Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva20. září 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

EU letos věnuje dalších 119,5 milionu eur na podporu demokracie a lidských práv

eu_flag_cropped_0.jpg
@EU
@EU
V návaznosti na Mezinárodní týden demokracie Evropská unie oznamuje, že vyčlení 119,5 milionu eur na pět opatření, která zajistí silnou evropskou podporu pro demokracii a lidská práva na celém světě i v roce 2021.

Komisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainenová uvedla: „Demokratické zřízení je stěžejní pro udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. Jeho podstatou jsou silné demokratické instituce, sociální začleňování a participativní společnost. Díky částce 119,5 milionu eur obnovujeme náš závazek vůči globální demokracii. Jsem rovněž hrdá na to, že EU bude i nadále podporovat Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva a pomůže zlepšovat postavení místních organizací občanské společnosti, demokratických aktivistů, obránců lidských práv a také mladých lidí a žen na celém světě.“

EU je plně odhodlána chránit a posilovat postavení jednotlivců, podílet se na budování odolných, inkluzivních a demokratických společností a podporovat globální systém pro lidská práva a demokracii. Nebude nečinně přihlížet narušování demokracie, stále většímu porušování lidských práv a nárůstu nerovnosti, nesnášenlivosti, předsudků a diskriminace.

Díky dnes oznámeným opatřením bude zajištěna podpora ze strany EU organizacím občanské společnosti, aktivistům v oblasti demokracie a obráncům lidských práv ve 116 zemích, přičemž zvláštní pozornost bude věnována ženám a mládeži. Opatření rovněž pomohou prohloubit politickou spolupráci na nejvyšší úrovni se zaměřením na obranu demokracie v celosvětovém měřítku.

Uvedené finanční prostředky přispějí k plnění Akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024 a plánů jednotlivých zemí v rámci Akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů III. Poskytnou rovněž tolik potřebnou podporu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

Přehled dnes oznámených opatření

Celkem 5 milionů eur vyčleněných Alianci pro podporu demokracie bude využito ke shromažďování a analýze údajů a k posílení spolupráce v oblasti demokracie a lidských práv mezi EU a jejími členskými státy. 

EU přispěje částkou 4,8 milionu eur Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který je pilířem OSN v oblasti lidských práv, do jeho rozpočtu na rok 2021. 

Přibližně 100,8 milionu eur získají místní organizace občanské společnosti, demokratičtí aktivisté a obránci lidských práv ve 116 partnerských zemích. Tyto prostředky budou pocházet z přídělů pro jednotlivé země v rámci nového Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa a budou spravovány delegacemi EU.

Celkem 4 miliony eur z krizového nástroje EU pro lidská práva budou určeny na další rychlou a důvěrnou podporu organizací občanské společnosti v některých z nejobtížnějších, nejnebezpečnějších a nejméně předvídatelných politických situací v těch zemích, kde jsou lidská práva a základní svobody nejzranitelnější a nejohroženější.

Globální kampus pro lidská práva, jedinečná síť jednoho sta univerzit, obdrží na akademický rok 2021–2022 částku 4,9 milionu eur. Globální kampus založila EU s cílem posílit regionální a globální spolupráci v oblasti výchovy k lidským právům prostřednictvím sedmi regionálních magisterských programů.

Souvislosti

U příležitosti Mezinárodního dne demokracie se během týdne demokracie 2021 konala řada akcí s tématem „Silnější společné úsilí: partnerství na podporu demokracie“.

Ochrana a prosazování lidských práv a demokracie, tedy základních hodnot Evropské unie, jsou klíčovou prioritou vnější činnosti EU, jakož i předpokladem udržitelného rozvoje a budování otevřenějších a odolnějších společností podporujících začlenění.

Pro období 2021–2027 je z Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa (NDICI) vyčleněno na lidská práva a demokracii finanční krytí 1,562 miliardy eur. Je to přibližně o 17 % více, než na období 2014–2020 činil rozpočet jeho předchůdce, Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR).

Činnost se zaměří na tyto oblasti: i) prosazování základních hodnot demokracie; ii) právní stát; iii) univerzálnost, nedělitelnost a vzájemná provázanost lidských práv; iv) úcta k lidské důstojnosti; v) zásady nediskriminace, rovnosti a solidarity; vi) dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv.

 

Další informace:

Evropská komise a demokracie

Evropská komise a lidská práva

Akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024

Akční plán EU pro rovnost žen a mužů III

Mezinárodní den demokracie: společné prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedy Komise Josepa Borrella a místopředsedkyně Komise Dubravky Šuicové

Podrobnosti

Datum zveřejnění
20. září 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku