Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. září 2022Odhadovaná doba čtení: 10 min

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků

Novinář s kartičkou Press a mikrofonem
© Copyright GettyImages - vm

Stručné shrnutí:

 • Komise vydala Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků
 • Jde o seznam opatření na ochranu nezávislosti a plurality médií
 • Součástí je ochrana proti politickému vměšování
 • Klade důraz na nezávislost a stabilní financování veřejnoprávních médií 
 • Zaměřuje se na transparentnost vlastnictví médií a zadávání inzerce ze strany státu 
 • Obsahuje i opatření na ochranu nezávislosti redaktorů a proti střetu zájmů 
 • Vznikne Evropská rada pro mediální služby 

 

Celé znění tiskové zprávy:

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků: Komise navrhuje pravidla na ochranu plurality a nezávislosti médií v EU

Evropská komise dnes přijala Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků, nový soubor pravidel na ochranu plurality a nezávislosti médií v EU. Navrhované nařízení stanoví mimo jiné ochranu proti politickému vměšování do redakčních rozhodnutí a proti sledování. Klade důraz na nezávislost a stabilní financování veřejnoprávních sdělovacích prostředků, jakož i na transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků a přidělování státní reklamy. Stanoví rovněž opatření na ochranu nezávislosti redaktorů a ve prospěch zveřejňování střetů zájmů. V neposlední řadě se akt bude zabývat otázkou koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků a vytvoří novou nezávislou Evropskou radu pro mediální služby, která bude složena z národních orgánů pro sdělovací prostředky. Komise rovněž přijala doplňující doporučení o vnitřních zárukách redakční nezávislosti.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová k tomu uvedla: „V posledních letech jsme zaznamenali různé formy nátlaku na sdělovací prostředky. Nastal čas proti tomu zakročit. Musíme stanovit jasné zásady: žádný novinář by neměl být kvůli své práci špehován, žádný veřejnoprávní sdělovací prostředek by se neměl stát nástrojem propagandy. Z tohoto důvodu dnes vůbec poprvé navrhujeme společné záruky na ochranu svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodává: „EU je největším demokratickým jednotným trhem na světě. Mediální společnosti v něm hrají důležitou úlohu, ale potýkají se s klesajícími příjmy, jevy ohrožujícími svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků, konkurencí velmi velkých online platforem a nesourodostí vnitrostátních pravidel. Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků poskytuje společné záruky na úrovni EU, díky nimž bude zaručena pluralita názorů a fungování sdělovacích prostředků bez rizika jakýchkoli zásahů, ať už soukromých či veřejných. Nový evropský orgán dohledu bude prosazovat účinné uplatňování těchto nových pravidel svobody sdělovacích prostředků a sledovat koncentraci vlastnictví sdělovacích prostředků, aby nebyla ohrožena jejich pluralita.“

Stabilní financování bez politického vměšování a špehování

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků zajistí, aby sdělovací prostředky – veřejnoprávní i soukromé – mohly na vnitřním trhu EU snadněji působit přeshraničně bez nepřiměřeného tlaku a těžit z digitální transformace mediálního prostoru. 

 • Ochrana redakční nezávislosti – nařízení bude vyžadovat, aby členské státy respektovaly skutečnou redakční svobodu poskytovatelů mediálních služeb a zlepšily ochranu novinářských zdrojů. Poskytovatelé mediálních služeb budou navíc muset zajistit transparentnost vlastnictví tím, že tyto informace zveřejní, a přijmou opatření s cílem zaručit nezávislost jednotlivých redakčních rozhodnutí.
 • Zákaz používání špionážního softwaru proti sdělovacím prostředkům – akt o svobodě sdělovacích prostředků obsahuje silné záruky, které zakazují používání špionážního softwaru proti sdělovacím prostředkům, novinářům a jejich rodinám.
 • Nezávislé veřejnoprávní sdělovací prostředky – tam, kde existují veřejnoprávní sdělovací prostředky, je důležité zajistit v zájmu redakční nezávislosti jejich přiměřené a stabilní financování. Členové vedení a správní rady veřejnoprávních médií budou muset být jmenováni transparentním, otevřeným a nediskriminačním způsobem. Poskytovatelé veřejnoprávních sdělovacích prostředků musí dodržovat pluralitu informací a názorů nestranným způsobem v souladu s posláním veřejné služby.
 • Testování plurality sdělovacích prostředků – akt o svobodě sdělovacích prostředků vyžaduje, aby členské státy posuzovaly, jaký dopad má stupeň koncentrace mediální trhu na pluralitu sdělovacích prostředků a redakční nezávislost. Rovněž ukládá, aby veškerá legislativní, regulační nebo správní opatření přijatá členským státem, která by mohla mít dopad na sdělovací prostředky, byla přiměřená a řádně odůvodněna.
 • Transparentní státní reklama – akt o svobodě sdělovacích prostředků stanoví nové požadavky na přidělování státní reklamy sdělovacím prostředkům, aby se zajistila transparentnost a nediskriminace. Akt rovněž zvýší transparentnost a objektivitu systémů měření sledovanosti, které mají dopad na příjmy médií z reklamy, zejména na internetu.
 • Ochrana mediálního obsahu online – na základě aktu o digitálních službách obsahuje akt o svobodě sdělovacích prostředků záruky proti neoprávněnému odstraňování mediálního obsahu vytvořeného v souladu s profesními normami. V případech, které nezahrnují systémová rizika, jako jsou dezinformace, budou muset velmi velké online platformy, které mají v úmyslu odstranit určitý zákonný mediální obsah porušující podle nich zásady platformy, informovat poskytovatele mediálních služeb o důvodech stažení obsahu ještě předtím, než k němu skutečně dojde. Všechny stížnosti podané poskytovateli mediálních služeb pak budou muset platformy vyřizovat přednostně.
 • Nové právo uživatelů na přizpůsobení mediální nabídky – akt o svobodě sdělovacích prostředků zavede právo na přizpůsobení mediální nabídky na zařízeních a rozhraních, jako jsou televize s připojením k internetu, takže uživatelé budou moct měnit výchozí nastavení podle vlastních preferencí.

