Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva24. února 2021Zastoupení v Česku

EU přijala novou strategii pro přizpůsobení se změně klimatu

focus_climate_cop21.jpg
globus v akvariu plném kostek ledu ©EU
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes přijala novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, ve které vytyčuje postup přípravy na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Přestože EU činí maximum pro to, aby v Evropě i zbytku světa změnu klimatu zmírnila, musíme se připravit, abychom nevyhnutelným následkům této změny dokázali čelit.  

Stručné shrnutí

 • Extrémy počasí jsou stále častější
 • Za poslední desetiletí už osmkrát padl roční teplotní rekord
 • Rostou hospodářské ztráty i ztráty na životech
 • Komise nyní přijala novou strategii EU pro přizpůsobení změně klimatu
 • Jejím cílem je:
   • detailnější údaje a modely o dopadech změny klimatu a možnostech přizpůsobení (zdokonalení Climate ADAPT),
   • intenzivnější plánování adaptace a posuzování klimatických rizik
   • rychlejší provedení systémových adaptačních opatření
   • na míru šitá pomoc a poradenství nejvíce postiženým oblastem

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes přijala novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, ve které vytyčuje postup přípravy na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Přestože EU činí maximum pro to, aby v Evropě i zbytku světa změnu klimatu zmírnila, musíme se připravit, abychom nevyhnutelným následkům této změny dokázali čelit. Změna klimatu si v Evropě i všude jinde ve světě již nyní vybírá svou daň, např. v podobě úmorných veder, ničivých such, zdevastovaných lesů nebo zerodovaných pobřeží narušených stoupající hladinou moře. Nově navržená strategie staví na strategii pro přizpůsobení se změně klimatu z roku 2013, ale jejím jádrem už nejsou snahy o porozumění celému problému ani plánování, nýbrž posun k vypracovávání konkrétních řešení a jejich realizace.

„Pandemie COVID-19 nám důrazně připomněla, že nedostatečná příprava může mít strašlivé důsledky. Proti klimatické krizi není žádné očkování, ale i tak s ní můžeme bojovat a připravit se na její nevyhnutelné následky. Dopady změny klimatu se v Evropské unii i mimo ni už projevují. S novou strategií pro klimatickou adaptaci budeme schopni zrychlit a rozšířit potřebné přípravy. Pokud se teď připravíme, ještě pořád můžeme být do budoucna vůči změně klimatu odolní,“ vysvětluje Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu.

Hospodářské ztráty, které způsobuje častější výskyt meteorologických extrémů spojených se stavem klimatu, rostou. V Evropské unii už nyní samy o sobě přesahují v průměru 12 miliard eur ročně. Z konzervativních odhadů vyplývá, že vystavení dnešní unijní ekonomiky globálnímu oteplení o 3 °C oproti hodnotám zaznamenávaným před průmyslovou revolucí, by znamenalo roční ztráty ve výši nejméně 170 miliard eur. Změna klimatu se však nedotýká jen hospodářství, ale také lidského zdraví a kvality života. Lidé v Evropě stále častěji trpí vlnami veder. Evropská vlna veder v roce 2019, která si vyžádala 2 500 životů, byla v daném roce nejsmrtelnější přírodní pohromou v celosvětovém měřítku.

Do evropských opatření v oblasti klimatické adaptace musí být v EU i mimo ni zapojeny všechny části společnosti a všechny úrovně veřejné správy. Cílem Evropy je dosáhnout společenské odolnosti vůči změně klimatu. Bude se proto zasazovat o to, aby se zlepšily znalosti o dopadech změny klimatu a možnostech přizpůsobení, aby se zintenzivnilo plánování adaptace a posuzování klimatických rizik a aby se urychlila realizace adaptačních opatření, a bude pomáhat zvyšovat odolnost vůči změně klimatu i ve zbytku světa.

Prozíravější, rychlejší a systematičtější přizpůsobování

Adaptační opatření se musí zakládat na spolehlivých údajích a nástrojích pro posuzování rizik, jimiž mají disponovat všichni, ať už jde o rodiny, které si kupují, staví nebo renovují bydlení, firmy, které podnikají v přímořských regionech, nebo zemědělce, kteří si připravují pěstební plány. Za tímto účelem strategie navrhuje opatření, jež posouvají hranice poznatků o přizpůsobování, abychom mohli shromáždit větší množství kvalitnějších údajů o rizicích a ztrátách spojených se stavem klimatu, které mají být k dispozici všem. Dojde k zdokonalení a rozšíření evropské platformy pro poznatky o adaptaci Climate-ADAPT, která bude doplněna o specializované středisko pro monitorování zdraví, které umožní lépe sledovat a analyzovat zdravotní dopady změny klimatu a předcházet jim.

Jelikož změna klimatu dopadá na všechny úrovně společnosti a všechna hospodářská odvětví, adaptační opatření musí být systémová. Komise bude dále promítat aspekty klimatické odolnosti do všech příslušných oblastí politiky. Bude podporovat další rozvíjení a plnění adaptačních strategií a plánů a bude přitom prosazovat tři průřezové priority: začleňování adaptace do makrofiskální politiky, přizpůsobování pomocí řešení, která jsou inspirována přírodou, a přijímání adaptačních opatření na místní úrovni.

Podpora mezinárodních opatření

Evropská opatření v oblasti přizpůsobování se změně klimatu musí odpovídat celosvětovému vedoucímu postavení EU na poli zmírňování změny klimatu. Pařížská dohoda vytyčila pro adaptaci globální cíl a zdůraznila, že přizpůsobení je klíčovým faktorem přispívajícím k udržitelnému rozvoji. Evropská unie bude podporovat adaptační přístupy na národní i nižší úrovni a také na úrovni regionální. Zvlášť se přitom bude zaměřovat na adaptaci v Africe a v malých ostrovních rozvojových státech. Evropa zvýší podporu mezinárodní klimatické odolnosti a připravenosti – bude poskytovat zdroje, přičemž bude upřednostňovat realizaci opatření a zvyšovat efektivitu, bude navyšovat mezinárodní financování a bude posilovat globální zapojení a sdílení poznatků o adaptaci. Bude rovněž spolupracovat s mezinárodními partnery, aby se překlenula mezera v mezinárodním financování klimatických opatření.

Souvislosti

Změna klimatu je realitou dneška, a větší odolnost je tudíž nutností zítřka. Právě skončilo nejteplejší desetiletí, které bylo kdy zaznamenáno a během kterého byl osmkrát překonán roční teplotní rekord. Roste četnost a závažnost klimatických a povětrnostních extrémů. Za polárním kruhem jsou pozorovány nebývalé lesní požáry a vlny veder, Středomoří sužují ničivá sucha, nejvzdálenější regiony EU jsou pustošeny hurikány a ve střední a východní Evropě ničí kůrovec v bezprecedentním rozsahu lesy. Z dlouhodobého hlediska jsou stejně destruktivní i pomalu se rozvíjející procesy jako dezertifikace, úbytek biologické rozmanitosti, degradace půdy a ekosystémů, okyselování oceánů nebo zvyšování mořské hladiny.

Evropská komise ohlásila tuto novou, ambicióznější strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu ve svém sdělení o Zelené dohodě pro Evropu. Dokument reaguje na hodnocení strategie z roku 2013, které se uskutečnilo v roce 2018, a na otevřenou veřejnou konzultaci, která probíhala od května do srpna 2020. Základ pro větší ambice a soudržnost politik v oblasti přizpůsobování byl položen v návrhu evropského právního rámce pro klima. Ten do práva EU začleňuje globální adaptační cíl vytyčený v článku 7 Pařížské dohody a opatření v rámci třináctého cíle udržitelného rozvoje. Návrh zavazuje EU a členské státy k soustavném pokroku tak, aby se zvyšovala adaptační kapacita, sílila odolnost a snižovala se zranitelnost vůči změně klimatu. Nová strategie pro přizpůsobení pomůže tento pokrok reálně uskutečnit.

Další informace

Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu 2021

Internetové stránky o přizpůsobování se změně klimatu

Zelená dohoda pro Evropu

Ilustrační videa k adaptaci na změnu klimatu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
24. února 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku