Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva8. listopadu 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 14 min

Evropská komise dnes přijala balíček týkající se rozšíření 2023

Rozšíření EU

Stručné shrnutí:

  • Komise přijala balíček týkající se rozšíření 2023
  • Jde o detailní posouzení pokroku, kterého na cestě ke členství v EU dosáhly Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko a poprvé také Ukrajina, Moldavsko a Gruzie
  • Zpráva rovněž poskytuje jasné pokyny ohledně budoucích priorit reforem
  • Přistoupení je a bude proces založený na zásluhách
  • Ukrajina a Moldavsko: Komise doporučila Radě zahájit přístupová jednání
  • Gruzie: Komise doporučuje udělit status kandidátské země za určitých podmínek
  • Bosna a Hercegovina: Komise doporučila Radě zahájit přístupová jednání, jakmile země dosáhne nezbytné úrovně souladu s kritérii pro členství

 

Celá tisková zpráva

Evropská komise dnes přijala balíček týkající se rozšíření 2023

Evropská komise dnes přijala balíček týkající se rozšíření na rok 2023, který obsahuje podrobné posouzení současného stavu a pokroku, jehož dosáhly Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko a poprvé také Ukrajina, Moldavská republika a Gruzie na jejich cestě k přistoupení do Evropské unie. Zpráva se zaměřuje zejména na pokrok při provádění základních reforem, jakož i na poskytnutí jasných pokynů ohledně budoucích priorit reforem. Přistoupení je a zůstane procesem založeným na dosažených výsledcích, který plně závisí na objektivním pokroku dosaženém jednotlivými zeměmi.

S ohledem na výsledky, kterých dosáhly Ukrajina a Moldavsko, a na probíhající reformní úsilí Komise doporučuje, aby Rada s oběma zeměmi zahájila přístupová jednání. Komise dále doporučuje, aby Rada přijala rámce pro jednání, jakmile Ukrajina a Moldavsko přijmou některá klíčová opatření. Komise je připravena podat do března 2024 Radě zprávu o pokroku v oblasti těchto opatření.

V případě Gruzie Komise s ohledem na dosažené výsledky doporučuje, aby Rada udělila Gruzii status kandidátské země za předpokladu, že bude přijata řada opatření.

Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, Komise doporučuje zahájit s Bosnou a Hercegovinou přístupová jednání, jakmile bude dosaženo nezbytné úrovně souladu s kritérii pro členství. Tato země musí vyvinout další úsilí, aby splnila klíčové priority stanovené ve stanovisku Komise k její žádosti o členství v EU. Komise bude průběžně sledovat pokrok a dodržování předpisů ve všech oblastech souvisejících se zahájením jednání a nejpozději v březnu 2024 podá Radě zprávu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Rozšíření je pro Evropskou unii zásadní politikou. Dobudování Unie je dějinná výzva, přirozený horizont naší Unie. Má silnou hospodářskou a geopolitickou logiku. Minulá rozšíření měla obrovský přínos jak pro přistupující země, tak pro EU. My všichni z něho máme prospěch.“

Na Ukrajině vyvolalo rozhodnutí udělit status kandidátské země EU navzdory probíhající válce velmi dynamické reformy a setkalo se s výraznou podporou ukrajinského lidu. Ukrajinská vláda a parlament prokázaly odhodlání dosáhnout významného pokroku při plnění sedmi kroků obsažených ve stanovisku Evropské komise k žádosti Ukrajiny o členství v EU. Ukrajina zavedla transparentní systém předběžného výběru soudců Ústavního soudu a reformovala orgány správy soudnictví. Dále zlepšila své výsledky při vyšetřování a odsuzování v případech korupce na vysoké úrovni a posílila svůj institucionální rámec. Ukrajina podnikla pozitivní kroky v širším a systémovém úsilí o řešení vlivu oligarchů. Země rovněž prokázala, že je schopna dosáhnout pokroku ve sbližování s acquis EU, a to i během války. 

Moldavsko dosáhlo značného pokroku v plnění devíti kroků uvedených ve stanovisku Komise k žádosti Moldavska o členství v EU. V návaznosti na doporučení Benátské komise zahájilo komplexní reformu soudnictví, mimo jiné hodnocením předních soudců a státních zástupců. Reformovalo své protikorupční orgány a zvýšilo počet vyšetřování a odsouzení v případech korupce. Přijalo akční plán pro deoligarchizaci, který provádí ve stanovených lhůtách. Nové právní předpisy o zřízení konfiskačního mechanismu pomáhají v boji proti organizované trestné činnosti. Moldavsko přijalo strategii veřejné správy a provádí reformy na všech úrovních. Pracovalo na reformě správy veřejných financí a přijalo právní předpisy pro reformu zadávání veřejných zakázek. Zvýšilo účast občanské společnosti na rozhodovacím procesu a posílilo ochranu lidských práv. 

Gruzie podnikla kroky k posílení spolupráce s EU a v posledních měsících zvýšila tempo reforem. Za účelem řešení dvanácti priorit uvedených ve stanovisku Komise k žádosti o členství přijala Gruzie legislativní akty a politická opatření týkající se rovnosti žen a mužů, boje proti násilí páchanému na ženách a organizované trestné činnosti, jakož i zohledňující rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Byla navržena reforma soudnictví, avšak komplexní reforma Nejvyšší soudní rady dosud provedena nebyla. Gruzie předložila své právní předpisy a akční plán pro deoligarchizaci Benátské komisi k vyjádření stanoviska. Byla přijata strategie na ochranu lidských práv a připravuje se akční plán. Bylo uzavřeno memorandum o spolupráci se zástupci občanské společnosti. Budování silného politického konsensu napříč politickými stranami by přispělo k řešení polarizace a urychlilo její cestu do EU.

Západní Balkán

Pokrok v reformách přistoupení k EU se z velké části zastavil, neboť Černá Hora ve sledovaném období trpěla hlubokou polarizací a politickou nestabilitou. Evropská unie vítá ústavu nového parlamentu a vytvoření vlády, které by měly rychle prokázat schopnost a odhodlání Černé Hory na cestě do EU a k provádění reforem souvisejících s přistoupením k EU. Celkově bude pokrok v přístupových jednáních záviset na reformách v oblasti právního státu (tj. splnění prozatímních kritérií stanovených v kapitolách 23 a 24). Černá Hora pokračuje v úsilí o úplné sladění se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou.

Srbsko pokračovalo v provádění reforem souvisejících s přistoupením k EU, mimo jiné v oblasti právního státu. Začalo provádět ústavní změny z roku 2022 s cílem posílit nezávislost soudnictví a přijalo nové právní předpisy týkající se sdělovacích prostředků. Jejich provádění může výrazně zlepšit právní prostředí. Budou však vyžadovat další změny, aby byly plně v souladu s acquis EU a evropskými normami. Srbsko musí prioritně zlepšit svůj soulad se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU, včetně omezujících opatření a prohlášení týkajících se Ruska. K provádění reforem v oblasti právního státu je rovněž zapotřebí další práce a politické odhodlání. Komise je i nadále toho názoru, že Srbsko technicky splnilo kritéria pro otevření tematického okruhu 3 (konkurenceschopnost a růst podporující začlenění). Srbsko musí plně spolupracovat a učinit veškeré nezbytné kroky k vyvození odpovědnosti za násilný útok na kosovskou policii, k němuž došlo 24. září, a útok na KFOR, k němuž došlo 29. května. Pokud jde o normalizaci vztahů s Kosovem, zatímco v rámci dialogu zprostředkovaného EU bylo dosaženo dohody, Srbsko ani Kosovo dosud nezačaly plnit své závazky, které jsou pro strany závazné a které jsou klíčovou součástí jejich cesty do EU.

V Severní Makedonii orgány soustavně prohlašují, že přistoupení k EU je i nadále jejich strategickým cílem. Severní Makedonie pokračuje v úsilí o úplné sladění se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU (SZBP). Země rovněž dosáhla určitého pokroku v oblasti práva, svobody a bezpečnosti, včetně boje proti organizované trestné činnosti a řízení migrace. Jako vyjednávající země musí Severní Makedonie provést reformy související s EU, mimo jiné v oblasti soudnictví, boje proti korupci a organizované trestné činnosti, reformy veřejné správy, včetně správy veřejných financí, a zadávání veřejných zakázek. Severní Makedonie se zavázala, že přednostně zahájí a uskuteční příslušné ústavní změny s cílem zahrnout občany jiných národností. Proces prověřování acquis EU pokračuje hladce a orgány prokazují vysokou míru odhodlání. Komise v červenci předložila Radě zprávy o prověření „okruhu věnovaného základním zásadám“ pro Severní Makedonii a se zájmem očekává rychlou reakci zaměřenou na zahájení jednání o tomto okruhu do konce roku.

Albánie i nadále prokazuje své odhodlání provést reformy EU a dosáhnout pokroku v reformách v rámci „okruhu věnovaného základním zásadám“. Pokračující plné sladění se SZBP Evropské unie bylo rovněž silným signálem strategické volby této země, pokud jde o přistoupení k EU. Je třeba vyvinout další úsilí v oblasti svobody projevu, otázek menšin a vlastnických práv, jakož i v klíčových oblastech právního státu, jako je boj proti korupci a organizované trestné činnosti. Proces prověřování acquis EU pokračuje hladce a orgány prokazují vysokou míru odhodlání. V červenci předložila Komise Radě zprávy o prověření „okruhu věnovaného základním zásadám“ pro Albánii a očekává rychlou reakci. Jejím cílem je zahájit přístupová jednání o tematickém okruhu 1 (základní zásady) do konce roku.

V Bosně a Hercegovině přinesl loňský status kandidátské země tolik potřebnou pozitivní dynamiku. Po volbách byla rychle sestavena nová vláda, která začala provádět reformy, zejména prostřednictvím změn zavádějících kontroly integrity v soudnictví. Je však třeba vyvinout další úsilí. To zahrnuje přijetí důležitých reforem právního státu a soudnictví a pokrok v oblasti ústavních a volebních reforem, které mají nejvyšší prioritu pro zajištění rovných práv pro všechny občany. Je rovněž důležité zachovat ústavní pořádek země. Separatistická a autoritářská opatření zavedená v Republice srbské nejsou v souladu s cestou do EU. Je zapotřebí další úsilí, aby Bosna a Hercegovina splnila klíčové priority stanovené ve stanovisku Komise k její žádosti o členství v EU. Komise proto doporučuje zahájit s Bosnou a Hercegovinou jednání o přistoupení k EU, jakmile bude dosaženo nezbytné úrovně souladu s kritérii pro členství. 

Kosovo je stále odhodláno pokračovat na cestě do EU. I nadále se dobrovolně plně připojuje k SZBP Evropské unie, mimo jiné pokud jde o odsouzení útočné války Ruska proti Ukrajině a přijímání omezujících opatření vůči Ukrajině. Ve sledovaném období byly zaznamenány úspěchy v legislativní oblasti, včetně významné volební reformy. Je však třeba posílit úsilí v této oblasti, a to i pokud jde o akční plán pro reformy soudnictví. Dne 1. ledna 2024 vstoupí v platnost uvolnění vízového režimu pro Kosovo. Situaci na severu Kosova zasáhlo několik krizí, z nichž poslední byl násilný útok na kosovskou policii, k němuž došlo 24. září 2023. Pokud jde o normalizaci vztahů se Srbskem, zatímco v rámci dialogu zprostředkovaného EU bylo dosaženo dohody, Kosovo ani Srbsko dosud nezačaly plnit své závazky, které jsou pro strany závazné a které jsou klíčovou součástí jejich cesty do EU.

Turecko zůstává klíčovým partnerem Evropské unie a kandidátskou zemí, avšak přístupová jednání zůstávají od roku 2018 v souladu s rozhodnutím Evropské rady na mrtvém bodě. Země nezvrátila negativní trend odklonu od Evropské unie a v reformách souvisejících s přistoupením pokračovala jen v omezené míře. Spolupráce s Tureckem v oblastech společného zájmu pokračovala v zásadních oblastech, jako je boj proti terorismu, hospodářství, energetika, potravinové zabezpečení, migrace a doprava. Turecko musí podniknout rozhodné kroky k výraznému zlepšení souladu se SZBP Evropské unie a posílit spolupráci v oblasti prevence a odhalování obcházení omezujících opatření.V návaznosti na pověření Evropské rady předloží vysoký představitel a Komise v listopadu Radě zprávu o aktuálním stavu vztahů mezi EU a Tureckem, a to na základě nástrojů a možností identifikovaných Evropskou radou a s cílem postupovat strategickým a do budoucna zaměřeným způsobem.

Další kroky

Nyní je na Radě, aby dnešní doporučení Komise zvážila a přijala rozhodnutí o dalších krocích v procesu rozšíření.

Další informace

Sdělení Komise

Podrobné závěry a doporučení o příslušných zemích viz:

Albániehlavní zjištěnízprávainformativní přehled o zemi

Bosna a Hercegovinahlavní zjištěnízprávainformativní přehled o zemi

Kosovohlavní zjištěnízprávainformativní přehled o zemi

Černá Horahlavní zjištěnízprávainformativní přehled o zemi

Severní Makedoniehlavní zjištění; zprávainformativní přehled o zemi

Srbskohlavní zjištěnízprávainformativní přehled o zemi

Tureckohlavní zjištěnízprávainformativní přehled o zemi                    

Ukrajinahlavní zjištěnízprávainformativní přehled o zemi

Moldavskohlavní zjištěnízprávainformativní přehled o zemi

Gruziehlavní zjištěnízprávainformativní přehled o zemi

 

Další, obecnější informace

Informativní přehled – Proces přistoupení k EU krok za krokem

Informativní přehled –  Nový plán růstu pro západní Balkán

 

Citace

Rozšíření je pro Evropskou unii zásadní politikou. Dobudování Unie je přirozeným horizontem naší Unie. Právě v této době má silnou hospodářskou a geopolitickou logiku. Minulá rozšíření měla obrovský přínos jak pro přistupující země, tak pro EU. Pro nás všechny je rozšíření přínosem.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 08/11/2023

 

Jedná se o historický balíček týkající se rozšíření, poprvé s deseti našimi nejbližšími partnery, kteří usilují o členství v EU. Dokončení Unie je nejlepší investicí do míru, bezpečnosti a prosperity pro náš kontinent a letošní balíček vytyčuje významné kroky na této cestě. Členství v EU je strategickou volbou a sladění se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU je více než kdy jindy významnějším signálem sdílených hodnot a strategické orientace.

Vysoký představitel a místopředseda Komise Josep Borrell - 08/11/2023

 

Těchto deset zpráv potvrzuje, že rozšíření EU se opět stalo pevným bodem naší agendy. Rozšíření je naším geopolitickým projektem pro Evropu. Abychom tohoto nového geopolitického impulsu využili, musíme urychlit proces rozšíření, který bude i nadále vycházet z důvěryhodných reforem v oblasti základních zásad. V posledních měsících jsme zaznamenali významné výsledky, jichž dosáhly Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, jakož i Bosna a Hercegovina, které jasně ukazují, že úsilí a odhodlání se vyplatí. V následujících měsících posílíme svou spolupráci s tímto regionem a všichni naši partneři se musí zaměřit na požadované reformy, které jasně zdůrazňujeme ve svých zprávách o rozšíření, abychom mohli Radě předat dobré posouzení, na jehož základě bude moci přijmout další rozhodnutí.

Olivér Várhelyi, komisař pro sousedství a rozšíření - 08/11/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. listopadu 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku