Skip to main content
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva23. února 2022

Akt o datech: Komise navrhla opatření pro spravedlivou a inovativní ekonomiku založenou na datech

Digital growth

Stručné shrnutí:

 • Akt o datech má usnadnit využívání průmyslových dat
 • Těch se v roce 2018 vygenerovalo 33 zettabytů
 • V roce 2025 se očekává 175 zettabytů
 • Dosud se jich ale 80 % nevyužije
 • Mohou přitom pomáhat i při povodních či požárech
 • Akt řeší právní, ekonomické a technické problémy, jež využívání brání
 • Posílí postavení malých a středních podniků i spotřebitelů
 • A zjednoduší přístup veřejného sektoru k datům
 • Nová pravidla mohou do roku 2028 zvýšit HDP v EU o 270 mld. eur

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes navrhla nová pravidla ohledně toho, kdo může mít napříč hospodářskými odvětvími přístup k datům generovaným v EU a využívat je. Akt o datech zajistí spravedlnost v digitálním prostředí, povzbudí konkurenční trh s daty, otevře příležitosti pro inovace založené na datech a zajistí větší přístupnost dat pro všechny. Výsledkem budou nové, inovativní služby a konkurenčnější ceny za poprodejní služby a opravy připojených výrobků. Tento poslední horizontální stavební kámen strategie pro data bude hrát klíčovou úlohu v digitální transformaci, v souladu s cíli, které byly vytyčeny v digitální oblasti pro rok 2030.

„Chceme, aby spotřebitelé a podniky získali ještě větší kontrolu nad tím, jak může být nakládáno s jejich údaji – vyjasňujeme, kdo může mít k datům přístup a za jakých podmínek. Jedná se o hlavní digitální zásadu, jež přispěje k vytvoření robustní a spravedlivé ekonomiky založené na datech a jež bude provázet digitální transformaci do roku 2030,“ vysvětluje Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton pak dodává: „Dnes podnikáme významný krok k plnému využívání obrovského množství průmyslových dat v Evropě, ze kterého budou mít prospěch podniky, spotřebitelé, veřejné služby i společnost jako celek. Dosud se využívá pouze malá část průmyslových dat a potenciál pro růst a inovace je ohromný. Akt o datech zajistí, aby byla průmyslová data sdílena, uchovávána a zpracovávána v plném souladu s evropskými pravidly. Bude základem silné, inovativní a svrchované evropské digitální ekonomiky.“

Data jsou nerivalitní statky, stejně jako pouliční osvětlení nebo krajinné scény: jsou přístupná pro mnoho lidí současně a mohou být využívána stále a znovu, aniž by tím byla dotčena jejich kvalita nebo by hrozilo jejich vyčerpání. Objem dat nepřetržitě roste. Zatímco v roce 2018 bylo vygenerováno 33 zettabytů, pro rok 2025 se očekává na 175 zettabytů. V datech tkví nemalý potenciál – 80 % průmyslových dat totiž není nikdy využito. Akt o datech řeší právní, ekonomické a technické problémy, kvůli kterým se data nevyužívají, nakolik by mohla. Nová pravidla zajistí dostupnost většího množství dat pro opakované použití a očekává se, že do roku 2028 zvýší HDP o 270 miliard eur.

Součástí navrženého aktu o datech jsou:

 • opatření, aby uživatelé připojených zařízení získali přístup k datům, která tato zařízení generují a která často sklízejí výhradně výrobci, a aby tato data mohli sdílet se třetími stranami za účelem poskytování poprodejních služeb nebo jiných inovativních služeb založených na datech. Akt zachovává pobídky pro výrobce, aby dále investovali do generování vysoce kvalitních dat. Zajišťuje totiž pokrytí nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s předáváním údajů, a vylučuje používání sdílených dat k přímému soutěžení s jejich produktem,
 • opatření k vyvážení vyjednávací síly malých a středních podniků tím, že se zabrání zneužívání smluvní nerovnováhy ve smlouvách o sdílení dat. Akt o datech bude malé a střední podniky chránit, aby jim strany s výrazně silnější vyjednávací pozicí neukládaly nespravedlivé smluvní podmínky. Komise rovněž vypracuje vzorové smluvní podmínky, s jejichž pomocí budou moci tyto společnosti snáze sepisovat a ujednávat spravedlivé smlouvy o sdílení údajů,
 • prostředky zajišťující, aby měly subjekty veřejného sektoru přístup k údajům, kterými disponuje soukromý sektor a které jsou nezbytné kvůli mimořádným okolnostem, zejména v případě krizových situací, jako jsou povodně nebo požáry, nebo které jsou nezbytné k vykonání zákonného příkazu, nejsou-li údaje k dispozici jinak, a aby mohly tyto údaje využívat. Vhled do dat je zapotřebí pro rychlou a bezpečnou reakci. Zároveň je minimalizována zátěž podniků,
 • nová pravidla, která zákazníkům umožňují efektivně měnit poskytovatele cloudových služeb pro zpracovávání dat a která zavádějí pojistky proti nezákonnému předávání údajů.

Akt o datech také přezkoumává některé aspekty směrnice o databázích, která byla vypracována v 90. letech za účelem ochrany investic do strukturované prezentace dat. Zejména objasňuje, že databáze obsahující údaje ze zařízení a výrobků v internetu věcí by neměly podléhat samostatné právní ochraně. Tím se zajistí přístup k nim a jejich využívání.

Spotřebitelé a podniky budou mít přístup k datům ze svých zařízení a budou je moci používat pro poprodejní služby a služby s přidanou hodnotou (pro prediktivní údržbu apod.). Díky většímu množství informací budou spotřebitelé a uživatelé jako zemědělci, letecké společnosti nebo stavební firmy schopni přijímat lepší rozhodnutí, např. o nákupu kvalitnějších nebo udržitelnějších výrobků a služeb, což přispěje k naplňování cílů Zelené dohody.

Obchod a průmysl budou mít k dispozici více údajů a budou těžit z konkurenčního datového trhu. Poskytovatelé poprodejních služeb budou moci nabízet personalizovanější služby a soutěžit za rovných podmínek se srovnatelnými službami, které nabízejí výrobci. Data také mohou být kombinována za účelem vývoje zcela nových digitálních služeb.

Na podporu evropské strategie pro data dnes Komise rovněž zveřejnila přehled společných evropských datových prostorů, které jsou vytvářeny v různých odvětvích a oblastech.

Souvislosti

Dnešní návrh navazuje na akt o správě dat a je druhou hlavní legislativní iniciativou vycházející z evropské strategie pro data z února 2020, jejímž cílem je učinit z EU lídra ve společnosti založené na datech.

Tyto iniciativy společně uvolní hospodářský a společenský potenciál dat a technologií v souladu s pravidly a hodnotami EU. Vytvoří jednotný trh, který umožní volný tok dat v rámci EU a napříč odvětvími ve prospěch podniků, výzkumu, orgánů veřejné správy a společnosti obecně.

Zatímco akt o správě dat, předložený v listopadu 2020 a schválený Parlamentem Radou v listopadu 2021, zavádí postupy a struktury, aby se usnadnilo sdílení dat mezi společnostmi, jednotlivci a veřejným sektorem, akt o datech objasňuje, kdo může z dat vytvářet hodnotu a za jakých podmínek.

Od 3. června do 3. září 2021 probíhala k aktu o datech otevřená veřejná konzultace, v jejímž rámci byly shromažďovány názory na opatření, jak zajistit spravedlnost při sdílení dat a hodnotu pro spotřebitele a podniky. Výsledky byly zveřejněny 6. prosince 2021. 

Další informace

Akt o datech – otázky a odpovědi

Akt o datech – informativní přehled

Akt o datech – právní text

Fakta k evropské strategii pro data

Návrh aktu o správě dat

Expertní skupina pro sdílení dat mezi podniky a pro smlouvy o cloudových službách

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. února 2022