Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva17. května 2023Zastoupení v Česku

Celní reforma EU: Vize jednodušší, inteligentnější a bezpečnější celní unie založená na datech

celní reforma EU

Stručné shrnutí:

 • Hlavní novinky:
  • odpadne tradiční celní prohlášení
  • zjednoduší se zdlouhavé celní postupy
  • vznikne nový celní orgán EU
  • a celní datové centrum EU
  • opatření jsou založena na datech a digitální transformaci
  • nová IT infrastruktura ušetří na provozu až 2 mld. eur ročně
  • reforma zjednoduší výpočet cla pro nejběžnější zboží nízké hodnoty
  • redukuje např. tisíce celních kategorií na pouhé čtyři
  • zároveň ruší osvobození zboží v hodnotě pod 150 eur
  • to se často zneužívá – až 65 % těchto balíků deklaruje nižší hodnotu
 • Jde o největší reformu celní unie EU od založení v roce 1968
 • Reaguje na obrovský nárůst objemu obchodu

 

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes navrhla nejambicióznější a nejkomplexnější reformu celní unie EU od jejího založení v roce 1968.

Opatření z dnes předloženého návrhu představují celosvětově nejpokrokovější vizi celní správy založené na datech, která výrazně zjednoduší celní postupy EU pro podniky, zejména pro ty nejdůvěryhodnější obchodníky. Reforma zužitkuje možnosti nabízené digitální transformací a zjednoduší zdlouhavé celní postupy, takže dohled nad dovozem se bude řídit inteligentnějším přístupem založeným na datech, který nahradí tradiční celní prohlášení. Celní orgány budou mít zároveň k dispozici nástroje a zdroje, které potřebují k řádnému posouzení dovozu a jeho případnému zastavení, pokud bude představovat skutečná rizika pro EU, její občany a hospodářství.

Dnešní reforma reaguje na zátěž, které jsou celní orgány EU v současnosti vystaveny. Ta je způsobena obrovským nárůstem objemu obchodu, zejména toho elektronického, rychle rostoucím počtem norem EU, jejichž dodržování se musí na hranicích kontrolovat, a změnami v geopolitické realitě poznamenané krizemi. Reforma upraví celní rámec pro potřeby ekologičtější a digitálnější éry, což zvýší bezpečnost a konkurenceschopnost jednotného trhu. Rovněž zjednoduší a zracionalizuje požadavky na celní ohlašování pro obchodníky, například zkrácením doby na dokončení dovozních postupů, poskytnutím jednotného rozhraní EU a usnadněním opakovaného použití údajů. Pomůže tak splnit cíl předsedkyně von der Leyenové snížit tuto zátěž o 25 %, aniž by byly ohroženy související politické cíle.

Návrh předpokládá vytvoření nového celního orgánu EU (EU Customs Authority) pověřeného řízením celního datového centra EU (EU Customs Data Hub), které bude motorem nového systému. Datové centrum časem nahradí stávající celní IT infrastrukturu v členských státech EU, čímž jim ušetří na provozních nákladech až 2 miliardy eur ročně. Nový orgán rovněž pomůže zlepšit přístup EU k řízení rizik a celním kontrolám.

Nové partnerství s podniky

V reformované celní unii EU budou moct podniky, které chtějí dovážet zboží do EU, zaznamenávat veškeré informace o svých výrobcích a dodavatelských řetězcích do jednotného online prostředí: nového celního datového centra EU. Tato špičkový technologie bude shromažďovat údaje poskytované podniky a za pomoci strojového učení, umělé inteligence a lidského zásahu bude příslušným orgánů poskytovat komplexní přehled o dodavatelských řetězcích a pohybu zboží.

Zároveň budou podniky při předkládání celních informací komunikovat s jediným portálem a u vícenásobných zásilek budou předkládat údaje pouze jednou. V některých případech, kdy jsou obchodní postupy a dodavatelské řetězce naprosto transparentní, budou moct ti nejdůvěryhodnější obchodníci (zařazení do kategorie „Trust and Check“ - důvěryhodní a prověření) propustit své zboží do oběhu v EU bez jakéhokoli aktivního zásahu celních orgánů. Vytvoření kategorie „Trust and Check“ posiluje již existující program oprávněných hospodářských subjektů (AEO) pro důvěryhodné obchodníky.

Toto nové partnerství s podniky je prvním svého druhu na světě. Jedná se o významný nový nástroj na podporu evropských podniků a obchodu, jakož i otevřené strategické autonomie EU. Celní datové centrum EU umožní dovážet zboží do EU s minimálním zásahem celních orgánů, aniž se tím ohrozí dodržování požadavků na bezpečnost, ochranu nebo boj proti podvodům.

Podle návrhů začne datové centrum fungovat pro zásilky realizované v rámci elektronického obchodu od roku 2028 a následně pro ostatní dovozce (na dobrovolném základě) od roku 2032, což povede k okamžitým přínosům a zjednodušením. Obchodníci kategorie „Trust and Check“ budou rovněž moct celně odbavit veškerý svůj dovoz u celních orgánů členského státu, v němž mají sídlo, bez ohledu na to, kde zboží vstoupilo na území EU. V rámci přezkumu v roce 2035 se posoudí, zda lze tuto možnost rozšířit na všechny obchodníky, až se využívání centra stane od roku 2038 povinným.

Inteligentnější přístup k celním kontrolám

Navrhovaný nový systém poskytne celním orgánům komplexní přehled o dodavatelských řetězcích a postupech výroby zboží vstupujícího do EU. Všechny členské státy budou mít přístup k údajům v reálném čase a budou moct sdílet informace, což jim umožní rychleji, důsledněji a účinněji reagovat na případná rizika.

K analýze a monitorování údajů a k předvídání problémů ještě před tím, než zboží zahájí svou cestu do EU, se využije umělá inteligence. Celní orgány EU tak budou moct nasměrovat svoje kapacity a zdroje tam, kde jsou nejvíce zapotřebí, tedy k zamezení vstupu nebezpečného nebo nelegálního zboží do Unie a k prosazování rostoucího počtu právních předpisů EU, které zakazují určité zboží vyráběné v rozporu se společnými hodnotami EU. Jedná se například o zboží, jehož výroba je spojena se změnou klimatu, odlesňováním či nucenou prací. Tento nový systém rovněž pomůže zajistit řádný výběr cel a daní ve prospěch rozpočtů jednotlivých států a Unie.

Aby se mohly členské státy správně rozhodnout, na která rizika se zaměřit, a mohly koordinovat své kontroly a inspekce, zejména v dobách krize, budou informace a odborné znalosti sdíleny a posuzovány na úrovni EU prostřednictvím nového celního orgánu EU, který bude jednat na základě údajů poskytovaných přes celní datové centrum. Nový režim podstatně zlepší spolupráci mezi celními orgány, orgány dozoru nad trhem a donucovacími orgány na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, a to i díky sdílení informací prostřednictvím celního datového centra.

Modernější přístup k elektronickému obchodu

Dnes přijatou reformou se z online platforem stávají klíčoví aktéři, kteří budou mít za úkol zajistit, aby zboží prodávané online do EU splňovalo všechny celní povinnosti. Jedná se o zásadní odklon od stávajícího celního systému, který tuto odpovědnost klade na jednotlivé spotřebitele a dopravce. Platformy budou zodpovědné za zajištění toho, aby byly cla a DPH zaplaceny již při nákupu, takže spotřebitelé již nebudou při doručení balíku konfrontováni se skrytými poplatky nebo neočekávaným papírováním. Když se online platformy stanou oficiálními dovozci, budou mít spotřebitelé v EU jistotu, že byla uhrazena veškerá cla a že zboží, které si kupují, je bezpečné a v souladu s environmentálními, bezpečnostními a etickými normami EU.

Reformou se zároveň ruší osvobození zboží s hodnotou nižší než 150 eur od cla, čehož hojně zneužívali podvodníci. Až 65 % takovýchto balíků vstupuje v současnosti do EU s deklarovanou nižší hodnotou, aby se z nich nemusela platit dovozní cla.

Reforma rovněž zjednodušuje výpočet cla pro nejběžnější zboží nízké hodnoty nakupované ze zemí mimo EU a redukuje tisíce možných celních kategorií na pouhé čtyři. To výrazně usnadní výpočet cel u malých balíků a pomůže platformám i celním orgánům lépe spravovat jednu miliardu nákupů v rámci elektronického obchodu, které každý rok vstoupí do EU. Odstraní se tím i prostor pro případné podvody. Očekává se, že nový režim přizpůsobený elektronickému obchodu přinese dodatečné příjmy z cel ve výši 1 miliardy eur ročně.

Souvislosti

Dnešní reforma je naplněním slibu předsedkyně von der Leyenové „povýšit celní správu EU na další úroveň“ a vychází zejména z doporučení skupiny odborníků k budoucnosti celnictví z roku 2022.  

 Legislativní návrhy budou nyní zaslány Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie ke schválení a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ke konzultaci.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Informace o celní reformě EU na internetových stránkách GŘ TAXUD, včetně sdělení a legislativních textů

Citace

Dnešní dlouho očekávaná reforma je součástí našeho plánu na posílení otevřené strategické autonomie EU. Celní správě EU umožní lépe hájit naše finanční a hospodářské zájmy a zároveň zajistit bezpečnost zboží vstupujícího do EU. Usnadní rovněž obchod, jelikož všem hospodářským subjektům zjednoduší podnikání v EU i mimo ni. Celosvětové výzvy, jako je změna klimatu, elektronické obchodování a nezákonný obchod, vyžadují globální reakci a modernější a účinnější celní postupy na celém světě. Proto v našem balíčku opatření rovněž apelujeme na WTO a Světovou celní organizaci, aby v tomto směru pokročily.

Výkonný místopředseda Komise Valdis Dombrovskis - 17/05/2023

 

Celní unie EU je již 55 let ústředním prvkem evropské integrace. Abychom obstáli tváří v tvář novým výzvám a hrozbám, přijali jsme dnes nový nástroj, který urychlí obchodní toky a podpoří naše hospodářské oživení. Tato dalekosáhlá reforma sníží podnikům byrokracii a náklady na dodržování předpisů, občanům EU přinese větší transparentnost a jistotu při nakupování online a celním orgánům umožní zavést jednodušší a inovativní postupy.

Komisař Paolo Gentiloni - 17/05/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
17. května 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku