Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva13. října 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Ceny energie: Komise představuje soubor opatření k řešení výjimečné situace a jejích dopadů

zasuvka_do_elektriny.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise dnes přijala sdělení o cenách energie s cílem vypořádat se s mimořádným růstem světových cen energie, který by měl podle odhadů pokračovat i v zimě, a pomoci evropským občanům a podnikům.

Sdělení obsahuje soubor opatření, která mohou EU a její členské státy přijmout k řešení bezprostředního dopadu růstu cen a k dalšímu posílení odolnosti vůči budoucím cenovým otřesům. Krátkodobá vnitrostátní opatření zahrnují nouzovou podporu příjmů domácností, státní podporu pro podniky a cílená snížení daní. Komise bude rovněž podporovat investice do energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, prozkoumá možná opatření týkající se skladování energie a nákupu zásob plynu a posoudí stávající uspořádání trhu s elektřinou.

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová při představení souboru opatření uvedla: „Růst světových cen energie představuje pro EU závažný problém. V době, kdy se pomalu dostáváme ze současné pandemie a zahajujeme hospodářské oživení, je důležité chránit zranitelné spotřebitele a podporovat evropské podniky. Komise pomáhá členským státům přijímat okamžitá opatření ke snížení dopadu na domácnosti a podniky během této zimy. Zároveň také identifikujeme další střednědobá opatření, která učiní náš energetický systém odolnějším a flexibilnějším, aby po celou dobu transformace odolal jakékoli budoucí nestabilitě. Současná situace je výjimečná; vnitřní trh s energií nám během posledních 20 let dobře sloužil. Musíme však zajistit, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Proto musíme realizovat Zelenou dohodu pro Evropu, posílit naši energetickou soběstačnost a plnit naše cíle v oblasti klimatu.

Soubor krátkodobých a střednědobých opatření

Současný nárůst cen vyžaduje rychlou a koordinovanou reakci. Stávající právní rámec umožňuje EU a jejím členským státům přijímat opatření k řešení bezprostředních dopadů na spotřebitele a podniky.

Prioritou by měla být cílená opatření, která mohou rychle zmírnit dopad růstu cen na zranitelné skupiny a malé podniky. Tato opatření by na jaře, kdy se očekává stabilizace situace, mělo být možné snadno upravit. Nemělo by tak dojít k narušení našeho dlouhodobého přechodu na zelenou ekonomiku ani k narušení investic do čistších zdrojů energie.

Okamžitá opatření na ochranu spotřebitelů a podniků:

 • poskytování nouzové podpory příjmu spotřebitelům trpícím energetickou chudobou, například formou poukázek nebo uhrazením části výdajů za energie, které lze podpořit z příjmů systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS),
 • povolení dočasných odkladů úhrad faktur,
 • zavedení ochranných opatření, která zabrání odpojení od rozvodové sítě,
 • zavedení dočasných a cílených snížení daňových sazeb pro zranitelné domácnosti,
 • poskytování podpory podnikům nebo odvětvím v souladu s pravidly EU pro státní podporu,
 • posílení mezinárodního dosahu v oblasti energetiky s cílem zajistit transparentnost, likviditu a flexibilitu mezinárodních trhů,
 • prošetřování možného protisoutěžní chování na trhu s energií a požádání Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), aby dále zlepšil sledování vývoje na trhu s uhlíkem,
 • usnadnění širšího přístupu k dohodám o nákupu energie z obnovitelných zdrojů a podpoření těchto dohod prostřednictvím doprovodných opatření.

Přechod na čistou energii je nejlepší pojistkou proti cenovým otřesům, které by mohly nastat v budoucnu, a je třeba jej urychlit. EU bude i nadále rozvíjet účinný energetický systém s vysokým podílem energie z obnovitelných zdrojů. Zatímco levnější obnovitelné zdroje energie hrají stále větší úlohu při dodávkách elektrické sítě a stanovování ceny, v dobách vyšší poptávky jsou stále zapotřebí další zdroje energie, včetně plynu. V rámci stávajícího uspořádání trhu je to stále distribuovaný plyn, který určuje celkovou cenu elektřiny, neboť všem výrobcům se za stejný produkt – elektřinu – při vstupu do sítě platí stejná cena. Panuje všeobecná shoda na tom, že současný model marginální ceny je stále tím nejúčinnějším, je však zapotřebí další analýza. Krize rovněž upozornila na význam skladování plynu pro fungování unijního trhu s plynem. Skladovací kapacita EU v současné době odpovídá více než 20 % její roční spotřeby plynu; ne všechny členské státy však mají skladovací zařízení a jejich povinnosti tato zařízení využívat a udržovat se různí.

Střednědobá opatření pro dekarbonizovaný a odolný energetický systém:

 • navýšení investic do obnovitelných zdrojů energie, renovací a energetické účinnosti a urychlení aukcí energie z obnovitelných zdrojů a povolovacích procesů,
 • zvýšení kapacity skladování energie s cílem podpořit rostoucí podíl obnovitelných zdrojů energie, včetně baterií a vodíku,
 • požádání evropských regulačních orgánů (ACER) o to, aby prozkoumaly výhody a nevýhody stávajícího trhu s elektřinou a navrhly Komisi vhodná následná opatření,
 • zvážení revize nařízení o bezpečnosti dodávek v zájmu zajištění lepšího využívání a fungování procesu skladování plynu v Evropě,
 • prozkoumání možných přínosů veřejných zakázek na zásoby plynu dobrovolně zadávaných členskými státy společně,
 • zřízení nových přeshraničních regionálních rizikových skupin závislých na plynu, které budou analyzovat rizika a radit členským státům s koncepcí jejich vnitrostátních plánů preventivních a nouzových opatření,
 • posílení úlohy spotřebitelů na trhu s energií tím, že jim bude umožněno vybírat si a měnit dodavatele, vyrábět vlastní elektřinu a vstupovat do energetických komunit.

Opatření stanovená v tomto souboru pomohou včas reagovat na současný nárůst cen energie, který je důsledkem výjimečné celosvětové situace. Přispějí rovněž k cenově dostupné, spravedlivé a udržitelné transformaci energetiky v Evropě, jakož i k posílení energetické soběstačnosti. Investice do energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti nejen sníží závislost na dovážených fosilních palivech, ale také zajistí dostupnější velkoobchodní ceny energie, které budou odolnější vůči globálním omezením dodávek. Přechod na čistou energii je nejlepší pojistkou proti podobným cenovým otřesům, které by mohly nastat v budoucnu, a je třeba jej urychlit, a to i v zájmu klimatu.

Souvislosti

V EU, stejně jako v mnoha dalších regionech světa, v současné době dochází k prudkému nárůstu cen energií. Může za to především zvýšená celosvětová poptávka po energii, a zejména plynu, neboť tempo hospodářského oživení po vrcholu pandemie COVID-19 se rychle zvyšuje. Evropské ceny uhlíku v roce 2021 rovněž prudce vzrostly, avšak méně než ceny plynu. Na cenu elektřiny má devětkrát větší vliv zvýšení ceny plynu než zvýšení ceny uhlíku.

Komise vede rozsáhlé konzultace o vhodné reakci na současnou situaci. O této otázce diskutovala s poslanci Evropského parlamentu a ministry v Radě Evropské unie a zároveň se obrátila na zástupce průmyslu a mezinárodní dodavatele energie. Několik členských států již oznámilo vnitrostátní opatření ke zmírnění růstu cen, ostatní však čekají na pokyny Komise ohledně toho, jaké kroky mohou podniknout. Někteří mezinárodní partneři již naznačili plány na posílení dodávek energie do Evropy.

Dnes představený soubor opatření umožňuje zvolit koordinovaný přístup, který chrání ty nejohroženější. Je pečlivě nastaven tak, aby řešil krátkodobé potřeby snižování nákladů na energii pro domácnosti a podniky, aniž by ve střednědobém horizontu poškodil vnitřní trh EU s energií nebo ekologickou transformaci.

Další kroky

Ve čtvrtek 14. října představí komisařka Simsonová sdělení a soubor opatření poslancům Evropského parlamentu a 26. října následně ministrům energetiky. Evropští lídři pak budou o cenách energie diskutovat na nadcházejícím zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 21. a 22. října. Toto sdělení je příspěvkem Komise k pokračující diskusi mezi tvůrci politik EU. Komise bude toto důležité téma i nadále konzultovat s vnitrostátními správními orgány, zástupci průmyslu, skupinami spotřebitelů a mezinárodními partnery a je připravena reagovat na jakékoli další žádosti členských států.

Další informace

Sdělení o cenách energie

Otázky a odpovědi týkající se sdělení o cenách energie

Informativní přehled o unijním trhu s energií a cenách energie

Informativní přehled o souboru opatření

Internetové stránky o cenách energie v EU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. října 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku