Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva12. října 2022Odhadovaná doba čtení: 12 min

Komise zahajuje práci na Evropském roku dovedností

Symbolic illustrations with blocks and dices

V návaznosti na oznámení předsedkyně Ursuly von der Leyenové v projevu o stavu Unie v roce 2022 dnes Komise přijala svůj návrh na vyhlášení roku 2023 Evropským rokem dovedností.

Ekologická a digitální transformace otevírají lidem a ekonomice EU nové příležitosti. Díky odpovídajícím dovednostem mohou lidé úspěšně reagovat na změny na trhu práce a plně se zapojit do společnosti a demokracie. Tím se zajistí, aby nikdo nezůstal opomenut a aby hospodářské oživení, jakož i ekologická a digitální transformace byly sociálně vyvážené a spravedlivé. Pracovní síla s požadovanými dovednostmi rovněž přispívá k udržitelnému růstu, vede k větším inovacím a zlepšuje konkurenceschopnost podniků.

V současné době však více než tři čtvrtiny podniků v EU hlásí potíže při hledání pracovníků s potřebnými dovednostmi a nejnovější údaje Eurostatu naznačují, že pouze 37 % dospělých osob pravidelně absolvuje odbornou přípravu. Index digitální ekonomiky a společnosti ukazuje, že čtyři z deseti dospělých a každá třetí osoba pracující v Evropě postrádají základní digitální dovednosti. Kromě toho již v roce 2021 byl zjištěn nedostatek zaměstnanců u 28 povolání, od stavebnictví a zdravotní péče až po strojírenství a informační technologie, což svědčí o rostoucí poptávce po pracovnících s vysokou i nízkou kvalifikací. V profesích a studiích v oblasti technologií jsou také málo zastoupeny ženy – pouze jeden z šesti specialistů v oblasti IT a jeden ze tří absolventů oborů STEM (přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika) je ženského pohlaví.

V zájmu podpory celoživotního učení schválily členské státy sociální cíle EU do roku 2030, podle nichž by se odborné přípravy mělo každoročně účastnit nejméně 60 % dospělých, a zároveň již představily svůj vnitrostátní příspěvek ke splnění tohoto cíle. To je rovněž důležité pro dosažení cíle míry zaměstnanosti ve výši nejméně 78 % do roku 2030. Digitální kompas 2030 stanoví cíl EU, že do roku 2030 by alespoň 80 % všech dospělých mělo mít alespoň základní digitální dovednosti, v EU by mělo být zaměstnáno 20 milionů specialistů v oblasti informačních a komunikačních technologií a mělo by být motivováno více žen, aby na taková pracovní místa nastoupily.

Evropský rok dovedností – posílení konkurenceschopnosti, účasti a talentu

V rámci Evropského roku dovedností Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem, členskými státy, sociálními partnery, veřejnými a soukromými službami zaměstnanosti, obchodními a průmyslovými komorami, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a pracovníky a podniky společně navrhuje dát celoživotnímu učení nový impuls tím, že:

 • Podpoří vyšší, účinnější a inkluzivnější investice do odborné přípravy a prohlubování dovedností s cílem plně využít potenciál evropské pracovní síly a podporovat lidi při přechodu mezi zaměstnáními.
 • Zajistí, aby dovednosti odpovídaly potřebám trhu práce, a to i prostřednictvím spolupráce se sociálními partnery a podniky.
 • Sladí očekávání a dovednosti lidí s příležitostmi na trhu práce, zejména pokud jde o ekologickou a digitální transformaci a hospodářské oživení. Zvláštní důraz bude kladen na aktivaci většího počtu lidí pro trh práce, konkrétně žen a mladých lidí, a zejména těch, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy.
 • Přiláká lidi ze třetích zemí s dovednostmi, které EU potřebuje, mimo jiné posílením příležitostí ke vzdělávání a mobility a usnadněním uznávání kvalifikací.

V zájmu splnění těchto cílů bude Komise podporovat příležitosti k prohlubování dovedností a změně kvalifikace, například upozorňováním na příslušné iniciativy EU, včetně možností financování z EU, s cílem podpořit jejich využívání, provádění a realizaci v praxi. V celé EU se budou rovněž pořádat akce a osvětové kampaně, které mají podpořit vzájemné učení partnerů při prohlubování dovedností a změně kvalifikace. Cílem navrhovaného Evropského roku je rovněž pomoci dále rozvíjet nástroje pro získávání poznatků o dovednostech a propagovat pomůcky a nástroje pro zvýšení transparentnosti a snazší uznávání kvalifikací, včetně kvalifikací získaných mimo EU.

Aby se zajistila koordinace příslušných činností na vnitrostátní úrovni, vyzývá Komise členské státy, aby jmenovaly národního koordinátora pro Evropský rok dovedností.

Iniciativy EU na podporu rozvoje dovedností

Pokud jde o Evropský rok dovedností, můžeme stavět na mnoha již probíhajících iniciativách EU na podporu dovedností a posílit jejich využívání. Patří mezi ně:

 • Evropská agenda dovedností, která je rámcem pro spolupráci EU v oblasti politiky dovedností a bude i nadále pomáhat jednotlivcům a podnikům rozvíjet a uplatňovat početnější a kvalitnější dovednosti.
 • Do Paktu pro dovednosti, který je součástí agendy dovedností, se již zapojilo více než 700 organizací a bylo navázáno 12 rozsáhlých partnerství ve strategických odvětvích, přičemž byly přijaty závazky na pomoc 6 milionům osob s prohlubováním dovedností.
 • Strukturovaný dialog s členskými státy o digitálním vzdělávání a dovednostech.
 • Komise rovněž navrhla nové iniciativy k řešení nedostatku dovedností v EU a ke zlepšení spolupráce v oblasti migrace. Vytvoření rezervoáru talentů EU a talentových partnerství s vybranými třetími partnery pomůže sladit dovednosti uchazečů o práci v Evropě s potřebami trhu práce. To je hlavní výsledek nového paktu o migraci a azylu.
 • Nový evropský program inovací přijatý v červenci navrhuje stěžejní iniciativu a soubor opatření k vytvoření správných rámcových podmínek pro naše talenty.
 • Evropská strategie pro univerzity, která byla přijata v lednu, navrhuje 50 opatření, která mají zásadní význam pro rozvoj dovedností na vysoké úrovni, které obstojí i v budoucnu, pro celou řadu účastníků vzdělávání, včetně účastníků celoživotního vzdělávání, aby se stali kreativními, byli schopni kritického myšlení, dokázali řešit problémy a byli aktivními a odpovědnými občany.
 • Koalice EU pro digitální dovednosti a pracovní místa řeší nedostatky v digitálních dovednostech tím, že propojuje členské státy, sociální partnery, podniky, neziskové organizace a poskytovatele vzdělávání s cílem zvýšit povědomí a motivovat organizace k tomu, aby přijaly různá opatření na podporu odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností, například závazek k posílení digitálních dovedností.

Financování a pomoc ze strany EU pro investice do dovedností

Na podporu investic členských států do prohlubování dovedností a změny kvalifikace jsou k dispozici značné finanční prostředky EU a technická podpora, mimo jiné:

 • Evropský sociální fond plus (ESF+) s rozpočtem více než 99 miliard eur na období 2021–2027 je hlavním nástrojem EU pro investice do lidí.
 • Nástroj pro oživení a odolnost může podpořit reformy a investice členských států, mimo jiné v oblasti dovedností a pracovních míst. V národních plánech pro oživení a odolnost, které dosud schválila Komise a Rada, je přibližně 20 % sociálních výdajů určeno na „zaměstnanost a dovednosti“.
 • Celkem 580 milionů eur z programu Digitální Evropa na rozvoj pokročilých digitálních dovedností. Tento program poskytuje strategické financování a mimo jiné podporuje vytvoření kvalifikovaného rezervoáru talentovaných odborníků na digitální oblast a zároveň posiluje spolupráci mezi členskými státy EU a zúčastněnými stranami v oblasti digitálních dovedností a pracovních míst.
 • Program Horizont Evropa podporuje dovednosti výzkumných pracovníků, podnikatelů a inovátorů, zejména prostřednictvím akcí „Marie Curie-Skłodowska“Evropské rady pro inovace a Evropského technologického institutu.
 • Program Erasmus+ s rozpočtem 26,2 miliardy eur podporuje mimo jiné osobní a profesní rozvoj účastníků vzdělávání, zaměstnanců a institucí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím financování činností v oblasti mobility a partnerství pro spolupráci v celé Evropě. Financuje i Evropské univerzity, které jsou průkopníkem při rozvoji mikrocertifikátů pro odbornou přípravu, prohlubování dovedností a změny kvalifikace.

Mezi další programy, které mohou podporovat rozvoj dovedností, patří program InvestEUEvropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům, Evropský fond pro regionální rozvojFond pro spravedlivou transformaciEvropský sbor solidarityProgram pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE), Modernizační fondNástroj pro technickou podporu a Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová uvedla: „Dovednosti mají zásadní význam, pokud chceme dosáhnout požadovaných výsledků s pomocí technologií. Řídit svůj život pomocí digitálních prostředků – např. placení účtů, žádosti o parkovací povolení atd. – vyžaduje od nás jakožto občanů určité znalosti. Hledání řešení pro společnost pomocí technologií, které nám pomáhají v našem každodenním životě, vyžaduje odborné znalosti. O cílech jsme již rozhodli a nyní nastal čas jednat. Evropský rok dovedností nám pomůže zaměřit naše úsilí na to, abychom lidem umožnili učit se.“

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas dodal: „Naše Unie je prostorem svobody, hodnot, příležitostí a solidarity, který ve světě nemá obdoby. Hlavní prioritou Evropského roku dovedností bude přilákat lidi s dovednostmi potřebnými pro EU, mimo jiné tím, že se usnadní uznávání jejich kvalifikací. Kromě toho lze dovednosti získané v Evropě přenést do jiných zemí a Evropa může hrát významnou úlohu při předávání znalostí a nových poznatků tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.“

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit uvedl: „Dovednosti znamenají pracovní místa, a sice kvalitní pracovní místa. Během Evropského roku dovedností máme příležitost zohlednit souvislosti mezi odbornou přípravou orientovanou na trh práce a nedostatkem pracovních sil. Abychom zajistili, že přechod na uhlíkově neutrální hospodářství bude skutečně spravedlivý a inkluzivní, potřebujeme masivní a okamžité investice do dovedností lidí. Jsem přesvědčen, že rok 2023 jako Evropský rok dovedností bude mít významný vliv na úspěch revoluce v oblasti dovedností, kterou v Evropě potřebujeme.“

Komisařka pro výzkum, inovace, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová doplnila: „V návaznosti na úspěchy Evropského roku mládeže 2022 bude nadcházející Evropský rok usilovat o to, aby lidé získali relevantní dovednosti odpovídající potřebám trhu práce. To jde ruku v ruce s odbornou přípravou. Prostřednictvím Evropského roku dovedností budeme podporovat vyšší, účinnější a inkluzivnější financování pro změnu kvalifikace a prohlubování dovedností, jakož i odbornou přípravu s cílem zajistit, aby naše talenty mohly plně rozvinout svůj potenciál.“   

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl: „Síla Evropy spočívá v jejích talentech, včetně inženýrů, výzkumných pracovníků a podnikatelů. Abychom dosáhli cílů digitální dekády a Zelené dohody pro Evropu, chceme podporovat naše společnosti, zejména malé a střední podniky, při náboru, odborné přípravě a udržení talentů. Vytváříme partnerství pro dovednosti v průmyslových ekosystémech, od automobilového průmyslu, letectví a obrany až po cestovní ruch. Evropský rok dovedností ještě posílí evropskou ofenzívu v oblasti dovedností.“

Další postup

Evropský parlament a Rada nyní projednají návrh Komise s přihlédnutím ke stanoviskům Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů.

Souvislosti

Předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2022 navrhla, aby se rok 2023 stal Evropským rokem dovedností, který umožní posílit naši konkurenceschopnost, lépe zaměřit naše investice, spolupracovat s podniky, sladit tyto potřeby s očekáváním lidí a přilákat na náš kontinent talenty. Návrh Evropského roku dovedností je rovněž uveden v prohlášení o záměru doprovázejícím projev o stavu Unie jakožto iniciativa pro rok 2023.

Další informace

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku dovedností 2023

Internetové stránky – Dovednosti a kvalifikace

Podrobnosti

Datum zveřejnění
12. října 2022