Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva26. října 2022Odhadovaná doba čtení: 11 min

Zelená dohoda pro Evropu – Komise navrhuje pravidla pro čistší ovzduší a vodu

Car Free Sunday Brussels 2020

Komise dnes navrhla zpřísnit předpisy týkající se látek znečišťujících vnější ovzduší, povrchové a podzemní vody a čištění městských odpadních vod. Čisté ovzduší a voda mají zásadní význam pro zdraví lidí a ekosystémů. Znečištění ovzduší samo o sobě má v Evropě na svědomí téměř 300 000 předčasných úmrtí ročně. Nově navrhovaná pravidla sníží během deseti let počet úmrtí způsobených hlavními znečišťujícími látkami PM2,5, jejichž hodnoty jsou vyšší než doporučení Světové zdravotnické organizace, o více než 75 %. Nová pravidla kvality ovzduší a vody přinášejí jasnou návratnost investic, a to díky přínosům v oblasti zdraví, úspor energie, produkce potravin, průmyslu a biologické rozmanitosti. Na základě poznatků ze stávajících právních předpisů navrhuje Komise zpřísnit povolené hodnoty znečišťujících látek a zároveň lépe zajistit jejich dodržování, aby se cílů v oblasti snižování znečištění dosahovalo v praxi častěji. Dnešní návrhy jsou zásadní pro dosažení cíle nulového znečištění stanoveného v Zelené dohodě pro Evropu, tj. dosáhnout do roku 2050 životního prostředí bez škodlivého znečištění. Reagují rovněž na konkrétní požadavky vznesené na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans k tomu uvedl: „Naše zdraví je závislé na kvalitě životního prostředí. Pokud toto prostředí neprospívá, má to přímé a nákladné důsledky pro naše zdraví. Každý rok předčasně umírají stovky tisíc Evropanů, mnoho dalších trpí kardiovaskulárními onemocněními, nemocemi plic nebo nádorovými onemocněními, které vyvolalo znečištění. Čím déle budeme se snížením tohoto znečištění otálet, tím vyšší náklady společnost ponese. Chceme, aby do roku 2050 neobsahovalo naše životní prostředí žádné škodlivé znečišťující látky. To ale znamená, že nyní musíme naše úsilí zintenzivnit. Naše návrhy na další snížení znečištění vody a ovzduší jsou v tomto ohledu klíčové.

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius dodává: „Kvalita vzduchu, který dýcháme, a vody, kterou používáme, má v našem životě a pro budoucnost naší společnosti zásadní význam. Znečištěný vzduch a voda poškozují naše zdraví, hospodářství a životní prostředí, přičemž nejvíce na to doplácejí ti nejohroženější. Je proto naší povinností vzduch a vodu vyčistit nejen pro nás samotné, ale i pro budoucí generace. Náklady spojené s nečinností jsou mnohem vyšší než náklady na prevenci. Komise proto nyní podniká kroky, aby zajistila koordinovanou činnost na celém území EU, díky níž budeme moct lépe řešit znečištění přímo u zdroje, a to na místní i přeshraniční úrovni.“

Čistější vnější ovzduší do roku 2030, splnění cíle nulového znečištění do roku 2050

Navrhovaná revize směrnice o kvalitě ovzduší stanoví do roku 2030 prozatímní normy EU pro kvalitu ovzduší, které budou více odpovídat doporučením Světové zdravotnické organizace a zároveň nasměrují Unii na trajektorii nulového znečištění ovzduší, kterého se dosáhne nejpozději do roku 2050 spolu s klimatickou neutralitu. Za tímto účelem navrhujeme provádět pravidelný přezkum a přehodnocování norem kvality ovzduší, aby držely krok s nejnovějšími vědeckými důkazy a společenským a technologickým vývojem. Roční mezní hodnota pro hlavní znečišťující látku, tj. jemné částice (PM2,5), se má podle návrhu snížit o více než polovinu.

Revize zajistí, aby lidé, kteří kvůli znečištění ovzduší trpí zdravotními problémy, měli právo na odškodnění, v případě, že se zjistí porušení evropských pravidel kvality ovzduší. Budou mít rovněž právo být zastupováni nevládními organizacemi prostřednictvím kolektivních žalob na náhradu škody. Návrh také zajistí větší jasnost, pokud jde o přístup ke spravedlnosti, účinné sankce a lepší informování veřejnosti o kvalitě ovzduší. Nové právní předpisy poskytnou lepší podporu místním orgánům, jelikož posílí ustanovení upravující monitorování a modelování kvality ovzduší a zdokonalí plány kvality ovzduší.

Dnešní návrhy ponechávají na vnitrostátních a místních orgánech, aby určily konkrétní opatření, která k plnění těchto norem přijmou. Významným způsobem se na tom budou podílet i stávající a nové politiky EU v oblasti životního prostředí, energetiky, dopravy, zemědělství, výzkumu a inovací apod., jak je podrobně uvedeno v informativním přehledu.

Dnešní návrh pomůže dosáhnout do roku 2030 dramatického zlepšení kvality ovzduší v celé Evropě, což odhadem představuje hrubé roční přínosy ve výši 42 až 121 miliard eur v roce 2030 za náklady nižší než 6 miliard eur ročně.

Hodnoty částic PM2,5 v roce 2020
Hodnoty částic PM2,5 v roce 2030

 

(Pokyny WHO: <5 µg/m³ ročně; návrh do roku 2030: <10 µg/m³; stávající směrnice: <25 µg/m³)[i]

Znečištění ovzduší je největší environmentální hrozbou pro zdraví a hlavní příčinou chronických onemocnění, včetně mrtvice, rakoviny a diabetu. Znečištění ovzduší, kterému je těžké se v Evropě vyhnout, neúměrně postihuje citlivé a zranitelné sociální skupiny. Znečištěný vzduch rovněž poškozuje životní prostředí a způsobuje acidifikaci, eutrofizaci a způsobuje škody na lesích, ekosystémech a plodinách.

Lepší a nákladově efektivnější čištění městských odpadních vod

Revidovaná směrnice o čištění městských odpadních vod přinese Evropanům čistější řeky, jezera, podzemní vody a moře a zároveň učiní čištění odpadních vod nákladově efektivnějším. V zájmu co nejlepšího využití odpadních vod jako zdroje se navrhuje usilovat o energetickou neutralitu tohoto odvětví do roku 2040 a zlepšit kvalitu kalů, aby bylo možné je ve větší míře opětovně využívat.

Několik zlepšení podpoří ochranu zdraví a životního prostředí. Patří mezi ně povinnosti týkající se získávání živin z odpadních vod, nové normy pro mikroskopické znečišťující látky a nové požadavky na monitorování mikroplastů. Povinnosti týkající se čištění vod se budou nově týkat i menších obcí nad 1 000 obyvatel (aktuálně se týká obcí s více než 2 000 obyvateli). Se zvládáním hustých dešťů, které se v důsledku změny klimatu vyskytují častěji, pomůže zavedení integrovaných plánů hospodaření s vodou ve větších městech. V neposlední řadě pak Komise na základě zkušeností s pandemií covidu-19 navrhuje systematicky monitorovat odpadní vody na přítomnost několika virů, mezi něž patří CoV-SARS-19, a také v zájmu studia antimikrobiální rezistence.

Země EU budou muset zajistit přístup k hygienickým zařízením pro všechny, zejména pro zranitelné a marginalizované skupiny obyvatelstva.

Vzhledem k tomu, že 92 % toxických mikroskopických znečišťujících látek v odpadních vodách EU pochází z léčiv a kosmetických přípravků, bude zaveden nový princip rozšířené odpovědnosti výrobce, podle něhož budou muset výrobci platit náklady na odstraňování těchto látek. Tento požadavek je nejen v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“, ale navíc výrobce podnítí, aby prováděli výzkum a inovace v oblasti výrobků bez toxických látek. Zároveň se zajistí spravedlivější financování čištění odpadních vod.

Odvětví odpadních vod má významný nevyužitý potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, například z methanu a bioplynu.  Země EU budou povinny zjišťovat původce průmyslového znečištění, aby se zvýšila možnost opětovného použití kalů a vyčištěných odpadních vod a zabránilo se ztrátě zdrojů. Pravidla recyklace fosforu z kalů podpoří jeho používání při výrobě hnojiv, z čehož bude profitovat potravinářská výroba.

Odhaduje se, že tyto změny zvýší náklady o 3,8 % (na 3,8 miliardy eur ročně v roce 2040) a budou znamenat přínosy v hodnotě více než 6,6 miliardy eur ročně, což je pozitivní poměr nákladů a přínosů v každém členském státě.

Ochrana povrchových a podzemních vod před novými znečišťujícími látkami

Na základě aktuálních vědeckých důkazů Komise navrhuje aktualizovat seznamy látek znečišťujících vodu, které je třeba v povrchových a podzemních vodách přísněji kontrolovat.

Na seznamy bude doplněno 25 látek s dobře zdokumentovanými problematickými účinky na přírodu a lidské zdraví. Jedná se o tyto látky:

  • PFAS, velká skupina chemických látek odolných vůči rozkladu (tzv. věčné chemikálie), které se používají mimo jiné při výrobě kuchyňského nádobí, oděvů, nábytku, protipožární pěny a výrobků pro osobní hygienu
  • řada pesticidů a produktů rozkladu pesticidů, jako je glyfosát
  • bisfenol A, změkčovač plastů a součást plastových obalů
  • některé léčivé přípravky používané jako léky proti bolesti a protizánětlivá léčiva, jakož i antibiotika.

Látky a normy, které se na ně vztahují, byly vybrány transparentním a vědecky podloženým postupem.

V návaznosti na různé incidenty, jako byl hromadný úhyn ryb v řece Odra, Komise navíc navrhuje povinná varování po havárii. Dojde rovněž ke zlepšení v oblasti monitorování a podávání zpráv a usnadní se postup pro budoucí aktualizace seznamu látek, aby bylo možné držet krok s vědeckým poznáním.

Nové předpisy uznávají kumulativní nebo kombinované účinky směsí, což rozšiřuje aktuální zaměření, které se soustředí pouze na jednotlivé látky.

Kromě toho budou aktualizovány (tzn. většinou zpřísněny) normy pro 16 znečišťujících látek, na něž se tato pravidla již vztahují, včetně těžkých kovů a průmyslových chemických látek. Čtyři znečišťující látky, které již nepředstavují hrozbu pro celou EU, se naopak vypustí.

Další kroky

Návrhy nyní posoudí Evropský parlament a Rada v souladu s řádným legislativním postupem. Po svém přijetí budou vstupovat v platnost postupně a budou stanovovat různé cíle pro roky 2030, 2040 a 2050, což průmyslu a veřejnoprávním orgánům poskytne dostatek času se na nové požadavky připravit a případně provést nutné investice. 

Další informace 

Látky znečisťující povrchové a podzemní vody:

Otázky a odpovědi týkající se látek znečišťujících povrchové a podzemní vody

Informativní přehled o látkách znečisťujících povrchové a podzemní vody

Návrhy na revizi seznamu látek znečišťujících podzemní a povrchové vody

Směrnice o čištění městských odpadních vod:

Otázky a odpovědi týkající se přezkumu směrnice o čištění městských odpadních vod

Informativní přehled týkající se přezkumu směrnice o čištění městských odpadních vod    

Návrh na revizi směrnice o čištění městských odpadních vod

Právní předpisy EU o kvalitě vnějšího ovzduší:

Otázky a odpovědi týkající se revize právních předpisů EU o kvalitě vnějšího ovzduší

Informativní přehled týkající se revize právních předpisů EU o kvalitě vnějšího ovzduší 

Návrh revize právních předpisů o kvalitě vnějšího ovzduší

Zelená dohoda pro Evropu – politická opatření ke zlepšení kvality ovzduší:

Informativní přehled o Zelené dohodě pro Evropu – politická opatření ke zlepšení kvality ovzduší 

[i] Na základě modelování GAINS. Pozn.: Tyto mapy znázorňují celkové úrovně koncentrací a zahrnují také příspěvky z přirozených zdrojů polétavého prachu a mořské soli.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
26. října 2022