Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva5. ledna 2023Odhadovaná doba čtení: 4 min

Boj proti nezákonnému rybolovu: Komise určila Kamerun jako nespolupracující zemi.

Fishing in the EU – Portugal, coastal fishing

Komise se dnes rozhodla určit Kamerun jako nespolupracující zemi v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (rybolov NNN) a udělila mu tzv. „červenou kartu“. Od tohoto okamžiku odmítají členské státy EU dovoz produktů rybolovu z Kamerunu, i když k nim budou přiložena osvědčení o úlovku potvrzená příslušnými vnitrostátními orgány.

Dnes přijaté rozhodnutí vychází z nařízení EU o „rybolovu NNN“, které zajišťuje, aby na trh EU měly přístup pouze zákonně ulovené produkty rybolovu. Zařazení Kamerunu na seznam se zakládá na přetrvávajících závažných nedostatcích, jež byly uvedeny v oznámení přijatém v únoru 2021, které již varovalo před tím, že Kamerun může být určen jako nespolupracující země. Vychází zejména z toho, že kamerunské orgány nezajistily odpovídající kontrolu nad vnitrostátním rybářským loďstvem a nepřijaly nezbytná nápravná opatření k zastavení rybolovu NNN a jeho předcházení. Kamerun nadále provádí registraci rybářských plavidel, která působí mimo jeho vody, a to včetně rybářského plavidla provádějícího rybolov NNN, přičemž nesleduje jejich činnost.

Rybolov NNN je jednou z nejzávažnějších hrozeb pro udržitelné využívání biologických mořských zdrojů. Ohrožuje základy společné rybářské politiky EU (SRP) a úsilí EU na mezinárodní úrovni zaměřené na podporu lepší správy oceánů. Představuje rovněž významné riziko pro mořské prostředí a biologickou rozmanitost moří. V souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a plněním cíle udržitelného rozvoje OSN, jímž je chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje, uplatňuje Komise vůči rybolovu NNN přístup nulové tolerance.

Komise mimo jiné spolupracuje s třetími zeměmi s cílem zlepšit řízení rybolovu a zajistit, aby všechny státy dodržovaly své mezinárodní závazky. 

Další postup

Komise bude pokračovat v dialogu s kamerunskými orgány, aby této zemi pomohla s řešením zjištěných nedostatků.

Komise nyní navrhne Radě EU doplnit Kamerun na seznam nespolupracujících zemí.

Souvislosti

Celosvětová hodnota nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu se odhaduje na 10 až 20 miliard eur ročně. Každý rok se nezákonně uloví 11 až 26 milionů tun ryb, což představuje nejméně 15 % světových úlovků.

Dnes přijaté rozhodnutí Komise vychází z nařízení EU o rybolovu NNN, které vstoupilo v platnost v roce 2010. Jedním z jeho pilířů je systém osvědčení o úlovku, jehož cílem je zajistit, aby na trh EU měly přístup pouze zákonně ulovené produkty rybolovu. Nařízení rovněž stanoví zvláštní mechanismy pro dialog se zeměmi, které neplní své povinnosti státu vlajky, přístavu a trhu a pobřežního státu podle mezinárodního práva. Zatímco nedostatečná spolupráce v rámci dialogu může vést k určení země jako nespolupracující (tzv. „červená karta“ a následné „zařazení na seznam“), dialogy o rybolovu NNN jsou založeny na spolupráci a podpoře zemí a představují důležitý krok v boji proti rybolovu NNN. O tom, jak probíhá příslušný proces, se lze seznámit v této infografice.

Komise vede od listopadu 2012 formální dialog s 26 třetími zeměmi, které oficiálně upozornila, že musí v boji proti rybolovu NNN přijmout účinná opatření. Ve většině případů tyto země dosáhly značného pokroku, a proto mohla Komise fázi formálního dialogu úspěšně ukončit a zrušit přijatá rozhodnutí. Pouze několik zemí neprojevilo potřebnou snahu a nepřijalo opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

EU je největším světovým dovozcem produktů rybolovu. Příspěvek EU k cíli udržitelného rozvoje č. 14 zmíněné agendy 2030 spočívá v ukončení rybolovu NNN a ochraně a udržitelném využívání oceánů, moří a mořských zdrojů.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se rybolovu NNN obecně a Kamerunu

Internetové stránky Komise o rybolovu NNN

Citát:

Udržitelný rybolov a lepší správa oceánů jdou ruku v ruce a Komise je pevně odhodlána obojí podporovat. Vůči rybolovu NNN uplatňujeme nulovou toleranci, a proto dnes Komise učinila důrazný krok a Kamerunu udělila červenou kartu. Jsme připraveni nadále vést s Kamerunem dialog ohledně řešení hrozeb, které rybolov NNN představuje pro udržitelnost rybích populací, pobřežní komunity, zabezpečení potravin a možnost obživy rybářů, kteří dodržují pravidla.

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov - 05/01/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
5. ledna 2023