K návrhu je připojeno doporučení, které uvádí řadu dobrovolných postupů, které se v odvětví osvědčily a které podporují redakční nezávislost a větší transparentnost vlastnictví. Doporučení nabízí mediálním společnostem ke zvážení soubor dobrovolných opatření: od vytvoření podmínek pro tvorbu nezávislého redakčního obsahu, přes posílení postavení novinářů tím, že budou přizváni, aby se podíleli na zásadních rozhodnutích, které ovlivňují fungování sdělovacího prostředku, po strategie zajištění dlouhodobé stability tvorby zpravodajského obsahu.

Evropský strážce svobody sdělovacích prostředků 

Komise navrhuje zřídit novou nezávislou Evropskou radu pro mediální služby, jejímiž členy budou národní orgány pro sdělovací prostředky. Rada bude podporovat účinné a jednotné uplatňování rámce mediálního práva Unie, zejména tím, že bude nápomocna Komisi při přípravě pokynů k regulačním záležitostem v oblasti sdělovacích prostředků. Bude rovněž moct vydávat stanoviska k vnitrostátním opatřením a rozhodnutím, která mají vliv na mediální trhy a stupeň jejich koncentrace.

Rada bude také koordinovat vnitrostátní regulační opatření týkající se médií ze zemí mimo EU, která představují riziko pro veřejnou bezpečnost, s cílem zajistit, aby tyto sdělovací prostředky neobcházely platná pravidla v EU. Rada rovněž povede strukturovaný dialog mezi velmi velkými online platformami a odvětvím sdělovacích prostředků, aby podpořila přístup k různým mediálním nabídkám, a bude monitorovat, zda platformy dodržují samoregulační iniciativy, jako je kodex zásad EU pro boj proti dezinformacím.

Další kroky

Nyní je na Evropském parlamentu a členských státech, aby návrh nařízení Komise projednaly řádným legislativním postupem. Pokud jej přijmou, bude konečné znění přímo použitelné v celé Evropské unii. Komise bude podporovat diskuse (zejména ty pořádané v rámci Evropského fóra zpravodajských médií) o dobrovolných postupech mediálních společností souvisejících s doprovodným doporučením.

Souvislosti

Nezávislé sdělovací prostředky jsou hlídacím psem demokracie, jejím klíčovým pilířem i důležitou a dynamickou součástí ekonomiky každého státu. Mají zásadní význam pro formování veřejného života, utváření veřejného mínění a pohánění k odpovědnosti těch, kteří jsou u moci. V celosvětovém měřítku zůstává Evropská unie baštou svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků.

Současně ale v celé EU stále častěji zaznamenáváme znepokojivé trendy. Komise tento vývoj pozorně sleduje prostřednictvím zpráv o právním státu a dalších nástrojů, jako je nástroj pro sledování plurality sdělovacích prostředků. Zjištěné nedostatky, které uváděly předchozí zprávy o právním státu, přiměly EU k přijetí několika iniciativ, zejména doporučení týkajícího se bezpečnosti novinářů a balíčku opatření k řešení zneužívání žalob proti účasti veřejnosti (angl. zkratka SLAPP).

Plán vypracovat Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků oznámila předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021. Akt vychází ze zpráv Komise o právním státu a z revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která je základem pro celounijní koordinaci vnitrostátních právních předpisů pro audiovizuální média. Akt rovněž vychází z nařízení o jednotném trhu digitálních služeb a aktu o digitálních trzích, jakož i z nového kodexu zásad boje proti dezinformacím. Je součástí snah EU o prosazování participace na demokratickém životě, boje proti dezinformacím a podpory svobody a plurality sdělovacích prostředků, jak uvádí Akční plán pro evropskou demokracii.

Návrh doplňuje nedávno přijaté doporučení o ochraně, bezpečnosti a posílení postavení novinářů a směrnici o ochraně novinářů a obránců práv před zneužívajícími soudními řízeními (balíček proti strategickým žalobám proti účasti veřejnosti). Akt o svobodě sdělovacích prostředků se rovněž doplňuje s iniciativami ohledně životaschopnosti, odolnosti a digitální transformace mediálního odvětví, které byly přijaty v rámci Akčního plánu pro média a audiovizuální odvětví a revidovaných pravidel autorského práva. Návrh vychází z rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami, včetně konzultace s veřejností.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků

Fakta: Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků

Informativní přehled: Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků

Návrh Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků a doprovodné doporučení

Posouzení dopadů k Evropskému aktu o svobodě sdělovacích prostředků

Videozáznam vystoupení místopředsedkyně Komise Věry Jourové k aktu o svobodě sdělovacích prostředků

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. září 2022