Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva11. května 2022Odhadovaná doba čtení: 10 min

Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí: Komise navrhuje nová pravidla na ochranu dětí

Internet security for children - Tablet and laptop

Komise dnes navrhuje nové právní předpisy EU pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí na internetu a boj proti němu Pohlavní zneužívání dětí je všudypřítomný problém. Jen v roce 2021 bylo na celém světě nahlášeno 85 milionů obrazových materiálů a videí zobrazujících pohlavní zneužívání dětí a mnoho dalších jich zůstává nehlášeno. Pandemie COVID-19 tento problém ještě zhoršila, přičemž nadace Internet Watch v roce 2021 ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala 64% nárůst počtu oznámení o potvrzeném pohlavním zneužívání dětí. Současný systém založený na dobrovolném odhalování a oznamování ze strany společností se ukázal jako nedostatečný pro odpovídající ochranu dětí a každopádně již nebude k dispozici, jakmile vyprší platnost prozatímního řešení. Až 95 % všech oznámení o pohlavním zneužívání dětí obdržených v roce 2020 pocházelo od jedné společnosti, a to navzdory jasným důkazům o tom, že problém neexistuje pouze na jedné platformě.

Aby bylo možné účinně řešit problém zneužívání on-line služeb k pohlavnímu zneužívání dětí, je zapotřebí zavést jasná pravidla s jednoznačnými podmínkami a zárukami. Navrhovaná pravidla uloží poskytovatelům služeb povinnost v rámci svých platforem odhalovat, oznamovat a odstraňovat dětskou pornografii. Poskytovatelé budou muset posuzovat a snižovat riziko zneužití svých služeb a přijatá opatření musí být úměrná tomuto riziku a podléhat přísným podmínkám a zárukám.

Nové nezávislé středisko EU pro boj proti pohlavnímu zneužívání dětí (dále též „středisko EU“) bude poskytovatelům služeb nápomocno jako centrum odborných znalostí, které bude poskytovat spolehlivé informace o zjištěných materiálech, přijímat a analyzovat oznámení od poskytovatelů (aby bylo možné rozpoznat chybná oznámení a nepředávat je donucovacím orgánům), rychle předávat relevantní oznámení pro účely vymáhání práva a poskytovat podporu obětem.

Nová pravidla pomohou zachránit děti před dalším zneužíváním, zabránit opětovnému výskytu inkriminovaných materiálů on-line a postavit pachatele před soud. Tato pravidla budou zahrnovat

 • Povinné posouzení rizik a opatření k jejich zmírnění: Poskytovatelé hostingových nebo interpersonálních komunikačních služeb budou muset posoudit riziko zneužití svých služeb k šíření dětské pornografie nebo navazování kontaktů s dětmi za účelem pohlavního zneužívání (tzv. „grooming“). Poskytovatelé budou rovněž muset navrhnout opatření ke zmírnění rizik.
 • Povinnosti cíleného odhalování na základě příkazu k odhalení: Členské státy budou muset určit vnitrostátní orgány pověřené přezkumem posouzení rizik. Pokud tyto orgány zjistí, že přetrvává významné riziko, mohou požádat soud nebo nezávislý vnitrostátní orgán o vydání příkazu k odhalení známého nebo nového materiálu souvisejícího s pohlavním zneužíváním dětí nebo groomingu. Příkazy k odhalení jsou časově omezené a zaměřují se na konkrétní druh obsahu v rámci konkrétní služby.
 • Silné záruky týkající se odhalování: Společnosti, které obdržely příkaz k odhalení, budou moci obsah odhalit pouze pomocí ukazatelů pohlavního zneužívání dětí, které ověřilo a poskytlo středisko EU. Detekční technologie musí být používány pouze k odhalování pohlavního zneužívání dětí. Poskytovatelé budou muset zavést technologie, které nejméně narušují soukromí v souladu se současným stavem v tomto odvětví a které v maximální možné míře omezují chybovost falešně pozitivních výsledků.
 • Jasné povinnosti týkající se podávání zpráv: Poskytovatelé, kteří odhalili pohlavní zneužívání dětí na internetu, budou muset tuto skutečnost oznámit středisku EU.
 • Účinné odstraňování: Vnitrostátní orgány mohou vydat příkazy k odstranění, pokud materiál související s pohlavním zneužíváním dětí není rychle odstraněn. Poskytovatelé přístupu k internetu budou rovněž povinni znemožnit přístup k obrazovým a video materiálům, které nelze odstranit, např. proto, že jsou umístěny na platformách mimo EU v nespolupracujících jurisdikcích.
 • Lepší ochrana před „groomingem“: Podle návrhu musí obchody s aplikacemi zajistit, aby si děti nemohly stahovat aplikace, u nichž existuje zvýšené riziko, že je budou kontaktovat predátoři.
 • Spolehlivé mechanismy dohledu a soudní opravné prostředky: Příkazy k odhalení budou vydávat nezávislé vnitrostátní orgány. Aby se minimalizovalo riziko nesprávné identifikace a nesprávného nahlášení, bude oznámení o podezření na pohlavní zneužívání dětí na internetu před předáním orgánům činným v trestním řízení a Europolu ověřovat středisko EU. Poskytovatelé i uživatelé budou mít právo soudně napadnout jakékoli opatření, které se jich týká.

Nové středisko EU bude pomáhat:

 • poskytovatelům on-line služeb, zejména při plnění jejich nových povinností provádět posouzení rizik, odhalovat, oznamovat, odstraňovat a blokovat obsah související s pohlavním zneužívání dětí na internetu, a to tím, že poskytne indikátory pro odhalování sexuálního zneužívání dětí a bude přijímat hlášení od poskytovatelů;
 • vnitrostátním orgánům činným v trestním řízení a Europolu tím, že bude kontrolovat oznámení od poskytovatelů s cílem zajistit, aby nebyla předkládána omylem, a tím, že tato oznámení rychle předá donucovacím orgánům. To pomůže chránit děti před zneužíváním a postavit pachatele před soud.
 • členským státům tím, že bude fungovat jako znalostní centrum pro osvědčené postupy v oblasti prevence a pomoci obětem uplatňující přístup založený na důkazech.
 • obětem tím, že jim pomůže odstranit materiály znázorňující jejich zneužívání.

Kromě dnešního návrhu předkládá Komise rovněž evropskou strategii pro lepší internet pro děti.

Další kroky

Nyní je na Evropském parlamentu a Radě, aby tento návrh odsouhlasily.

Jakmile bude nové nařízení přijato, nahradí stávající prozatímní nařízení.

Jak se vyjádřili členové sboru komisařů

Místopředsedkyně pro demokracii a demografii Dubravka Šuicová uvedla: „Prosazování a ochrana práv dětí on-line i off-line je základním předpokladem dobrého života naší společnosti. Materiály související s pohlavním zneužíváním dětí na internetu jsou produktem zjevného fyzického pohlavního zneužívání dětí. Jedná se o vážný zločin. Pohlavní zneužívání dětí na internetu má pro děti dalekosáhlé a dlouhodobé následky a zanechává hluboké trauma. Některé se s ním nikdy nevyrovnají. Problém sexuálního zneužívání můžeme vyřešit, budeme-li na ochraně dětí spolupracovat. Nepřipouštíme pohlavní zneužívání dětí mimo internet, a proto jej nesmíme připustit ani on-line.“

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: „Je šokující, kolik se na internetu šíří materiálů souvisejících s pohlavním zneužíváním dětí. A je ostuda, že celosvětovým centrem šíření těchto materiálů je Evropa. Vnucuje se otázka: kdo má zasáhnout, pokud ne my? Pravidla, která navrhujeme, stanoví poskytovatelům služeb jasnou, konkrétně vymezenou a přiměřenou povinnost odhalovat a odstraňovat nezákonný obsah související s pohlavním zneužíváním dětí. Co přesně budou služby smět dělat, bude velmi úzce vymezeno silnými bezpečnostními opatřeními – řeč je pouze o programově řízeném skenování na přítomnost nelegálního obsahu, ne nepodobnému programům kybernetické bezpečnosti, které již provádějí průběžné kontroly za účelem odhalení narušení bezpečnosti.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Jsme dospělí a je naší povinností chránit děti. Pohlavní zneužívání dětí představuje reálné a narůstající nebezpečí: nejenže roste počet oznámení, ale tato oznámení se dnes týkají stále mladších dětí. Oznámení mají zásadní význam pro to, aby bylo možné zahájit vyšetřování a zastavit zneužívání děti, pokud k němu již dochází. Například vyšetřování podporované Europolem na základě oznámení poskytovatele on-line služeb vedlo na celém světě k záchraně 146 dětí, přičemž napříč EU bylo identifikováno více než 100 podezřelých. Odhalování, oznamování a odstraňování pohlavního zneužívání dětí na internetu je rovněž naléhavě nutné, aby se zabránilo sdílení obrazových materiálů a videí souvisejících s pohlavním zneužíváním dětí, které mohou obětem způsobit nové trauma ještě mnoho let poté, co samotné pohlavní zneužívání skončilo. Dnešní návrh stanoví společnostem jasnou povinnost odhalovat a hlásit zneužívání dětí, a to se silnými zárukami ochrany soukromí všech, včetně dětí.“

Souvislosti

Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí je pro Komisi prioritou. Fotografie a videa pohlavně zneužívaných dětí se dnes na internetu sdílejí v obrovském měřítku. V roce 2021 bylo Národnímu centru pro pohřešované a zneužívané děti v USA předloženo 29 milionů oznámení.

Vzhledem k tomu, že na úrovni EU neexistují harmonizovaná pravidla, musí se provozovatelé platforem sociálních médií a poskytovatelé herních, hostingových a on-line služeb řídit rozdílnými pravidly. Někteří poskytovatelé dobrovolně využívají technologie k odhalování, oznamování a odstraňování dětské pornografie ve svých službách. Přijatá opatření se však značně liší a dobrovolná opatření se při řešení tohoto problému ukázala jako nedostatečná. Tento návrh vychází z aktu o digitálních službách a doplňuje jej o ustanovení k řešení specifických problémů, které představuje pohlavní zneužívání dětí na internetu.

Dnešní návrh vychází ze Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí z července 2020, která stanovila komplexní reakci na rostoucí hrozbu pohlavního zneužívání dětí off-line i on-line, a to zlepšením prevence, vyšetřování a pomoci obětem. Přichází rovněž poté, co Komise v březnu předložila Strategii EU o právech dítěte, v níž navrhla posílená opatření na ochranu dětí před všemi formami násilí, včetně zneužívání na internetu.

Další informace

Otázky a odpovědi: Nová pravidla pro boj proti pohlavnímu zneužívání dětí

Informativní přehled

Návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu

Internetové stránky

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. května 2022