Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva5. května 2021Zastoupení v Česku

Aktualizace průmyslové strategie 2020: k silnějšímu jednotnému trhu pro oživení Evropy

readout.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes aktualizuje průmyslovou strategii EU, aby zajistila, že její průmyslové ambice plně zohlední nové okolnosti po krizi COVID-19 a podpoří přechod k udržitelnější, digitálnější, odolnější a konkurenceschopnější ekonomice.

Stručné shrnutí

• Strategie zohledňuje zkušenosti z covidové krize

• Identifikuje 137 produktů, na nichž je EU vysoce závislá

• Jde zejména o energeticky náročná odvětví (suroviny) a zdravotnictví (léčiva)

• Strategie poukazuje i na závislost EU v pokročilých technologiích

• Šest hloubkových analýz se týká: 

 • surovin 
 • baterií 
 • složek léčiv 
 • vodíku 
 • polovodičů 
 • cloudových a špičkových technologií

• Komise připravuje zahájení činnosti: 

 • Aliance pro procesory a polovodičové technologie 
 • Aliance pro průmyslová data, edge a cloud

• Uvažuje o přípravě: 

 • Aliance pro nosné rakety 
 • Aliance pro letectví s nulovými emisemi

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes aktualizuje průmyslovou strategii EU, aby zajistila, že její průmyslové ambice plně zohlední nové okolnosti po krizi COVID-19 a podpoří přechod k udržitelnější, digitálnější, odolnější a konkurenceschopnější ekonomice.

Aktualizovaná strategie znovu potvrzuje priority stanovené ve sdělení z března 2020, které bylo zveřejněno den před tím, než WHO prohlásila COVID-19 za pandemii, a zároveň reaguje na zkušenosti získané z krize s cílem podpořit oživení a otevřenou strategickou autonomii EU. Navrhuje nová opatření, která mají posílit odolnost našeho jednotného trhu zejména v dobách krize. Zabývá se potřebou lépe porozumět našim závislostem v klíčových strategických oblastech a představuje sadu nástrojů k jejich řešení. Nabízí nová opatření k urychlení zelené a digitální transformace. Aktualizovaná strategie rovněž reaguje na výzvy k identifikaci a monitoringu hlavních ukazatelů konkurenceschopnosti unijní ekonomiky jako celku: integrace jednotného trhu, růstu produktivity, mezinárodní konkurenceschopnosti, veřejných a soukromých investic a investic do výzkumu a vývoje.

Středobodem aktualizované strategie jsou malé a střední podniky. Právě na ně a na začínající podniky cílí finanční podpora a opatření, která jim má usnadnit souběžnou transformaci. Zmocněncem EU pro malé a střední podniky chce Komise jmenovat pana Vazila Hudáka. Jeho jmenování je nyní ve fázi finalizace.

Komise dnes rovněž přijala návrh nařízení o zahraničních subvencích, které narušují rovné podmínky na jednotném trhu. Jde o klíčový prvek pro úspěch průmyslové strategie EU, který zajistí rovné podmínky a podpoří spravedlivý a konkurenceschopný jednotný trh.

Dnes zveřejněná aktualizovaná průmyslová strategie se zaměřuje na tyto klíčové oblasti:

Posílení odolnosti jednotného trhu

Rozšíření onemocnění COVID-19 podrobilo jednotný trh velmi těžké zkoušce, neboť došlo k omezení dodávek, uzavírání hranic a fragmentaci trhu. Krize zdůraznila zásadní potřebu zachovat volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu v rámci jednotného trhu, stejně jako nutnost spolupracovat na posílení jeho odolnosti vůči narušení. Za tímto účelem Komise mimo jiné:

 • navrhne mimořádný nástroj pro jednotný trh – strukturální řešení pro zajištění volného pohybu osob, zboží a služeb pro případ budoucích krizí. Tento nástroj by měl zajistit větší transparentnost a solidaritu a pomoci řešit kritický nedostatek výrobků/produktů tím, že urychlí jejich dostupnost a posílí spolupráci v oblasti zadávání veřejných zakázek,
 • zajistí, aby členské státy plně provedly směrnici o službách a plnily své stávající povinnosti, včetně oznamovací povinnosti, aby bylo možné identifikovat a odstranit nové potenciální překážky,
 • posílí dozor nad trhem s výrobky tím, že podpoří vnitrostátní orgány při zvyšování kapacity a posilování digitalizace inspekcí výrobků a sběru údajů,
 • zmobilizuje významné investice na podporu malých a středních podniků, navrhne a zavede mechanismy alternativního řešení sporů s cílem řešit prodlení u plateb malým a středním podnikům a stanoví opatření k řešení rizik týkajících se solventnosti, jež mají dopad na malé a střední podniky.

Řešení strategických závislostí EU

Otevřenost obchodu a investicím je silnou stránkou EU, jež je významným dovozcem a vývozcem, a představuje zdroj jejího růstu a odolnosti. Pandemie nás však také přiměla obrátit pozornost ke strategickým závislostem, a to jak technologickým, tak průmyslovým, které musíme zanalyzovat a řešit. Komise proto:

 • provedla analýzu postupem zdola nahoru založenou na obchodních údajích: z 5 200 výrobků dovážených do EU identifikovala úvodní analýza 137 výrobků/produktů (tj. 6 % celkové hodnoty dovozu zboží v EU) v citlivých ekosystémech, na nichž je EU vysoce závislá – zejména v energeticky náročných průmyslových odvětvích (např. suroviny) a zdravotních ekosystémech (jako jsou léčivé látky) –, ale i další výrobky, které jsou důležité pro podporu zelené a digitální transformace. Bylo identifikováno 34 výrobků (které představují 0,6 % celkové hodnoty dovozu zboží v EU), které jsou potenciálně více zranitelné vzhledem k jejich možnému nízkému potenciálu, pokud jde o další diverzifikaci a nahrazení výrobou v EU. Analýza rovněž poukázala na problémy a závislosti v oblasti pokročilých technologií,
 • předkládá výsledky šesti hloubkových přezkumů týkajících se surovin, baterií, účinných složek léčivých přípravků, vodíku, polovodičů a cloudových a špičkových technologií, které přinášejí další informace o původu strategických závislostí a jejich dopadu,
 • zahájí druhou fázi přezkumu možných závislostí v klíčových oblastech, včetně výrobků, služeb nebo technologií, které mají klíčovou roli pro souběžnou transformaci, jako jsou obnovitelné zdroje energie, skladování energie a kybernetická bezpečnost, a vytvoří monitorovací systém v rámci Observatoře EU pro kritické technologie,
 • usiluje o diverzifikaci mezinárodních dodavatelských řetězců a o navázání mezinárodní partnerství s cílem zvýšit připravenost,
 • podporuje nové průmyslové aliance ve strategických oblastech, v nichž jsou tato spojenectví nejlepším nástrojem k urychlení činností, které by jinak nevznikly. Průmyslové aliance budou podporovány tam, kde dokáží přilákat soukromé investory k diskusi o nových obchodních partnerstvích a modelech otevřeným a transparentním způsobem, který je plně v souladu s pravidly hospodářské soutěže, a kde mají potenciál pro inovace a vytváření pracovních míst s vysokou hodnotou. Aliance poskytují z principu širokou a otevřenou platformu a budou věnovat zvláštní pozornost začleňování, pokud jde o začínající podniky a malé a střední podniky.
 • Komise připravuje zahájení činnosti Aliance pro procesory a polovodičové technologie a Aliance pro průmyslová data, edge a cloud. Uvažuje také o přípravě Aliance pro nosné rakety a Aliance pro letectví s nulovými emisemi.
 • Podporuje úsilí členských států o sdílení veřejných zdrojů prostřednictvím významných projektů společného evropského zájmu v oblastech, kde trh sám o sobě nemůže přinést průlomové inovace, a může za tímto účelem vyčlenit prostředky z rozpočtu EU,
 • oznamuje strategii a možnou legislativní změnu, aby prokázala svou schopnost být hybnou silou při stanovování norem, a to i v oblasti podnikatelských služeb, a současně otevřeně spolupracuje s ostatními v oblastech společného zájmu.

Urychlení souběžné transformace

V průmyslové strategii 2020 byla oznámena opatření na podporu zelené a digitální transformace průmyslu EU, jejíž rychlost a rozsah však dramaticky ovlivnila pandemie. Komise proto nastiňuje nová opatření na podporu ekonomické opodstatněnosti zelené a digitální transformace tím, že:

 • v partnerství s průmyslem, veřejnými orgány, sociálními partnery a případně dalšími zúčastněnými stranami, počínaje cestovním ruchem a energeticky náročnými odvětvími, vymezí cesty transformace. Vybrané cesty transformace by mohly pomoci všem zúčastněným lépe porozumět rozsahu, nákladům a podmínkám požadovaných opatření, která budou doprovázet souběžnou transformaci v nejrelevantnějších ekosystémech, což by vedlo k vytvoření uskutečnitelného plánu ve prospěch udržitelné konkurenceschopnosti,
 • zajistí soudržný regulační rámec pro dosažení cílů evropské digitální dekády a ambicí iniciativy „Fit for 55“ mimo jiné rychlejším zaváděním obnovitelných zdrojů energie a zajištěním přístupu k dostatečným dodávkám dekarbonizované a cenově dostupné energie,
 • poskytne malým a středním podnikům služby specializovaných poradců pro udržitelnost a podpoří obchodní modely založené na datech, aby malé a střední podniky dokázaly ze zelené a digitální transformace maximálně těžit,
 • bude investovat do zvyšování kvalifikace a rekvalifikací za účelem podpory souběžné transformace.

Probíhající rozsáhlý přezkum pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže rovněž zajistí, aby v době, kdy se zásadně mění také globální konkurenční prostředí, dotčená pravidla podporovala zelenou a digitální transformaci ku prospěchu Evropanů.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Výkonná místopředsedkyně Margrethe Vestagerová, odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk, uvedla: „Dnešní aktualizovaná průmyslová strategie má zajistit našemu průmyslu vše, co potřebuje k tomu, aby byl motorem zelené a ekologické transformace našeho hospodářství, a zároveň posílí jeho konkurenceschopnost, a to i v souvislosti s oživením po koronavirové krizi. Takový cíl nyní vyžaduje nové investice – do lidí, do technologií a do vhodného regulačního rámce, který zaručí spravedlnost a účinnost. Chceme podpořit a rozšířit působnost klíčových nástrojů, které již máme k dispozici, proto předkládáme získané zkušenosti a potvrzujeme svůj závazek spolupracovat se všemi hospodářskými subjekty z celé Evropy.“

Výkonný místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za hospodářství ve prospěch lidí, uvedl: „Odolné globální dodavatelské řetězce mají v dobách krize zásadní význam, neboť pomáhají absorbovat otřesy a urychlit oživení. Nyní, když se snažíme vzchopit z koronavirové pandemie, je cílem naší aktualizované průmyslové strategie posílit postavení Evropy jako světového průmyslového lídra, a získat tak konkurenční výhodu v oblasti digitálních a zelených technologií. Budeme usilovat o spolupráci s podobně smýšlejícími partnery ve všech oblastech, kde můžeme podpořit otevřený a spravedlivý obchod založený na pravidlech, snížit strategické závislosti a dále rozvíjet normy a předpisy: všechny tyto aspekty mají zásadní význam pro naši ekonomickou sílu. Zároveň jsme připraveni jednat samostatně, kdykoli bychom se museli bránit před nekalými praktikami a chránit integritu jednotného trhu.“

Komisař Thierry Breton, odpovědný za vnitřní trh, uzavřel vyjádření komisařů slovy: „Skutečná průmyslová revoluce začíná nyní – za předpokladu, že správně zainvestujeme do klíčových technologií a že stanovíme správné rámcové podmínky. Evropa si zajišťuje prostředky pro inovativní, ekologický a odolný průmysl, který poskytuje kvalitní pracovní místa a umožňuje malým a středním podnikům prosperovat i během procesu obnovy.“

Souvislosti

Aktualizaci průmyslové strategie 2020 oznámila předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v září 2020. Dnešní sdělení rovněž reaguje na výzvu vedoucích představitelů EU k provádění ambiciózní evropské průmyslové politiky s cílem učinit průmysl udržitelnější, ekologičtější, na celosvětové úrovni konkurenceschopnější a odolnější. Lídři EU také vyzvali Komisi, aby určila strategické závislosti, zejména v rámci nejcitlivějších průmyslových ekosystémů, například v souvislosti se zdravím, a aby navrhla opatření ke zvýšení nezávislosti v těchto oblastech.

Dnešní sdělení doprovází tři pracovní dokumenty útvarů Komise: Výroční zpráva o jednotném trhu pro rok 2021, která analyzuje současný stav evropského hospodářství na základě posouzení čtrnácti průmyslových ekosystémů, hodnotí pokrok dosažený při plnění průmyslového balíčku 2020 a předkládá soubor klíčových ukazatelů výkonnosti pro sledování dalšího pokroku; analýza strategických závislostí a kapacit Evropy s důkladným přezkumem v řadě strategických oblastí a dokument o konkurenceschopném a ekologickém evropském ocelářství s analýzou výzev pro toto odvětví a sadou dostupných nástrojů EU.

Další informace

Otázky a odpovědi

Sdělení „Aktualizace nové průmyslové strategie 2020: Budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy“

Výroční zpráva o jednotném trhu pro rok 2021

Strategické závislosti a kapacity

Směrem ke konkurenceschopnému a ekologickému evropskému ocelářství

Fakta o aktualizaci průmyslové strategie

Informační stránka o hloubkových přezkumech týkajících se strategických oblastí pro evropské zájmy  

Nová průmyslová strategie pro Evropu (březen 2020)

Podrobnosti

Datum zveřejnění
5. května 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku