Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva7. prosince 2022

Balíček opatření týkajících se rovnosti: Komise navrhuje nová pravidla pro uznávání rodičovství mezi členskými státy

Rodiny s dětmi
© Copyright Gettyimages et al - VVAA

Evropská komise dnes přijala návrh nařízení, jehož cílem je harmonizovat na úrovni EU pravidla mezinárodního práva soukromého týkající se rodičovství. Návrh se zaměřuje na zájem a práva dítěte. Poskytne právní jistotu všem typům rodin, které se nacházejí v přeshraniční situaci v rámci EU, ať už proto, že se přestěhovaly z jednoho členského státu do druhého za účelem cestování nebo pobytu, nebo proto, že mají rodinné příslušníky nebo majetek v jiném členském státě. Jedním z hlavních aspektů návrhu je, že rodičovství určené v jednom členském státě EU by mělo být uznáno i ve všech ostatních členských státech bez jakéhokoli zvláštního postupu.

Právo Unie, jak jej vykládá Evropský soudní dvůr, zejména v oblasti volného pohybu, již stanoví, že rodičovství určené v jednom členském státě by mělo být uznáno i ve všech ostatních členských státech pro některé účely: přístup na území, právo pobytu, zákaz diskriminace vůči státním příslušníkům. Tak tomu však není v případě práv vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů.

Dnešní návrh umožňuje dětem v přeshraničních situacích požívat práv vyplývajících z rodičovství podle vnitrostátních právních předpisů ve věcech, jako je dědění, výživné, péče o dítě nebo právo rodičů jednat jako zákonný zástupce dítěte (pokud jde o školní docházku nebo zdraví).

Ochrana práv dětí

V současné době mají členské státy různé vnitrostátní právní předpisy týkající se příslušnosti, rozhodného práva a uznávání v oblasti rodičovství, což může představovat právní překážky pro rodiny, které se nacházejí v přeshraniční situaci. Rodiny někdy musí zahájit správní nebo dokonce soudní řízení, aby bylo rodičovství uznáno, ale tato řízení jsou nákladná, časově náročná a mohou mít nejisté výsledky. Cílem návrhu je proto chránit základní práva dětí, poskytnout rodinám právní jistotu a snížit právní náklady a zátěž pro rodiny a správní a soudní systémy členských států.

Návrh obsahuje mimo jiné tyto hlavní prvky:

  • Určení příslušnosti: návrh určuje soudy členských států, které jsou příslušné ve věcech týkajících se rodičovství, a zajišťuje tak nejlepší zájem dítěte.
  • Určení rozhodného práva: právem rozhodným pro určení rodičovství by mělo být zpravidla právo státu, v němž má obvyklé bydliště osoba, která dítě porodila. Pokud toto pravidlo vede k určení rodičovství pouze u jednoho rodiče, alternativní možnosti zajišťují, aby rodičovství bylo možné určit u obou rodičů.
  • Pravidla pro uznávání rodičovství: návrh stanoví uznávání soudních rozhodnutí a veřejných listin, které zakládají nebo prokazují určení rodičovství. Rodičovství určené v jednom členském státě by mělo být zpravidla uznáno i ve všech ostatních členských státech bez jakéhokoli zvláštního postupu.
  • Vytvoření evropského osvědčení o rodičovství: děti (nebo jejich právní zástupci) o ně mohou požádat členský stát, který rodičovství určil, a rozhodnout se použít je k prokázání svého rodičovství ve všech ostatních členských státech. Komise navrhuje harmonizovaný vzor, který bude společný pro celou EU. Používání osvědčení by bylo pro rodiny nepovinné, mají však právo o ně požádat a nechat je akceptovat v celé EU.

Návrh doplní další pravidla mezinárodního práva soukromého EU v záležitostech, jako je dědictví. Neharmonizuje hmotné rodinné právo, které zůstává v pravomoci členských států.

Další postup

Návrh Komise musí po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijmout Rada. Pět let po vstupu nařízení v platnost vyhodnotí Komise jeho uplatňování členskými státy a může navrhnout změny.

Souvislosti

Předsedkyně Komise von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2020 uvedla, že „jste-li rodičem v jedné zemi, jste rodičem ve všech zemích“. Tímto prohlášením předsedkyně poukázala na potřebu zajistit, aby rodičovství určené v jednom členském státě bylo uznáno i ve všech ostatních členských státech, a to pro všechny účely.

Občané EU mohou žít a pracovat v různých zemích EU. Cestují, stěhují se za prací, kupují domy, zakládají rodiny. V současné době mají členské státy různé vnitrostátní právní předpisy o uznávání rodičovství, takže pokud se rodina nachází v přeshraniční situaci, může ztratit práva vyplývající z rodičovství podle vnitrostátních právních předpisů.  Neuznání rodičovství ohrožuje základní práva dětí, včetně jejich práva na identitu, nediskriminaci a na soukromý a rodinný život.

Návrh byl označen za zásadní opatření ve Strategii EU pro práva dítěte a ve Strategii EU pro rovnost LGBTIQ osob. Evropský parlament uvítal tuto iniciativu Komise ve svém usnesení o ochraně práv dítěte v v řízeních občanského, správního a rodinného práva a ve svém usnesení o právech osob LGBTIQ v EUZávěry Rady o Strategii EU pro práva dítěte zdůrazňují, že práva dětí jsou univerzální, že každé dítě požívá stejných práv bez jakékoli diskriminace a že při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány, nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejlepší zájmy dítěte.

Další informace

Otázky a odpovědi: Uznávání rodičovství mezi členskými státy

Návrh nařízení Rady o uznávání rozhodnutí a přijímání veřejných listin ve věcech rodičovství a o vytvoření evropského osvědčení o rodičovství

 

Citáty:

Je nemyslitelné, aby někdo, kdo je rodičem v jednom členském státě, nebyl jako rodič uznán v jiném členském státě. Některé děti jsou tak vystaveny riziku, jelikož by nemusely mít zaručen přístup ke svým právům, jako je dědictví, výživné nebo rozhodnutí o školní docházce a vzdělávání. Náš návrh stanoví jasný soubor pravidel pro uznávání rodičovství, takže pokud se rodina přestěhuje z jednoho členského státu do druhého, zůstává rodinou. Tímto způsobem také snižujeme náklady a čas strávený soudními řízeními.

Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost - 07/12/2022

 

Je nemyslitelné, aby někdo, kdo je rodičem v jednom členském státě, nebyl jako rodič uznán v jiném členském státě. Některé děti jsou tak vystaveny riziku, jelikož by nemusely mít zaručen přístup ke svým právům, jako je dědictví, výživné nebo rozhodnutí o školní docházce a vzdělávání. Náš návrh stanoví jasný soubor pravidel pro uznávání rodičovství, takže pokud se rodina přestěhuje z jednoho členského státu do druhého, zůstává rodinou. Tímto způsobem také snižujeme náklady a čas strávený soudními řízeními.

Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost - 07/12/2022

 

Všechny děti by měly mít stejná práva bez ohledu na to, jakým způsobem byly počaty nebo se narodily, a bez ohledu na typ své rodiny. Cílem dnešního návrhu je zaručit, aby v přeshraničních situacích v rámci Evropské unie nebyla ohrožena základní práva dětí. Díky těmto novým pravidlům budou všechny děti a rodiny požívat práv vyplývajících z rodičovství podle vnitrostátních právních předpisů ve všech členských státech, jakmile bude jejich rodičovství určeno v jednom členském státě.

Didier Reynders, komisař pro spravedlnost - 07/12/2022

 

Všechny děti by měly mít stejná práva bez ohledu na to, jakým způsobem byly počaty nebo se narodily, a bez ohledu na typ své rodiny. Cílem dnešního návrhu je zaručit, aby v přeshraničních situacích v rámci Evropské unie nebyla ohrožena základní práva dětí. Díky těmto novým pravidlům budou všechny děti a rodiny požívat práv vyplývajících z rodičovství podle vnitrostátních právních předpisů ve všech členských státech, jakmile bude jejich rodičovství určeno v jednom členském státě.

Didier Reynders, komisař pro spravedlnost - 07/12/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7. prosince 2022