Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva31. října 2022Odhadovaná doba čtení: 7 min

Akt o digitálních trzích: pravidla pro digitální strážce zajistí otevřené trhy

Young people and travelling

Zítra vstoupí v platnost akt EU o digitálních trzích. Nové nařízení ukončí nekalé praktiky společností, které působí jako strážci v ekonomice online platforem. Návrh Komise předložila v prosinci 2020 a Evropský parlament a Rada jej v rekordním čase schválily již v březnu 2022.

Akt o digitálních trzích definuje, kdy se velká online platforma považuje za „strážce“. Jde o ty digitální platformy, které poskytují důležitou bránu mezi uživateli z řad podniků a spotřebiteli a které mají díky svému postavení možnost jednat jako soukromí tvůrci pravidel, a proto představují úzké hrdlo digitální ekonomiky. Akt o digitálních trzích bude tyto otázky řešit tím, že vymezí řadu povinností, které budou muset tyto platformy dodržovat, mimo jiné zakáže strážcům určité chování. 

Určení strážců   

Za strážce lze považovat společnosti provozující jednu nebo více tzv. „hlavních služeb platforem“ uvedených v aktu o digitálních trzích, pokud splňují níže popsané požadavky. K těmto službám patří: online zprostředkovatelské služby, jako jsou obchody s aplikacemi, internetové vyhledávače, sociální sítě, některé služby zasílání zpráv, služby platforem pro sdílení videonahrávek, virtuální asistenti, internetové prohlížeče, služby cloud computingu, operační systémy, on-line tržiště a reklamní služby.

Existují tři hlavní kritéria, podle nichž se na danou společnost vztahuje akt o digitálních trzích:

  1. velikost, která ovlivňuje vnitřní trh: pokud společnost dosáhne určitého ročního obratu v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a poskytuje hlavní službu platformy alespoň ve třech členských státech EU;
  2. kontrola důležité vstupní brány ke konečným spotřebitelům pro podnikatele: pokud společnost poskytuje nějakou hlavní službu platformy více než 45 milionům aktivních koncových uživatelů usazených nebo nacházejících se v EU za měsíc a více než 10 000 aktivních uživatelů z řad podniků usazených v EU;
  3. zavedené a trvalé postavení: to je případ společnosti, která splňovala druhé kritérium v posledních třech letech.

Další informace o postupu určování strážců jsou k dispozici v otázkách a odpovědích týkajících se aktu o digitálních trzích. 

Jasný seznam povinností a zákazů 

Akt o digitálních trzích obsahuje seznam povinností a zákazů, které budou strážci muset ve svém každodenním provozu dodržovat, aby byly zajištěny spravedlivé a otevřené digitální trhy. Tyto povinnosti pomohou společnostem otevřít možnosti, jak vstupovat na trhy a soutěžit se strážci na základě kvality jejich produktů a služeb, což jim poskytne větší prostor pro inovace.

Pokud strážce začne provádět praktiky, jako je zvýhodňování jeho vlastních služeb nebo bránění uživatelům jeho služeb z řad podniků, aby oslovovali spotřebitele, může to být na překážku hospodářské soutěži a vést k omezení inovací, nižší kvalitě a vyšším cenám. Jestliže se strážce dopouští nekalých praktik, jako je nastavování nespravedlivých podmínek přístupu k jeho obchodu s aplikacemi nebo bránění v instalaci aplikací z jiných zdrojů, spotřebitelé pravděpodobně zaplatí více nebo jsou fakticky zbaveni výhod, které by alternativní služby mohly přinést.

Další kroky 

Poté, co akt o digitálních trzích vstoupí v platnost, začne jeho klíčová prováděcí fáze a použitelným se stane za šest měsíců, tedy od 2. května 2023. Poté, do dvou měsíců a nejpozději do 3. července 2023, budou muset potenciální strážci, pokud splní kvantitativní kritéria stanovená aktem o digitálních trzích, Komisi oznámit své hlavní služby platforem.

Jakmile Komise obdrží úplné oznámení, bude mít 45 pracovních dnů na to, aby posoudila, zda daný podnik splňuje prahové hodnoty, a určila je jako strážce (od posledního možného data podání by to bylo do 6. září 2023). Po svém určení budou mít strážci šest měsíců na to, aby splnili požadavky aktu o digitálních trzích, a to nejpozději do 6. března 2024.

Aby se připravila na prosazování aktu o digitálních trzích, spolupracuje Komise již nyní aktivně se zúčastněnými stranami z daného odvětví s cílem zajistit účinné dodržování nových pravidel. Kromě toho Komise v příštích měsících uspořádá řadu technických seminářů se zúčastněnými stranami a posoudí názory třetích stran na dodržování povinností strážců podle aktu o digitálních trzích. První z těchto seminářů se bude konat dne 5. prosince 2022 a zaměří se na ustanovení o „autopreferenci“ (zvýhodňování vlastních služeb).

V neposlední řadě Komise rovněž pracuje na prováděcím nařízení, které bude obsahovat ustanovení o procesních aspektech oznamování. 

Souvislosti 

Spolu s návrhem aktu o digitálních službách navrhla Komise v prosinci 2020 akt o digitálních trzích, kterým chce řešit negativní důsledky určitého chování online platforem jednajících jako digitální strážci na jednotném trhu EU.

Akt o digitálních trzích bude prosazován prostřednictvím spolehlivé architektury dohledu, kde bude Komise jediným orgánem prosazujícím pravidla, a to v úzké spolupráci s orgány v členských státech EU. Komise bude moci uložit sankce a pokuty až do výše 10 % celosvětového obratu společnosti a až do výše 20 % v případě opakovaného porušování pravidel. V případě jejich systematického porušování bude Komise rovněž moci uložit nápravná opatření týkající se chování nebo strukturální nápravná opatření nezbytná k tomu, aby byly povinnosti účinně dodržovány, včetně zákazu dalších akvizic.

V neposlední řadě dává akt o digitálních trzích Komisi pravomoc provádět šetření trhu, díky nimž bude možné průběžně aktualizovat povinnosti stanovené v nařízení s ohledem na neustálý vývoj digitálních trhů.

Další informace

Znění v Úředním věstníku EU

Otázky a odpovědi: Akt o digitálních trzích (aktualizováno)

Informační stránka o aktu o digitálních trzích

Citáty

Akt o digitálních trzích zásadně změní digitální prostředí. EU díky němu zaujímá proaktivní přístup k zajištění spravedlivých a transparentních digitálních trhů otevřených hospodářské soutěži. Několik velkých společností má ve svých rukou významnou tržní sílu. Strážci, kteří mají na digitálních trzích zavedené postavení, budou muset prokázat, že nenarušují hospodářskou soutěž. Vyzýváme všechny potenciální strážce, jejich konkurenty nebo spotřebitelské organizace, aby přišli a hovořili s námi o tom, jak nejlépe akt o digitálních trzích uvádět do praxe.

Výkonná místopředsedkyně Komise Margrethe Vestagerová, 31. 10. 2022

 

Poté, co jsme se v rekordním čase dohodli na nových pravidlech pro digitální trhy, vstupujeme nyní do rozhodující fáze jejich uplatňování. Nyní máme jistotu, odkdy se budou pravidla uplatňovat, a strážci musí opustit své stávající nekalé praktiky, kvůli nimž již dlouho na digitální trhy nemohou pronikat inovativní alternativy. Je načase, aby byli strážci určeni a dodržovali pravidla. Komise již aktivně spolupracuje s potenciálními strážci s cílem zajistit, aby se pravidla dodržovala od prvního dne. Pokud se objeví náznaky, že povinnosti a zákazy respektovány nejsou, nebudeme se zdráhat využít svých donucovacích pravomocí.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh , 31. 10. 2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
31. října 2022