Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva20. dubna 2021Zastoupení v Česku

Bezpečnost silničního provozu: V roce 2020 přišlo na silnicích EU o život historicky nejméně lidí – o 4 000 méně než předchozí rok

road_safety.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Evropská komise dnes zveřejnila předběžné údaje o smrtelných nehodách na silnicích za rok 2020. Vloni přišlo při dopravních nehodách o život odhadem 18 800 osob, což představuje nebývalý roční pokles o 17 % oproti roku 2019. To znamená, že v roce 2020 přišlo na silnicích EU o život téměř o 4 000 osob méně než v roce 2019. Nižší objem dopravy v důsledku koronavirové pandemie měl na počet smrtelných nehod na silnicích jasný, i když neměřitelný dopad.

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová uvedla: „V roce 2020 bylo na silnicích EU zaznamenáno o téměř 4 000 méně úmrtí než v roce 2019. Naše silnice tak zůstávají nejbezpečnější na světě. Stále však zaostáváme za cílem, který jsme si stanovili pro uplynulou dekádu, a je třeba přijmout společná opatření, abychom zabránili návratu k úrovním před koronavirovou pandemií. Ve strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu jsme zopakovali svůj závazek provádět strategii EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu a snížit počet úmrtí u všech druhů dopravy téměř na nulu.“

Silnice EU jsou zdaleka nejbezpečnější na světě

Za předchozí desetiletí, tj. mezi lety 2010 až 2020, klesl počet úmrtí na silnicích o 36 %. Cíl snížit počet úmrtí o 50 %, který byl pro toto desetiletí stanoven, tak zůstal nedosažen. EU s počtem 42 úmrtí na 1 milion obyvatel však zůstává kontinentem s celosvětově nejbezpečnějšími silnicemi. Pro srovnání, celosvětový průměr činí více než 180.

Podle předběžných údajů zaznamenalo osmnáct členských států v roce 2020 historicky nejnižší počet úmrtí na silnicích. V celé EU oproti roku 2019 klesl počet těchto úmrtí v průměru o 17 %, byť tento pokles zdaleka nebyl vyrovnaný. K nejvýraznějšímu poklesu (o 20 % či více) došlo v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, na Maltě a ve Slovinsku. Pět členských států (Estonsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko a Finsko) naopak zaznamenalo nárůst počtu úmrtí, ačkoli v malých zemích zpravidla dochází k meziročnímu kolísání.

V delším časovém horizontu klesl počet úmrtí na evropských silnicích mezi lety 2010 a 2020 o 36 %, což je méně než cíl EU stanovený na 50 %. Cíl překročilo pouze Řecko (54 %). Za ním se zařadilo Chorvatsko (44 %), Španělsko (44 %), Portugalsko (43 %), Itálie (42 %) a Slovinsko (42 %). Celkem devět členských států zaznamenalo pokles o 40 % nebo více.

Nebývalý vývoj v roce 2020 vedl k určitým změnám v pořadí jednotlivých zemí, pokud jde o počty úmrtí, ale nejbezpečnější silnice zůstávají ve Švédsku (18 na milion obyvatel), zatímco nejvyšší počet v roce 2020 vykázalo Rumunsko (85 na milion obyvatel). Průměr EU činil 42 úmrtí na milion obyvatel.

Dopad pandemie je obtížné měřit

Nižší objem dopravy v důsledku koronavirové pandemie měl na počet smrtelných nehod na silnicích jasný, i když neměřitelný dopad. Z předběžných údajů například v USA ale vyplývá, že navzdory nižšímu objemu dopravy došlo v roce 2020 k nárůstu počtu úmrtí. I údaje v některých zemích EU nasvědčují tomu, že v období omezení volného pohybu osob může docházet k nárůstu rizikového chování, a to zejména překračování povolené rychlosti.

Dopad na městskou mobilitu v důsledku koronavirové pandemie

Značný nárůst popularity zaznamenala cyklistika a mnoho měst po celém světě (dočasně) přerozdělilo silniční prostor ve prospěch cyklistů a chodců. Tento povzbudivý vývoj může mít významný pozitivní dopad na kvalitu ovzduší a změnu klimatu a zároveň vytváří nové výzvy v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

V celé EU se přibližně 70 % smrtelných silničních nehod v městských oblastech týká zranitelných účastníků silničního provozu, včetně chodců, motocyklistů a cyklistů. Řešení bezpečnosti silničního provozu ve městech je proto klíčovou oblastí zájmu a Komise chce zajistit, aby byla tato bezpečnost zohledňována ve všech fázích plánování městské mobility. Bezpečnost silničního provozu bude důležitým prvkem nové iniciativy městské mobility, kterou Komise předloží v průběhu tohoto roku. V tomto ohledu dvě evropská hlavní města, Helsinky a Oslo, dosáhla v roce 2019 milníku nulové úmrtnosti chodců a cyklistů, přičemž zásadní pro pokrok v této oblasti bylo snížení rychlosti.

Souvislosti

Tyto údaje se zveřejňují u příležitosti konference EU o výsledcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu , na níž se setkávají tvůrci politik, občanská společnost a odborníci v oblasti bezpečnosti silničního provozu, aby posoudili současný stav bezpečnosti silničního provozu v EU a způsob, jak nejlépe podniknout další kroky směrem k „vizi nula“.

Stockholmské prohlášení z února 2020 připravilo půdu pro další globální politický závazek v podobě rezoluce Valného shromáždění OSN o bezpečnosti silničního provozu , která vyhlásila období 2021–2030 druhou dekádou aktivit pro bezpečnost silničního provozu a stanovila nový cíl snížení pro rok 2030. V tomto ohledu se EU již ujala vedení a stanovila nový cíl snížit do roku 2030 počet úmrtí (a poprvé i vážných zranění) o 50 %. Tento cíl byl stanoven ve strategickém akčním plánu pro bezpečnost silničního provozu a v rámci politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 v letech 2018 a 2019, jež Komise vypracovala a v nichž jsou rovněž stanoveny ambiciózní kroky k dosažení cíle pro rok 2050, kterým je nulový počet úmrtí na silnicích (tzv. „vize nula“). To zahrnovalo stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti pro bezpečné silnice a okraje silnic; bezpečná vozidla; bezpečné využívání silnic, včetně bezpečné rychlosti, řízení za střízliva, prevence řízení při rozptýlení a používání bezpečnostních pásů a ochranných prostředků a rychlou a účinnou péči o oběti nehod.

Další informace

Statistika bezpečnosti silničního provozu za rok 2020: co se skrývá za čísly?

Činnost Komise a statistiky EU týkající se bezpečnosti silničního provozu a související analýza

 Počet úmrtí na silnicích na milion obyvatel – předběžné údaje za rok 2020

 

2010

2019

2020

změna v % 2019–2020

změna v % 2010–2020

EU-27

67

51

42

–17 %

–36 %

Belgie

78

56

44

–22 %

–40 %

Bulharsko

105

90

67

–26 %

–40 %

Česko

77

58

48

–16 %

–35 %

Dánsko

46

34

27

–22 %

–39 %

Německo

45

37

33

–11 %

–25 %

Estonsko

59

39

45

15 %

–24 %

Irsko

47

29

30

6 %

–30 %

Řecko

113

64

54

–16 %

–54 %

Španělsko

53

37

29

–21 %

–44 %

Francie

64

50

39

–21 %

–36 %

Chorvatsko

99

73

58

–20 %

–44 %

Itálie

70

53

40

–25 %

–42 %

Kypr

73

59

54

–8 %

–20 %

Lotyšsko

103

69

74

7 %

–35 %

Litva

95

67

63

–6 %

–41 %

Lucembursko

64

36

42

18 %

–19 %

Maďarsko

74

62

46

–25 %

–39 %

Malta

31

32

21

–31 %

-15 %

Nizozemsko

32

34

31

–8 %

1 %

Rakousko

66

47

38

–19 %

–39 %

Polsko

103

77

65

–15 %

–37 %

Portugalsko

80

63

52

–18 %

–43 %

Rumunsko

117

96

85

–12 %

–31 %

Slovinsko

67

49

38

–22 %

–42 %

Slovensko

69

50

45

–9 %

–33 %

Finsko

51

38

40

4 %

–19 %

Švédsko

28

22

18

–14 %

–29 %

 

 

 

 

 

 

Švýcarsko

42

22

26

21 %

–31 %

Norsko

43

20

18

–11 %

–54 %

Island

25

17

22

33 %

0 %

 

V roce 2020 došlo v Lichtenštejnsku k jedné smrtelné silniční nehodě (v letech 2010 až 2019 k žádné).


Dopravní společenství zveřejnilo podobné údaje o úmrtích v roce 2020 týkající se regionálních účastníků ze západního Balkánu dne 15. dubna (https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2021/04/Annual-Statistics-2020.pdf).


Čísla za rok 2020 vycházejí u některých zemí z předběžných údajů a mohou po zveřejnění konečných údajů na podzim roku 2021 doznat malých změn. Procentuální změny v tabulce jsou vypočítány na základě absolutního počtu úmrtí, nikoli počtu úmrtí na milion obyvatel.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
20. dubna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku