Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva18. prosince 2022Odhadovaná doba čtení: 7 min

Zelená dohoda pro Evropu: EU se dohodla na posílení a rozšíření obchodování s emisemi a vytvořila Sociální fond pro klimatická opatření na pomoc lidem během transformace

Berlaymont building illuminated in green for the European Green Deal

Evropská komise vítá předběžnou dohodu s Evropským parlamentem a Radou, jež spočívá v posílení systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), v rozšíření obchodování s emisemi na nová odvětví tak, aby byla opatření v oblasti klimatu účinná v celém hospodářství, a ve zřízení Sociálního fondu pro klimatická opatření. Tato dohoda je zásadním krokem k dosažení závazku EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %. Sociální fond pro klimatická opatření zároveň pomůže zajistit, aby transformace byla spravedlivá.

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu tato dohoda opět ukazuje odhodlání EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální, transformovat naše hospodářství a společnost, nikoho neopomíjet a zajistit naši energetickou bezpečnost. Aby členské státy v rozpočtu EU doplnily značné výdaje na oblast klimatu, vynaloží veškeré své příjmy z obchodování s emisemi na projekty související s klimatem a energetikou a na řešení sociálních aspektů transformace.

Posílení a rozšíření obchodování s emisemi v EU

Systém EU ETS stanoví cenu CO2 a každoročně snižuje povolenou úroveň emisí v řadě odvětví, mezi něž patří výroba elektřiny a tepla, energeticky náročná průmyslová odvětví a komerční letecká doprava. Dnešní dohoda povede ke snížení emisí z odvětví, na něž se vztahuje systém EU ETS, do roku 2030 o 62 % ve srovnání s úrovněmi z roku 2005. To představuje podstatné zvýšení o 19 procentních bodů oproti 43% snížení podle stávajících právních předpisů. Tempo každoročního snižování emisí se rovněž zvýší z 2,2 % ročně v rámci stávajícího systému na 4,3 % v letech 2024 až 2027 a 4,4 % od roku 2028. Bude posílena rezerva tržní stability, která stabilizuje trh s uhlíkem tím, že odstraňuje přebytečné povolenky. Dohoda bude postupně rušit bezplatné povolenky na emise pro některé podniky a v období 2026–2034 v dotčených odvětvích postupně zavede mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). To navazuje na předběžnou dohodu o mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, jíž dosáhli evropští spolunormotvůrci dne 13. prosince.

Dohoda do systému EU ETS rovněž zahrnuje emise z lodní dopravy, což z EU činí první jurisdikci, která u emisí z námořního odvětví stanoví explicitní cenu uhlíku. S cílem podpořit členské státy v jejich úsilí o snížení emisí z budov a silniční dopravy a pomoci některým průmyslovým odvětvím začne od roku 2027 pro využívání příslušných paliv fungovat nový samostatný systém obchodování s emisemi. Zatímco snížení emisí v těchto odvětvích dosud nepostačovalo k tomu, aby EU nasměrovalo k cíli dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, nový systém zajistí nákladově efektivní snížení emisí a generuje příjmy, které budou k dispozici členským státům a jako podpora v rámci Sociálního fondu pro klimatická opatření. Tento předsazený systém bude regulovat dodavatele paliv, nikoliv domácnosti a řidiče automobilů. Jsou zavedena ochranná opatření, která umožní uvolnění dodatečných povolenek na trh v případě, že ceny překročí určité prahové hodnoty, a zabrání dvojímu stanovování cen v případech, kdy jsou zavedena stávající vnitrostátní opatření.

Dnešní kompromis rovněž zvyšuje objem Inovačního fondu a Modernizačního fondu. Modernizační fond podpoří tři další členské státy při jejich transformaci. Inovační fond bude rozšířen a bude rovněž moci podporovat úsilí námořního odvětví o dekarbonizaci.

Vytvoření Sociálního fondu pro klimatická opatření         

Nový Sociální fond pro klimatická opatření poskytne členským státům zvláštní finanční podporu s cílem pomoci zranitelným občanům a mikropodnikům investovat do opatření v oblasti energetické účinnosti, jako je izolace obytných budov, tepelná čerpadla, solární panely a elektrická mobilita. Bude rovněž moci poskytovat přímou podporu příjmů až do výše 37,5 % nových vnitrostátních sociálních plánů pro klimatická opatření. Začne fungovat v roce 2026, dříve než vstoupí v platnost nový systém obchodování s emisemi pro dopravu a stavební paliva, a bude financován 65 miliardami EUR z rozpočtu EU a z 25 % spolufinancován členskými státy.

Další kroky

Dnešní prozatímní dohoda musí být nyní formálně přijata Parlamentem a Radou. Jakmile bude tento proces dokončen, bude nový právní předpis zveřejněn v Úředním věstníku Unie a vstoupí v platnost.

Souvislosti

Od zavedení systému EU ETS v roce 2005 byly emise v hlavních odvětvích, na která se systém vztahuje a kterými jsou výroba elektřiny a tepla a energeticky náročná průmyslová zařízení, sníženy o 42,8 %. V roce 2021 vyprodukovala zařízení, na něž se vztahuje systém EU ETS, přibližně 40 % celkových emisí EU. Posílená pravidla budou mít zásadní význam pro to, aby EU dosáhla svých cílů v oblasti klimatu podle Pařížské dohody a aby se Zelená dohoda pro Evropu stala realitou.

Zelená dohoda pro Evropu je dlouhodobá strategie růstu EU, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality Evropy. Evropa proto musí do roku 2030 snížit své emise nejméně o 55 % oproti úrovním z roku 1990. Tato dohoda o revizi systému obchodování s emisemi a vytvoření Sociálního fondu pro klimatická opatření je zásadním krokem k přijetí legislativního balíčku Komise „Fit for 55“ k realizaci Zelené dohody pro Evropu. Navazuje na nedávné dohody o systému obchodování s emisemi v odvětví letectví, o emisních normách CO2 pro osobní automobily a dodávky, o nařízení o „sdílení úsilí“, o využívání půdy a změnách ve využívání půdy a o mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.

Na konci jednání výkonný místopředseda Frans Timmermans uctil památku bývalého generálního ředitele pro oblast klimatu Maura Petriccioneho, který vedl práci Komise na těchto návrzích, a to až do letošního léta, kdy bohužel zemřel.

Vyjádření členů sboru komisařů

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans k tomu uvedl: „Obchodování s emisemi je ústředním bodem naší Zelené dohody pro Evropu – stanoví se tak cena uhlíku. Silnější systém obchodování s emisemi nám pomůže stimulovat investice do dekarbonizace a dále a rychleji snižovat emise v souladu s našimi cíli v oblasti klimatu. Díky novému Sociálnímu fondu pro klimatická opatření EU zajistí, aby ekologická transformace probíhala způsobem, který chrání naše nejzranitelnější obyvatele a pomáhá jim stát se součástí této transformace. Na konci náročného roku je to pozitivní zpráva, kterou jsme potřebovali slyšet: i přes překážky pokračujeme v plnění Zelené dohody pro Evropu pro udržitelnou budoucnost.“

Další informace

Návrhy z balíčku „Fit for 55“

Návrh na revizi systému EU pro obchodování s emisemi

Návrh nařízení, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření

Internetové stránky věnované systému EU pro obchodování s emisemi 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18. prosince 2022