Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva12. května 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

Komise vytvoří „trasy solidarity“, které mají pomoci Ukrajině vyvážet zemědělské produkty

RePowerEU banner

Komise dnes jako součást solidární reakce EU v souvislosti s Ukrajinou představila soubor opatření, která mají Ukrajině pomoci vyvážet její zemědělské produkty. Po nevyprovokované a neoprávněné invazi Ruska na Ukrajině a blokádě ukrajinských přístavů již ukrajinské obilí a další zemědělské zboží nemohou být dopravovány do svých míst určení. Situace ohrožuje celosvětové potravinové zabezpečení a je naléhavě nutné vytvořit alternativní logistické trasy využívající všechny relevantní druhy dopravy.

Dnešním sdělením Komise vytyčuje akční plán na vytvoření „tras solidarity“, který má zajistit, aby Ukrajina mohla vyvážet obilí, ale také dovážet zboží, které potřebuje, a to od humanitární pomoci až po krmiva a hnojiva.

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová řekla: „Dvacet milionů tun obilí musí opustit Ukrajinu za méně než tři měsíce s využitím infrastruktury EU. Je to obrovská výzva, takže je nezbytné koordinovat a optimalizovat logistické řetězce, zavést nové trasy a tak, jak je to jen možné, se vyhnout vzniku překážek. Naše sdělení se zabývá nouzovými řešeními, ale také střednědobými a dlouhodobými opatřeními k lepšímu propojení a integraci ukrajinské infrastruktury s infrastrukturou EU. V zájmu krátkodobých i dlouhodobých řešení budeme úzce spolupracovat s ukrajinskými orgány a zvláště se sousedními členskými státy, které vynaložily veškeré úsilí na pomoc během této krize.“

Naléhavá opatření k řešení problematických míst v dopravě

I přes okamžité úsilí EU a jejích členských států usnadnit překračování hranic mezi Ukrajinou a EU čekají na ukrajinské straně tisíce nákladních vagonů a nákladních automobilů na celní odbavení. Průměrná čekací doba je u vagonů 16 dnů, avšak na některých hranicích až 30 dnů. Další obilí připravené na vývoz je stále ještě blokováno v ukrajinských silech. K problémům patří odlišný rozchod kolejí: ukrajinské vagony nejsou kompatibilní s většinou železniční sítě EU, a proto je třeba překládat většinu zboží na nákladní automobily nebo vagony, které odpovídají standardnímu rozchodu kolejí EU. Tento postup je časově náročný a zařízení na překládku podél hranic je málo.

Aby byly tyto překážky odstraněny a byly vytvořeny „trasy solidarity“, bude Komise spolu s členskými státy a zúčastněnými stranami v krátkodobém horizontu pracovat na těchto prioritních opatřeních:

  • Další nákladní kolejová vozidla, plavidla a nákladní automobily: Komise vyzývá účastníky trhu EU, aby urychleně dali k dispozici další vozidla. S cílem sladit poptávku a nabídku a navázat příslušné kontakty zřídí Komise logistickou platformu pro vyhledávání partnerů a požádá členské státy, aby určily zvláštní kontaktní místa pro „trasy solidarity“ (jednotná kontaktní místa).
  • Kapacita dopravních sítí a překládkových terminálů: ukrajinské zemědělské vývozní dodávky by měly mít přednost a provozovatelé infrastruktury by pro ně měli poskytnout železniční sloty. Komise také vyzývá účastníky trhu, aby rychle přemístili mobilní nakladače obilí do příslušných hraničních terminálů, a tak urychlili překládku. Některá problematická místa odstraní i dohoda o silniční dopravě s Ukrajinou. Aby Komise podnítila dopravce v EU k tomu, aby svým vozidlům umožnili vstup na Ukrajinu, prozkoumá rovněž možnosti doplňkových finančních záruk.
  • Celní úkony a jiné kontroly: Komise naléhavě vyzývá vnitrostátní orgány, aby byly maximálně pružné a zajistily odpovídající personální obsazení s cílem urychlit postupy na hraničních přechodech.
  • Skladování zboží na území EU: Komise posoudí dostupnou skladovací kapacitu v EU a bude koordinovat svou činnost s členskými státy, aby pomohla zajistit větší kapacitu pro dočasné skladování ukrajinského vyváženého zboží.

Zlepšení propojení mezi EU a Ukrajinou ve střednědobém horizontu

Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu bude Komise také usilovat o zvýšení kapacity infrastruktury nových vývozních koridorů a o vytvoření nových propojení infrastruktury v rámci obnovy Ukrajiny. Příští kolo výzev k předkládání návrhů na čerpání prostředků Nástroje pro propojení Evropy (CEF) umožní podpořit projekty zlepšující dopravní spojení s Ukrajinou, včetně železničních spojení a kombinovaných terminálů železniční a silniční dopravy. V této souvislosti dnes Komise přijala rozhodnutí, jehož účelem je podepsat s Ukrajinou dohodu na vysoké úrovni, aktualizující mapy transevropské dopravní sítě (TEN-T), jako součást politiky Komise ohledně rozšíření sítě TEN-T na sousední země.

Souvislosti

Za normálních okolností se 75 % ukrajinské produkce obilí vyváží a vytváří přibližně 20 % vnitrostátních ročních příjmů z vývozu. Před válkou se ukrajinské černomořské přístavy podílely na vývozu obilí a olejnin 90 %. Zhruba třetina vývozu je určena pro Evropu, třetina pro Čínu a třetina pro Afriku.

Další informace

Sdělení Komise: Akční plán pro trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou, které mají usnadnit ukrajinský vývoz zemědělských produktů a dvoustranný obchod s EU

Rozhodnutí Komise o podpisu ujednání na vysoké úrovni mezi Evropskou unií a Ukrajinou o indikativních mapách transevropské dopravní sítě na Ukrajině

Podrobnosti

Datum zveřejnění
12. května 2022