Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva17. května 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Zelená dohoda pro Evropu: Rozvoj udržitelné modré ekonomiky v Evropské unii

lod_v_pristavu.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes navrhuje nový přístup k udržitelné modré ekonomice v EU  pro průmyslová odvětví a odvětví související s oceány, moři a pobřežím. Udržitelná modrá ekonomika má zásadní význam pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a pro zajištění zelené a inkluzivní obnovy po pandemii.

Stručné shrnutí

• „Modrá“ ekonomika má být ekologičtější

• Jde o odvětví spojená s mořem a pobřežím: 

 • pobřežní cestovní ruch, přístavní činnost, rybolov, akvakultury, námořní doprava či stavby lodí aj.

• Mají vytvářet nová pracovní místa a příležitosti k podnikání

• Mají přispět ke zmírňování změny klimatu: 

 • rozvojem energie z obnovitelných zdrojů na moři 
 • dekarbonizací námořní dopravy 
 • ekologizací přístavů 
 • posílením oběhového hospodářství (nové normy pro konstrukcí lovných zařízení, recyklaci lodí, méně plastů)
 • zachováním biologické rozmanitosti, které pomůže rozšíření ochrany na 30 % mořské oblasti EU
 • udržitelnější produkcí potravin (mořských plodů, využíváním řas apod.)

• Hospodářskému oživení napomůže i nový Nástroj pro oživení a odolnost. Česko bude podle Komise letos z plánu obnovy čerpat prostředky ve výši 0,4 % HDP a 0,7 % HDP v roce 2022.

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes navrhuje nový přístup k udržitelné modré ekonomice v EU  pro průmyslová odvětví a odvětví související s oceány, moři a pobřežím. Udržitelná modrá ekonomika má zásadní význam pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a pro zajištění zelené a inkluzivní obnovy po pandemii.

Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu, uvedl: „Zdravé oceány jsou předpokladem prosperující modré ekonomiky. Znečištění, nadměrný rybolov a ničení přírodních stanovišť spolu s dopady klimatické krize ohrožují bohatou mořskou biologickou rozmanitost, na níž modrá ekonomika závisí. Musíme změnit přístup a rozvinout udržitelnou modrou ekonomiku, ve které jdou ochrana životního prostředí a hospodářské činnosti ruku v ruce.“

Komisař pro životní prostředí, rybolov a námořní záležitosti Virginijus Sinkevičius uvedl: „Pandemie odvětví mořského hospodářství zasáhla odlišným, avšak zásadním způsobem. Máme příležitost začít znovu a chceme se ujistit, že oživení přesune těžiště zájmu z pouhého využívání modré ekonomiky na její udržitelnost a odolnost. Abychom byli skutečně ekologičtí, musíme tedy také myslet modře.“

Všechna odvětví modré ekonomiky, včetně rybolovu, akvakultury, pobřežního cestovního ruchu, námořní dopravy, přístavních činností a stavby lodí, budou muset svůj dopad na životní prostředí a klima snížit. Úspěšné řešení krizí v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti závisí na zdravých mořích a udržitelném využívání jejich zdrojů k vytváření alternativ k fosilním palivům a tradiční produkci potravin.

Přechod na udržitelnou modrou ekonomiku vyžaduje investice do inovativních technologií. Díky energii z vln a přílivu, produkci řas, vývoji inovativních rybolovných zařízení či obnově mořských ekosystémů vzniknou v modré ekonomice nová zelená pracovní místa a podniky.

Sdělení  stanoví podrobný program modré ekonomiky v těchto oblastech:

 • dosahování cílů klimatické neutrality a nulového znečištění zejména rozvojem energie z obnovitelných zdrojů na moři, dekarbonizací námořní dopravy a ekologizací přístavů. Udržitelná skladba zdrojů energie oceánů zahrnující plovoucí větrnou, termální, vlnovou a přílivovou energii by mohla v roce 2050 generovat čtvrtinu elektřiny v EU. Přístavy mají zásadní význam pro propojení evropských regionů a zemí a jejich hospodářství, jakož i potenciál k tomu, aby byly využívány jako energetické uzly,
 • přechod na oběhové hospodářství a snížení znečištění – mimo jiné prostřednictvím obnovených norem pro konstrukci lovných zařízení, recyklaci lodí, vyřazování plošin na moři z provozu a opatření ke snížení znečištění plasty a mikroplasty,
 • zachování biologické rozmanitosti a investice do přírody – ochrana 30 % mořské oblasti EU zvrátí úbytek biologické rozmanitosti, zlepší stav rybí populace, přispěje ke zmírnění změny klimatu a odolnosti a přinese významný prospěch ve finanční a sociální oblasti. Environmentální dopady rybolovu na mořská stanoviště budou dále minimalizovány,
 • podpora přizpůsobení se změně klimatu a odolnosti pobřeží – adaptační činnosti, jako je rozvoj zelené infrastruktury v pobřežních oblastech a ochrana pobřeží před rizikem eroze a záplav, pomohou zachovat biologickou rozmanitost a krajinu a zároveň prospějí cestovnímu ruchu a pobřežní ekonomice,
 • zajištění udržitelné produkce potravin – udržitelná produkce a nové obchodní normy pro mořské plody, využívání mořských řas a mořské trávy, přísnější kontrola rybolovu, jakož i výzkum a inovace v oblasti mořských plodů na bázi buněk, pomohou chránit evropská moře. Díky strategickým směrům EU pro udržitelnou akvakulturu , které byly nyní rovněž přijaty, se Komise zavázala také k rozvoji udržitelné akvakultury v EU,
 • lepší řízení mořského prostoru: nové modré fórum pro uživatele moří, jehož cílem je koordinovaný dialog mezi provozovateli v pobřežních vodách, zúčastněnými stranami a vědci zabývajícími se rybolovem, akvakulturou, lodní dopravou, cestovním ruchem, obnovitelnou energií a dalšími činnostmi, bude stimulovat spolupráci v zájmu udržitelného využívání mořského prostředí. V návaznosti na přijetí vnitrostátních územních plánů námořních prostor v březnu 2021 bude v roce 2022 vydána zpráva o provádění směrnice EU o územním plánování námořních prostor.

Komise bude rovněž pokračovat ve vytváření podmínek pro udržitelnou modrou ekonomiku na mezinárodní úrovni v návaznosti na mezinárodní agendu pro správu oceánů.

Financování udržitelné modré ekonomiky

Evropská komise a skupina Evropské investiční banky složená z Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu (EIF) posílí svou spolupráci v oblasti udržitelné modré ekonomiky. Budou spolupracovat s členskými státy na splnění stávajících potřeb financování s cílem snížit znečištění v evropských mořích a podpoří investice do modrých inovací a modré bioekonomiky.

Nový Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond podpoří přechod k udržitelnějším hodnotovým řetězcům založeným na oceánech, mořích a pobřežních činnostech, a to zejména prostřednictvím své platformy „BlueInvest“  a nového fondu BlueInvest . V zájmu dalšího financování transformace Komise naléhavě vyzvala členské státy, aby v období do roku 2027 zahrnuly investice do udržitelné modré ekonomiky do svých vnitrostátních plánů odolnosti a plánů obnovy, jakož i do svých národních operačních programů pro různé fondy EU. Přispějí také další programy EU, jako je výzkumný program Horizont Evropa, a bude zřízena zvláštní mise pro oceány a vody.

Pokud jde o soukromé investice, měly by být při příslušných investičních rozhodnutích použity dohodnuté zásady a normy udržitelnosti specifické pro oceány, jako je Finanční iniciativa pro udržitelnou modrou ekonomiku, kterou finančně podporuje EU. 

Souvislosti

Modrá ekonomika Evropské unie zahrnuje všechna průmyslová a další odvětví související s oceány, moři a pobřežími, ať už jsou usazena přímo v mořském prostředí (např. lodní doprava, mořské plody, výroba energie), nebo na pevnině (např. přístavy, loděnice, pobřežní infrastruktury). Podle nejnovější zprávy o modré ekonomice  poskytují tradiční odvětví modré ekonomiky 4,5 milionu přímých pracovních míst a jejich obrat přesahuje 650 miliard eur.

Dnešní sdělení nahrazuje sdělení o modrém růstu z roku 2012. Směrnice o územním plánování námořních prostor vyzývá všechny členské státy, aby do roku 2021 vytvořily formální územní plány svých námořní prostor.

Další informace

Sdělení o novém přístupu pro udržitelnou modrou ekonomiku v EU

Otázky a odpovědi o udržitelné modré ekonomice

Factsheet

Modrá ekonomika

Ukazatele modré ekonomiky

Strategické směry EU v oblasti akvakultury

Podrobnosti

Datum zveřejnění
17. května 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku