Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva28. září 2022Odhadovaná doba čtení: 9 min

Nová pravidla odpovědnosti za výrobky a umělou inteligenci za účelem ochrany spotřebitelů a podpory inovací

umělá inteligence - dron

Komise dnes přijala dva návrhy na přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku, oběhovému hospodářství a dopadu globálních hodnotových řetězců. Jednak navrhuje modernizovat stávající pravidla objektivní odpovědnosti výrobců za vadné výrobky (od inteligentních technologií po léčiva). Revidovaná pravidla poskytnou podnikům právní jistotu, aby mohly investovat do nových a inovativních produktů, a zajistí, aby oběti mohly získat spravedlivé odškodnění v případě, že jim vadné výrobky, včetně digitálních a renovovaných produktů, způsobí újmu. Kromě toho Komise poprvé navrhuje i cílenou harmonizaci vnitrostátních pravidel odpovědnosti za umělou inteligenci, díky čemuž se obětem újmy související s umělou inteligencí usnadní cesta k odškodnění. V souladu s cíli bílé knihy o umělé inteligenci a s návrhem Komise ohledně aktu o umělé inteligenci z roku 2021, který stanoví rámec pro excelenci a důvěru v umělou inteligenci, nová pravidla zajistí, aby osoby poškozené produkty nebo službami umělé inteligence mohly požívat stejné úrovně ochrany, jako kdyby byla škoda způsobena za jakýchkoli jiných okolností.

Revidovaná směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky připravená na ekologickou a digitální transformaci a globální hodnotové řetězce

Revidovaná směrnice modernizuje a posiluje stávající zavedená pravidla založená na objektivní odpovědnosti výrobců v případě odškodnění za újmu na zdraví, škody na majetku nebo ztráty údajů způsobené nebezpečnými výrobky od zahradních židlí až po vyspělá strojní zařízení. Zajišťuje spravedlivá a předvídatelná pravidla pro podniky i spotřebitele tím, že:

• modernizuje pravidla odpovědnosti pro obchodní modely oběhového hospodářství: zajišťuje, aby pravidla odpovědnosti byla jasná a spravedlivá pro společnosti, které podstatně mění výrobky,

• modernizuje pravidla odpovědnosti pro výrobky v digitálním věku: umožňuje odškodnění v případě, že produkty, jako jsou roboti, drony nebo systémy chytrých domácností, přestanou být bezpečné na základě aktualizace softwaru, umělé inteligence nebo digitálních služeb, které jsou k provozu výrobku potřeba, jakož i v případě, že výrobci neodstraní nedostatky v oblasti kybernetické bezpečnosti,

• vytváří rovnější podmínky pro výrobce z EU a ze zemí mimo EU: spotřebitelé poškození nebezpečnými výrobky dováženými ze zemí mimo EU se budou moci obrátit na dovozce nebo zástupce výrobce v EU s žádostí o odškodnění,

• staví spotřebitele naroveň s výrobci: vyžaduje, aby výrobci zveřejňovali důkazy, zavádí větší flexibilitu lhůt pro vznášení nároků a zmírňuje důkazní břemeno pro oběti ve složitých případech, které se týkají například léčivých přípravků nebo umělé inteligence.

Směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci: snadnější přístup obětí k nápravě

Účelem směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci je stanovit jednotná pravidla pro přístup k informacím a zmírnění důkazního břemene v souvislosti se škodami způsobenými systémy umělé inteligence, zavést širší ochranu obětí (ať už se jedná o jednotlivce, nebo podniky) a podpořit odvětví umělé inteligence zvýšením záruk. Harmonizuje některá pravidla pro nároky mimo oblast působnosti směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky v případech, kdy je škoda způsobena protiprávním jednáním. To zahrnuje například narušení soukromí nebo škody způsobené nedostatky v oblasti bezpečností. Nová pravidla usnadní například získání odškodnění v případě, že někdo byl diskriminován v rámci přijímacího řízení využívajícího technologie umělé inteligence.

Směrnice zjednodušuje právní postup pro oběti, pokud jde o prokazování, že něčí zavinění způsobilo újmu, a zavádí dva hlavní prvky: zaprvé za okolností, kdy bylo zjištěno příslušné zavinění a příčinná souvislost s výkonem umělé inteligence se jeví jako přiměřeně pravděpodobná, bude tzv. „domněnka příčinné souvislosti“ řešit obtíže, s nimiž se setkávají oběti, jež musí podrobně vysvětlit, jak byla újma způsobena konkrétním zaviněním nebo opomenutím, což může být ve snaze o pochopení složitých systémů umělé inteligence obzvláště obtížné. Zadruhé budou mít oběti více nástrojů, jak usilovat o právní odškodnění, a to zavedením práva na přístup k důkazům od společností a dodavatelů v případech, kdy se jedná o vysoce rizikové systémy umělé inteligence.

Nová pravidla nastolují rovnováhu mezi ochranou spotřebitelů a podporou inovací, odstraňují další překážky bránící obětem v přístupu k odškodnění a zároveň stanoví záruky pro odvětví umělé inteligence tím, že například zavádějí právo napadnout nárok z odpovědnosti na základě domněnky příčinné souvislosti.

Vyjádření členů Komise:

 Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Chceme, aby technologie umělé inteligence v EU vzkvétaly. Aby tomu tak bylo, musí lidé důvěřovat digitálním inovacím. Dnešním návrhem týkajícím se občanskoprávní odpovědnosti v oblasti umělé inteligence jednak poskytujeme zákazníkům nástroje k nápravě v případě újmy způsobené umělou inteligencí, tak aby měli stejnou úroveň ochrany, jako je tomu u tradičních technologií, jednak zajišťujeme právní jistotu pro náš vnitřní trh.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „Směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky je již čtyři desetiletí základním kamenem vnitřního trhu. Díky dnešnímu návrhu bude možné reagovat na výzvy nadcházejících desetiletí. Nová pravidla budou odrážet globální hodnotové řetězce, podporovat inovace a důvěru spotřebitelů a poskytovat větší právní jistotu podnikům zapojeným do ekologické a digitální transformace.“

 Komisař pro spravedlnost Didier Reynders doplnil: „Při zohledňování obrovského potenciálu nových technologií musíme vždy dbát na bezpečnost spotřebitelů. Řádné normy ochrany občanů EU jsou základem důvěry spotřebitelů, a tedy i úspěšných inovací. Nové technologie, jako jsou drony nebo doručovací služby provozované umělou inteligencí, mohou fungovat pouze tehdy, pokud se spotřebitelé cítí chráněni a v bezpečí. Dnes navrhujeme moderní pravidla odpovědnosti, která to zajišťují. Přizpůsobujeme náš právní rámec realitě digitální transformace.“

Další kroky

Návrh Komise budou nyní schvalovat Evropský parlament a Rada.

Navrhuje se, aby pět let po vstupu směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci v platnost Komise – bude-li to nutné – posoudila potřebnost pravidel objektivní odpovědnosti u nároků souvisejících s umělou inteligencí.

Souvislosti

Stávající pravidla EU týkající se odpovědnosti za výrobky, založená na objektivní odpovědnosti výrobců, jsou téměř 40 let stará. Moderní pravidla odpovědnosti jsou důležitá pro ekologickou a digitální transformaci, zejména pro přizpůsobení se novým technologiím, jako je umělá inteligence. Jedná se o zajištění právní jistoty pro podniky a náležité ochrany spotřebitelů v případě problémů.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svých politických směrech vytyčila koordinovaný evropský přístup k umělé inteligenci. Komise se zavázala podporovat zavádění umělé inteligence a komplexně řešit rizika spojená s jejím používáním a potenciálními škodami.

bílé knize o umělé inteligenci ze dne 19. února 2020 se Komise zavázala podporovat zavádění umělé inteligence a zabývat se riziky spojenými s některými způsoby jejího využití podporou excelence a důvěry. Ve zprávě o odpovědnosti za umělou inteligenci, která je připojena k bílé knize, Komise identifikovala konkrétní výzvy, které umělá inteligence představuje pro stávající pravidla odpovědnosti.

V dubnu 2021 Komise přijala návrh aktu o umělé inteligenci, který stanoví horizontální pravidla pro umělou inteligenci se zaměřením na předcházení škodám. Akt o umělé inteligenci je stěžejní iniciativou pro zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti vysoce rizikových systémů umělé inteligence vyvinutých a používaných v EU. Zaručí bezpečnost a základní práva občanů a podniků a zároveň posílí zavádění umělé inteligence a příslušné investice a inovace. Dnešní balíček týkající se odpovědnosti za umělou inteligenci doplňuje akt o umělé inteligenci tím, že usnadňuje nároky z objektivní občanskoprávní odpovědnosti na náhradu škody a stanoví nový standard důvěry v nápravu.

Směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci přizpůsobuje soukromé právo novým výzvám, které umělá inteligence přináší. Spolu s revizí směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky tyto iniciativy doplňují úsilí Komise o přizpůsobení pravidel odpovědnosti ekologické a digitální transformaci.

Další informace

Návrh směrnice o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci   

Návrh: revize směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky

Otázky a odpovědi: směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci

Otázky a odpovědi: směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky

Pravidla odpovědnosti v oblasti umělé inteligence

Bílá kniha Komise o umělé inteligenci – evropský přístup k excelenci a důvěře

Zpráva Komise o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost

Zpráva skupiny odborníků o odpovědnosti za umělou inteligenci a další nové digitální technologie

Srovnávací právní studie o občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci

Podrobnosti

Datum zveřejnění
28. září 2022