aspektů našeho každodenního života, demokracie a ekonomiky. Je proto logické, že chceme zajistit, aby dostály svým povinnostem, pokud jde o snížení množství nezákonného obsahu a zmírnění dalších škod online, jakož i o ochranu základních práv a bezpečnosti uživatelů.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 16/11/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. listopadu 2022