Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva25. listopadu 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Akční plán pro rovnost žen a mužů – práva žen a dívek jako ústřední bod globálního oživení v zájmu genderově spravedlivého světa

gendereq2.png
© EC
© EC
Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku dnes předkládají ambiciózní plány na podporu rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci veškeré vnější činnosti Evropské unie.    

Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku dnes předkládají ambiciózní plány na podporu rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci veškeré vnější činnosti Evropské unie.

Ačkoli bylo při prosazování práv žen a dívek dosaženo významného, i když nerovnoměrného pokroku, na světě není ani jedna země, která by spěla k dosažení genderové rovnosti a posílení postavení všech žen a dívek do roku 2030. Ženy a dívky jsou navíc neúměrně postiženy zdravotními a sociálně-ekonomickými dopady koronavirové krize. Například z důvodu vyššího podílu žen v neformálních pracovních činnostech a ve zranitelných odvětvích je míra nárůstu jejich nezaměstnanosti 1,8krát vyšší než u mužů. Míra chudoby žen by mohla vzrůst až o 9,1 %.

Nový akční plán EU pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci vnější činnosti EU na období 2021–2025 (GAP III) si proto klade za cíl urychlit pokrok v této oblasti a zachovat to, čeho již bylo na poli genderové rovnosti dosaženo během 25 let od přijetí Pekingské deklarace a její akční platformy.

Vysoký představitel a místopředseda Komise Josep Borrell při této příležitosti prohlásil: „Zajištění stejných práv pro všechny posiluje naši společnost. Je díky tomu bohatší a bezpečnější. Tato skutečnost jde nad rámec zásad nebo morálních povinností. Účast a vedoucí úloha žen a dívek má zásadní význam pro demokracii, spravedlnost, mír, bezpečnost, prosperitu a zelenější planetu. Prostřednictvím tohoto nového akčního plánu usilujeme o větší a rychlejší pokrok směrem k dosažení genderové rovnosti.“

Komisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainenová dodala: „Větší angažovanost v oblasti genderové rovnosti má klíčový význam pro udržitelnou celosvětovou obnovu po krizi způsobené onemocněním COVID-19 a pro vybudování spravedlivější, inkluzivnější a více prosperující společnosti. Ženy a dívky jsou v první linii pandemie a musí být hybnou silou obnovy. Jakožto genderově a geopoliticky uvědomělá Komise chceme blíže spolupracovat s našimi členskými státy i se všemi našimi partnery na budování světa, v němž budou mít ženy a muži skutečně rovné postavení.“

Podpora rovnosti žen a mužů v rámci vnější činnosti EU v období 2021–2025

Akční plán GAP III poskytuje EU politický rámec s pěti pilíři činnosti a jeho cílem je urychlit pokrok při plnění mezinárodních závazků a budování takového světa, v němž má každý prostor se rozvíjet. Tento plán činí z podpory genderové rovnosti prioritu v rámci všech vnějších politik a činností; navrhuje možnosti spolupráce se zúčastněnými subjekty na vnitrostátní, regionální a vícestranné úrovni; posiluje opatření ve strategických tematických oblastech; vyzývá orgány a instituce, aby šly příkladem, a zajišťuje transparentnost výsledků.

Podrobnější informace o pěti pilířích činnosti:

1) 85 % všech nových činností v rámci vnějších vztahů bude přispívat k dosažení genderové rovnosti a posílení postavení žen do roku 2025. Plán GAP III zavádí přísná pravidla pro prosazování genderového hlediska ve všech odvětvích a příslušné monitorování. Veškerá vnější pomoc poskytovaná napříč všemi odvětvími včetně infrastruktury, digitálních technologií, energetiky, zemědělství, kombinovaných fondů atd. by měla zahrnovat genderové hledisko a podporovat rovnost žen a mužů.

2) Sdílená strategická vize a úzká spolupráce s členskými státy a partnery na mnohostranné, regionální a vnitrostátní úrovni. Plán GAP III vyzývá k vytvoření společného přístupu všech evropských aktérů na úrovni jednotlivých zemí a k zaměření se na vybrané strategické otázky. Solidní základ pro provádění opatření v praxi poskytne pečlivá genderová analýza a úzká konzultace s členskými státy, organizacemi občanské společnosti, aktivisty bojujícími za práva žen a mládeží.

3) GAP III vyzývá k urychlení pokroku se zaměřením na klíčové tematické oblasti zapojení, jež zahrnují jednak boj proti genderově podmíněnému násilí, jednak posílení ekonomického, společenského a politického postavení žen a dívek. Obnovený důraz klade na všeobecný přístup ke zdravotní péči, sexuální a reprodukční zdraví a práva, genderovou rovnost ve vzdělávání či podporu rovné účasti a vedení. V plné míře začleňuje politický rámec EU týkající se agendy žen, míru a bezpečnosti a vnáší genderové hledisko do nových oblastí politiky, jako je ekologická a digitální transformace.

4) Jít příkladem. Akční plán vyzývá Evropskou unii, aby šla příkladem, mimo jiné zavedením genderově citlivého a genderově vyváženého vedení na vrcholné politické a řídící úrovni.

5) Měření výsledků. Plán GAP III zaujímá nový přístup k monitorování, hodnocení a získávání poznatků, s větším důrazem na měření výsledků. EU zavede kvantitativní, kvalitativní a inkluzivní systém monitorování za účelem zvýšení veřejné odpovědnosti, zajištění transparentnosti a přístupu k informacím o její podpoře genderové rovnosti po celém světě. Každoroční pokrok při provádění plánu GAP III bude sledovat Komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost.

Transformativní přístup

Hlavním cílem nového akčního plánu je přispět k posílení postavení žen, dívek a mladých lidí, aby mohli plně využívat svých práv a zvýšit svou účast na politickém, hospodářském, společenském a kulturním životě. Plán GAP III výrazně podporuje účast a vedoucí úlohu dívek a žen, například prostřednictvím programů v oblasti správy věcí veřejných a reforem veřejné správy.

GAP III podpoří transformativní a meziodvětvový přístup a bude zohledňovat genderové aspekty ve všech politikách a opatřeních. Jeho cílem je řešit strukturální příčiny nerovnosti mezi ženami a muži a diskriminace na základě pohlaví, a to i prostřednictvím aktivního zapojení mužů a chlapců do zpochybňování genderových norem a stereotypů. Usiluje též o řešení všech vzájemně se prolínajících aspektů diskriminace a zvláštní pozornost věnuje například ženám se zdravotním postižením, ženám z řad migrantů či diskriminaci na základě věku nebo sexuální orientace, aby nikdo nebyl opomenut.

Souvislosti

Tento akční plán pro genderovou rovnost v rámci vnější činnosti odráží cíle strategie EU pro rovnost žen a mužů, což je první strategie Komise v oblasti rovnosti, která plní závazky předsedkyně von der Leyenové přijaté v jejích politických směrech.

Další informace

Společné sdělení – Akční plán EU pro rovnost žen a mužů (GAP) III

Informativní přehled

Videoprezentace

Podrobnosti

Datum zveřejnění
25. listopadu 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku