Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva27. března 2023Odhadovaná doba čtení: 4 min

Jak si vede váš region? Komise zveřejňuje index regionální konkurenceschopnosti

Index konkurenceschopnosti 2022

Interaktivní mapa

Komise dnes zveřejnila index regionální konkurenceschopnosti. Jde o plně zrevidovanou edici již dlouho používaného nástroje, který měří různé aspekty konkurenceschopnosti ve všech regionech EU.

Index regionální konkurenceschopnosti 2.0 ukazuje, že mezi regiony EU stále existují velké rozdíly, ale také, že se zlepšuje konkurenceschopnost méně rozvinutých regionů. Nejkonkurenceschopnějšími regiony v Evropské unii jsou podle indexu Utrecht, Jižní Holandsko a francouzský region hlavního města Île-de-France.

Méně rozvinuté regiony se dotahují

Od edice indexu 2016 do edice 2022 se zlepšila regionální konkurenceschopnost v méně rozvinutých regionech, avšak výkonnost přechodových regionů byla různorodější. Rozvinutější regiony mají i nadále nejlepší výsledky.

Nejnižší hodnoty se nicméně stále soustřeďují v méně rozvinutých regionech východních členských států EU.

Mezi edicí 2016 a edicí 2019 zlepšily svou výkonnost všechny regiony ve východních členských státech EU. Výkonnost v jižních regionech EU, které také vykazují relativně nízkou míru konkurenceschopnosti, byla různá. Mezi edicí 2019 a edicí 2022 většina východních regionů EU nadále doháněla zpoždění, a to i v pobaltských státech, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku a Slovinsku. Části Česka, Rumunska, Slovenska a Bulharska se však průměru EU ještě více vzdálily.

V jižní části EU se zlepšily výsledky regionů v Portugalsku, Španělsku a většině Řecka (v této zemi však z velmi nízké úrovně), ale oproti průměru EU si ještě pohoršila většina regionů v Itálii a na Kypru.

Regiony hlavních měst jsou téměř vždy ze všech regionů nejkonkurenceschopnější, ale rozdíl je menší v konkurenceschopnějších členských státech

Regiony hlavních měst jsou nejkonkurenceschopnější ve všech členských státech kromě Německa, Itálie a Nizozemska. Rozdíl oproti ostatním regionům může být značný a je obzvláště vysoký ve Francii, Rumunsku a na Slovensku.

V konkurenceschopnějších zemích bývají rozdíly mezi regionem hlavního města a ostatními regiony menší. Z toho plyne, že veřejné politiky a investice by měly podporovat vzestupnou konvergenci, která pomůže méně konkurenceschopným regionům zlepšit výkonnost a dotáhnout se a zároveň zajistí, aby i nadále prosperovaly nejkonkurenceschopnější regiony.

Konkurenceschopnější regiony mají značné výhody

Konkurenceschopnější regiony vykazují vyšší HDP na obyvatele. V těchto regionech mají ženy lepší obecné podmínky, takže mohou dosahovat lepších výsledků a méně z nich se nachází v situaci, kdy by nebyly zaměstnány ani se neúčastnily vzdělávání nebo odborné přípravy (míra NEET). Konkurenceschopnější regiony jsou také velmi atraktivní pro čerstvé absolventy, protože v nich snadněji najdou práci.

Význam politiky soudržnosti pro regionální konkurenceschopnost EU

Výsledky indexu regionální konkurenceschopnosti 2.0 ukazují, do jaké míry regiony EU stále potřebují podporu z Evropské unie ke zlepšení konkurenceschopnosti a zmenšení vzájemných rozdílů. Politika soudržnosti je hlavní investiční politikou EU na podporu regionů, pokud jde o vytváření pracovních míst, konkurenceschopnost podniků, hospodářský růst, udržitelný rozvoj a zlepšování kvality života občanů.

Souvislosti

Index regionální konkurenceschopnosti, který je zveřejňován každé tři roky již od roku 2010, umožňuje regionům EU monitorovat a hodnotit svůj rozvoj v průběhu času a ve srovnání s jinými regiony. Je to důležitý nástroj, který ukazuje konkurenceschopnost regionů z evropské perspektivy na základě 68 ukazatelů.

Edice indexu regionální konkurenceschopnosti z roku 2022 používá plně revidovanou metodiku a přepočítává dvě předchozí edice. Skládá se ze tří dílčích indexů: „základního“, „efektivity“, „inovací“ a z 11 pilířů, které popisují různé aspekty konkurenceschopnosti. Jsou to instituce, makroekonomická stabilita, infrastruktura, zdravotnictví, základní vzdělávání, dále vysokoškolské vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení, efektivita trhu práce, velikost trhu, technologická připravenost, sofistikovanost podnikání a inovace.

Index regionální konkurenceschopnosti 2.0 je založen na statistických regionech NUTS 2 (společná klasifikace územních statistických jednotek). Všechny ukazatele byly vypracovány před válkou na Ukrajině. Jedná se o první edici tohoto indexu bez Spojeného království.

Další informace

Index regionální konkurenceschopnosti

Politika soudržnosti v období 2021–2027

Platforma otevřených dat politiky soudržnosti

Kohesio

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion

Tisková konference Výboru regionů o indexu regionální konkurenceschopnosti

Citace

Územní konkurenceschopnost je schopnost regionu nabízet firmám a obyvatelům atraktivní a udržitelné prostředí pro život a práci. Tento revidovaný index nám poskytuje hlubší přehled o různých úrovních konkurenceschopnosti v regionech EU a je cenným nástrojem pro lepší tvorbu politik. Umožní nám vypracovat lepší politiky, které mohou obyvatelům evropských regionů nabídnout atraktivní a udržitelné životní podmínky. To je hlavním cílem politiky soudržnosti. Každý region je jedinečný, a proto poskytujeme individualizovanou podporu, která umožní zlepšit jejich postavení a pomůže jim využít jejich silných stránek a výhod.

Elisa Ferreirová, komisařka EU pro soudržnost a reformy - 27/03/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. března 2023