Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva18. května 2022Odhadovaná doba čtení: 10 min

EU zintenzivnila opatření na posílení svých obranných schopností a průmyslové a technologické základny

Production of Drones: Seville

Komise a vysoký představitel dnes v reakci na úkoly, které Evropská rada uložila na summitu ve Versailles, předkládají analýzu investičních mezer v oblasti obrany a navrhují další opatření a kroky nezbytné k upevnění evropské technologické a průmyslové základny obrany. Nevyprovokovaná agrese Ruska vůči Ukrajině má rozsáhlé důsledky pro evropskou obranu, což podněcuje zvýšení vojenských výdajů členských států. Komise a vysoký představitel si dnešním společným sdělením kladou za cíl pomoci členským státům investovat společně, lépe a na evropské úrovni. To odpovídá také výzvě k odhodlanějším krokům EU v oblasti obrany vydané v kontextu Konference o budoucnosti Evropy.

Toto společné sdělení představuje novou úroveň ambicí vybudovat Evropu silnější z hlediska obrany. Zaměřuje se zejména na společné pořizování vojenského vybavení, strategické plánování v oblasti obrany s cílem stanovit jasnější priority a na podporu evropské průmyslové základny, včetně upevnění evropského rámce pro výzkum a vývoj v oblasti obrany, Evropského obranného fondu. Iniciativy EU na podporu spolupráce v oblasti obrany rovněž pomáhají posílit spravedlivější transatlantické sdílení zátěže a účinnější evropský příspěvek v rámci NATO.

Investiční mezery v oblasti obrany

S ohledem na analýzu investičních mezer, kterou provedla Evropská obranná agentura, Komise a vysoký představitel zkoumají tři hlavní druhy mezer: mezery ve výdajích na obranu, mezery v obranném průmyslu a mezery v obranných schopnostech.

  • Výdaje na obranu: členské státy již oznámily zvýšení svých rozpočtů na obranu téměř o dalších 200 miliard eur v nadcházejících letech jako přímý důsledek ruské invaze na Ukrajinu. Přestože jsou tato zvýšení nutná, přicházejí po letech výrazných škrtů a závažného nedostatku investic. V období 1999 až 2021 vzrostly celkové výdaje členských států EU na obranu o 20 %, zatímco Spojené státy americké zvýšily tyto výdaje o 66 %, Rusko o 292 % a Čína o 592 %. Bez koordinovaného přístupu může zvýšení výdajů vést k další roztříštěnosti a zmaření dosavadního pokroku.
  • Investiční mezery v obranném průmyslu: navzdory celkové konkurenceschopnosti tohoto odvětví existují obtíže a nedostatky. V důsledku roztříštěné poptávky je toto odvětví strukturováno podél státních hranic, zvláště mimo letecký a raketový průmysl. V případě určitého klíčového obranného vybavení také existují závislosti, pro něž evropská průmyslová a technologická základna obrany nenabízí domácí řešení.
  • Mezery ve schopnostech: byly zdůrazněny tři naléhavé priority: doplnění zásob, nahrazení systémů, které jsou dědictvím sovětské éry, a posílení systémů letecké a raketové obrany. Kromě těchto naléhavých nedostatků ve schopnostech se ve společném sdělení navrhuje pracovat na řadě specifických strategických střednědobých až dlouhodobých schopností v oblasti letecké, pozemní, námořní, vesmírné a kybernetické obrany.

Opatření k řešení těchto mezer

S cílem podpořit odstraňování těchto mezer stanovili Komise a vysoký představitel soubor velmi konkrétních opatření, jež mají posílit evropskou poptávku v oblasti obrany prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek a zlepšit dodávky prostřednictvím opatření zaměřených na podporu průmyslových výrobních kapacit.

Ve střednědobém horizontu Komise a vysoký představitel / vedoucí Evropské obranné agentury urychleně zřídí pracovní skupinu pro společné zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany, jejímž úkolem je ve spolupráci s členskými státy podporovat koordinaci a odstranit konflikty v jejich velmi krátkodobých potřebách v oblasti zadávání veřejných zakázek, aby bylo možné čelit nové bezpečnostní situaci. Tato pracovní skupina bude koordinovat svou činnost i s jednotkou informačního střediska zřízenou v rámci Vojenského štábu ESVČ/EU pro usnadnění koordinace vojenské pomoci Ukrajině.

K přijetí zkráceným postupem bude navržen krátkodobý nástroj EU na posílení obranných průmyslových schopností prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek, jehož cílem je pomoci členským státům, aby na základě činnosti pracovní skupiny společně zaplnily nejnaléhavější a nejkritičtější mezery. Komise je připravena vyčlenit 500 milionů eur z rozpočtu EU, které budou v průběhu dvou let podněcovat členské státy k řešení těchto potřeb způsobem založeným na spolupráci. 

Tento krátkodobý nástroj připraví půdu pro rámec EU pro společné zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany. Komise za tímto účelem ve třetím čtvrtletí roku 2022 navrhne nařízení o evropském programu investic do obrany. Nastaví podmínky pro to, aby členské státy vytvořily konsorcia evropských obranných schopností. Členské státy budou v rámci těchto konsorcií prostřednictvím nákupů v rámci společných veřejných zakázek pro potřeby zúčastněných členských států posilovat obranné schopnosti, které budou rozvíjeny na základě spolupráce v rámci EU a na které se bude vztahovat osvobození od DPH. Pro projekty, na nichž má EU velký zájem, mohou být poskytnuty související finanční prostředky EU.

Podpora společného zadávání veřejných zakázek doplňuje a uceluje dosavadní úsilí vyvíjené v rámci výzkumu a vývoje v oblasti obrany prostřednictvím Evropského obranného fondu. 

Komise a vysoký představitel navíc navrhují postupný přechod ke společné funkci plánování a zadávání veřejných zakázek EU v oblasti obrany, která umožní lépe definovat priority v oblasti schopností, na které je třeba se zaměřit.

Posílená evropská spolupráce v oblasti obrany vyžaduje také kvalitní akční plán na posílení kapacity evropského obranného průmyslu. Komise za tímto účelem:

  • provede ve spolupráci s Evropskou obrannou agenturou hloubkové mapování stávajících a dalších nutných výrobních kapacit EU,
  • navrhne iniciativu v oblasti kritických surovin, včetně legislativních opatření, jejichž cílem je usnadnit mimo jiné přístup obranného průmyslu ke kritickým surovinám, a tím posílit odolnost EU a její bezpečnost dodávek,
  • bude pracovat na dalších opatřeních k zajištění dostupnosti dovedností specifických pro oblast obrany potřebných pro zvyšování průmyslové kapacity,
  • zváží možné změny rámce pro výzkum a inovace dvojího užití s cílem zlepšit součinnost mezi civilními a obrannými nástroji,
  • bude pracovat na dalších opatřeních (jako jsou koordinované výzvy mezi stávajícími nástroji EU a úvěry EIB) s cílem podpořit kritické technologie a průmyslové kapacity rozvíjením strategických projektů,
  • v rámci celkového přezkumu priorit při přezkumu dlouhodobého rozpočtu EU v polovině období zváží posílení rozpočtů Evropského obranného fondu a vojenské mobility prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy,
  • urychlí zřízení iniciativy CASSINI pro obranu s cílem přilákat nově účastníky trhu a podpořit inovace v oblasti obrany.

EIB by měla rovněž posoudit, zda navýší svou podporu pro evropský obranný průmysl a společné zadávání veřejných zakázek nad rámec své stávající podpory pro dvojí užití.

Navrhovaná opatření učiní z EU silnějšího mezinárodního partnera, a to také v rámci NATO, které zůstává základem kolektivní obrany svých členů.

Další kroky

Komise a vysoký představitel / vedoucí Evropské obranné agentury doporučují Evropské radě, aby schválila tuto analýzu, jež zdůrazňuje potřebu naléhavě a kolektivně řešit krátkodobé a střednědobé investiční mezery v EU v oblasti obrany.

Členové sboru komisařů se k tomu vyjádřili takto:

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Evropská unie zvyšuje své úsilí o vybudování silnějšího evropského obranného průmyslu.  Je třeba, abychom na obranu vynakládali více prostředků, a musí se to dít koordinovaně. Dnes navrhujeme konkrétní opatření k posílení našich obranných schopností a zvýšení vojenského technologického náskoku naší evropské průmyslové základny na základě analýzy investičních mezer v oblasti obrany. Tímto krokem se zajistí účinnější evropský příspěvek v NATO.“

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová prohlásila: „Toto sdělení poskytuje cennou představu o nedostatcích v investicích do obrany. Je jasné, že bude zapotřebí více výdajů, ale více výdajů není jedinou odpovědí. Prostředky musíme také vynakládat lépe, tedy společně, abychom vybudovali obranné schopnosti pro budoucnost.“

Vysoký představitel / místopředseda / vedoucí Evropské obranné agentury Josep Borrell k tomu řekl: „Ruská´ agrese proti Ukrajině změnila bezpečnostní situaci v Evropě. Mnozí zvyšují své výdaje na obranu, ale je nezbytné, aby členské státy zlepšily schopnost investovat společně a předešly tak další roztříštěnosti a vyřešily stávající nedostatky. Právě po tom volá Strategický kompas. Evropská obranná agentura bude dále hrát klíčovou úlohu v podpoře členských států při zjišťování nedostatků, posilování spolupráce a podněcování inovací v oblasti obrany. Chceme-li moderní a interoperabilní evropské ozbrojené síly, musíme jednat nyní.“

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, dodal: „Členské státy oznámily bezprecedentní nárůst výdajů na obranu. To ale léta nedostatečných investic nevykompenzuje. Dnes předkládáme jasný plán obranných schopností, podle něhož je nejnaléhavější investovat společně, lépe a v Evropě. Aby se tato vize stala skutečností, navrhujeme evropský rámec pro společné pořizování podporované z rozpočtu EU. Naši vedoucí představitelé požádali o konkrétní kroky. My je předkládáme a přikládáme jim skutečné ambice.“

Souvislosti

Hlavy států a předsedové vlád EU, kteří se sešli 11. března 2022 ve Versailles, se zavázali „zlepšit obrané schopnosti Evropy“ v souvislosti s ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině. Vyzvali také „Vyzýváme Komisi, aby ve spolupráci s Evropskou obrannou agenturou do poloviny května předložila analýzu nedostatků v oblasti investic do obrany a aby navrhla veškeré další kroky nezbytné k posílení evropské obranné průmyslové a technologické základny.“ To opakuje i Strategický kompas pro bezpečnost a obranu EU, který přijala Rada a schválila Evropská rada v březnu 2022.

Toto společné sdělení poskytuje požadovanou analýzu Evropské radě s cílem zajistit, aby zvýšené výdaje členských států na obranu přinesly daleko pevnější obrannou technologickou a průmyslovou základnu EU. Toto sdělení navazuje na únorové sdělení o obraně vydané dne 15. února 2022.

Evropská obranná agentura bude i nadále poskytovat aktualizovanou analýzu nedostatků v evropských schopnostech v rámci koordinovaného každoročního přezkumu obranného rámce.

Další informace

Společné sdělení o analýze investičních mezer v oblasti obrany a o dalším postupu

Příloha: Analýza investičních mezer v oblasti obrany a další postup

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Internetové stránky

Tisková zpráva: únorový balíček sdělení

Podpora EU Ukrajině:

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18. května 2022