Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva6. dubna 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

EU vytváří strategické rezervy pro případ mimořádných chemických, biologických, radiologických a jaderných událostí

The Emergency Response Coordination Centre (ERCC)

S cílem zlepšit připravenost a reakci EU na rizika pro veřejné zdraví vyplývající například z chemických, biologických, radiologických a jaderných hrozeb (CBRN) vytváří Komise strategické rezervy kapacit pro odezvu prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Zahrnuje to strategické zásoby rescEU ve výši 540,5 milionu EUR zřízené v úzké spolupráci s Úřadem pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA). Tyto zásoby budou sestávat z vybavení a léčivých přípravků, očkovacích látek a dalších léčebných prostředků k léčbě pacientů vystavených chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným látkám, jakož i z dekontaminační rezervy rescEU za účelem poskytnutí dekontaminačního vybavení a odborných zásahových týmů.

Jako bezprostřední první krok mobilizovala EU svou lékařskou rezervu rescEU na nákup tablet jodidu draselného, které lze použít k ochraně lidí před škodlivými účinky záření. Prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU již byly Ukrajině za pomoci Francie a Španělska dodány téměř 3 miliony tablet jodidu.

Při této příležitosti komisař pro řešení krizí Janez Lenarčič uvedl: „Přijímáme konkrétní opatření ke zvýšení připravenosti Evropy na potenciální hrozby. Vytváříme jak dekontaminační rezervu, tak novou zásobu vybavení pro reakci na mimořádné chemické, biologické nebo jaderné události. Děkuji členským státům za projevené úsilí. Naším cílem je poskytnout našim občanům kapacity rychlé reakce, pokud by k takové mimořádné situaci někdy došlo.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová se k tématu vyjádřila následovně: „Zdravotní bezpečnost vyžaduje připravenost. Příprava na chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby tvoří zásadní prvek zajišťování bezpečnosti našich občanů a klíčový prvek silné evropské zdravotní unie. HERA drží stráž a nepřetržitě pracuje na podpoře unijních opatření prostřednictvím mechanismu civilní ochrany s cílem poskytnout Ukrajině a našim členským státům podporu v oblasti připravenosti.“

Lidé mohou být vystaveni chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným látkám v důsledku neúmyslných katastrof (např. únik chemických látek z továren, havárie jaderné elektrárny, šíření infekční choroby) nebo úmyslných incidentů (např. teroristického útoku). Připravenost řešit rizika takových hrozeb je klíčovou součástí strategie EU pro vytváření zásob na reakci proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám. Komise proto v rámci rescEU vyvíjí:

  • Strategické zásoby pro mimořádné situace způsobené chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými látkami v rámci rescEU: Zásoby, které jsou navrženy společně s členskými státy, budou zahrnovat vybavení pro reakci, jako jsou osobní ochranné prostředky a prostředky pro detekci, identifikaci a sledování, a léčivé přípravky, očkovací látky a další terapeutické prostředky. Zásoby budou zásadním způsobem přispívat k budování odolnosti vůči chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám v EU, neboť budou zahrnovat vybavení a léčivé přípravky, které mohou být v době krize obtížně vyráběny nebo které mohou být náhle potřeba ve větším množství, než jaké je k dispozici ve vnitrostátních rezervách. Zásoby pro mimořádné situace způsobené chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými látkami jsou prvním krokem k vytvoření lepších kapacit pro reakci na incidenty v jaderných elektrárnách, mimořádné události v chemických továrnách, teroristické útoky nebo šíření infekční choroby a mnoho dalších.
  • Dekontaminační rezerva rescEU: Tato rezerva bude zahrnovat jak personál, tak vybavení pro dekontaminaci osob, infrastruktury, budov, vozidel nebo kritického vybavení, které byly vystaveny chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným látkám. Na žádost dotčeného členského státu může být nasazena dekontaminační rezerva rescEU. Rezerva bude vytvořena a spravována Chorvatskem, Německem a Španělskem a bude ze 100 % financována EU s původním rozpočtem ve výši 66,7 milionu EUR.

Souvislosti

Extrémní klimatické podmínky a nově se objevující hrozby, jako je koronavirus, ale i chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby, mohou zahltit schopnost členských států EU vzájemně si pomáhat, zejména jestliže několik evropských zemí bude čelit současně stejnému typu katastrofy.

Po aktivaci mechanismu civilní ochrany EU poskytuje rescEU dodatečnou úroveň ochrany a zajistí rychlejší a komplexnější reakci na katastrofy. Rezerva rescEU je ze 100 % financována z prostředků EU a Evropská komise udržuje v úzké spolupráci se zemí, v níž je rezerva umístěna, kontrolu nad její funkčnosti. V případě mimořádné události poskytuje rezerva rescEU pomoc všem členským státům EU a státům účastnícím se mechanismu, přičemž může být rovněž nasazena do zemí sousedících s EU.

Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) byl zřízen s cílem posílit schopnost Evropy předcházet přeshraničním mimořádným situacím v oblasti zdraví, odhalovat je a rychle na ně reagovat, ať už se jedná o přírodní hrozby nebo hrozby způsobené člověkem. Úřad HERA tak činí prostřednictvím financování vývoje, výroby a pořizování klíčových lékařských protiopatření a vybavení.

Další informace

Informační přehled o rescEU

Informační přehled o mechanismu civilní ochrany EU

Informační přehled o Evropském úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) (europa.eu)

Pracovní plán úřadu HERA na rok 2022 (europa.eu)

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. dubna 2022