Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva30. listopadu 2022Odhadovaná doba čtení: 13 min

Zelená dohoda pro Evropu: předcházení vzniku odpadu z obalů, podpora opětovného použití a recyklace obalů

Obaly na potraviny a les

Krátké shrnutí:

 • Komise chce omezit odpady z plastů
 • Každý Evropan jich ročně vyprodukuje v průměru 180 kg
 • Za posledních 10 let jejich množství vzrostlo o 20 % a trend sílí
 • 50 % papíru a 40 % plastů používaných v EU padne na obaly
 • Komise navrhuje:
  • aby do roku 2030 byly všechny obaly recyklovatelné
  • zavést povinné systémy zpětných odběrů plastových lahví a hliníkových plechovek
  • aby podniky nabízely část výrobků v opětovně použitelných/plnitelných obalech
  • konec miniaturních balení šamponů (např. v hotelech)
  • konec naddimenzovaných a poloprázdných krabic se zbožím přes internet
  • omezit u plastů zavádějící tvrzení a zavést jasná kritéria, co je
  • plast z biologického materiálu
  • biologicky rozložitelný plast
  • kompostovatelný plast

 

Celé znění tiskové zprávy:

Zelená dohoda pro Evropu: předcházení vzniku odpadu z obalů, podpora opětovného použití a recyklace obalů

Komise dnes navrhuje nová celounijní pravidla pro obaly, které by díky tomu již neměly být rostoucím zdrojem odpadu ani frustrace spotřebitelů. Každý Evropan vyprodukuje v průměru téměř 180 kg obalového odpadu ročně. Obaly jsou jedním z hlavních způsobů použití primárních materiálů, neboť 40 % plastů a 50 % papíru používaného v EU je určeno k balení. Kdyby EU nepřijala žádná opatření, bylo by do roku 2030 takového odpadu ještě o 19 % více a odpadu z plastových obalů dokonce o 46 % více.

Nová pravidla mají tento trend zastavit. Zajistí, že se spotřebitelům budou nabízet opakovaně použitelné obaly, že se přestanou používat zbytečné obaly, omezí se nadměrné používání obalů a zavede se jasné označování, které usnadní správnou recyklaci. Pro odvětví zpracování odpadu budou pravidla přínosem v tom, že vytvoří nové obchodní příležitosti, a to zejména pro menší podniky, sníží potřebu primárních materiálů, zvýší recyklační kapacitu Evropy a sníží její závislost na primárních zdrojích a externích dodavatelích. Nasměrují obalový průmysl na cestu ke klimatické neutralitě do roku 2050.

Komise rovněž poskytne spotřebitelům a průmyslu jasné informace o plastech z biologického materiálu a kompostovatelných a biologicky rozložitelných plastech: stanoví, při jakém použití jsou tyto plasty skutečně přínosné pro životní prostředí a jak by měly být navrženy, odstraněny a recyklovány.

Předkládané návrhy jsou klíčovými stavebními kameny akčního plánu pro oběhové hospodářství Zelené dohody pro Evropu a jejich cílem je, aby udržitelné výrobky byly normou, ne výjimkou. Návrhy rovněž reagují na konkrétní požadavky, které zástupci Evropanů vznesli na Konferenci o budoucnosti Evropy. 

Předcházení vzniku odpadu z obalů, podpora opakovaného používání a opakovaného plnění a zajištění recyklovatelnosti všech obalů do roku 2030

Navrhovaná revize právních předpisů EU o obalech a odpadu z obalů má tři hlavní cíle. Zaprvé, předcházet vzniku odpadu z obalů: snižovat jeho množství, snížit zbytečné používání obalů a podporovat opakovaně použitelné a plnitelné obaly. Zadruhé podpořit vysoce kvalitní („uzavřenou“) recyklaci: do roku 2030 zajistit, aby všechny obaly na trhu EU byly ekonomicky životaschopným způsobem recyklovatelné. A konečně snížit potřebu primárních přírodních zdrojů a vytvořit dobře fungující trh s druhotnými surovinami a zvýšit využívání recyklovaných plastů v obalech prostřednictvím povinných cílů.

 • Hlavním cílem je do roku 2040 snížit odpad z obalů počítáno na obyvatele na členský stát o 15 % oproti roku 2018. Množství odpadu v EU by se tak ve srovnání se scénářem bez změny právních předpisů celkově snížilo o přibližně 37 %. K tomu dojde jednak opětovným použitím, tak i recyklací.
 • V zájmu podpory opětovného použití nebo opětovného plnění obalů, které během posledních 20 let prudce pokleslo, budou podniky muset spotřebitelům nabízet určité procento svých výrobků v opětovně použitelných nebo plnitelných obalech, například v případě nápojů a jídel, které si spotřebitelé odnášejí s sebou, nebo v případě dodání po objednávce na internetu. Dojde rovněž k určité standardizaci formátů obalů a jasnému označování opakovaně použitelných obalů.
 • V zájmu řešení zjevně zbytečných obalů budou některé formy obalů zakázány, například obaly na jedno použití pro potraviny a nápoje při konzumaci v restauracích a kavárnách, jednorázové obaly pro ovoce a zeleninu, miniaturní šamponové lahve a další miniaturní obaly v hotelech.  
 • Řada navrhovaných opatření je zaměřena na to, aby byly obaly do roku 2030 plně recyklovatelné. To zahrnuje stanovení kritérií navrhování obalů; vytvoření povinných systémů zpětného odběru plastových lahví a hliníkových plechovek a vyjasnění toho, které velmi omezené druhy obalů musí být kompostovatelné, aby je spotřebitelé mohli vyhazovat do biologického odpadu.
 • Rovněž budou stanoveny povinné sazby recyklovaného obsahu, který musí výrobci do nových plastových obalů zahrnout. To pomůže přeměnit recyklovaný plast na cennou surovinu, jak již ukazuje příklad PET lahví v kontextu směrnice o plastech na jedno použití.

Návrh vysvětlí nejasnosti ohledně toho, které obaly patří do kontejnerů pro recyklaci. Každý jednotlivý obal bude opatřen štítkem, z něhož bude patrné, z čeho je obal vyroben a do jakého toku zpracování odpadu by se měl dostat. Kontejnery na sběr odpadu budou opatřeny stejnými štítky. Všude v EU se budou používat stejné symboly.

Do roku 2030 by navrhovaná opatření snížila emise skleníkových plynů z obalů na 43 milionů tun oproti 66 milionům tun, pokud by nedošlo ke změně právních předpisů – snížení je stejné jako roční emise Chorvatska. Spotřeba vody by klesla o 1,1 milionu m3. Hodnota škod na životním prostředí pro hospodářství a společnost by se oproti referenční hodnotě pro rok 2030 snížila o 6,4 miliardy eur.

Podniky, které vyrábějí obaly na jedno použití, bude muset do této transformace investovat, ale celkový dopad na hospodářství a tvorbu pracovních míst v EU je pozitivní. Očekává se, že samotná podpora opakovaného používání povede v tomto odvětví do roku 2030 k vytvoření více než 600 000 pracovních míst, z nichž mnohé v místních malých a středních podnicích. Očekáváme mnoho inovací v řešení obalů, díky nimž bude pohodlné je omezovat, opětovně používat a recyklovat. Očekává se rovněž, že opatření ušetří peníze: každý Evropan by mohl ušetřit téměř 100 EUR ročně, pokud by podniky přinesly spotřebitelům úspory. 

Vyjasnění týkající se plastů z biologického materiálu a biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastů

Používání a výroba plastů z biologického materiálu i biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastů se neustále zvyšuje. Používání těchto plastů musí splňovat řadu podmínek, aby mělo pozitivní dopad na životní prostředí a aby nenastala situace, kdy by používání těchto plastů znečištění plasty, změnu klimatu a ztrátu biologické rozmanitosti ještě zhoršilo.

Nový rámec Komise objasňuje, jakým způsobem mohou být tyto plasty součástí udržitelné budoucnosti.

Biomasa používaná k výrobě plastů z biologického materiálu musí pocházet z udržitelných zdrojů, aniž by poškozovala životní prostředí, a s ohledem na zásadu „kaskádového využívání biomasy“: výrobci by měli upřednostňovat využívání organického odpadu a vedlejších produktů jako vstupních surovin. Kromě toho se v zájmu boje proti „lakování nazeleno“ a zamezení klamání spotřebitelů musí výrobci vyvarovat obecných tvrzení o plastových výrobcích, např. že se jedná o „bioplasty“ a plasty „z biologického materiálu“. Při komunikaci o biologickém obsahu by výrobci měli odkazovat na přesný a měřitelný podíl obsahu plastů z biologického materiálu ve výrobku (například: „výrobek obsahuje 50 % plastů z biologického materiálu“.)

biologicky rozložitelným plastům je třeba přistupovat obezřetně. Mají své místo v udržitelné budoucnosti, ale je třeba, aby byly určeny pro specifické použití, kde jsou prokázány jejich přínosy pro životní prostředí a hodnota pro oběhové hospodářství. Biologicky rozložitelné plasty by v žádném případě neměly být odhazovány jako odpad. Musí být rovněž označeny tak, aby bylo zřejmé, jak dlouho bude jejich biologický rozklad trvat, za jakých podmínek se rozloží a v jakém životním prostředí. Výrobky, u nichž je pravděpodobné, že budou vyhozeny do odpadu, včetně výrobků, na které se vztahuje směrnice o plastech na jedno použití, nemohou být prohlášeny nebo označeny za biologicky rozložitelné.

Průmyslově kompostovatelné plasty by se měly používat pouze tehdy, pokud mají přínos pro životní prostředí, nemají negativní vliv na kvalitu kompostu a pokud existuje řádný systém sběru a zpracování biologického odpadu. Průmyslově kompostovatelné obaly budou povoleny pouze pro čajové sáčky, kávové kapsle s filtrem a kávové polštářky, nálepky na ovoce a zeleninu a velmi lehké plastové sáčky. Výrobky musí vždy uvádět, že jsou certifikovány pro průmyslové kompostování v souladu s normami EU.

Další kroky

Návrh týkající se obalů a odpadu z obalů bude nyní projednán Evropským parlamentem a Radou v rámci řádného legislativního postupu.

Politickým rámcem pro plasty z biologických materiálů a biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty se bude řídit veškerá budoucí činnost EU v této oblasti, například pokud jde o požadavky na ekodesign udržitelných výrobků, programy financování nebo mezinárodní diskuse. Komise vybízí občany, veřejné orgány a podniky, aby tento rámec používali při rozhodování o svých politikách, investicích a nákupech.

Souvislosti

Zboží musí být chráněno a bezpečně přepravováno, ale obaly a odpad z nich mají významný dopad na životní prostředí a na používání primárních materiálů. Objem odpadu z obalů roste, často rychleji než HDP. Za posledních deset let v EU vzrostl o více než 20 % a předpokládá se, že bez přijetí opatření by se objem tohoto druhu odpadu do roku 2030 zvýšil o dalších 19 %.

Jako alternativy ke konvenčním plastům se v našem každodenním životě začínají objevovat plasty z biologického materiálu a biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty. Občané se s nimi mohou setkat například v obalech, spotřebním zboží a textilu, ale i v jiných odvětvích. Protože jsou tyto plasty označovány jako „bioplasty“, spotřebitelé se domnívají, že takové plasty neškodí životnímu prostředí. To však platí jen do určité míry.

Dnes předkládaný balíček opatření k řešení této problematiky navazuje na první balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství, který byl přijat v březnu 2022. Balíček obsahoval nové nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků a strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky, jejichž prostřednictvím byla navržena nová opatření, která mají posílit postavení spotřebitelů a umožnit jim, aby hráli větší úlohu v ekologické transformaci.

Další informace

Politický rámec EU pro biologicky rozložitelné, kompostovatelné plasty a plasty z biologického materiálu

Návrh revize právních předpisů EU o obalech a obalových odpadech

Otázky a odpovědi týkající se obalů a obalových odpadů

Otázky a odpovědi týkající se plastů z biologického materiálu

Informativní přehled o obalech a bioplastech

Tisková zpráva o certifikaci pohlcování uhlíku 

Otázky a odpovědi týkající se certifikace pohlcování uhlíku

Informativní přehled o certifikaci pohlcování uhlíku

Citáty

Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu

Po řešení problematiky plastů na jedno použití nyní podnikneme na cestě k budoucnosti bez znečištění další krok. Naše dnešní návrhy snižují množství obalového odpadu, podporují opětovné používání a opětovné plnění, zvyšují využívání recyklovaných plastů a usnadňují recyklaci obalů. Evropští občané mají zájem o to, aby se přestaly používat nadměrné a zbytečně objemné obaly, a podniky jsou připraveny hledat řešení v oblasti udržitelných a inovativních obalových řešení a systémů. Vyjasňujeme rovněž matoucí tvrzení týkající se plastů z biologického materiálu a biologicky rozložitelných plastů, aby výrobci a spotřebitelé věděli, za jakých podmínek jsou tyto plasty skutečně šetrné k životnímu prostředí a přispívají k zelenému a oběhovému hospodářství.

 

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov

Všem se nám stalo, že jsme výrobky objednané on-line obdrželi v příliš velkých krabicích. Často jsme si kladli otázku, jak oddělit odpad určený k recyklaci, co dělat s biologicky rozložitelným sáčkem nebo zda budou všechny tyto obaly znovu použity nebo alespoň přeměněny na nové cenné materiály. Každý den vyprodukujeme půl kilogramu obalového odpadu na osobu. Prostřednictvím nových pravidel navrhujeme zásadní kroky k tomu, aby se udržitelné obaly staly v EU normou. Vytvoříme správné podmínky pro to, aby zásady oběhového hospodářství (omezit množství, používat opakovaně, recyklovat) fungovaly. Udržitelnější obaly a bioplasty přinášejí nové obchodní příležitosti v rámci zelené a digitální transformace, podněcují inovace a nové dovednosti a podporují vytváření místních pracovních míst a úspor pro spotřebitele.

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
30. listopadu 2022