Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva9. prosince 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 10 min

Bezpečnostní unie: Protiteroristická agenda a Europol se silnějšími kompetencemi zvýší odolnost EU

p041471-827255.jpg
© EC AV Service
© EC AV Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes předkládá novou protiteroristickou agendu, která pomůže Evropské unii zintenzivnit boj proti terorismu a násilnému extremismu a zvýší její odolnost vůči ohrožení terorismem.

Stručné shrnutí

 • Komise vydala „protiteroristickou agendu“
 • Cílem je intenzivnější boj proti terorismu a násilnému extremismu
 • Hlavní body:
  • lépe předvídat teroristické hrozby
  • větší ochrana veřejných prostor (mj. bohoslužby) a kritické infrastruktury (mj. nemocnice či elektrárny)
  • prevence radikalizace ve věznicích
  • pomoc s problematikou zahraničních teroristických bojovníků
  • zamezení teroristickému obsahu online
  • silnější mandát pro Europol, aby mohl zemím EU poskytovat kvalitnější podporu při vyšetřování
  • státy EU mají víc spolupracovat s Evropským zpravodajským centrem (EU INTCEN)

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes předkládá novou protiteroristickou agendu, která pomůže Evropské unii zintenzivnit boj proti terorismu a násilnému extremismu a zvýší její odolnost vůči ohrožení terorismem. V návaznosti na činnost posledních let je cílem agendy pomoci členským státům lépe předvídat teroristické hrozby, předcházet jim, reagovat na ně a chránit občany. Europol, agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva, bude na základě revidovaného mandátu, který byl dnes navržen, poskytovat členským státům kvalitnější operativní podporu při vyšetřování.

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas k tomu uvedl: „Naší nejsilnější ochranou před hrozbou terorismu jsou základy v podobě inkluzivnosti a právního prostředí, na nichž Unie stojí. Budováním společnosti, v níž každý najde své místo, snižujeme přitažlivost extremistických ideologií. Zároveň musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom ochránili evropský způsob života, jehož se nikdy nevzdáme, a zastavili ty, kdo jej chtějí zničit. Prostřednictvím dnešní protiteroristické agendy se zaměřujeme na investice do odolnosti naší společnosti ve formě cílených opatření, která zlepší boj proti radikalizaci a ochranu veřejných prostor před útoky.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová doplnila: „Díky této protiteroristické agendě zlepšíme schopnost odborníků předvídat nové hrozby, pomůžeme místním komunitám předcházet radikalizaci, dáme městům prostředky, aby otevřený veřejný prostor kvalitou svého uspořádání poskytoval lepší ochranu, a zajistíme rychlejší a účinnější reakci na útoky a pokusy o útok. Navrhujeme rovněž vybavit Europol moderními prostředky, aby mohl zemím Unie pomáhat při vyšetřování.“

Opatření za účelem předvídání teroristických útoků, prevence, ochrany a reakce

Nedávná vlna útoků na evropské půdě důrazně připomněla, že terorismus stále představuje skutečné a akutní nebezpečí. S tím, jak se tato hrozba vyvíjí, se musí vyvíjet i naše spolupráce na jejím potírání.

Protiteroristická agenda má tyto cíle:

 • Zjištění slabých míst a budování kapacit pro předvídání hrozeb

Aby bylo možné lépe předvídat hrozby a potenciální slabá místa, měly by členské státy v zájmu zlepšení situačního povědomí poskytovat Zpravodajskému a informačnímu centru (EU INTCEN) vysoce kvalitní vstupy. Komise nyní připravuje návrh na zvýšení odolnosti kritické infrastruktury, v němž počítá se zřízením poradních týmů, které budou na základě zkušeností skupiny poradců EU pro ochranu bezpečnosti pomáhat členským státům s posuzováním rizik. Díky výzkumu v oblasti bezpečnosti se zlepší včasné zjišťování nových hrozeb a investice do nových technologií pomohou Evropské unii udržet si při reakci na terorismus náskok.

 • Předcházení útokům řešením radikalizace

S cílem zamezit šíření extremistických ideologií na internetu je důležité, aby Evropský parlament a Rada bezodkladně přijaly pravidla pro odstraňování teroristického obsahu online. Komise poté podpoří jejich uplatňování. Na internetovém fóru EU budou vypracovány pokyny, jak z internetového prostředí odstraňovat veřejně dostupný obsah s extremistickým materiálem.

Ke zvýšení soudržnosti společnosti a k předcházení radikalizaci může přispět podpora začleňování a poskytování příležitostí prostřednictvím vzdělávání, kultury, práce s mládeží a sportu. Akční plán pro integraci a začlenění pomůže vybudovat odolnost komunit.

Agenda se rovněž zaměřuje na posílení preventivních opatření ve věznicích a zvláštní pozornost věnuje rehabilitaci a opětovnému začlenění radikálních vězňů, a to i po jejich propuštění. Za účelem šíření poznatků a odborných znalostí v oblasti předcházení radikalizaci navrhne Komise zřízení centra excelence EU, které by sdružovalo politiky, odborníky z praxe a výzkumné pracovníky.

Vzhledem ke specifickým problémům, jaké představují zahraniční terorističtí bojovníci a jejich rodinní příslušníci, bude Komise podporovat odbornou přípravu a sdílení znalostí s cílem pomoci členským státům zvládat jejich návrat.

 • Podpora bezpečnosti již od návrhu a snížení zranitelnosti měst a jejich obyvatel

Mnoho z útoků, k nimž v poslední době v Evropské unii došlo, cílilo na místa s vysokou koncentrací osob nebo s důležitou symbolickou hodnotou. Prostřednictvím koncepce bezpečnosti již od návrhu bude EU intenzivněji pracovat na zajištění fyzické ochrany veřejných prostor, včetně míst, kde se konají bohoslužby. Komise navrhne sdružit města v rámci závazku EU zlepšovat bezpečnost měst a jejich odolnost a uvolní finanční prostředky na pomoc městům, která se snaží zranitelnost veřejných prostor snižovat. Dále navrhne opatření na zvýšení odolnosti kritické infrastruktury, jako jsou dopravní uzly, elektrárny nebo nemocnice. Ke zlepšení ochrany letectví před protiprávními činy Komise posoudí, nakolik by bylo možné vytvořit evropský právní rámec pro nasazení členů bezpečnostního doprovodu na letech.

Všechny osoby vstupující do EU, ať už jde o občany EU či třetích zemí, musí být zkontrolovány v příslušných databázích, a proto bude Komise podporovat členské státy při zajišťování těchto systematických kontrol na hranicích. Rovněž navrhne systém, který zajistí, aby osoba, jíž nebylo z bezpečnostních důvodů povoleno držet střelnou zbraň v jednom členském státě, nemohla podat obdobnou žádost v jiné zemi Unie. Tím se odstraní stávající bezpečnostní mezera.

 • Posílení operativní podpory, trestního stíhání a práv obětí s cílem lépe reagovat na útoky

Policejní spolupráce a výměna informací v rámci Unie jsou klíčem k účinné reakci v případě útoku a k tomu, aby byli pachatelé postaveni před soud. V roce 2021 navrhne Komise unijní kodex policejní spolupráce s cílem posílit spolupráci mezi donucovacími orgány, a to i v boji proti terorismu.

Vyšetřování všech forem trestné činnosti a terorismu dnes z velké části využívá zašifrovaných informací. Komise bude ve spolupráci s členskými státy hledat právní, operativní a technická řešení, jak udělit k těmto informacím zákonný přístup, a bude prosazovat koncepci, která zachová účinnost šifrování při ochraně soukromí a bezpečnosti komunikací a zároveň přinese efektivní odezvu na trestnou činnost a terorismus. Aby se zlepšila podpora při vyšetřování a stíhání, navrhne Komise vytvoření sítě finančních vyšetřovatelů zaměřených na boj proti terorismu, kteří pomohou sledovat finanční stopu a identifikovat všechny zúčastněné. Součástí této sítě bude i Europol. Komise bude nadále podporovat členské státy při využívání informací z bojišť k identifikaci, odhalování a stíhání vracejících se zahraničních teroristických bojovníků.

Komise bude pracovat na zlepšení ochrany obětí teroristických činů, mimo jiné aby se snadněji domohly odškodnění.

Do činnosti v oblasti boje proti terorismu budou zapojeny partnerské země v sousedství EU i mimo něj. Zintenzivní se rovněž spolupráce s mezinárodními organizacemi. Komise a případně vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise navážou užší spolupráci s partnery ze západního Balkánu v otázce palných zbraní, vyjednají mezinárodní dohody se zeměmi jižního sousedství za účelem výměny osobních údajů s Europolem a posílí strategickou a operativní spolupráci s dalšími regiony, jako je oblast Sahelu, Africký roh, jiné africké země a klíčové regiony v Asii.

Komise jmenuje protiteroristického koordinátora, který bude odpovídat za koordinaci unijní politiky a financování v oblasti boje proti terorismu a úzce spolupracovat s členskými státy a Evropským parlamentem.

Silnější mandát Europolu

Komise dnes navrhuje posílit mandát Europolu, agentury EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva. Vzhledem k tomu, že teroristé často zneužívají služeb soukromých společností k náboru nových členů, plánování útoků a k šíření propagandy podněcující k dalším útokům, pomůže Europolu revidovaný mandát účinně spolupracovat se soukromými subjekty a předávat členským státům příslušné důkazy. Europol bude například moci fungovat jako kontaktní místo v případě, že není jasné, který členský stát je příslušný.

Nový mandát rovněž Europolu umožní zpracovávat rozsáhlé a složité soubory údajů, zlepšit spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a s partnerskými zeměmi mimo EU a pomáhat při vývoji nových technologií, které donucovací orgány potřebují. Mandát upevní rámec Europolu pro ochranu údajů a zintenzivní parlamentní dohled.

Souvislosti

Dnešní agenda vychází ze strategie bezpečnostní unie EU na období 2020 až 2025, v níž se Komise zavázala zaměřit se na prioritní oblasti, v nichž může Evropská unie mít pro členské státy přidanou hodnotu při zvyšování bezpečnosti obyvatel.

Protiteroristická agenda vychází z opatření, která již byla přijata s cílem zabránit teroristům v přístupu k prostředkům, s jejichž pomocí páchají útoky, a posílit odolnost vůči hrozbě terorismu. Její součástí jsou pravidla EU týkající se boje proti terorismu a jeho financování a zamezení přístupu k palným zbraním.

Další informace

Sdělení o protiteroristické agendě pro EU: předvídat, předcházet, chránit a reagovat

Návrh nařízení, kterým se posiluje mandát Europolu

Posílení mandátu Europolu – posouzení dopadů

Posílení mandátu Europolu – souhrn posouzení dopadů

Agenda EU pro boj proti terorismu a silnější mandát Europolu: otázky a odpovědi

Tisková zpráva: Strategie bezpečnostní unie EU: spojování článků v novém bezpečnostním ekosystému, 24. července 2020

Bezpečnostní unie – internetové stránky Komise

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. prosince 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku