Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva13. října 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

EU se více angažuje za ekologičtější, mírovou a prosperující Arktidu

arktida.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Vysoký představitel a Komise dnes předložili koncepci větší angažovanosti EU v zájmu mírové, udržitelné a prosperující Arktidy.  Arktická oblast má klíčový strategický význam pro Evropskou unii vzhledem ke změnu klimatu, surovinám i geostrategickému vlivu.

Dnes předložené sdělení  reaguje na tyto geopolitické, environmentální, hospodářské, bezpečnostní a sociální výzvy a příležitosti a má podnítit spolupráci s partnery na udržitelném překonání problémů.

EU zřídí v Grónsku kancelář Evropské komise, která zviditelní otázky Arktidy ve vnějších vztazích Unie. Vyčlení rovněž finanční prostředky na podporu ekologické transformace v Arktidě, která přinese obyvatelům Arktidy prospěch.

V souvislosti s konferencí OSN o změně klimatu (COP26) a na podporu celosvětových opatření v oblasti klimatu se ve sdělení vyzývá, aby v Arktidě nedocházelo k těžbě ropy, uhlí a zemního plynu.

Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Komise, prohlásil: „Arktická oblast se rychle mění v důsledku globálního oteplování, stále většího soupeření o přírodní zdroje a geopolitické rivality. Tento vývoj ukazuje, že má-li Evropa podpořit stabilitu, bezpečnost a mírovou spolupráci v Arktidě, musí komplexně definovat své geopolitické zájmy.“

Komisař pro životní prostředí, rybolov a námořní záležitosti Virginijus Sinkevičius doplnil: „Arktida se otepluje třikrát rychleji než zbytek planety. Tání ledu a permafrostu v Arktidě značně urychluje změnu klimatu a má nezměrné vedlejší účinky. Evropská unie je odhodlána v Arktidě zajistit bezpečí, stabilitu, udržitelnost a prosperitu. Bezpečnosti a stability má být dosaženo díky užší mezinárodní spolupráci, udržitelnost a prosperitu přinese úzké propojení závazku EU v arktické oblasti s unijní politikou v oblasti klimatu, Zelenou dohodou pro Evropu a jejím důrazem na modrou ekonomiku“.

Bezpečná, stabilní, udržitelná, mírová a prosperující Arktida

Jako významný ekonomický aktér nese EU spoluodpovědnost za celosvětový udržitelný rozvoj, a to i v arktické oblasti, a za živobytí jejích obyvatel, včetně původních obyvatel. EU má na Arktidu významný dopad vzhledem ke své environmentální stopě, kterou její činnost zanechává, a poptávce po zdrojích a produktech.

Největší hrozbou pro Arktidu je změna klimatu, která dospěla do bezprecedentního krizového bodu. EU je globálním lídrem v boji proti klimatickým krizím a je připravena bezezbytku plnit svou úlohu a převzít celosvětovou odpovědnost: Do roku 2050 chce dosáhnout klimatické neutrality a do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 %, jak se uvádí v novém právním rámci pro klima a v balíčku návrhů Zelené dohody pro Evropu vydanými ještě před konferencí OSN o změně klimatu (COP26). Oteplování Arktidy má obrovský dopad na zbytek světa, a proto jsou urychlená opatření v oblasti klimatu nutná.

Zelená dohoda pro Evropu včetně souvisejících legislativních návrhů bude středobodem zájmu EU v arktické oblasti spolu s novým přístupem EU k udržitelné modré ekonomice, který staví na vědě, inovacích a regionálních investicích.

EU dále zvýší svou angažovanost v arktické oblasti, přičemž se zaměří na tyto klíčové cíle:

  • přispět k pokojnému a konstruktivnímu dialogu a mezinárodní spolupráci s cílem zachovat bezpečnost a stabilitu Arktidy tím, že bude ve vnější diplomacii zviditelňovat otázky Arktidy, zintenzivní regionální spolupráci a bude sledovat nové bezpečnostní výzvy a předvídat jejich vývoj;
  • přijmout zásadní opatření k řešení ekologických, sociálních, hospodářských a politických dopadů změny klimatu a zhoršování životního prostředí. Zvýšit odolnost Arktidy přijetím právních předpisů v oblasti životního prostředí, podniknutím koordinovaných opatření proti černému uhlíku a tání permafrostu a prosazováním toho, aby nedocházelo k těžbě ropy, uhlí a zemního plynu, a to ani v arktických oblastech;
  • podporovat komplexní, inkluzivní a udržitelný rozvoj arktických oblastí ve prospěch současných obyvatel i budoucích generací s obzvláštním důrazem na potřeby původního obyvatelstva, žen a mladých lidí a investovat do pracovních míst zaměřených na budoucnost, a to i v modré ekonomice.

EU má zásadní zájem na podpoře mnohostranné spolupráce v Arktidě. Při respektování všech svých hodnot a zásad bude EU spolupracovat se všemi klíčovými partnery a aktéry v Arktidě i mimo ni, přičemž bude sdílet odpovědnost za vytvoření bezpečné, udržitelné, prosperující a mírové oblasti. Je to ve společném zájmu celého světa.

Souvislosti

Toto sdělení  nahradí společné sdělení „Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu“, které bylo přijato 27. dubna 2016. Politika EU pro Arktidu byla poprvé vypracována v roce 2008 a pravidelně se aktualizuje. V prosinci 2019 vyzvaly členské státy v závěrech Rady Komisi a vysokého představitele, aby nadále prováděli politiku Evropské unie pro Arktidu a zahájili proces její aktualizace.

Další informace

Společné sdělení „Větší angažovanost EU ve prospěch mírové, udržitelné a prosperující Arktidy“

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. října 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku