Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva2. září 2022Odhadovaná doba čtení: 7 min

COVID-19: Komise vyzývá členské státy, aby se připravily na podzim a zimu

Vaccination

Komise dnes navrhuje konkrétní opatření, jejichž cílem je zabránit prudkému nárůstu případů onemocnění COVID-19 během nadcházejícího období podzimu a zimy. Komise naléhá na členské státy, aby vytvořily nezbytné strategie a struktury, mimo jiné pro očkování proti onemocnění COVID-19 a pro sledování tohoto onemocnění, s cílem rychle a udržitelně reagovat na budoucí ohniska. Hlavním cílem opatření navrhovaných Komisí je zvýšit využívání vakcín, včetně upravených a nových očkovacích látek, a zajistit, aby všichni občané byli dobře chráněni.

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: „Zkušenosti z posledních dvou let připravily EU na to, aby letos na podzim a v zimě mohla čelit další vlně pandemie COVID-19. Naše kroky nyní do značné míry určí podobu pandemie a míru imunity, kterou lze v populaci vybudovat. Členské státy by měly i nadále koordinovat úsilí v oblasti připravenosti v celé EU, a to včas před příští vlnou, a dále rozvinout programy očkování. Přijmeme-li opatření nyní, omezíme tlak na systémy zdravotní péče a problémy v hospodářství i společnosti.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová uvedla: „Pandemie je tu stále ve značné míře s námi. Konat však musíme nyní, a to společně a koordinovaným a udržitelným způsobem, abychom pomohli zamezit dalšímu prudkému nárůstu závažných případů onemocnění COVID-19. Proto je zásadní, aby měly všechny členské státy pro podzim a zimu připraveny spolehlivé očkovací strategie, a to včetně zavádění nově registrovaných posilovacích očkovacích látek. Nejvyšší prioritu musí dostat odstraňování nedostatků v očkování. Je rovněž nutné, aby byly vytvořeny odolné systémy pro sledování onemocnění za účelem monitorování vývoje viru, aby existovaly strategie pro znovuzavedení účinných opatření v oblasti veřejného zdraví v případě potřeby a aby byly posíleny kapacity systémů zdravotní péče. Stručně a jasně, musíme být připraveni na to, že budeme čelit dalšímu náročnému období.“

Hlavní opatření týkající se očkování proti COVID-19

Konkrétně Komise členské státy vyzývá, aby:

  • zlepšily proočkovanost u základního očkování a prvních posilovacích dávek pro způsobilé osoby. Toto je obzvláště důležité, pokud jde o skupiny obyvatelstva s vyšším rizikem závažných důsledků a země s nižší mírou proočkovanosti.
  • upřednostnily aplikaci další posilovací dávky pro konkrétní skupiny obyvatelstva, zejména pro osoby ve věku 60 let a starší a jiné způsobilé osoby jakéhokoli věku ohrožené závažnými onemocněními.
  • kombinovaly očkovací kampaně proti onemocnění COVID-19 a chřipce. Doprovázely očkování pravidelně aktualizovanou a jasnou komunikací odrážející epidemiologický vývoj, poznatky o chování a vnímání pandemie veřejností.
  • zajistily jasnou komunikaci s občany o přínosech očkování.

Dne 1. září Komise na základě doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky schválila pro použití v EU očkovací látky upravené na variantu omicron od společností BioNTech Pfizer a Moderna. Další opatření, která by měla být přijata s ohledem na dostupnost nových a upravených očkovacích látek proti COVID-19, zahrnují:

  • vypracování vnitrostátních očkovacích strategií objasňujících, které vakcíny, včetně nových a upravených očkovacích látek, by měly být podávány konkrétním skupinám obyvatelstva, a to i s ohledem na možný výskyt nových variant. Tyto strategie budou vycházet z pokynů vydaných v brzké době Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí.  
  • zajištění dostatečné logistické kapacity pro podávání očkovacích látek, jakmile budou dodány nové a upravené vakcíny.

Další akce nad rámec očkování

Zásadní význam pro lepší pochopení toho, jak se virus šíří a vyvíjí, má sledování onemocnění způsobených respiračními viry, například chřipky, COVID-19 a dalších.

V závislosti na epidemiologické situaci zůstávají zmírňující opatření, například roušky nebo omezování počtu shromažďovaných osob za účelem bránění cirkulace viru, i nadále klíčovými prvky souboru nástrojů členských států. Je důležité, aby všechny členské státy byly připraveny opětovně zavést opatření v oblasti veřejného zdraví, která jsou založena na jasných prahových hodnotách. Veškerá opatření zaváděná ve školách by měla být přizpůsobena vzdělávacímu prostředí a věkovým skupinám a měla by být, pokud možno minimální, aby se zabránilo narušení vzdělávacího procesu.

Sdělení rovněž zdůrazňuje význam robustních systémů zdravotní péče a kapacit ve všech členských státech. Je třeba zlepšit připravenost systémů zdravotní péče na šíření infekčních onemocnění a další druhy otřesů. Měla by být rovněž přijata další opatření na podporu dobrého duševního zdraví zdravotnických pracovníků a celkové populace.

Členské státy se rovněž vybízejí k tomu, aby spojily své síly a shromažďovaly aktuální důkazy o zdravotním stavu po prodělání onemocnění COVID-19 a zdokonalovaly odbornou přípravu zdravotnických pracovníků. Cílem je, aby došlo k lepšímu uznávání dlouhodobého COVID-19, zejména v primární péči.

Navíc pro osoby i zboží má i nadále zásadní význam další úsilí o usnadnění volného pohybu v EU během pandemie COVID-19. Pokud jde o cestování ze třetích zemí, Komise má v úmyslu v brzké době navrhnout revizi příslušného doporučení Rady s cílem zohlednit změněnou epidemiologickou situaci, zvýšenou globální proočkovanost a vývoj u podmínek pro vstup na území členských států.

Pro ukončení pandemie je v neposlední řadě i nadále stěžejní podporovat úsilí o boj proti onemocnění COVID-19 na celém světě. EU bude pokračovat ve spolupráci s mezinárodními partnery s cílem zajistit rychlý vývoj, rozšíření a spravedlivou distribuci očkovacích látek po celém světě.

Souvislosti

Letní vlna COVID-19, v níž vedly varianty Omicron BA.4 a BA.5, ukázala, že pandemie ještě neskončila, neboť virus se v Evropě i mimo ni stále šíří. Všechny členské státy zrušily většinu omezení a jejich obyvatelé již pociťují únavu z pandemie, která by mohla vést ke změnám v chování.

Virus se tak v rámci EU může rychle šířit, s otevíráním možností pro vznik nových variant, které by mohly obejít imunitní systém, být přenosnější nebo způsobovat závažnější průběh onemocnění. Je proto možné, že nákladné výhody dosažené v reakci na pandemii by mohly být ztraceny, pokud by šíření viru nebylo pod kontrolou a nebránilo by se vzniku další infekcí.

Další informace

Sdělení

Informativní přehled

Prohlášení Komise Kyriakidesové k registraci prvních posilovacích očkovacích látek přizpůsobených variantám COVID-19

Opatření přijatá v reakci na koronavirus

Bezpečné vakcíny proti covidu-19

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. září 2022