Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva28. června 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v měnícím se světě práce

safety_at_work.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
V průběhu pandemie COVID-19 se ukázalo, jak důležitá je pro ochranu zdraví pracovníků, fungování naší společnosti a pro kontinuitu klíčových ekonomických a sociálních aktivit bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V této souvislosti dnes Komise obnovuje svůj závazek aktualizovat pravidla týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což činí přijetím strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027. Komise v něm představuje hlavní kroky, které budou zapotřebí ke zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků v nadcházejících letech.

Tato nová strategie se zaměřuje na tři průřezové cíle, jimiž jsou řízení změn v důsledku ekologické, digitální a demografické transformace, jakož i změn tradičního pracovního prostředí, zlepšení prevence nehod a nemocí z povolání, a rovněž větší připravenost na potenciální krize v budoucnu.

V posledních desetiletích došlo k jistému zlepšení – kupříkladu počet fatálních nehod na pracovišti v EU klesl za období 1994 až 2018 zhruba o 70 %. Zbývá toho však ještě mnoho vykonat. I tak se totiž v zemích EU 27 jen za rok 2018 stalo více než 3 300 smrtelných nehod a 3,1 milionu úrazů bez smrtelných následků. Na nemoci z povolání zemře každoročně více než 200 tisíc pracovníků. Aktualizovaný rámec pomůže zmobilizovat orgány EU, členské státy a sociální partnery, aby se soustředili na společné priority v oblasti ochrany pracovníků. Opatření přispějí také ke snížení nákladů na zdravotní péči a podpoří podniky, včetně těch malých a středních, aby se staly produktivnějšími, konkurenceschopnějšími a udržitelnějšími.

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis uvedl: „Evropské právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou pro ochranu takřka 170 milionů pracovníků, pro životy lidí a pro fungování našich společností zásadní. Ekologická, digitální a demografická transformace mění svět práce. Zdravá a bezpečná pracovní prostředí mimo jiné snižují náklady lidem, firmám a společnosti jako celku. Zachování a zlepšení norem ochrany pracovníků proto zůstává pro hospodářství ve prospěch lidí nadále prioritou. EU by se měla více angažovat a přispět k tomu, aby pracoviště v Evropě byla optimálně uzpůsobena budoucím nárokům.“

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit k tomu doplnil: „Zásada č. 10 evropského pilíře sociálních práv stanoví právo pracovníků na vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po krizi se snažíme o „obnovu k lepšímu“, a proto by měla být tato zásada středobodem našeho konání. Musíme hledat a najít způsoby, jak počet úmrtí souvisejících s výkonem povolání v EU co nejvíce přiblížit nule. Dobré zdraví v práci se netýká jen našeho fyzického stavu, ale také našeho duševního zdraví a pohody.“

Tři klíčové cíle: změny, prevence a připravenost

Strategický rámec se bude v nadcházejících letech zaměřovat na tyto tři klíčové cíle:

  1. Předjímání a řízení změn v novém pracovním světě: K zajištění bezpečných a zdravých pracovišť v rámci digitální, ekologické a demografické transformace Komise přezkoumá směrnici o pracovištích a směrnici o zobrazovacích jednotkách a provede aktualizaci limitních hodnot pro azbest a olovo. Připraví celounijní iniciativu týkající se duševního zdraví při práci, jejímž úkolem bude posoudit nové problémy související s psychickým zdravím pracovníků a předložit pokyny, jak postupovat.
  2. Lepší prevence pracovních nehod a nemocí z povolání: Strategickým rámcem bude podpořen přístup, jenž má přispět k tomu, aby se počet úmrtí souvisejících s výkonem povolání v EU co nejvíce přiblížil nule. V rámci opatření pro boj proti rakovině a reprodukčním a respiračním onemocněním se Komise rovněž chystá aktualizovat pravidla EU pro nebezpečné chemické látky.
  3. Lepší připravenost na případné budoucí zdravotní hrozby: Na základě poznatků vyvozených ze současné pandemie hodlá Komise vypracovat postupy a pokyny pro mimořádné situace, tak aby při propuknutí případných zdravotních krizí v budoucnu mohla být co nejrychleji zavedena, prováděna a monitorována potřebná opatření v úzké spolupráci s aktéry v oblasti veřejného zdraví.

Opatření zahrnutá ve strategickém rámci budou prováděna na základě i) silného sociálního dialogu, ii) posílené tvorby politiky založené na faktech, iii) kvalitnějšího prosazování a monitorování stávajících právních předpisů EU, iv) zvyšování povědomí a v) uvolnění finančních prostředků do investic do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně evropských fondů, jako jsou Nástroj pro oživení a odolnost a fondy politiky soudržnosti.

Komise rovněž vyzývá členské státy, aby aktualizovaly své národní strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci k zajištění toho, aby se na pracovištích zaváděla nová opatření. Za hranicemi EU bude Komise i nadále sehrávat vedoucí úlohu v propagování přísných norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v celosvětovém měřítku.

Souvislosti

Aktualizace strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027 s ohledem na pandemii COVID-19 je součástí pracovního programu Komise na rok 2021. Zásada č. 10 evropského pilíře sociálních práv zdůrazňuje, že „pracovníci mají právo na vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.

Na sociálním summitu v Portu dne 7. května 2021 obnovili všichni partneři svůj závazek k provádění pilíře a naplňování cílů silné sociální Evropy prostřednictvím Portského sociálního závazku. Zavázali se „podporovat spravedlivou a udržitelnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu“, mimo jiné i prostřednictvím „zdravých pracovišť a pracovních prostředí“.

Předchozí strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 byl zaměřen mimo jiné na prevenci nemocí z povolání, řešení demografické změny a provádění právních předpisů. Mezi hlavní úspěchy patří tři postupné aktualizace směrnice o karcinogenech a mutagenech a pokyny a online nástroje pro zaměstnavatele, a to včetně k onemocnění COVID-19, z dílny Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).

Nový rámec čerpá z příspěvků od široké škály zúčastněných stran. Patří mezi ně zpráva agentury EU-OSHA o národních strategiích pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zprávy, doporučení a slyšení v Evropském parlamentu, několik závěrů Rady, výměny se sociálními partnery a nezávislými odborníky a veřejná konzultace, jakož i stanovisko Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC).

Další informace

Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027

Pracovní dokument útvarů Komise připojený ke strategickému rámci

Souhrnná zpráva připojená ke strategickému rámci

Otázky a odpovědi: nový strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci

Informativní přehled: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na měnícím se trhu práce

Podrobnosti

Datum zveřejnění
28. června 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku